zondag 16 september 2018

NL is geen rechtstaat-3: misdadige 'rechter' Van Son/ Arnhem niet ver-volgd ondanks valsheid in geschrifte en emotionele kindermishandeling!
GRN: NL-overheid is crimineel, maakt meer kapot dan ons lief is - onacceptabel.Tijdlijn 2015 - 2018: 3 jaar en geen behandeling!


d.d. 07-08-2015: Aangifte jegens 'rechter' Van Son
                           en jegens dhr. Kraehe

d.d. 08-03-2016: Indiening 2e beklag ex artikel 12
                           Sv. jegens criminelen in Arnhem

d.d. 27-06-2016: Huidige, 3e, internationale kin-
                           derontvoering tijdens de toen
                          lopende ondertoezichtstelling van SVMN-jeugd'zorg'= niet-Samen,
                          niet-Veilig Midden-Nederland met de criminele hulp van de gemeen-
                          te Duiven/Gelderland (De Lange, Papjes, Hoogstraten)

d.d. 31-08-2016: Indiening 3e beklag ex artikel 12 Sv. jegens > 50 misdadig 
                          justitieel tuig!

d.d. 08-03-2018: Bevestiging van hof = sof Den Bosch van ontvangst van het 
                           hof = sof Arnhem van ingediende, 2e artikel 12 procedure

d.d. 07-09-2018: Verzoek afdeling Communicatie en Voorlichting van hof 
                          Den Bosch tot verwijdering van 'BBD'-filmpjes op internet.
Geloof niet in 'de grote leugen' maar ga voor de waarheid en maak eigen toekomst!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - geloofde lang, lang geleden ook dat 'het in Nederland toch allemaal netjes geregeld is enz.' maar inmiddels weet GRN beter. Want: dat is absoluut niet waar, echt niet.

De 'democratische rechtstaat' is een leugen, een mooi klinkend sprookje maar... in werkelijkheid dus niet waar!

In de praktijk stemt u feitelijk 'voor spek en bonen', is de Haagse politiek slechts 'theater om het volk te misleiden' want daar wordt toch niet naar geluisterd enzovoorts. En jawel, ook 'de Nationale politie, het Openbaar ministerie en rechtbanken/ gerechts-hoven, Raad voor de Rechtspraak'...Niet dat ze niet bestaan, maar wel dat hun doel niet is 'de wetten handhaven en de burgers beschermen'. Nee hoor, dat roepen ze alleen maar doen ze niet! 

Het werkelijke doel is: de 'elite' beschermen, het volk onderdrukken en de wet alleen dan uitvoeren als het hen uitkomt, anders negeren en in de zaak in de doofpot stoppen'.

 • Dat is 'niets dan de waarheid'...

die gezegd moet worden.


In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland. In het belang van ons allemaal...

Rutte-3 en die Oranje-kliek plus criminele jeugd-'zorg' en  > 50 misdadige 'rechters' alsook dito nep-'burgemeester' De Lange moeten weg

Onmiddellijk en...

   'ga niet langs start maar...
   ...direct naar de gevangenis'! 


Den Bosch: RPhilippart


d.d. 16-09-2018: 'NL is geen rechtstaat:


                          100% bewijs!

Misdadige rechters Arnhem worden beschermd door criminele nep-presidenten Van der Winkel, Blaisse (Arnhem) en Philippart (Den Bosch)!'d.d. 16-09-2018: '
NL is geen rechtstaat-2: sorry 'mw. BBD'


       opsluiten die bende!'Kijkt u svp. ook naar de tijdlijn van het 2e en 3e ingediende beklag ex artikel 12 Sv. en leest u svp. wat die nep-'rechter'= crimineel Van Son voor strafbare feiten pleegde waardoor 3 NL-meiden voor de 3e keer ontvoerd werden en sinds d.d. 27-06-2016 ieder contact afgebroken is!

Dan begrijpt u dat deze PapaErik heel boos is, nog steeds...


 • dat is niet meer dan logisch en volkomen gerechtvaardigd!


En denkt u dat de Raad voor de Rechtspraak ingrijpt? Neen. Die weigeren (inhoudelijk) te reageren.

En de minister(s) van Justitie en Veiligheid dan? De 'heren' Grapperhaus en Dekker? Neen, ook die zwijgen.


En 'de koning' dan?

Willempie-Alexander is de grootste huichelaa;: verwijst naar hem-gemeld, niet-antwoordend ministerie JV en vertelt op tv 'trots over zijn eigen dochters'.

Drie burgerprinsessen laat hij keihard stikken...

F#ck die nep-'vader des vaderlands'! Met 'n lange bezemsteel, welteverstaan.

 • Weg met Willempie - leve de NL-Volksrepubliek!


Neen, hof - sof Den Bosch - handelswijze is onbehoorlijk en crimineel

 • GRN eist alle stukken per direct op!

Zo 16-9-2018, 17:30
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl;
rekesten.hof.arnhem@rechtspraak.nl en beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl


GAARNE ONMIDDELLIJKE DOORZENDING aan PRESIDENT PHILIPPART (Den Bosch) c.q. VAN DER WINKEL (Arnhel)Bussum, 16 september 2018

Hof Den Bosch, nep-'president' Philippart,
Hof Arnhem, crimineel Van der Winkel,

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

In reactie op uw mailbericht d.d. 12-09-2018 (bijlage) meldt volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:1. Hoe kan het dat GRN navraag deed over het niet sturen van een ontvangstbeves-tiging op d.d. 09-05-2018 per aangetekende post verzonden brief d.d. 07-05-2018... het hof 'antwoordt' dat op ontvangst van het beklag d.d. 28-03-2018 na toezending door het hof Arnhem (> 2 jaar later!) direct een bevestiging werd verzonden. Daar ging het niet om.

GRN herhaalt: waarom geen ontvangstbevesti-ging c.q. inhoudelijke reactie op brief d.d. 07-05-2018, zoals wettelijk verplicht?

GRN dient bij deze om die reden bij deze formeel klacht in en verzoekt om bevestiging en behandeling daarvan!


2. Hoe kan het dat het hof Den Bosch ruim 6 maanden na ontvangst van het hof Arnhem van mijn - urgente - beklag ex art. 12 Sv. nog steeds weigert om stukken te zenden terwijl daar expliciet om gevraagd werd? De melding: 'die krijgt u 4 weken vantevoren', is schaamteloos en onacceptabel. GRN wacht al jarenlang op die stukken en ook het hof Den Bosch temporiseerde reeds 6 maanden lang.


GRN herhaalt dat hij het volste recht heeft om zijn eigen stuk-ken - per direct - te mogen ontvangen en indien dat niet per ommegaande alsnog geschiedt, is duidelijk dat ook 'president' Philippart niet te vertrouwen is en er van een behoorlijke rechtsgang absoluut geen sprake is. Dan is er sprake van 'medewerking aan PAS-doofpot' en 'schijt hebben aan de wet/ Vrouwe Justitia' en mijn drie dochters...

 • onacceptabel en onvergefelijk.


3. GRN herhaalt dat ook het hof Den Bosch zich schuldig maakt aan diverse strafbare feiten door > 2 jaar na indiening en gemelde aangiftes jegens Arnhem desondanks 'medewerking te verlenen aan'.   Schokkend.

Ook Philippart beschermt niet Vrouwe Justitia maar enkel de belangen van bewezen misdadige collega's:

Van der Winkel, Blaisse, Mintjes en Van Son!

Jegens deze personen werd aangifte gedaan maar het OM weigert die te seponeren... conclusie:

 • het OM is zelf een criminele organisatie!

Zowel het hof Den Bosch als Arnhem hebben de beschikking over de geheim gehouden tussenbeschikking van die mr. Mintjes maar beiden weigeren om GRN deze toe te zenden, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe en diverse publicaties dienaangaande. NL is nog erger dan een bananenrepubliek - een hypocriet zooitje bedriegers!

Samengevat:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-3-misdadige.html NL is geen rechtstaat-3: misdadige 'rechter' Van Son/ Arnhem niet ver-volgd ondanks valsheid in geschrifte en emotionele kindermishandeling!


GRN eist van het hof Den Bosch/ Philippart dan wel het hof Arnhem/ Van der Winkel onmiddellijke toezending van:

   a) tussenbeschikking mr. Mintjes
   b) ambstbericht officier van justitie
   c) schriftelijk verslag procureur generaal


Uiterlijke ontvangst door GRN d.d. 19-09-2018!

Met publicerende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NL is geen rechtstaat-2: sorry 'mw. BBD' - het is Philippart die poogt om Van der Winkel, Blaisse, Mintjes, Van Son te dekken; opsluiten die bende!
GRN: Sorry, sorry, sorry mw. BBD... niet u, maar Ronald Philippart is to blame!
Paleis van Misdaad Den Bosch/ Ronad Philippart poogt criminelen in Arnhem te dekken!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - begrijpt dat mw. Betteke Boogaard-Derix niet verantwoordelijk wenst te worden gehouden voor huidig wangedrag van het hof = sof Den Bosch omdat zij daar...

sinds d.d. 01-102012 niet meer de scepter zwaait! 'Iemand ten onrechte beschuldigen van'... neen, daar houdt GRN zelf absoluut niet van en dus, nogmaals,

 • 'mw. BBD'; mijn oprechte excuses!

YouTube-filmpjes over mw. BBD werden reeds, zoals d.d. 11-09-2018 telefonisch overeengekomen met de afdeling Voorlichting en Communicatie van dat sof te Den Bosch, 'op zwart' gezet en ook geplaatste artikelen zullen nog aangepast worden.


De ten onrechte vermelde naam/ vermelding 'BBD' wordt ook daar verwijderd en vervangen door juiste...

...'person to hold accountable, inclusief foto:

<--- Ronald Phillippart - nep-'president'
       van het hof = sof te Den Bosch


   d.d. 16-09-2018:

   NL is geen rechtstaat: 100% bewijs!GRN: Niet mw. BBD dus maar;

 • Ronald Philippart is verantwoordelijk voor, doet mee aan in doofpot stoppen PAS-familiedrama'!

Luister - en huiver - svp. naar dit ontluisteren-de gesprek met de afdeling 'Communicatie en Voorlichting/ Paleis van Misdaad te Den Bosch:

Hypocrisie ten top

 • mw. mag - van dhr. Philippart? - niets zeggen'!!
 
Deel-3: Nederland is geen rechtstaat, met frontale aanval op criminelen Van der Winkel, Blaisse, Mintjes en Philippart, volgt straks...Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NL is geen rechtstaat: 100% bewijs - misdadige rechters Arnhem worden beschermd door criminele presidenten Van der Winkel, Blaisse, Philippart!Payback-time: d.d. 04-03-2014: thenicholas2601 'Family Guy - Kicked in the Nuts'

Veel mensen denken dat we in Nederland in een rechtstaat leven - dat is niet waar!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is die criminelen in de verschillende Paleizen van Misdaad - Arnhem en Den Bosch - allang meer dan zat en zal ze allemaal ontmaskeren: dat is niet alleen nodig maar uiteraard ook wettelijk onomstotelijk bewijsbaar

Het is afgelopen met:Om maar de meest recente criminelen te noemen...

het zijn er meer dan 50 waartegen GRN formeel aangifte deed - allemaal terecht.

Naar de gevangenis met dat schorem - opsluiten op water en brood voor heel lang;

 • Het einde van NL-'recht'staat bewezen: leest, luistert en huivert:

Afdeling Communicatie en Voorlichting komt op voor belangen van ex-president BBD?GRN: Maar reageert niet op aangetekende brieven ivm. 100% criminele wijze van 'behandeling' van artikel 12 procedure jegens misdadige 'recht'ers in Arnhem!

 • Rarara... hoe zou dat nou komen?

Is dat 'omdat': 'de ene justitiele crimineel de andere justitiele crimineel dekt' en ze allemaal lid zijn van of werken voor de 'club tegen het volk';

 • dat is de waarheid en niets dan de waarheid!


Filmpjes op YouTube


Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch
<voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>                     mw. Boogaard-Derix
Vr 7-9-2018, 09:59


Geachte heer Groenendijk,

Bij toeval zagen wij uw filmpjes van april dit jaar op YouTube waarin u mevrouw Betteke Boogaard-Derix aanspreekt als president van het gerechtshof 's-Hertogen-bosch. • U heeft eerder een artikel-12-procedure gestart bij en tegen het hof Arnhem-Leeuwarden.


   Vanwege de onpartijdigheid kan het hof 
   Arnhem-Leeuwarden niet oordelen over
   haar eigen handelen, en daarom is uw artikel-
   12-zaak doorgestuurd naar het gerechtshof ’s-
   Hertogenbosch.

   In uw filmpjes spreekt u mevrouw Boogaard-
   Derix aan als president van het hof in Den Bosch.

<--- Criminele 'president' Arnhem/ Van der Winkel


   Dat is zij sinds 1 oktober 2012 niet meer

   Daarom zijn die filmpjes feitelijk onjuist en is
   het voor haar bijzonder vervelend om onte-
   recht op YouTube te staan, met foto, naam
   en toenaam.

<--- Criminele vice-'president' Arnhem/ Blaisse

Een foto van criminele vice-voorzitter Arnhem/ mw. Mintjes is nergens op internet te vinden... ook dat is geen toeval!


 • Wij verzoeken u dan ook om de filmpjes waarin u haar noemt en aanspreekt, van YouTube te verwijderenWij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,


Communicatie & Voorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Postbus 70583 - 5201 CZ ’s-Hertogenbosch - www.rechtspraak.nlVolhardend vader en recht-zoekend burger GRN besloot hof = sof Den Bosch te bellen:


GRN: Niet mw. BBD dus maar deze;

 • Ronald Philippart is verantwoordelijk voor, doet mee aan in doofpot stoppen PAS-drama':

Luistert u svp. naar het ontluisterende gesprek met die afdeling Communicatie en Voorlichting
in Den Bosch...GRN: Overduidelijk is dat het Paleis van Misdaad te Den Bosch poogt criminele collega's van Paleis van Misdaad te Arnhel te beschermen...

en gedraagt zich aldus zelf op misdadige wijze


d.d. 11-09-2018:

    'Nep-president Ronald Philippart is to blame'!

 • Ge'recht'shof in Den Bosch bereidt wel smaadzaak voor maar weigert GRN eigen stukken te zenden?!'

 GRN:

Was en is toch duidelijk geweest...

d.d. 15-08-2017:

'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:d.d. 15-08-2018: 'Rutte's recht?staat

    De grootste duivels huizen in
    Paleizen van 'Justitie' = Misdaad.


RE: Onmiddellijke toezending stukken + publicaties! Re: Filmpjes op YouTube


Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch

<voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>
Wo 12-9-2018, 15:10


   Geachte heer Groenendijk,

   Op 28 maart 2018 heeft het hof uw klacht over het 

   niet-vervolgen van een strafbaar feit (artikel 12 Sv)
   ontvangen en op diezelfde dag is er een ontvangst-
   bevestiging daarvan naar u gestuurd.


GRN: Kijk, beste mensen...


...dit bedoelt GRN nou: je vraagt in het telefoongesprek duidelijk 'hoe kan het dat op mijn brief d.d. 07-05-2018 gedateerd, aangetekend verzonden d.d. 09-05-2018 geen ontvangstbevestiging, zoals wettelijk verplicht is, volgt... laat staan een inhoudelijke reactie?', maar er wordt 'geantwoord' dat d.d. 28-03-2018 een bevestiging van door-zending door het hof Arnhem van het aldaar d.d. 08-03-2016 ingediende beklag art. 12 Sv. werd gezonden.


Dat was echter niet de vraag, afdeling Communicatie en Voorlichting van het sof Den Bosch! Waarom werd brief d.d. 07-05-2018, aangetekend verzonden d.d. 09-05-2018 niet bevestigd/ beantwoord? Daar ging het om!!

Ergo: het hof Arnhem = sof Arnhel houdt de tussen-beschikking van 100% criminele mr. Mintjes geheim, poogt een artikel 12 procedure 'over Arnhem in Arnhem' te houden en pas na > twee jaar wordt deze aan het hof Den Bosch doorgezonden.


   Er wordt een zitting gepland om deze klacht te be-
   handelen. Ongeveer 4 weken voor deze zitting ont-     vangt u daarvoor een oproep van het hof.

   Daarbij worden ook het ambtsbericht van de offi-
   cier van justitie en het schriftelijk verslag van de 
   advocaat-generaal meegestuurd.


GRN: Een hof Den Bosch dat d.d. 16-09-2018 - wederom
6 maanden later! - geen zittingsdatum gepland heeft maar wel de afdeling Communicatie en Voorlichting contact laat zoeken met GRN om de 'BBD-filmpjes' van internet te krijgen of anders een smaadzaak te starten, zegt alles.

 • Hoe eenzijdig dat hof = sof Den Bosch!

Sterker nog:

 • dit is crimineel, zowel van Arnhem/ Van der Winkel en Blaisse als Den Bosch/ Philippart!

En neen, dat pikt GRN niet - jullie horen...
en komen achter slot en grendel!

   Het andere document waar u naar vraagt, de 
   tussenbeschikking van mr. Mintjes, kan
   het hof u niet toesturen. Hiervoor verwijs ik
   u naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
   Deze beschikking is immers van dat hof en niet
   van ons hof.


GRN: Kan niet = wil niet! Natuurlijk heeft het hof Den Bosch ook de tussenbeschikking in het dossier zitten! 'Van het kastje naar de muur sturen', dat is wat het sof Den Bosch doet. Want: het hof Arnhem weigert die beschikking juist te zenden... en laat het OM nou weigeren om gedane aangifte tegen Mintjes te seponeren 'zodat' er ook geen nieuwe artikel-12 procedure gestart kan worden! Allemaal doen 'ze' mee tegen GRN die gelijk heeft/ in zijn recht staat.

 • Dit is geen 'recht' maar crimineel!


   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

   Communicatie & Voorlichting
   088 – 36 11 836; Postbus 70583; 5201 CZ ’s-HertogenboschGRN: 'Met vriendelijke groet?' Met 'criminele groet' zou passend zijn. 'Voldoende geïnformeerd?' Neen. GRN heeft geen stukken en geen zittingsdatum, niets.

GRN informeert u/ het sof Den Bosch met nep-'president' Philippart dat meer publicaties en actie(s) in voorbereiding zijn! De YouTube-filmpjes van mw. BBD. werden inmiddels op zwart gezet... GRN houdt zijn woord.

Enne: natuurlijk dient die Ronald Philippart contact op te ne-men met GRN als hij zijn verantwoordelijkheid serieus neemt c.q. waard is! Geen mail/ uitnodiging werd ontvangen en dus:

zal - ook gij - ook Ronald - met alle recht - door het slijk worden gehaald...

 • de waarheid moet gezegd worden!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia