dinsdag 5 april 2016

Ouderinformatie van moeder blijft ondermaats maar SVMN weigert schriftelijke aanwijzing te geven en zwijgt...?!

Drie meiden hun vader afpakken is niet genoeg: niets mag hij weten!

Afgelopen zaterdag werd gepubliceerd over de wijze van (steeds niet-tijdige en zeer beperkte 'diep'gang van) de verstrekking van ouder-informatie door - helaas! - ziekelijk-egoistische moeder en 'goed-keuring' daaraan door - jarenlang en 100% bewezen; zie o.a. de 2x aangiftes van emotionele kindermishandeling! - de onredelijke, partijdige en ondeskundige 'hulp'ver-leners van SVMN team'lijder' dhr. S.S. en 'gezins'voogd = GV, mw. M.K. alsook zeer bijzondere curator = mw. 'trol' mr. Hopmans.


De geldende beschikking vermeldt ter zake


'bepaalt dat de moeder is gehouden de vader twee keer per maand schriftelijk op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van voornoemde minderjarigen.'
(Inter)nationale kinderontvoering en geen omgang of informatie?

Nadat moeder S.S. al > 12 weken (vele voorbeelden worden u bespaard) geen ouderinformatie zond en daarmee wekenlang in het ongewisse wordt gelaten over de meiden - vanuit 'moeder' = (nog) alleen gezag-dragende ouder gezien - en zodoende gepoogd wordt om naast fysieke afstand van 88 km (= 2 uur OV-reistijd voor de kinderen/ vader!) terwijl 50 km maximaal is volgens Hoge Raad na een 'verhuizing' = 2e, nu nationale kinderontvoering na haar eerdere - dit bijna 3 maanden - internationale 'vlucht' naar Leipzig/ Dld. waar moeder onder het mom van zomervakantie een woning huurde en weigerde om terug te komen = start PAS-familiedrama, zie eerder artikel) nu ook wat betreft deze 'kinder-/ ouderinformatie' op emotionele afstand te zetten, werden de verantwoordelijke SVMN, 'trol' Hopmans en samenspannende RvdK om 'actie = geven van een formele schriftelijke aanwijzing' verzocht.


Want dat moeder S.S. haar leven zou willen beteren en 'vrijwillig' aan de beschikkingen gehoor zou geven - na een klacht van de vader bij SVMN en dan op-roep/ mailtje door GV van SVMN aan S.S. - blijkt helaas uit vele negatieve ervaringen in het verleden zeer onwaarschijnlijk. Zoals ook nu - helaas - ondanks de oproep en publicatie, weer (her-) bevestigd werd...
Vader is trots op zijn meiden en blijft eerlijk/ de waarheid trouw!

Zoals eerdere praktijk van jeugd'hulp'verlening en na hun 'Er is niets gebeurd' om opdracht van 'krom'bank Arnhem/ mr. Van Son: 'alles in het werk te stellen om de omgang te (laten) herstellen', bewijst SVMN andermaal haar eigen falen.
 
Afbeeldingsresultaat voor parental alienation syndrome quotes


Want: 'prompt' nadat deze zaterdag werd gepubliceerd over niet/ onvol-doende (regel-matig en met enige diepgang, mogelijk een leuke anekdote?) ouderinformatie van de moeder S.S. aan de vader E.G. - enige 'contact' ueberhaupt tussen de ouders; moeder weigert zelfs om hem een hand te geven! - ontving deze altijd hun vader vandaag om 12:02 uur - dit klaarblijkelijk na telefonisch contact met SVMN, zo rond 10:00 uur wordt gestart met 'werken' naar wordt ingeschat en dan heeft moeder S.S. na overleg nog een kwartier (3 minuten?) de tijd om haar - haar volgende 'weer slechts enkele zinnen' = ouderinformatie sinds vorige d.d. 19-02-2016 = 45 dagen = bijna 7 weken.


Afbeeldingsresultaat voor parental alienation syndrome is child abuse

Oordeelt u zelf maar of dit gelet op

de verstreken tijd en met enig 'gezond verstand c.q. gevoel' aan de door 'rechter = krommer' mr. Van Son opgelegde regeling voldoet.


Zie geanonimiseerde recente 'ouderinformatie' d.d. 19-02-2016 en d.d. 04-04-2016 met gefingeerde kinder- namen in verband met door vader beschermde privacy en persoonlijke (= door de moeder gekozen; kinderen wilden destijds helemaal niet weg uit de Meent/ Bussum, maar werden ontvoerd en moesten 3 maanden in een verschrikkelijk BlijfHuis doorstaan.
Wie behartigde/ -t de belangen van onze kinderen werkelijk oprecht?
Ter vergelijking verwijst vader naar de 58 papaweekendverslagen (wordt gecomple-menteerd) die - zonder dat vader daartoe per beschikking werd verplicht maar - destijds vrijwillig opgesteld en aan moeder/ jeugd-'hulp'verlening ter beschikking werden gesteld. Vader vond en vindt het belangrijk dat de beide ouders ondanks 'scheiding' op de hoogte blijven van dagelijkse belevenissen van de kinderen bij de andere ouder.

De moeder ontvoerde onze drie kinderen naar Duitsland en wilde met haar toenmalige 'vriend' samenwonen, maar hij toch niet (meer) en werd dan maar de 'second best = huidige partner' in de armen gerend, beschuldigde zij deze vader ten onrechte van de meest smerige zaken en weer ontvoerde zij onze kinderen opnieuw, ditmaal nationaal naar Duiven enzovoorts.
Met smerigste leugens hun papa laten afpakken: 'n 'goede' moeder?!


Afbeeldingsresultaat voor de waarheid duurt het langstDe belangen van de kinderen werden en blijven door vader steeds bovenaan gesteld en dat aantoonbaar als enige. Aldus zullen onze drie meiden dit toekomstig zelf gaan (be-) oordelen en valt moeder van haar (nog) 'troon' en met eerst ongeloof, dan woede en verdriet voor onze kinderen tot gevolg hebbende. Dan beseffen zij zeker dat hun 'goede?' moeder jarenlang - ten onrechte! - het gezamenlijke leven/ opgroeien van de kinderen met hun eigen en altijd zorgzame, liefhebbende en veilige vader te hebben gestolen met leugens en bedrog.

Een moeder die zegt van onze kinderen te houden, doet dit alleen als daar zeer goede redenen voor zijn... zo niet in deze casus. Integendeel.


Deze vader kan naar eer en geweten publiceren altijd super-goed voor onze kinderen en ook voor moeder S.S. gezorgd te hebben; o.a. diverse fotoboeken en formele acceptatie als pleeg-gezin kort voor toen nog-gezamenlijke verhuizing naar Bussum/ de Meent vanuit Amsterdam en verklaringen van naasten alsook de eigen goede herinneringen van de meiden bewijzen dit zonder twijfel. Of dit ook voor moeder S.S. geldt?


Dat het mw. S.S. lukt(e) - nooit! - om hun vader met meest smerige aantijgingen samen met het AMK/ BJZNH, toen BJZGL en nu BJZU = SVMN 'als oud vuil' te (laten) dumpen en te pretenderen alsof de kinderen hem niet zouden missen/ nodig hebben etc. enkel en alleen uit moeders eigen 'belang' is onvergefelijk en ernstig ziek!


Moeder's belofte: 'Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst' - met getuige - is 'psychisch' en brengt onze meiden (mogelijk) ernstige schade in hun emotionele/ persoonlijke ontwikkeling toe. Onbestaanbaar; arme meiden...

 Alleen de moeder, de 'hulp'verlening en de facto misdadige 'krom'bank/ 'Sof' Arnhem zijn daarvoor verantwoordelijk; niet de vader...!


Bewust falen/ 'non-ots' SVMN: geen aanwijzing, geen enkele repliek!

Op urgente oproep van de vader aan SVMN & Co/ per mail en de aangetekend verzonden brieven tot het geven van een schriftelijke aanwijzing aan de moeder en twee simpele vragen d.d. 09-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 werd geen enkel antwoord of reactie van 'professioneel' zwijgende gezinsvoogd, bijzondere curator en dito RvdK vernomen
Maar 'opeens' werd wel nieuwe ouderinformatie van enkele - bijna herhaalde - zinnen van moeder ontvangen...


Dit klaarblijkelijk na haar telefonisch overleg met SVMN en vader's melding per mail van publicatie d.d. 04-04-2016?!
Gelet op andermaal zeer beperkte en aldus vader 
niet voldoende en niet regelmatige ouderinforma-tieverstrekking door de moeder wordt wederom direct verzoek aan SVMN - de ondertoezicht-stichting gedaan tot het geven van schriftelijke aanwijzing aan moeder onder verwijzing naar dit artikel. Gaarne verneemt vader eveneens alsnog uw antwoord op gestelde maar onbeantwoorde twee vragen:

1. Meent SVMN dat dit voldoende ‘ouderinformatie’ is? Dit na weken/ maanden geen enkele informatie van de moeder?

2. Meent SVMN niet ook dat moeder S. S. eigenlijk schrijft ‘niets te willen/’ gaan schrijven over onze kinderen’? Daarmee haar wettelijke verplichting tot informeren van de – nochtans! – niet-gezagdragende ouder niet/ onvoldoende nakomt?
Wie zwijgt, stemt toe!

SVMN & Co zwijgen al maandenlang...

En bewijzen daarmee zeer laf te zijn nu de feiten voor zich spreken en niet 'weg te spinnen/ liegen' zijn.

Misdadigers, schaamt u! In your face!


Oproep: problemen met ouderinformatie en ots-'hulp'verleners?

Graag verneemt vader of meer ouders hier problemen mee hebben en dan vooral ook wat betreft de rol van mogelijk aanwezige ots-'hulp' verleners. Doen zij iets daaraan of blijkt dit een 'middel te zijn om niet-conformerende = echt in het belang van de kinderen han- delende ouderdeel emotioneel (verder) te chanteren'?

Welke ex-medewerker klapt - anonimiteit wordt gewaarborgd - uit de school over de 'trukendoos' van SVMN/ jeugd'hulp'verlening?Afbeeldingsresultaat voor trukendoos

Daar doet SVMN vast wel 'van alles', maar

dat wordt bewust 'verborgen/ weggestopt'.

Daar maakt u zich toch sterk tegen? Dank!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia