donderdag 16 augustus 2018

Waarom zit misdadige 'burgemeester' De Lange/ Duiven op 't pluche en niet in de gevangenis? Medeplichtig aan internationale kinderontvoering!


GRN: 'Van de ene burgemeester naar de volgende = crimineel uit Duiven/ Gld.:

Waarom zit misdadiger Rik de Lange nog op het pluche en niet in de gevangenis?


En neen, die misdadige nep-'burgemeester' van Duiven/ Gelderland


wordt pas met rust gelaten als die zijn verdiende straf - in de gevangenis - uitzit!

Drie Nederlandse kinderen tijdens - t/m 04 augustus - lopende ondertoezichtstelling = dwingende op-dracht van de rechtbank Arnhem...

...desondanks d.d. 27 juni - 7 weken eerder dus! 
kort voor de zomervakantie -                                          Misdadiger Rik de Lange

...laten overschrijven van het BRP- naar het RNI-deel van het bevolkings-register staat de facto gelijk aan 'groen licht' geven voor huidige, 3e en inter-nationale kinderontvoering.


'Duivels'-burgemeester De Lange & Co maakten zich schuldig aan medeplichtigheid aan drievoudige kinderontvoering;

zij negeerden de geldende gerechtelijke beschikking en ver-trapten de werkelijke kinderbelangen!

'Dat is de waarheid en niets dan de waarheid', zo waar GRN, drs. E.M. Groenendjk MSc. - gewoon PapaErik - heet!     --->

 • En de waarheid mag, neen; moet gezegd worden!

Leest/ kijkt u deze publicaties maar eens;


dan begrijpt u dat GRN 'heel erg boos is op;

   niet-'burgemeestermaar 
   ...misdadiger De Lange.

   Zijn naam is 'Rik',
   'Rik de Lange', crimineel.


d.d. 31-07-2016:

 • 'Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeen-te Duiven en de provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'...!

 • SchokkendSteeds 'gekker Gelderland'; Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!


d.d. 02-09-2017: 'Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale
                           kinderontvoering mogelijk;


d.d. 02-09-2018: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakkenEn wat leest GRN op vergaderkalender van gemeen-te Duiven? De Lange vult zakken:


Op nochtans; ‘burgemeester Duiven’-briefpapier: - 't 12e 'ingekomen stuk'!


Aan de gemeenteraad           --->     

Datum: 17 juli 2018

Onderwerp: Voornemen tot aanvaarding nevenfunctie


Geachte dames en heren,

Ingevolge van het bepaalde in artikel 67 van de ge-
meentewet informeer ik u over de aanvaarding van een nevenfunctie als voor-zitter van de Raad van Commissarissen van de stichting Reggewoon, woning-corporatie in Nijverdal/Wierden.

 • De benoeming gaat in op 1 augustus a.s. 

Regewoon is een actieve woningcorporatie. Regewoon biedt onderdak aan inwoners van Nijverdal. Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarleveen, Wierden, Hoge Hexel en Enter.

De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de directeur-bestuurder en functioneert als klankbordgroep.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet

   'Krabbel' van crimineel:


Drs. H.B.I. (Rik) de Lange Burgemeester van Duiven


GRN: Wat is dan artikel 67 van de Gemeentewet? Zie hieronder:


Artikel 67 Gemeentewet:

   1 De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is

   met het oog op de goede vervulling van zijn burgemeestersambt of op de handhaving
   van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

   2 De burgemeester meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie

    anders dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, aan de raad.

   3 De burgemeester maakt nevenfuncties, anders dan uit hoofde van zijn burge-

   meestersambt, en de inkomsten uit die functies openbaar. Openbaarmaking
   geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na
   het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten.

   4 Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de

   loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel
   31 van die wet.


GRN: Twee weken van tevoren wordt de gemeenteraad van Duiven - in de zomerpe-riode 17 juli t/m 01 augustus zijn velen/ allen? afwezig 
en de gemeenteraad pas eind september weer bij elkaar komt - ingelicht dat crimineel De Lange 'toezicht gaat hou-den/ zijn zakken gaat vullen'...


...vast een lucratief bijbaantje voor 'pakken wat je pakken kunt'-De Lange.

- is dat de 'reden' voor die zeer late melding?

   'Voor voldongen feit stellen', dat doet...
   de gemeen-te Duiven in ieder geval vaker!

En GRN gaat controleren:

Bij deze verzoekt GRN de gemeente Duiven dan ook uiterlijk 3 dagen van tevoren te berichten wanneer de 'openbaarmaking van inkomsten uit die functie - en verplicht middels terinzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten - plaatsvindt. GRN dankt.GRN vraagt zich echter af:


Want dat is de enige plek waar hij thuishoort:

 • 'ga niet langs start maar direct naar de gevangenis'!

Of ze dat bij Reggewoon ook in hun 'wonings'bestand hebben? Of bestuurder-voorzitter John Olde Olthof weet dat hij 'gecontroleerd wordt' door een bewezen misdadiger? En wat dat (eventueel) over het Reggewoon-bestuur zegt?

 • Gaan zij weer afscheid nemen van crimineel De Lange of niet?


Allemaal vragen die de geachte WEZBen:

Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers
zonder moeite... allemaal 'goed beantwoorden'.

   'Een plus een is twee',
   dat weet GRN zeker!! 

Dat is 'gewoon'...


....een kwestie van gezond verstand - logisch nadenken!


 • En De Lange? Die moeten we opsluiten:


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Interview: Broertjes schaamt zich niet voor demonisering: 'dat Rusland verantwoordelijk is, staat vast'?! Aan welke kant 'ie staat, is zeker(der)...GRN: Laat u niet misleiden door staatsprogaganda-praatjes van 'club tegen het volk'!
Wat u op tv ziet en in de krant leest, is niet de werkelijkheid maar 'gemaakt' = nep!Lopend door Hilversum met twee tassen boodschappen dacht deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groen-endijk Msc. - gewoon PapaErik - kijkend naar een groepje per-sonen verderop:

   'he, dat is die nep-burgemeester Broertjes daar...

   ...die staat zichzelf letterlijk en figuurlijk 'in the picture'
   te positioneren!' Nou, dat kan 'ie krijgen, ook van GRN!

Met een (elektrische?) fiets aan de hand en met een begelei-dende dame erbij stond Broertjes daar de reguliere? pers te woord en werden er foto's gemaakt. Met ambtsketting... die echter direct weer afgelegd werd - kennelijk is die 'te zwaar' voor Broertjes c.q. 'alleen maar voor het plaatje'.

Nadat m.i. nep-'burgemeester' Broertjes een ge-sprekje met een lokale ondernemer had gevoerd, greep deze GRN natuurlijk zijn kans en... sprak die staatspropagandist (aldus WEZB) aan.

 • We leven toch in een 'vrij land?' waar 'je ook kritische vragen mag stellen'? Toch Broertjes?

Met lopende videocamera in de hand werd op die
Broertjes afgestapt en netjes gevraagd: 

Goede dag, burgemeester Broertjes... ik zie dat u hier in gesprek gaat met de lokale midden-stand en ik zou u ook graag iets willen vragen

 • kan dat even?'

Broertjes bleef stil staan en was bereid tot een kort 'interview' -  dat hieronder in vrije transcript-vorm wordt weergegeven - tot beantwoording van mijn prangen-de vragen?

 • Dat was hij maar of Broertjes daar 'nu al spijt van heeft?'

Volhardend vader en recht-zoekend burger GRN gaf Broertjes een hand en begon:


'GRN is zelf in Hilversum geboren en als hij het station uitkomt dan staan daar drie, vier van die bakken met zonnebloemen erin, ter nagedachtenis van de MH17-ramp.'

 • Broertjes: 'Ja, dat klopt... bevestigend'

GRN: 'Wat ik u zou willen vragen: schaamt u zich niet mee te doen aan Rusland-demonisering?

 • Broertjes: - verbouwereerd - 'Nee!'

GRN: 'Schaamt u zich niet dat u aan die staatspropaganda meedoet? 

Want GRN denkt en met hem heel veel andere mensen in Nederland dat de Rus-sen het NIET deden. De MH17 werd helemaal niet door Rusland uit de lucht ge-schoten door een BUK-raket maar door 'de club tegen het volk', dat gelooft GRN. Dat is de echte waarheid!

Schaamt u zich niet mee te werken aan de demonisering van Rusland? Tot op heden heeft GRN namelijk nog geen enkel sluitend, overtuigend bewijs gezien!'


Broertjes: 'Oh, u bent er zo eentje'-houding:

 • 'Nou, nou, het staat toch wel vast dat Rusland het deed; er zijn vele, ook inter-nationale onderzoeken die duidelijk maken dat de Russen verantwoordelijk te houden zijn?! Dat staat vast.

GRN: Bedoelt u nu het Joint Investigation Team, dat JIT?

Nou, dat zij zeggen wel en daar kunt u naar verwijzen maar... dat gelooft GRN niet. GRN herhaalt dat er geen enkel hard bewijs werd verzameld. En neen, GRN is geen complotgekkie maar drs.; werkt gewoon en denkt altijd zelf na!

GRN denkt dat de MH17 uit geo-politieke 'redenen' werd neergeschoten, dat is de waarheid. En op mijn vraag:

 • 'SCHAAMT U ZICH NIET mee te werken aan de demonisering van Rusland was uw antwoord; 'NEE'...

Broertjes: Inderdaad.

We namen afscheid en 'met zijn staart tussen de benen' droop nep-burgemeester en Rusland-demoniseerder Broertjes af = vervolgde zijn 'promotie-toer met de fiets aan de hand'. Opvallend snel was Broertjes en gevolg om de hoek verdwenen...

Naschrift: Vele getuigen kunnen de antwoorden van Broertjes bevestigen! 

Iedereen is nu duidelijk 'aan welke kant Broertjes zeer waarschijnlijk staat: aan die van 'de club tegen het volk'! En die nep-'burgemeester' schaamt zich er niet eens voor... hij lijkt er zelfs 'trots op' te zijn!


Dat u maar weet wat voor 'burgervader' Broertjes werkelijk is!

GRN overweegt 'verder openbaar te maken', ook internationaal maar...

...'wie weet' (wat zij kunnen, kan GRN beter!);

 • wil Broertjes zeggen waar mijn drie, drie keer ontvoerde dochters LJI die door ziekelijk-egoistische mw. S.S. ergens in de BRD verstopt werden en zijn? Let op: vadervervreemding = emotionele kindermishandeling!

En ja, dat kan Broertjes zeker wel te weten komen als hij dat wil.


Internationale kinderontvoering: 'met vriendelijke ondersteuning' van zowel de Nederlandse alsook de Duitse overheid = de club tegen het volk!

Criminele jeugd'zorg', misdadige familie'recht'ers, heulende politie en dito OM, liegende politici en Broertjes die 'mooie praatjes hebben/ filmpjes laten maken voor 'het image' maar ondertussen... stiekem, niet dat doen wat ze zouden moeten doen:

 • opkomen voor de burger(s)/ kinderen van hun stad!


En ja, ook nep-'burgemeester' Broertjes heeft direct met ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 te maken... die startte met mw. Gwen C. van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, destijds gezeteld in het voormalig postkantoor.

Samen met haar team'leider' en schijnheilige OC Trompendaal werd een 'heel smerig plan ge-smeed' waarbij drie NL-kinderen hun altijd zorgzame, prudente en veilige vader werd afgepakt. Waar GRN van het meest erge dat een trotse, eerlijke en lieve vader kan ge-beuren, werd beschuldigd... terwijl 'zij';


En aldus door mijn oudste dochter na 3 maanden terreurverblijf (Lina: 'dit is de meest stomme verjaardag ooit; ik wil dood!') in een Blijf van MIJN kinderen af-Huis zonder enige twijfel werd bevestigd: 'Neen, natuurlijk niet. Als dat zo was, zou ik nooit meer naar mijn vader willen.' En Lina wilde wel naar haar Papa-Erik toe; duidelijk.

Een vieze, smerige en onvergefelijke k#tstreek over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op-) rechte rug van deze volhardend vader GRN.


Waar GRN's dochters LJI tijdens de lopende ondertoe-zichtstelling met misdadige hulp - in strijd met (toen) geldende beschikking van de rechtbank Arnhem! - van het BRP- naar het RNI-deel van het bevolkingsregister wer-den overgeschreven = 'groen licht' werd gegeven...

    ...voor 3e internationale kinderontvoering naar
    Duitsland/ die BRD = Bundes Republik Deutschland.


Sinds d.d. 27 juni 2016 weet deze PapaErik helemaal niets van zijn drie dochters: niet waar zij zijn, niet hoe het met hen gaat, niet eens hoe ze er nu uitzien! Dat is ziek. En ja, dan gelooft GRN 'al die overheidsprietpraat niet meer...

 • neen, natuurlijk niet! Dan ontmaskert GRN alle leden en meelopers van die club tegen het volk. Dat is niet meer dan logisch, toch?

Dus 'burgemeester Broertjes' - gaat u 'de meiden helpen weer hun dikke PapaKnuffels terug te geven/ laten krijgen'? Dat verdienen LJI - zij hebben hun eigen PapaErik nodig... dat is hun kinder-/ ons mensenrecht (EVRM)!


Gaarne verneemt GRN - per omgaande - van u...
in het belang van de kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia alsook in het belang van uw
(nog resterende?) 'geloofwaardigheid'?!

Mijn mailadres is:

 • stoppasfamiliedrama @ outlook.com

GRN gaat ondertussen aan de slag om een ver-taling plus video-bewerking in het Engels te maken. Want:

 • De waarheid mag, neen: moet gezegd worden.

Over MH17 en over diep-triest PAS-familiedrama beginnend in HilversumWant: die laatstgenoemde 'onderste steen' zal zeker boven komen... in het belang van de kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia


GRN: Haha = schande: die Broertjes vertelt het volk verhaaltjes-voor-het-slapen-gaan....Verzending: Urgent: MH17-Interview Broertes en diep-triest PAS-familiedrama


Van:
Volhardend Vader

Aan:
secretaresse Broertjes@hilversum.nl

Donderdag, 16 augustus 2018, 16:40 uurGeachte mw. B., 'burgemeester' Broertjes,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

1. Allereerst, nogmaals dank voor uw bereidheid tot een kort straatinterview vanmiddag, burgemeester Broertjes.

2. Kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - naar (voorlopige) publicatie:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/interview-broertjes-schaamt-zich-niet.html

Interview: Broertjes schaamt zich niet voor demoni-sering: 'dat Rusland verantwoordelijk is, staat vast'?! Aan welke kant 'ie staat, is zeker(der)... stoppasfamiliedrama.blogspot.com

GRN : Laat u niet misleiden door staatsprogaganda-praatjes van 'club tegen het volk'!

3.  Gaarne verneemt GRN van/ via u waar mijn kinderen verborgen gehouden worden! PapaErik en zijn meiden hebben elkaar nodig en verdienen wederzijdse knuffels.

No justice, no peace-groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia