woensdag 31 oktober 2018

Bewakingsepidemie in Bussum-Zuid: f#ck jullie, op kantoor met lelijk be-'veilig'?ingsuniform aan en ons maar bespieden op jullie monitoren - bah!GRN: Niet voor uw 'veiligheid'... maar zodat 'de elite' u nog meer kan bespioneren!
GRN voelt zich bespied door overal bewakingscamera's... big brother is heel eng!


Het eerste dat deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - opviel toen hij met half-wakkere ogen bij NS-station Bussum-Zuid aankwam, was die nieuwe, (tijdelijke?) mobiele camerpaal.

Gisteren stond 'ie er namelijk nog niet en GRN heeft niets gehoord van/ gelezen over een incident op Bussum-Zuid dat een dergelijke paal zou  'verantwoorden'?

Wat is er aan de hand op Bussum-Zuid? Een klein, onbemensd prut-stationnetje ('s ochtends is de kiosk wel even geopend) dat eigenlijk alleen voor de - talrijke - forensen is bedoeld om naar Amsterdam of Utrecht te reizen en in de avondspits weer allemaal terug. Een groot parkeerterrein en verder gebeurt er nooit iets...

  • waarom dan nu 'opeens' toch camera's?


'Big brother is watching you'...
ook in Bussum-Zuid!

GRN krijgt er een onveilig gevoel bij en voelt zich - hoe-wel GRN zich altijd netjes gedraagt en 'niets?' te verbergen heeft toch altijd - bespied.

F#ck jullie, op kantoor met lelijk be'veilig'ingsuniform aan en ons maar bespieden op jullie monitoren!!

            HUN 'VEILIG?'HEID = ONZE ONVEILIG!HEID


Want: wie controleert de controleursQuis custodiet ipsos custodes?

GRN:

En daar waar het 'nodig' zou kunnen zijn, in de nieuwe wachtruimtes, die door de plaatselijke jeugd als hangplek wordt gebruikt met...

- jammer; zo verpesten die het voor zichzelf; geen prullenbak binnen = op de grond - dito vervuiling;

daar hangt alleen deze trieste politieposter:


d.d. 16-10-2018: Opsporing verzocht - 'Onderzoek dood Edita Moliené'


Naarden/Muiden

- De recherche vraagt uw hulp bij dit onderzoek!
Wie heeft Edita gezien in de omgeving van Bussum en Naarden tussen maandag 10 en donderdag 13 september?

En waar komt het zwembad vandaan? Uit uw tuin? Weet u iets van de herkomst? Neem dan contact op met het onderzoeksteam.


GRN: Mijn oprechte deelneming voor de familie, vrienden en kennissen van Edita Moliené: moge zij rusten in vrede. En: moge de dader(s) gepakt worden!


Tot slot:

   GRN herhaalt:

      hun 'big brother-veilig?'

      = onze onveiligheid!!

   Word aub. - eindelijk en snel - wakker!


   Niet alleen in uw eigen belang en in het belang van
   Nederland maar ook en vooral in het belang van 
   uw eigen (klein-)kinderen!

   Laat u niet (langer) als volwassene besodemie-
   teren door 'de OVERHEID'...

   - die is namelijk NIET 'VAN en VOOR ONS' MAAR
   juist VAN HEN en TEGEN ONS!!


Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid!Als wij? meer toezicht zouden willen, zorg dan voor meer menselijke aanwezigheid; simpel en gezellig en veiligheid met menselijke maat!

GRN heeft het maar weer eens gezegd... wanneer roept u ook mee? Het wordt steeds drukker in het kamp van de pacifistisch revolutionairen!Of toch 'optie-2':

Wordt er binnenkort iets (bij-)gebouwd?
Dat zou natuurlijk ook 'gewoon' kunnen...

Hoe dan ook:
                     stop die camera-epidemie!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 30 oktober 2018

Verkoop je ziel niet - word nooit advocaat! GRN heeft meer respect voor eerlijke schoenverkopers dan voor arrogante meestertjes in de rechten!GRN: Dit is zoals - arrogante! - advocaten zichzelf zien - niets goeds voor de wereld!

Meer respect voor eerlijke schoenverkopers dan voor arrogante meesters in de rechten!


Gisteren publiceerde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - over zijn lopende klachtza(a)k-(en) bij;

  • de Orde = Wanorde van Advocaten:


  d.d. 29-10-2018:

   'Wan-Orde Advocaten:

  Klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel.

   De - figuurlijke - messen zijn geslepen en
   video-opnames worden gemaakt...'

----------------------------En vandaag de urgente oproep aan het ministerie van Justitie en Veiligheid:


bij de onbehoorlijke = misdadige wijze van klachtbehande-ling door de Wan-Orde Arnhem-Leeuwarden:

Volhardend vader, recht-zoekend burger


Drs. E.M. Groenendijk MSc. (= GRN)
Papastraat 4  Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

Onbehoorlijke klachtafhandeling door Orde van Advocaten
in zaken met nummers: 17-591 / DB / ZWB en 18-067 / RBMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)


T.a.v. ministers Grapperhaus en Dekker

Bezoekadres
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Bussum, 27 oktober 2018

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,
Ministers Grapperhaus en Dekker/ Justitie en Veiligheid,


1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. stelt u bij deze op de hoogte van een

schokkende serie onbehoorlijke klachtafhandelingen van de Orde van Advocaten door c.q. over:

                                                      mr. O.E. Meijer --->
en  mr. E. van Empel.


2. Daarbij wordt niet alleen ‘de verkeerde volgorde’ van
klachtafhandeling door de Orde doorgedramd (eerst Meijer dan Van Empel ipv. an-dersom) maar klager GRN ook gedwongen om ‘akkoord te gaan’ met behandeling op basis van een de facto onjuiste en aldus betwiste klachtensamenvatting’ of...


   ...‘anders helemaal geen hoger beroep
       zitting’!

   Schokkend: dat is pure chantage!

   Van een behoorlijke klachtbehandeling
   zoals vereist conform Awb., is absoluut
   geen sprake!!

  • onacceptabel in een rechtstaat!


3. Hoewel GRN expliciet om mondelinge behandeling van deze Meijer-klacht in 1e aanleg verzocht - om aldus zijn klachten nader te kunnen toe lichten - werd dat door de Orde zonder nadere toelichting geweigerd en ingediende klacht zonder nader onderzoek/ toelichtingsmogelijkheid afgewezen.


4. Kortheidshalve verwijst GRN naar website - stopppasfamiliedrama.blogspot.nl:


d.d. 02-06-2018:


‘Stop met geloven in 't sprookje van de goede overheid = 'n dag & nacht-merrie;

misdadige afwijzing Meijer-klacht
door Ratten zonder Discipline!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/stop-met-geloven-in-t-sprookje-van-de.htmld.d. 07-06-2018:


‘Feit: advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar... 'de ene crimineel dekt de andere' = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/feit-advocaten-rechters-zijn-niet.htmlen d.d. 29-10-2018:


‘Wan-Orde Advocaten:

klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel. De - figuurlijke - messen zijn geslepen en video-opnames worden gemaakt...’


   • https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/wan-orde-advocaten-klacht-vs-ex-deken.html


5. Gelet op de inhoud van bovenstaande publicaties inclusief alle daarin aan te klikken bewijsdocumenten en uitlegvideo’s vraagt GRN u hierbij om:


   a) onderzoek door het ministerie naar de onbehoorlij-
       ke = onwettige wijze van klachtbehandeling door de
       Orde van Advocaten (‘te vrij’ = een misdadig beroep);

   b) vernietiging van afwijzingsbeslissing d.d. 16-04-2018
       in klachtzaak jegens mr. Meijer in zaak 17-591 / DB /
       ZWB. Let wel: GRN overweegt en behoudt zich het recht
       voor om aangifte jegens desbetreffende mrs. Streefkerk,
       Groenewoud en Houtakkers te doen - en

   c) aanhouding van klachtbehandeling jegens mr. Van Empel tot a) en b).6. Betreffende 5c) verwijst GRN bovendien naar het verweer van mr. Van Empel d.d. 10-10-2018 waarin beklaagde zich juist achter te vernietigen beslissing 5b) poogt te verschuilen.


7. Hetzelfde geldt voor haar 3e punt waarin zij verwijst naar de te vernietigen beslissing waarin geoordeeld werd dat het onderzoek van Van Empel in toen-malige functie van deken ‘niet-onvolledig was’…

…dit terwijl bevestigd werd dat betwiste want onjuiste klach-ten’samenvatting’ niet ter fiattering aan klager toegezon-den maar direct aan beklaagde Meijer werd gezonden met verzoek om verweer. 

Ergo:

  • de daadwerkelijk door GRN ingediende klachten - ‘een witte sportauto’ - werd door de Orde ver-anderd - ‘een zwarte scooter

- en pas bij ontvangst van het verweer van mr. Meijer kon dit - bewuste?! - ‘malheur’ van de Orde geconstateerd en aangevochten worden. 


8. In tegendeel van datgene wat beklaagde Van Empel beweert, werden de uiteindelijk tezamen met het Meijer-verweer ontvangen Orde-klachtensamenvatting punt voor punt vergeleken met de daadwerkelijk ingediende klachtenGRN verwijst naar het klaagschrift, aanvullende correspondentie en de publicaties.

Opvallend is dat beklaagde niet bereid is om zich persoonlijk te verantwoorden en zich slechts verschuilt achter de van-rechtswege-te-vernietigen beslissing van mrs. Streefkerk c.s.! 


9. Dat de Raad van Discipline desondanks tot een - ridicuul - oordeel: ‘kennelijk ongegrond’ kwam...

...bewijst des te meer dat de klachtbehandeling door de Orde van Advocaten niet aan de wet-telijke vereisten voldoet. Uiteraard onacceptabel.


10. GRN verzoekt het ministerie J&V, ministers Grapperhaus en Dekker derhalve met klem om onmiddellijk in te grijpen door de betreffende dekens op de vingers te tikken conform 5. alsook betrokkenen tot vrijwillig terugtreden te bewegen.

Uiteraard is GRN bereid tot een nader gesprek op het ministerie en verblijft,


Met publicerende groet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia 


Verzonden: per aangetekende post d.d. 29-10-2018


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.GRN: Audio- en video-opnames van de recht- = kromzitting d.d. 29-10-2018 in Arnhem komen zsm... maar is veel werk, dank voor uw begrip!d.d. 26-102-2018: R
acheldoesstuffGRN:

  Hear, hear... mister Mosely geeft goed advies
  waar GRN zich - bij deze - graag bij aansluit!

  Verkoop je ziel niet - word nooit advocaat!

  Zelfs schoenverkopers...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 29 oktober 2018

Wan-Orde Advocaten: klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel. De - figuurlijke - messen zijn geslepen en video-opnames worden gemaakt...d.d. 17-03-2010: 'Chinese War Sword' - De - figuurlijke - messen zijn geslepen'!
Wan-Orde van Advocaten poogt in Arnhem beklaagd ex-deken Van Empel te redden:


d.d. 15-04-2017:


Formele klachtindiening
jegens mr. E. van Empel

door
drs. E.M. Groenendijk MSc. -->


Vandaag, d.d. 29-10-2018 kon deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dankzij een begripvol werkgever toch buitengewoon verlof krijgen om betreffende nep-'recht'szitting in het Paleis van Misdaad georganiseerd door de Orde van Advocaten en hun Raad van = zonder Discipline Arnhem te kunnen bijwonen.


<-- mw. mr. E. van Empel.

Van groot belang daarbij is op te merken dat deze klachtzaak jegens Van Empel en daarauit voortgevloeide klacht jegens deken mr. O.E. Meijer 'in de verkeerde' werd behandeld.

GRN werd eerst d.d. 28-02-2018 gedwongen om 'akkoord te gaan' met de behandeling van de mr. O.E. Meijer-klacht op grond van de foute klachtsamenvatting...

...'of anders geen behandeling' = pure chantage!

Pas daarna - dus na de evident onjuiste afwijzing van de Meijer-klacht! - volgt de behandeling van GRN's klacht over Van Empel:

  • precies 'verkeerd om' dus!

Absoluut geen behoorlijke klachtafhandeling conform H9 Algemeen wetboek bestuursrecht (het klachtrecht) waaraan ook de Orde? = Wan-orde! heeft te voldoen!

GRN kan derhalve niet akkoord gaan met die afgedwongen nep-procedure. Nadere stappen zijn voorbereid... meer pu-blicaties volgen 'op het juiste ogenblik' want;

  • ook de vijand leest mee!
mr. O.E. Meijer      

-------------------------------------------------------------------------------------------------


De voorgeschiedenis - zo kort mogelijk:


d.d. 16-04-2017: 'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten
                           Rotterdam/ Zeeland-W.-Brabant is rond;
d.d. 03-10-2017: 'Overijssels deken Luttikhuis moet adviseren beklaagd 
                           ex-'dekenVan Empel van het tableau te schrappen of...

  • blijkt lid van 'club tegen het volk'!d.d. 11-10-2017: 'Beklaagd en vroegtijdig vertrokken, 1e vrouwelijke en nu
                           ex-'dekenmr. Van Empel in 't schandblok gezet...

  • met lopende klachtzaakkomt dat zien!'  d.d. 10-03-2018:

  'Audio deel-2:

   Arrogantie ten top:

   Deken O.E. Meijer schuift af op 'burgers die

   ipv. de bedriegende advocaat aan te pakken!'

   d.d. 02-06-2018:

   'Stop met geloven in 't sprookje van de
    goede overheid = dag- & nacht-merrie;

   misdadige afwijzing Meijer-klacht

   ...door Ratten zonder Discipline!'

d.d. 07-06-2018:

    'Feit:

    Advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk
    en onbetrouwbaar...


    = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!'
-------------------------------------------------------------------------------------------------   Versus:

   d.d. 10-10-2018:

   Raad van = zonder Discipline Arnhem

   Begeleidende brief secretaris - behandelingd.d. 29-10-2018 klachtzaak versus mr. EVan Empel


Productie-1;


Productie-2;Om alles vast te leggen, werd journalist Nico van den Ham bereid gevonden:


Date: vr 26 okt. 2018 om 16:21
From: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl
To: nico.vandenham@gmail.com
Subject: Raad van Discipline zitting 29 oktober 2018


Geachte heer Van den Ham,

In navolging van mijn e-mail van zojuist bericht ik u hierbij namens de raad dat uw verzoek om audio-visuele opnamen tmaken tijdens de zitting van:

   maandag 29 oktober a.s. om 14.45 uur wordt ingewilligd.

De persvoorlichter mevrouw L. Hoeffnagel zal contact met u opnemen om één en ander nader af te stemmen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet, mw. R. B.-O.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia