zondag 7 augustus 2016

Treedt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten/ Van Zanen op tegen bewezen crimineel lid: gemeente Duiven/ De Lange?

Gemeente Duiven werkt(e) mee aan kinderontvoering = de facto crimineel!
 
To the point/ waar het om gaat: tot maandag d.d. 27 juni 2016 waren onze drie Nederlandse (en Duitse) meiden sinds 14, 12 en 10 jaar in de BRP/ 'bevolkingsregister' (Basisregistratie Personen) van Duiven te Gelderland ingeschreven.

Ook stonden onze drie dochters op dat moment onder toezicht van de gecertificeerde instelling (GI) - 'Samen Veilig' Midden Nederland, wat tot de 'Veilig Thuis?'-groep behoort. En: de rechtbank Gelderland acht(te) de onder toezichtstelling in het belang van de kinderen en had deze voor 1 jaar verlengd.  

Op d.d. 27-06-2016 werden zij echter uitgeschreven uit de BRP en naar het RNI - Register Niet-Ingezetenen - overgeschreven. Dat kan alleen door 1) de 'moeder' die hen uit de BRP liet schrijven en daarbij haar nieuwe = ontvoer-adresgegevens moest verstrekken of 2) ambtshalve door de gemeente na hun onderzoek en vaststelling van afwezigheid (bijv. na melding van de school).


Bij optie 1, de 'moeder' meldde onze drie kinderen uit de BRP af te Duiven en moest aan de balie het huidige ontvoer-adres bekend-maken (anders strafbaar!), werkte de gemeente mee aan het ont-trekken van 3 Nederlandse kinderen aan juist door de rechter in hun belang geachte toezicht (ots).

Dat is de facto crimineel en onbestaanbaar!

Bij optie 2, de gemeente Duiven stelde na eigen onderzoek de af-wezigheid van onze 3 kinderen vast en diende dan 'groot alarm te slaan', nu zij aan het toezicht van SVMN onttrokken werden zoals door de rechter in hun belang was geacht. Dat geschiedde niet.

Integendeel: de gemeente Duiven weigerde de 'verhuis' = ontvoer-gegevens te ver-strekken en poogde haar (mede)verantwoordelijkheid af te schuiven. Niet alleen liet zij daarmee drie Nederlandse meiden sinds 14, 12 en 10 jaar (en hun vader) bij internationale kinderontvoering keihard in de steek, maar belemmerde daarmee ook de rechtsgang door aldus tenuitvoerbrenging van de geldende ots-beschikking onmogelijk te (laten) maken!

Schokkend en onbestaanbaar. Puur crimineel;
waar is deze gemeente Duiven (niet) mee bezig...?!
Gaat Vereniging Nederlandse Gemeenten akkoord met een crimineel lid?

De provincie Gelderland - levert je gemene streken! - werd bericht, maar ook deze Commissaris van de Koning (niet mijne) Cornielje bewees zich 'net zo corrupt' en 'hypocriet' door niets te willen doen tegen de huidige, 3e kinderontvoering naar Duitsland en zich wangedragende gemeente Duiven. Crimineel en onbestaanbaar!

 

 
Net zoals tegenwoordig bij vrijwilligers in burger-vereniging een zogenaamde VOG - Verklaring Omtrent Gedrag - verplicht werd gesteld (al dan niet afgegeven door de gemeente), zou hetzelfde/ controle op de gemeentes door de Vereniging NG als pas-send geacht moeten worden. Want: welke vereniging accepteert de facto criminele leden in haar midden? Geen enkele. Dat zou dus ook voor de VNG moeten gelden... nietwaar?!
 
 


Aldus nam rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 19-07-2016 telefonisch contact op met de VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag - om hen op de hoogte te stellen van internationale kinderontvoering uit de Duiven en de criminele medewerking daaraan door deze 'foute' gemeente. Sinds d.d. 03-06-2016 is huidige burgemeester van Utrechtdhr. Van Zanen/ VVD ook als VNG-voorzitter  werk-zaam. Of de VNG/ Van Zanen wel bereid is om 'de rotte appel uit hun gemeente-mand te (laten) verwijderen c.q. orde op zaken te (laten) zetten...? (zie ook art. 162 Sv. dat aangifte door ambtenaren verplicht stelt bij op de hoogte zijn van strafbare feiten, pagina's 7 en 103 e.v.)

Luistert u zelf;
 
'dat doen wij nooit, dat gaan wij verder niet allemaal uitzoeken.'

vat dit telefoongesprek ongeveer samen...aanklikken rode stip met wit pijltje:
 Of voorzitter Van Zanen vernomen VNG-standpunt: 'geen interesse' corrigeert?
 
Uiteraard is het mogelijk dat betreffende medewerker 'te haastig afwees c.q. voor zijn beurt praatte'...

...aldus werd d.d. 04-08-2016 de VNG-voorzitter dhr. Van Zanen/ VVD persoonlijk en ondertekend, per aan-  getekende post aangeschreven en met klem verzocht om (alsnog) 'orde op zaken te (laten) stellen en daartoe door de VNG-genomen, concrete stappen te melden'.

Deze brief/ vaderoproep kunt u hier nalezen...


Gelet op het takenpakket van de VNG: 'wij ondersteunen de gemeentes door gigantisch veel onderwerpen op te pakken' meent Groenendijk dat de VNG ook deze 'criminele gemeente Duiven' aan moet pakken... uiteraard.

Desgewenst is deze volhardende vader en rechtzoekende burger bereid om met bur-gemeester/ voorzitter Van Zanen in gesprek te gaan in week 32. Gelet op de urgentie en bewezen criminele gemeente, wordt uiterlijk d.d. 13-08-2016 de schriftelijke en door Van Zanen ondertekende reactie verwacht.

Nochtans werd niets vernomen... het is dan ook een zondag. Wordt vervolgd en uiteraard weer openbaar gemaakt.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia