dinsdag 28 maart 2017

Handjeklap bij de Wan-Orden van Advocaten? Hun klachtbehandeling blijkt nep-nep-nep… niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Bah.


Gepretendeerd 'behoorlijke klachtbehandeling' vs. R'damse deken mr. Meijer:

Sinds vorige publicatie over Wan-Orden van Advocaten; Rotterdam, Zeeland-W-Brabant en Den Haag/ hof van Discipline d.d. 04-03-2017 heeft er een aantal mel-denswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden, hierbij de 'update'/ het vervolg:

Het 'verweer' van beklaagde R'damse deken dhr. mr. Meijer werd ontvangen en terwijl eerst maanden-lang getemporiseerd werd, blijkt de Orde Zeeland-W-Brabant met 1e vrouwelijke deken, mw. mr. Van Empel, nu 'opeens haast' te willen maken...

Want:
  • 'Wat is het toch vervelend?' dat de onbe-hoorlijke klachtbehandeling bij de Wan-Orden nu, voor iedereen, te controleren is!Wat het daglicht niet verdragen kan en normaliter 'in achterka-mertjes wordt afgehandeld', zal - juist daarom - 'vol in de schijn-werpers gezet' worden.

'To be exposed'; de waarheid mag, neen moet, gezegd worden!

De (ooit) geprezen? Nederlandse 'recht?'staat blijkt in de feite-lijke praktijk namelijk... helemaal niet te bestaan, aldus deze

volhardend vader/ rechtzoekend burger E.M. Groenendijk.

Word wakker, beste burgers; het is een trieste schijnvertoning, 'gewoon' helemaal nepNet als de, slechts gepretendeerde, 'be-hoorlijke klachtbehandeling conform Awb. H9' bij de Wan-Orden, zoals (b)lijkt, maar beoordeelt u dat uiteraard zelf...
Ontvangen stukken Wan-Orde; maar geen toezending van klacht'samenvatting'!


Begeleidende brief  d.d. 06-03-2017 van 'secretaris' mw. mr. C.K. van de Orde Zeeland-W-Brabant met toezending van het 'verweer' van beklaagde deken Meijer.


Let wel: van mijn al d.d. 26-12-2016 ingediende klaagschrift - verzonden d.d. 27-12-2016werd door deze 'professionele? secretaris' een eigen 'samenvatting' opgesteld van 8 klachtpunten die...

...zonder dat deze ter fiattering - C.K.: 'klopt mijn 'samenvatting' met de daadwerkelijk door u (sequen-tieel) ingediende klachtpunten?' - werd voorgelegd aan klager Groenendijk desondanks

- meteen - aan beklaagde Meijer gezonden met haar verzoek om zijn verweer daarop...!

 
Ergo: een 'houtje-touwtje-samenvatting' werd door 'secretaris' mr. C.K. 'gedes-tilleerd' maar nagelaten om akkoord te vragen aan klager Groenendijk. Dat was niet-'toevallig' maar - wederom, aldus klager - een bewuste fout om aldus controle te heb-ben over de (formulering van de daadwerkelijk) ingediende klachten over de (proce-durele) gang van zaken bij de R'damse Orde en daarmee 'voor te sorteren' op door de Wan-Orden zo zeer gewenste afwijzing... 

Met dit 'spelletje' = smerige truc werd Groenendijk al eens eerder geconfronteerd bij een andere klachtenprocedure. Klaarblijkelijk wordt dit bij de overheidscursus; 'hoe de klachtbehandeling te manipuleren en klagende burger(s) te besodemieteren', geleerd?!

Feitelijk werden aldus niet-mijn-klachten maar het 'hersenspinsel/ samenraapsel' van deze 'secretaris' C.K. doorgezonden en daartegen werd door beklaagde Meijer 'ver-weer' gevoerd. Jaja, neen dus.

  • Wat een - voor iedereen duidelijke poging tot - kul van de 'secretaris' van de Orde Zeeland-West-Brabant... schokkend onprofessioneel.
Hoe bedoel je een intern 1-2-3-tje tussen Wan-Orden en hof van Discipline!
Niet mijn (of toekomstig door u? hoewel ik hoop dat u nooit met dit advocaten-gilde te maken krijgt!) in-gediende klachten worden gepoogd te behandelen...

maar de door de klachtbehandelaar zelf - onder alcoholische invloed? - 'gedestilleerde', zoals de be-klaagde deken Meijer dat omschreef/ duidde!

 

Dat kan natuurlijk niet; mevrouw C.K.;

  • u had 'uw 8 klachtpunten samenvatting' aan klager Groenendijk ter goedkeuring moeten voorleggen... dat begrijpt ieder kind.

Dat zij haar 'samenvatting' d.d. 13-02-2017 wel aan beklaagde Meijer maar niet aan klager Groenendijk zond - terwijl het 'zijn klachten' zouden moeten voorstellen! - bewijst dat ook deze 'secretaris' of dondersgoed wist dat dit - haar 'truc' - geen behoorlijke handelswijze is of dat zij heel erg dom/ niet geschikt is voor haar functie.

Formeel verzoek tot disciplinaire maatregelen (ontslag?!) werd aldus bij daarvoor eindverantwoordelijke deken Van Empel ingediend. Of en hoe zij zal reageren...
(Voorlopige) reactie; 'alle klachten gegrond en vernietiging ad-vies' vereist:


Allereerst mijn reactie op de begeleidende brief van de 'secretaris' bij melding door-zending van 'niet-mijn klachten', citaat:


'2) Mag Groenendijk u - op zijn beurt - daarop wijzen dat ‘het een zooitje is bij uw gilde’ - maar daarop weigert u inhoudelijk te (laten) reageren - en dat het dekenstandpunt van mr. Van Empel reeds voorspeld kan worden…

...de feitelijke gang van zaken wordt gepubliceerd.

Dit zodat iedereen zelf kan zien/ verifiëren dat de klachtbehandeling bij de Orden ‘n farce/ een schijnvertoning is!

  • Nep-nep-nepniet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!'


Want: niet alleen werd de Rotterdamse deken Meijer beklaagd vanwege zijn - evidente - partijdigheid en overig wangedrag (ook: ‘namens hem’) dat het ver-trouwen in de advocatuur - welk vertrouwen? 0,0% - en beroepsuitoefening werd geschaad’ (artikel 46 van de Advocatenwet)...

...maar wordt tevens de geloofwaardig?’heid van de genoemde Orden alsmede het hof van Discipline te Den Haag...
ernstig in twijfel getrokken.Het is namelijk; ‘Sodom en Gomorrabij uw gilden, aldus Groenendijk.  • Het 'verweer' van de beklaagde R'damse deken Meijer op de 'C.K.-samenvatting' zoals d.d. 03-03-2017 werd opgesteld, leest u hier.

  • Mijn gemotiveerde reactie/ repliek d.d. 25-03-2017 leest u hier; weliswaar 'enig leeswerk' maar dan heeft u ook wat...
De afsluitende alinea,: zeer opmerkelijk:

Citaat-9:

Voor een nadere toelichting indien gewenst, houd ik mij uiteraard beschikbaar’.


Reactie:

Eigenlijk zegt beklaagde deken Meijer hier tegen klachtbeoordelaar deken Van Empel; ‘als je zin hebt om samen te gaan lunchen om af te spreken hoe we Groenendijk gaan afwijzen dan ben je bij deze uitgenodigd’…!

Want: of er vindt alleen een schriftelijke afhandeling plaats waarbij de partijen beiden toegang tot het gehele dossier hebben - gelijk(tijdig)e informatiestand - of... er vindt een mondelinge behandeling op zitting plaats waar deken Meijer en burger Groenendijk dan hun zegje kunnen doen. Niet er half tussen in en dan alleen voor beklaagde…

...wederom totale onzin!


Nu (b)lijkt het standaard ‘werk’wijze - gelet op ‘uiteraard’- dat tussen beklaagde - mr. Meijer - en klachtbehandelaar - mr. Van Empel - buiten het dossier om - mondeling - (mogelijk) nader overleg te voeren…?!

Dat is andermaal schokkend en bewijst opnieuw dat mr. Meijerniet te vertrouwen is’. 

Groenendijk herhaalt dat deken Van Empel slechts 1 juist oordeel kan vellen;

  • alle klachten gegrond en ad-vies wordt vernietigd’…


maar we wachten eerst even af of en hoe beklaagde deken gaat dupliceren?! Verzen-ding per mailbericht d.d. 26-03-2017 en aansluitend, ondertekend d.d. 27-03-2017 postverzending. Wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia