maandag 24 juni 2019

POLITIE GNV10232 en OVERHEIDsMISDADIGER VISSER SPANNEN SAMEN dus INDIENING KLACHT jegens 100% NEP-RECHERCHEUR in HILVERSUM!d.d. 01-10-2007: Matthijs02 - 'Luchtalarm hond'
d.d. 24-06-2019: 'Was ANONIEM maar ACHTERHAALD:


INDIENING FORMELE KLACHT jegens NEP-RECHERCHEUR GNV10232 van HILVERSUM
Volhardend vader en recht-zoekend burger:

Drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4, Bussum


Betreft:

  • klacht tegen GNV10232


  Nationale politie - Midden-Nederland

  District Gooi en Vechtstreek
  Klachtbehandelaar
  Postbus 8300
  3503 RH UTRECHTBussum, 24 juni 2019
Geachte klachtbehandelaar, Nationale politie,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,


Op grond van de Politiewet 2012, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Regeling klachtbehandeling politie en onderhavige uitvoeringsregeling dient volhardend vader, recht-zoekend burger, over-tuigd GELE HESSER en ‘staatsvijand nr. zoveel’ drs. E.M. Groenendijk MSc. (GRN) hierbij formeel een klacht in tegen rechercheur GNV 10232 - van de politie district Gooi en Vechtstreek.

Klager GRN meent dat een gesprek met de klachtbehandelaar conform artikel 5.1 van de uitvoerings-regeling overbodig is gelet op de duidelijkheid van onderstaande klacht. Een ‘bemiddelingspoging’ is  bij voorbaat kansloos omdat er juist een oordeel over het expliciete wangedrag van GNV10232 wordt nagestreefd (artikel 5.3). Fase I van de klachtbehandeling beperkt zich wat GRN betreft dan ook tot directe doorzending van deze klacht aan beklaagde.


Doel van de klacht:

Vaststellen of het niet-melden van de naam van ‘behandelend officier van Justitie’ in de schandelijke ‘onvoldoende aanleiding om een onderzoek in te stellen’-brief d.d. 25-04-2019 door beklaagde een laakbare gedraging was/ is. Het Openbaar Ministerie beslist over al dan niet strafvervolging en niet de politie/ GNV10232.

Betreffende officier is verantwoordelijk voor de gemelde beslissing ‘af te zien van verdere opsporing’ én dient zich aldus ook persoonlijk kenbaar te (laten) maken in plaats van, zoals nu geschiedde, anoniem te (willen/ pogen te) blijven!


Klachtachtergrond:

Op 1 februari 2019 werd GRN door de politie Gooi en Vechtstreek gearresteerd omdat hij ‘de koning beledigd zou hebben’? Totale onzin, zoals blijkt uit het onmiddellijke se-pot van een anonieme officier van Justitie (dezelfde?), zoals door GNV10232 destijds werd medegedeeld. Over deze onrechtmatige arrestatie werd in regionale krant(en): Gooi en Eemlander, Gooi en Eembode en het Noord-Hollands Dagblad onder andere gesteld dat GRN ‘de koning heeft beledigd’, dat is voltooid verleden tijd, alsof dit een vaststaand feit zou zijn terwijl er helemaal geen rechtszaak heeft plaatsgevonden laat staan dat er een onherroepelijke veroordeling werd uitgesproken!


Ergo: dat is (poging tot) karaktermoord oftewel laster en smaad. Dat jegens Mascini en Schneider/ Gooi en Eemlander gedane aangifte (zie bijlage 1) door – de-zelfde? – een anonieme officier van Justitie (na over-leg met beklaagde) werd geseponeerd zónder naams-vermelding bewijst dat zij een heel smerig spel? spe-len (bijlage 2)!

Want: in een rechtstaat wordt een eerzaam burger beschermd tegen een krant/ journalist en hoofd-redacteur die bewezen onwaarheden publiceren terwijl de Nationale politie/ GNV10232 samen met een anonieme of-ficier van Justitie precies het tegenovergestelde blijken te doen:

·       het beschermen van misdadigers - dat is de omgekeerde wereld!

De Nationale politie/ GNV10232 en een anonieme officier/  OM die samenspannen... tegen eerzaam burger GRN die zich - uiteraard - verdedigt tegen smerige leugens in de nep-krant én tegen een nep-rechercheur die weigert om de naam van zijn overlegpart-ner = nep-officier van Justitie bekend te geven óndanks het expliciete verzoek van GRN daartoe!

Klaarblijkelijk wenst de anonieme officier geen verantwoording af te leggen voor zijn/ haar wanbesluit c.q. het samenspannen met GNV10232 van de politie Gooi en Vecht-streek ter bescherming van laster/ smaad-plegers Mascini en Schneider. Dit door géén ‘simpele sepotbrief’ te zenden waarmee het OM aangeeft van mening te zijn dat er geen strafbaar feit gepleegd werd maar in plaats daarvan te beweren dat ‘de aangifte onvoldoende aanleiding geeft een onderzoek in te stellen’.


Pardon? Wie denken GNV10232 en anonieme officier van Justitie wel niet dat ze zijn? Er worden in de krant aange-toond leugens verspreid, zoals dit door GRN al onomstote-
lijk en wettig overtuigend werd bewezen maar… er wordt desondanks geweigerd om een formele sepotbrief te zen-
den en zelfs om überhaupt een onderzoek in te stellen?

Dat is pure werkweigering: zowel GNV10232 alsook die anonieme officier van Justitie schenden daarmee de door
hun afgelegde ambtseed, aldus GRN!

De werkelijke ‘reden’ dat het OM/ betreffende anonieme officier weigert om een formele sepotbrief te zenden, is omdat aangever GRN dán de mogelijkheid heeft om een artikel-12 procedure te star-ten zodat een rechter over de zaak kan gaan oordelen en alsnog vervolging kan bevelen. Dat pogen de nu beklaagde GNV10232/ politie en OM/ anonieme officier (in samenspan) onmogelijk te maken omdat dán namelijk zal blijken dat het Openbaar Ministerie inderdaad ten onrechte besloot om ‘geen verder onderzoek in te stellen’!


Klachtelementen:

1Het niet-melden door beklaagde van de volledige naam van betreffend officier van Justitie waarmee nep-rechercheur GNV10232 ‘uitgebreid overleg heeft gevoerd van
het arrondissementsparket Midden-Nederland’ betreffende de aangifte van GRN je-
gens laster en smaad-krant ‘de Gooi en Eemlander’ met nep-journalist Mascini en nep-hoofdredacteur Schneider.

2Dit terwijl aangever en nu klager GRN expliciet vóóraf bij de politie GVV10232 aangegeven had de naam van betreffende officier te willen weten! Door dit niet te melden, maakt de beklaagde het aldus bewust dan wel op verwijtbare wijze onmo-gelijk voor klager om klacht te doen jegens desbetreffende anonieme officier terwijl
hij/ zij nu juist diegene is die de zéér opmerkelijke = onacceptabele beslissing nam
om geen politie-onderzoek in te (laten) stellen!

3) Klaarblijkelijk onvoldoende doorzetten van GNV10232 in het gemelde overleg met het OM teneinde een politie-onderzoek in te stellen naar de aangifte van ‘laster en smaad’ gepleegd door Mascini/ Schneider van de Gooi en Eemlander, dit terwijl de bewijzen daarvoor al meegeleverd werden. GNV10232 heeft aldus bewezen ‘onge-schikt’ voor zijn taak te zijn en dient te worden gedegradeerd/ ontslagen!

Klager GRN verwijst tevens naar zijn publicaties op website: 

www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl en dient de inhoud daarvan in als onderdeel van het klachtdossier (als zijnde bijlage 3). GRN gaat er zonder tegenbericht vanuit dat de klachtbehandelaar deze downloadt en aan het dossier toevoegt.

Indien de klachtbehandelaar ondanks duidelijke klachtbeschrijving (geen naam noemen terwijl daar wél, vooraf, om werd gevraagd en onvoldoende doorzetten bij de anonieme officier) meent dat behandeling op zitting noodzakelijk is dan zal deze GRN de klacht mondeling (nader?) komen toelich-ten. In dat geval vraagt GRN hierbij om melding van de namen van behandelend voorzitter en leden van de klachtencommissie, meldt het meebrengen van een raadsman aan en verzoekt om integrale video en/ of audio-opna-mes van klachtbehandeling.

GRN meldt gechoqueerd te zijn door:


1)      de onrechtmatige arrestatie d.d. 01-02-2019 door de politie Gooi en Vechtstreek in opdracht van een anoniem-gehouden officier van Justitie terwijl er toestemming voor de demonstratie (kennisgeving) door de burge-meester van Hilversum/ Broertjes was verleend;

     2)      de onmiddellijk daarop volgende; smaad en laster-publicatie d.d. 01-02-2019 in de regionale nep-kranten: ‘Gooi en Eemlander, Gooi en Eembode en Noord-Hollands Dagblad’, zoals werd geschreven door die nep-journalist Mascini, goedgekeurd door nep-hoofdredacteur Schneider;
    
     3)      de lange bewerkingstijd van gedane aangifte d.d. 21-02-2019 jegens Mascini/ Schneider, het niet-tussentijds informeren van aangever en slechts 4x per jaar ‘regulier overleg met het OM en be-treffende officier van Justitie’, zoals gemeld werd door beklaagde zélf;

     4)      de melding d.d. 10-04-2019 van het Openbaar Ministerie: ‘Ik zie dat deze zaak in politiefase is afgesloten, bent u niet geïnformeerd door de politie?’ en de niet-plausibele korte ‘uitleg’ d.d. 25-04-2019 van beklaagde GNV10232 waarom ‘na overleg met de’… anoniem-gehouden en aldus: nep-officier van Justitie besloten is om af te zien van verdere opsporing’.

De officier van Justitie is verantwoordelijk voor deze onacceptabele weigering een onderzoek in te stellen én weigering om een sepotbrief te zenden. De ‘uitleg’ van het OM, zoals die door de beklaagde rechercheur aan GRN werd medegedeeld als ‘redenen’ om niet tot strafvervolging over te (willen) gaan, is volstrekt ridicuul. Een politieke beslissing, aldus GRN waarbij Vrouwe Justitia vertrapt en alle burgerrechten genegeerd werden…

  • dat is: schokkend schandalig!

Aldus wordt niet alleen klacht jegens GNV10232 gedaan (bij deze) maar zal betreffende (nochtans anonieme) officier van Justitie eveneens - publiekelijk - ter verantwoording geroepen worden! GRN zal pas rusten indien door de rechtbank over gedane aangifte geoordeeld werd, laat dat duidelijk zijn.

Ervan uitgaande de klachtbehandelaar naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft


Met recht-zoekende groet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - de Gele Camera
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en NederlandBijlagen:


GRN: En ingediend...

Klachtformulier - Wij hebben uw klacht in goede orde ontvangen. Uw klacht wordt door de politie in behandeling genomen, waarna wij u zullen informeren over de voortgang hiervan.

Het formulier is verzonden - uw referentienummer is: 190624-107350750794


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Was ANONIEM maar ACHTERHAALD: MISDADIGE OvJ mr. VISSER en GNV-10232/ POLITIE vertonen FLIKKERGEDRAG vs. VROUWE JUSTITIA & GRN.
GRN: Zónder censuur levert je een 'WAARSCHUWING' van YOUTUBE op en wordt de video verwijderd...

KLACHT jegens NEP-rechercheur GNV10232 is klaar. Ook NEP-VISSER heeft RUZIE!


Na lang wachten en navragen, kreeg volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'... drs. E.M. Groenendijk Msc. - gewoon PapaErik - vandaag dan tóch de naam van die...

ÉÉRST ANONIEME = NU BEKENDE:


NEP-OFFICIER VAN JUSTITIE alias...
OVERHEIDsMISDADIGER:

  • mr. VISSER! (M)
       Initialen worden nog achterhaald...

  • BEZWAAR tegen beslissing én KLACHT tegen NEP-OFFICIERTJE komen eraan!WAT VOORAF GING:


d.d. 11-04-2019: 'Excuus' rechercheur GNV10232:

    Aangifte GRN vs GE/ Mascini, Schneider -


d.d. 10-05-2019: 'POLITIE en OM = DUIVELS SPAN!


d.d. 10-05-2019:
'POLITIE/ GNV10232 en OM = OVERHEIDsMISDADIGERs/ ovj Van Lenthe (?)
WAT ZEGT 'DE OVERHEID' OVER ZICHZELF? HOE ZIET DE PRAKTIJK ER ÉCHT UIT?!OM - Slachtofferhulp Nederland
         staat voor u klaar

Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp.

Jaarlijks helpen wij 200.000 slachtoffers en nabe-staanden hun leven weer op te pakken na een in-
grijpende gebeurtenis. Wij bieden emotionele hulp, begeleiden u in het straf-proces en helpen u bij uw schadevergoeding. Zo kunt u vandaag verder.

GRN: Mooie praatjes maar in de praktijk wordt de burger bedonderd. Óók door het OM = OverheidsMisdadigers!


Slachtoffers - Welke informatie kunt u hier vinden?

U bent slachtoffer van een misdrijf of ongeluk. Bij-voorbeeld van geweld, aanranding, mishandeling,
een verkeersongeluk, inbraak of diefstal. Of u bent nabestaande van een slachtoffer. Dan kunt u hulp krijgen. Misschien heeft u hulp nodig om de emo-
tionele gevolgen van de gebeurtenis te verwerken.  Of u heeft vragen waar u graag antwoord op wilt. Op deze website leest u welke hulp u kunt krij-gen. En waar u terecht kunt met uw vragen. Blader door de lijst met vragen en antwoorden of bekijk de verschillende filmpjes.

GRN: Misdadig advies geven aan deze burger...

  • dergelijke 'hulp' kan gemist worden!

Wat doet het Openbaar Ministerie voor u? Het Openbaar Ministerie (OM) informeert, adviseert en begeleidt u tijdens de hele strafzaak.

Slachtofferportaal - blijkt in onderhoud te zijn... eens kijken hoe lang? U kunt de status van uw zaak 24 uur per dag online volgen in het Slachtofferportaal van het Openbaar Ministerie.

GRN: Onzin... mijn ervaring: MISDADIG ADVIES!

GRN: De audio-opname komt later vanavond... even geduld aub; dank!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia