dinsdag 16 oktober 2018

Rechtersdictatuur-9: drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken door 100% misdadig ge'recht?'shof Arnhem/ mr. Z.J. Oosting - aangifte gerealiseerd!
GRN:

Nederland is - helaas - geen rechtstaat (meer) maar...

   een bananenrepubliek!!

   Weg met dat ZWART TOGIA-TUIG!!

   De 'recht'banken en ge'recht'shoven - zeker in Arnhem 
   en Den Bosch - bewijzen Paleizen van Misdaad te zijn!

   Schokkend, maar 100% waar!d.d. 15-10-2018: De heenreis - aangifte doen op politiebureau De Groest/ Hilversum


'NL-record 'aangifte doen' verbroken - binnen 11 minuten!
d.d. 08-10-2018:

     'Rechtersdictatuur-8:

     Hoe kan dat nou, nep-OllongrenDat... 
P R O C E S V E R B A A L van AANGIFTE


Feit                         : Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische
                                   kenmerken; art. 225 Sr.
Plaats delict : Wallburgstraat 2-4, Arnhem
HKS object              : Bijzonder gebouw/ terrein, Paleis van Justitie Arnhem
Pleegdatum/tijd         :  10 oktober 2018, tijdens openingstijden


Ik, verbalisant, …………………………………………… , brigadier van politie..……… verklaar het volgende:

Op zondag 14 oktober 2018 te 15:00 uur verscheen voor mij, in het politiebureau, Groest te Hilversum een persoon die mij opgaf te zijn:


Achternaam : Groenendijk - hierna: GRN
Voornamen : E. M.
Geboren           : 04-05-1973
Geboorteplaats : Hilversum in Nederland
Geslacht           : Man
Nationaliteit : Nederlandse
Adres : Papastraat 4
Postcode plaats : Bussum


Op woensdag 10 oktober 2018 op onbekend tijdstip werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit gepleegd.

Groenendijk deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op de locatie bij plaats delict, op woensdag 10 oktober 2018 te Arnhem:

Als volhardend vader en rechtzoekend Nederlands burger doe ik hierbij

aangifte jegens:


   • Mw. mr. Z.J. Oosting -

   Rechterlijk bestuurslid Gerechtsbestuur hof    
   Arnhem - hierna: Oosting.

   Wallburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem,

   dit vanwege:

  • Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken - art. 225 Sr.
Tweede Boek. Misdrijven

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken - Artikel 225

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door ande-ren te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voor-handen heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestel-de gevangenisstraf met een derde verhoogd.Dit door in strijd met de feitelijke waarheid te    vermelden dat:

   ‘Van een geheime tussenbeschikking van mr. 
    Mintjes is geen sprake.’...

in haar geparafeerdbrief d.d. 10-10-2018, ont-vangen door GRN d.d. 12-10-2018.

Want:

Op misleidende wijze poogde Oosting verwarring te zaaien door enerzijds in te gaan op verwijzingsbe-schikking = 2e beschikking van mr. Mintjes die inderdaad d.d. 26-03-2018 aan GRN gezonden werd maar anderzijds geheel niet in te gaan op het verzoek tot toezending van de - nog steeds - geheim gehouden - en nu zelfs het bestaan daarvan ontkennende - 1e, tussenbeschikking van mr. Mintjes d.d. 08-09-2016! Voorafgaande aan de verwij-zingsbeslissing dus die pas twee jaar later plaatshad en waar Oosting nu op ‘antwoord-de’ = valsheid in geschrifte pleegde door bestaan van die 1e Mintjes-beschikking = geheime tussenbeschikking d.d. 08-09-2016!

Ergo: mr. Oosting ‘verwart’ het verzoek van GRN om toezending van mr. Mintjes 1e  beschikking d.d. 08-09-2016 met een niet-gedaan verzoek want reeds ontvangen, 2e mr. Mintjes verwijzingsbeschikking d.d. 26-09-2018!


Over tussenliggende periode met 2x poging tot behan-deling in raadkamer te Arnhem, rept Oosting met geen woord

omdat daar diverse misdaden plaatshadden en waarvan reeds eerder aangiftes gedaan werden!


Feitelijk diende GRN reeds d.d. 08-03-2016 het 2e beklag ex artikel 12 Sv. in en werd d.d. 09-08-2017 na dossierinzage - waar desbetreffende geheime tussenbeschikking gezien en volledig  overgeschreven werd  maar foto’s/ kopie maken verboden zijn (met camera-toezicht) - bekend dat mr. Mintjes reeds d.d. 08-09-2016 beschikte dat het hof Arnhem voornemens was om het beklag d.d. 23-12-2016 in raadkamer te Arnhem te behandelen (1e poging).

Dit kan echter niet! Het plan van het hof Arnhem: ‘de slager/ Mintjes zal het eigen/ Van Son, zeer stinkende vlees in raadkamer binnen 30 minuten desondanks gaan goedkeuren’, is namelijk wet-telijk onmogelijk en bewijst dat er in het hof Arnhem helemaal geen ‘recht gesproken’ maar er de facto misdaden gepleegd worden door ‘rechters’, waaronder mrs. Van Son, Mintjes en nu Oosting!Reeds in het beklag d.d. 08-03-2016 werd om directe doorzending naar een ander hof verzocht...

...het hof Arnhem/ Mintjes 2x poogde dit desondanks in raadkamer te Arnhem te behandelen  in de doof-pot te stoppen en 

pas > twee jaar later; d.d. 07-09-2018 werd ‘de ont-vangst van uw beklag’ door het hof Den Bosch beves-tigd!


Hof Arnhem en Openbaar Ministerie spannen samen:

‘Alvorens verder te beslissen’, beschikt mr. Mintjes d.d. 08-09-2016 dat het Openbaar Ministerie binnen 2 maanden schriftelijk diende te reageren op de grieven van GRN zoals vermeld staan in het beklag met daarop 1e geplande behandeling van beklag in Arnhemse raadkamer d.d. 23-12-2016, geen uitnodiging/ geen zitting).

Echter: het OM reageerde niet en ook het hof Arnhem/ mr. Mintjes deed helemaal niets om tot een verdere inhoudelijke behandeling = doorzending naar ander hof, te komen. Twee jaar lang werd niets gedaan. Niet door het hof Arnhem en niet door het OM, al-thans dat werd niet aan deze GRN gemeld ondanks herhaalde verzoeken. Hoe misdadig is dat!  GRN verwijst met klem naar alle gedane aangiftes!


Gerechtshof Den Bosch en Arnhem...

...spannen samen:

Pas 2 jaar later en 2x poging tot onwettige be-handeling in Arnhem later, werd het beklag aan het hof Den Bosch doorgezonden en 08-03-2018 aan GRN bevestigd.

Ergo: weer 6 maanden werd er niets gedaan en zowel het hof Arnhem alsook het hof Den Bosch blijven weigeren om de gevraagde stukken te zenden, te weten:

   1. Geheimgehouden tussenbeschikking mr. Mintjes d.d. 08-09-2016
   2. Ambtsbericht van de Officier van Justitie (met naam, niet anoniem!)
   3. Schriftelijk verslag van de procureur generaal Arnhem/ Leeuwarden

Er werd nochtans geen behandelingsdatum vastgesteld door het hof Den Bosch.


GRN meent tevens dat mrs. Van Son, Mintjes en Oosting zich, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Euro-pese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig hebben gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon. Schokkend!


Kortheidshalve verwijst aangever Groenendijk met klem naar bewijsstukken = bijlagen 1 t/m 5:


   1.) Brief: d.d. 03-07-2017 Uitnodiging van het hof
   Arnhem voor behandeling tegen Arnhems ‘rechter’/
   Van Son ingediend beklag in raadkamer te Arnhem
   (2e poging)!

   2) mailbericht: d.d. 07-08-2017 Nognmaals bevestiging dat hof Arnhem de
   behandeling daadwerkelijk in de eigen raadkamer wilde laten plaatsvinden!

   3) Mailcorrespondentie met hof Den Bosch d.d. 07-09-2018 t/m d.d. 16-09-
   2018 met specifieke aandacht voor melding hof DB d.d. 07-09-2018 (6 pagi-
   na’s):

  • U heeft eerder een artikel-12 procedure gestart bij en tegen het hof Arnhem-Leeuwarden. Vanwege de onpartijdigheid kan het hof Arnhem-Leeuw-arden niet oordelen over haar eigen handelen, en daarom is uw arti-kel-12 zaak doorgestuurd naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.’


   4) Brief: d.d. 10-10-2018 van hof Arnhem/ Oosting; ontkent bestaan van 1e = ge-
   heim-gehouden tussenbeschikking van mr. Mintjes d.d. 08-09-2016! GRN heeft deze
   echter onder ogen gehad: Oosting liegt op schrift en ondertekend = misdadig!

   5) In aanvulling wordt verwezen naar publicaties op:
   www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl. 


De inhoud van publicaties d.d. 11-08-2017 t/m d.d. 09-10-2018 inclusief uitleg-video’s en links naar bewijsdocumenten zijn integraal bestanddeel van deze aangifte! Indien noodzakelijk zullen deze uit-geprint en alsnog toegezonden worden om ‘als papier’ aan dit klachtdossier te worden toegevoegd:


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/na-dossierinzage-geheime-tussen.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/openbaar-ministerie-deed-niets-tegen-3e.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/ontsla-vice-president-hof-arnhem.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/openbaar-ministerie-deed-niets-tegen-3e.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/papaerik-hangt-met-alle-gewicht-aan.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/10/schokkend-bewezen-criminele-rechter.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-100-bewijs.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-2-sorry-mw-bbd.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-3-misdadige.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/de-arnhemse-villamoord-niet-alleen-20.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-rechtstaat-bestaat-niet-keihard.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/bewezen-misdadige-familierechter-in-arn.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/ondermijning-nl-om-crimineel-gerrit-van.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/overheidsterrorisme-tegen-drie-meiden.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/arrogante-overheidsterroristen-in.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/nl-bananenrepubliek-als-rechters-in.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/rechtersdictatuur-6-hoe-kan-het-nou.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/rechters-de-ene-crimineel-dekt-andere.html


Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van genoemd strafbaar feit.


Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij ondertekenden.


De aangever. De verbalisant,


drs. E.M. Groenendijk MSc.         brigadier


Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Hilversum op 14 oktober 2018En ja, ook toen weer giftige chemtrails, overal... stop dat onmiddellijk!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia