vrijdag 10 maart 2017

De SKJ = tucht'recht'er mbt klachten over jeugd'zorg' poogde tevergeefs hun verzaken te verbergen met een - betwist - 'verbod' op audio-opname!


Deel 1: korte introductie casus 'SKJ- weg weg ermee' d.d. 05-03-2017:


SKJ weigert - in strijd met de wet - audio-opname van hoorzitting en heeft klaarblijkelijk 'heel veel te verbergen'; bewaking erger dan EBI Vught! 'Tas, jas en telefoon mogen niet mee' en geen opname van SKJ-hoorzitting d.d. 03-03-2017:

In mijn jarenlang verweer tegen - helaas steeds - 'liegende, bedriegende moeder' Solvig S., jegens de kinder-onterende jeugd'hulp'-verleners en versus criminele 'recht'ers dacht deze vader Erik Grrrr. 'alles wel gehad te hebben'... maar het kan toch nog erger worden dan ooit eerder werd meegemaakt. Oprecht schokkend, al was ik/ waren ook mijn gemachtigde en toehoorder daarover niet verbaasd bij de SKJ/ in diep-triest PAS-familiedrama... over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en (op)rechte rug van hun eigen en ook enige papa.



Luister en huiver audio-opname hoorzitting:

deel 1, 'Welkom? geheten door ingehuurde bewaker N. en (bijna) 'alles' werd verboden'!

Excuses voor 'wat gekraak in het midden'... daarna geheel ruisvrij (wordt tzt bewerkt).









Deel 2: beklaagd 'voorzitterJacquemijns stelt 'College van Toezi/ucht' voor:


Om staken van klachtbehandeling jegens 'niet-Samen niet-Veilig' Midden Nederland onmogelijk te maken - dit 'vanwege' publicaties tot nu toe - werd (vooralsnog) besloten om alleen de eigen woorden van klager te publiceren en voor het overige een feitelijk zittingsverslag/ -transcript op te stellen.

Kortheidshalve wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 139a lid 2 wetboek van Strafrecht waaruit eenduidig blijkt dat het Groenendijk als een gespreksdeelnemer wel degelijk is toe-gestaan is om een audio-opname te maken, ook zonder (voorafgaande) toestem-ming van de overige deelnemers!


Ergode verbodsbepaling in de SKJ-'huisregels' en het mondelinge verbod op zitting van de zelf-beklaagde 'voorzitter' Jacquemijns houdt geen stand en kan (op dat punt) genegeerd worden.
Want: de wet staat boven ieder 'reglement' dat daarmee in strijd is...!

Groenendijk herhaalt dat van een behoorlijke, geloofwaardige SKJ-klachtbehandeling op de ervaren wijze geen sprake is! Schokkend.



Afkortingen gespreksdeelnemers:

SKJ'Stichting Kwaliteitsmanagement Jeugd' of juist:
Stelselmatig Kindermis-handeling Justificeren?!
JAC: zelf-beklaagd SKJ-'voorzitter' mw. mr. E.M. Jacquemijns


Beklaagde:

DIK: mw. mr. S. Dik van DAS-advocaten

GMK: beklaagd 'gezins'voogd mw. M.K.

TSS: ook beklaagd, maar niet-geregistreerd team'leider' dhr. S.S. waarom legt hij geen verantwoording af?! (nu met zwarte bril)


En 100% gegrond


klager:

GRN: klager, drs. E.M. Groenendijk MSc.

JNH: journalist dhr. N. van den Ham






Transcript hoorzitting d.d. 03-03 te Bilthoven:


Bewaker N:         kijkt u eens…
Journalist Nico:   dames gaan voor

Partijen treden binnen, de klager mocht eerst, daarna de beklaagde;

SKJ:   goedemorgen, u mag bij het raam gaan zitten, de tafel bij het raam
GRN:  dank u wel

JAC:   goedemorgen
GRN:  goedemorgen

JAC
:   welkom bij deze hoorzitting van het college van toezicht van de Stichting Kwaliteit?sregister Jeugd.

Voor ons ligt de behandeling van het klaagschrift initieel binnengekomen op 2 juni, daarna aangevuld en ook samengevat op 11 oktober 2016 ingediend door mijnheer Groenendijk.


In de zaak die vanmorgen speelt gaat het om de klachten zoals die daarbij naar voren zijn gebracht tegen mevrouw M.K.

- naschrift; van (nog) gecertificeerde instelling van de jeugd'hulp'verleners van 'niet-Samen niet-Veilig' Midden Nederland -


JAC: Ik ga eerst even een voorstelrondje houden zodat u weet wie u tegenover u heeft zitten en wij weten wie wij tegenover ons hebben zitten.


Ehm, ik begin rechts van mij, voor u links, aan de linkerzijde van de voorzitter, dat zijn:

-3e secretaris - mw. mr. N.J. en dhr. mr. E.A.J. Ouwerkerk, dhr. mr. M.A. Stammesmijn naam is - mr. E.M. - Jacquemijnsmw. L. Veenstradhr. A.R. van Empel (beroepsgenoten)…

en dan ga ik dat ook aan de overkant bekijken.

  • Uw naam?


Veel luister'plezier'... dit werd door - met reden 'boos' en altijd - volhardend vader en recht-zoekend burger naar voren gebracht op hoorzitting:

Rood pijltje aanklikken:




JAC: ok, nou dat…
GRN: ja?

JAC: ehm, dan, mijnheer, mag ik toch eerst even dit rondje af te maken…



GRN: mijn naam is Groenendijk

JAC: want het lijkt mij heel goed om die punten dan ook maar meteen bij de kop te pakken want dan weten wij waar we aan toe zijn.

GRN: drs. Groenendijk master aangenaam

JAC: en u heeft meegenomen?
GRN: mijn gemachtigde, journalist, mijnheer Van den Ham

JAC: Van den Ham
GRN: en geinteresseerde toehoorder, mevrouw Wanner

JAC: mevrouw?
GRN: mevrouw Wanner; dat heb ik allemaal van tevoren, schriftelijk, aangegeven

JAC: ja.
JAC: en dan zit aan de andere tafel?



  • DIK: Dik van DAS     GMK: M.K.     TSS: S.S.



JAC: de zitting voor vandaag is bedoeld om het te hebben over de klachten die u heeft ingediend om vast te kunnen stellen of met betrekking tot het handelen van mevrouw M.K. waarover is geklaagd sprake is van de beroepscode jeugdzorgwerkers en
dat gaat dan allemaal over de periode nadat mw. M.K., u zich geregistreerd heeft bij de SKJ en dat is geweest; 13 april 2014.

JAC: Ehm, voordat ik ga aangeven wat er normaal gesproken verwacht kan worden op een zitting als deze… hoor ik u net al zeggen dat u niet akkoord gaat met mij als voorzitter?


- naschrift: hoezo 'net?'... feitelijk werd d.d. 24-01-2017 formeel klacht ingediend jegens 'desdondanks mee doorgedramde-voorzitter' Jacquemijns! - 

    Betreft:
    1. Mailbericht d.d. 18-01-2017 van 3e secretaris mw. mr. N. J.
    2. Hoorzitting met mr. Jacquemijns als voorzitter is onacceptabel
    3. Ingrijpen College van Beroep/ mr. Van Teeffelen vereist



GRN: nee

JAC: en dat er nog een aantal andere punten zijn, nou, ik wil als eerste aan u meege-ven, ook, want dat was ook een punt dat speelt want daar hebben we het net al even over gehad, ehm, dat die informatie bij ons is binnengekomen, dat het niet is toege-staan om van deze hoorzitting opnames te maken, dus dat is ook een punt…


GRN: dat zegt u



JAC: …dat is een punt, dat hoort u mij inderdaad goed zeggen, waar wij het over moeten hebben, maar laat ik u eerst het woord geven want u zegt, ehm, u gaat niet akkoord met mij als voorzitter?

JNH: mag ik daar als journalist eerst nog even de reden voor vragen?
JAC: nee, ik ga eerst even naar mijnheer Groenendijk

JNH: nou… ik vind het wel belangrijk hoor
JAC: hoe hij vindt of waarom hij vindt dat ik niet, voorzitter zou zijn vandaag…

GRN: 'hij' is mijnheer Groenendijk
JAC: ja, mijnheer Groenendijk

GRN: ok, hij vindt, hij heeft… ik heet gewoon mijnheer Groenendijk hoor, mevrouw







JAC: maar dat hebben we allemaal in het dossier gelezen!





(tussenuit geknipt: d.d. 01-03, 13:42 uur per mail teruggetrokken mw. U.H.:

JAC: die heeft zich teruggetrokken vanwege persoonlijke omstandigheden. dat kan natuurlijk gebeuren

GRN: ja, dat wilde ik nog vragen. ik wens diegene beterschap, het kan natuurlijk ook een begrafenis zijn, dat is triest

JAC: dat kan natuurlijk gebeuren, ja)

antwoord SKJ:

JAC: het zijn dus eigenlijk een twee-trap, u vraagt aan de leden...

GRN: ik vraag ten eerste aan de leden, ik wil de leden nog een kans geven

JAC: ...wilt u zich terugtrekken?
GRN: ja

JAC: en vervolgens zegt u; als dat, als ik daar antwoord op heb, dat dat niet het geval is dan wraak ik de voorzitter?






GRN: ...dat uw bestuur...



JAC: ...ik heb geen klacht over mij gelezen

GRN: ...wel hoor mevrouw, dat zelfs het bestuur, dat staat zelfs op de site mevrouw! Gaat u het maar nalezen...

GRN: dat weigert zowel mr. Van Teeffelen...
JAC: maar het gaat even over

GRN: het bestuur weigert dat te behandelen mevrouw...
JAC: mijnheer Groenendijk...

GRN: ik ga niet met u akkoord en dan houd ik mijn mond dicht, ik vraag wat de leden daarvan vinden?

JAC: mijnheer Groenendijk, ik, wij hebben uw verzoek gehoord, ik heb het net ook al even herhaald; u vraagt aan de leden om zich terug te trekken


GRN: ja

JAC: en vervolgens, als dat niet het geval zou zijn, dan gaat u mij wraken.

ik schors deze zitting

GRN: is prima


JAC: wij gaan daarover in overleg, U wordt vriende-lijk verzocht, met allen, toch even naar buiten te gaan, u bent met, dus wij ook, dus wij blijven zitten en u kunt gaan.

JAC: ik verwacht dat dat maximaal 5 minuten in beslag zal nemen.




Beklaagde Jacuemijns; 'geen apparatuur' in zaal; klager verwijst naar art. 139a Sr.:


JAC: dat heb ik nog niet afgekaart, wilt u alle apparatuur en uw tassen meenemen?
GRN: ja hoor

GRN: mag ik u nog even wijzen op artikel 139a Sr. lid 2? Daar staat in...
JAC: de zitting is geschorst!







Dit is 'n heel belangrijke zaak, moeder. Inderdaad, zoon; dat voel ik aan m'n water!


Wederom tussen-bespreking Wanner, Van den Ham en Groenendijk in het 'wacht-aquarium' tijdens '5 min.'-schorsing van de hoorzitting door beklaagde 'voorzitter' Jacquemijns na verzoek aan leden tot terugtrekken uit College:






Niet alleen belangrijk voor mijn drie liefste meiden
en hun enige vader, maar ook voor al die andere...

jaarlijks - feitelijk - duizenden andere kinderen...

....die hun eigen vaders (soms ook moeders) op kinder-onterende wijze worden afgepakt.

  • Onbestaanbaar, onwettig, onacceptabel.


Wederom collusie: onbekende 'SKJ-man met 'n baardje- want hij weigerde zijn naam te zeggen? ondanks herhaald verzoek daartoe - (1 vd 2 mannen van de 21 medewerkers bij de SKJ en die andere man was baardloos; kijkt u maar naar de foto's in 'het aquarium') ging tot tweemaal toe 'in overleg' met de advocaat van beklaagde... schokkend.

GRN: 'Wilt u van mij afblijven, mijnheer? Wat is uw naam? Wat u doet is collusie...!' Anonieme SKJ-er met baard: 'ik kom zo bij u' - not.
Bewaker N.: 'dit is geen collussie'... - jawohl.

GRN: 'En dan gaat hij nog een keertje'... SKJ-'baas' spreekt voor de 2e keer met de tegenpartij tijdens de schorsing van de zitting! Hoe evident is de schijnvertoning:


  • bij de SKJ is van een behoorlijke, onafhankelijke klachtbehandeling absoluut geen sprake! Het is 1 trieste nep...






STOP PAS - Parental Alienation Syndrom - STOP jeugd'zorg'-industrie... NU!


Die door jeugd'zorg'... bewust, met voorbedachte rade - 'want' daarmee 'verdienen ze' hun geld (= +/- 8.000,- euro belastinggeld per kind per jaar voor een ondertoezichtstelling!) - in ernstig loyaliteits-conflict worden gebracht en 'hulp'verlening krijgen opgedrongen die zij helemaal niet nodig hebben.

Dit 'goed'gekeurd door de afwezige Raad voor de Kinder'bescherming' - mw. drs. Roeters en dhr. dr. Jansen - en feitelijk >50 criminele 'recht'ers en dito 'presidenten' mw. mr. Blaisse - 'recht' = krom-bank - en dhr. mr. Van der Winkel - ge'recht'shof = sof - van het 'Paleis van Justitie' = het Paleis van Misdaad te Arnhem = Arn-hel.

Aan waarheidsvinding wordt niet gedaan; er wordt 'gelogen en bedrogen' alsmede voor die ouder partij getrokken die 'meedoet met de hulpverleners' zoals in casus 'de moeder' Solvig S. (of zich gemakkelijk laat manipuleren/ bedondereren) en steeds de andere ouder; in casus volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk...

...(gepoogd te) op wat voor manier dan ook in diskrediet gebracht, het vaderlijk gezag en vervolgens de omgang tussen kinderen en papa afgepakt. Misdaad 'loont' in NL (vooralsnog)... met onze drie kinderen als de trieste slachtoffers. Hoe durven ze?!

  • Dat kan nooit in hun belang zijn (geweest) of worden!


Door de criminele gemeente Duiven te Gelderland werd zonder enige scrupules meegedaan aan 3e internationale kinderontvoe-ring d.d. 27-06-2016 tijdens in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling... o.a. burger'meester' drs. De Lange --->

en weigerde minister Plasterk in te grijpen 'omdat hij niet niets verkeerds, laat staan strafbaars daaraan kon ontdekken'... gatverdamme!

  • 'De ene crimineel dekt de andere crimineel?!' Nederland is zo corrupt als het maar kan zijn; word aub wakker...!



Tevens weigerden; 'politie' (poliegt), 'Openbaar Ministerie' (Over-heids Misdadigers), Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' (Vuilig-heid en Jokkebrokken) alsook ge'recht'shof (Sof Arn-hel) om de ingediende beklagen ex artikel 12 Sr. jegens - 100% bewezen! - criminele 'recht'ers waaronder mr. Van Son - te behandelen... 

...ondanks onomstotelijk en sluitend, wettelijk overtuigend bewijs. Schokkend.



Want:

Over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op)rechte rug van hun vader alsmede jarenlang Vrouwe Justitia 'in gangbang verkrachtend'...

Dat pikt hij/ pikken wij nietWordt vervolgd...

In deel 3. Svp een ogenblik geduld; er moet ook worden gewerkt, mijn oprechte dank voor uw begrip/ geduld en ontvangen steun!




No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia