vrijdag 12 april 2019

Burgemeester HAN TER HEEGDE: 'mooie marketing' maar INHOUDELIJKE LEEGTE: giftige chemtrails, gebroken belofte, géén controle op stemmen?!
Burgemeester HAN TER HEEGDE: 'mooie marketing' maar INHOUDELIJKE LEEGTE!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt:

Het kan (soms) even duren, maar...

  • GRN VERGEET NIET en vergeeft niet!

Want: 'als je het echt heel erg, tveel é bont hebt gemaakt... dan gaat er altijd 'n luikje in het olifantengeheugen van GRN open...

HAN TER HEEGDE - VuVuDu - heeft wel tijd om FIETS-TAXI TE SPELEN voor nieuwe Nederlanders en ook tijd om IN DE PLOMP TE SPRINGEN voor de kankerbestrijding maar...

  GEEN TIJD (>13 mnd.) = GEEN ZIN OM...

  KRITISCHE BURGERVRAAG TE BEANT-
  WOORDEN en...

  BREEKT GEDANE BELOFTE!


GRN zegt dan:                                      WEG met:    NEP-BURGEMEESTER


  HAN TER HEEGDE:


Eens kijken of Han nu wél gaat antwoorden? Waarschijnlijk d.d. 19-04-2019 hoort/ leest/ ziet u meer!2e NIEUWE VIDEO HELEMAAL ONDERAAN!


En persoonlijke boodschap:

   GELE GROETEN aan de DRIE DAMES -
   2 MAMA'S en kleine DOCHTER met wie
   voor het gemeen-tehuis in Bussum nog
   'n leuk praatje werd gemaakt & 'box'!:

  • POWER TO THE PEOPLE - ALLEMAAL SAMEN!WAT VOORAF GING:


d.d. 06-01-2018: 'Stop chemtrails:


     of beweren ze: 'echt, niets aan de hand'?!'

d.d. 27-12-2018: 'INTERVIEW met BURGEMEESTER H. TER HEEGDE - bij BUSSUM op IJSBrief van Bussums Burger GRN aan (nog) burgemeester Han ter Heegde:Bussums Burger:

Drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4, Bussum


Betreft: Non-reactie burgemeester Ter Heegde ondanks belofte & meer…


Gemeente Gooise Meren:

Tav. (nog) burgemeester H. ter Heegde (VVD)
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Bussum, 12 april 2019

Burgemeester Ter Heegde, gemeen-te Gooise Meren,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,


Hierbij vraagt volhardend vader en recht-zoekend Bussums burger drs. E.M. Groenendijk MSc. (GRN) uw aandacht voor het volgende:

1. Op uitnodiging werd de Nieuwjaarsreceptie door  GRN bezocht en d.d. 04-01-2018 aan (nochtans) burgemeester H. ter Heegde gevraagd te reageren op de burgerbrief mbt. de luchtverontreiniging in Bussum door o.a. ‘fijnstof én sproeien van chemtrails’ (zie bijlage 1).

GRN bracht zijn zorgen aan de gemeen-te Gooise Meren aldus over, citaat:


‘Kortheidshalve wordt inleidend verwezen naar volgende publicaties op de eigen website:

d.d. 19 december 2017:en d.d. 28 december 2017:


Dus, beste burgemeester en beste fractieleiders van alle politieke partijen in de ge-meente-raad van Gooise Meren; Groenendijk wenst u, zichzelf en alle andere inwoners van GM en alle inwoners van ons Nederland voor 2018; ‘veel gezond-heid = frisse lucht; geen chemtrails/ luchtverontreiniging’.

• Wij willen vrij kunnen ademen; ‘lekker, zuurstof’ in plaats van al die smerige chemicaliën/ uitlaatgassen en fijnstof van al dat auto-verkeer in Bussum/ NL!

‘Eens kijken of de burgemeester en fractieleiders ‘vrij kunnen ademen zonder gif in de lucht’ voor 2018 een goede wens/ streven vinden of… dat zij ontkennen dat er wat verkeerds aan de hand is met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg…? Boven heel Nederland!


2. Op deze persoonlijk in de brievenbus van de gemeen-te Gooise Meren gedeponeerde brief kwam - helaas - geen enkele reactie, niet eens een ontvangstbevestiging, laat staan een inhoudelijke beantwoording en het ondernemen van directe actie tégen chemtrails en overige luchtvervuiling (fijnstof).

Hoe kan dat nou, Ter Heegde? Op beeld staat dat GRN die brief in ‘úw’ brievenbus de-poneerde op verzoek van de baliemedewerker = 100% zeker ontvangen maar… geen enkele reactie uwerzijds?!!


3. Dat vond - en vindt - GRN niet alleen ‘erg vervelend’ maar ook ‘onfatsoenlijk en niet-passend bij een gemeente die toch ‘van en voor de burgers’ is?!  Waarom beant-woordt de gemeente Gooise Meren dan geen brieven van de burgers met concrete zorgen en vragen over de eigen leefomgeving?


Neemt de gemeen-te Gooise Meren de inwoners seri-eus of blijkt er sprake van ‘decentrale dictatuur’ – ’n Heegdecatuur? Worden de inwoners, de dieren en de natuur inderdaad ‘dag in, dag uit vergiftigd middels chemtrails’ en ‘dat mag niet bekend worden’...

   = daarom reageert de gemeen-te niet?

GRN denkt dat de waarheid hier ‘heel dichtbij ligt’ en (nog) burgemeester Ter Heegde/ gemeen-te Gooise Meren (en de landelijke politiek) dáárom niet reageren en ‘de doofpot hanteren?’!!


4. Omdat ‘toeval’ echter niet bestaat, ontmoette GRN de (nog) burgemeester Ter Heegde die bij de schaatsbaan vóór het gemeen-tehuis in Bussum stond om ‘heel behulpzaam en o zo aardig?’ als vrij-williger’ (= mét van ons belastinggeld betaald salaris) de schaatsen aan het droogmaken was… ‘alleen voor het plaatje of ook nog enige inhoud?’, denkt GRN dan.

Met lopende camera werd aan Ter Heegde gevraagd: ‘hoe kan het nu dat mijn brief (nog) niet beantwoord werd?’ De (nog) burgemeester beloofde: ‘stuurt u mij die brief nogmaals, nu naar mijn eigen mailadres en dan krijgt u van mij zeker antwoord, beloofd!’


5. Zo afgesproken, zo gedaan. GRN zond betreffende brief d.d. 27-12-2018 andermaal naar gemeen-te Gooise Meren, op het mailadres van burgemeester Ter Heegde (zie bijlage 2: verzending) maar…

u snapt het al: géén enkele reactie van Ter Heegde/ Gooise Meren! Hoe kan dat nou, Han? Dát was niet onze afspraak, burgemeester! Beloofd = beloofd, toch? Waarom blijft u dan steeds verstoppertje spelen? Schaamt u zich dan helemaal niet om eerzaam burger GRN (= alle inwoners) te negeren? Uw eigen belofte te breken? Wat is ditmaal uw ‘uitleg = smoes’?


6. Want: (nog) burgemeester Han ter Heegde maakt wél tijd om ‘nieuwe Nederlanders?’ achterop de fiets naar het stembureau te rijden en met kostuum in het water te springen om geld voor de kanker-bestrijding op te halen maar…

helaas, géén tijd’ om de brief van ‘oorspronkelijke Nederlander’ GRN te beantwoorden ondanks de belofte daartoe?!!  GRN voelt zich niet serieus genomen door Ter Heegde persoonlijk en niet-verte-genwoordigd door de gemeen-te Gooise Meren en dagelijks worden alle Bus-sumers/ Nederlanders vergiftigd en vergiftigd. Schokkend en onacceptabel.


Maar het wordt nog erger, ook voor GRN persoonlijk want:


7. Op d.d. 01-02-2019 werd Bussummer GRN door de Hilversumse politie om 06:00 uur opgepakt vanwege vermeende = geseponeerde want niet-gedane ‘belediging van de koning’. GRN verwijst naar zijn publicaties dienaangaande op: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl.

Ondanks verkregen toestemming = kennisgeving van (nog) burgemeester P. Broertjes/ Hilversum om te gaan demonstreren (art. 9: recht op vergadering en betoging) werd GRN tóch gearresteerd ‘zodat er niet gedemonstreerd kón worden’. 

Ergo: het grondwettelijke recht werd bewust vertrapt door het Openbaar Ministerie. Officier F. van Lenthe en OM-baas G. van der Burg weigeren tot op heden in te gaan op GRN’s verzet tegen/ klacht over deze 100% onrechtmatige arrestatie en burger-intimidatie!


8. Op d.d. 13-03-2019 stond ‘de politie’ opnieuw, onaangekondigd voor GRN’s huis-deur: de wijkagent M. Treur met ‘n 2e collega… ‘of wij even met u kunnen kennismaken als nazorg ivm uw - onrechtma- tige- arrestatie d.d. 01-02-2019 en… wat gaat u met Koningsdag - = Dag van het Volk! – doen?’

GRN vertrouwt ‘de politie’ niet (meer) en sommeerde beide agenten om de tuin te ver-laten en per brief nader contact op te nemen indien gewenst. Geen brief en geen dienstnummers (ondanks expli-ciet verzoek daartoe) werden ontvangen.


9. Op d.d. 15-03-2019 nodigde GRN de wijkagent Treur zélf uit om ‘een goed gesprek te voeren over hoe het nu kan dat drie burgerprinsessen tijdens een lopende onder-toezichtstelling werden ontvoerd naar het buitenland en daar helemaal niets tegen gedaan werd/ wordt?!’

Waarom loopt de 100% bewezen: misdadige burge-
meester R. de Lange van Duiven/ Gelderland nog vrij rond? Die d.d. 26-06-2016 in strijd met de be-schikking van de familierechter tóch drie NL-meiden over liet schrijven van het BRP naar het RNI-deel en aldus ‘groen licht voor de 3e en drievoudige, interna-tionale kinderontvoering gaf’?

GRN deed aangifte maar OM zweeg in alle toonaarden en voormalig minister R. Plasterk ‘kon niets strafbaars ontdekken’ = ‘de ene crimineel dekt de andere crimineel’. Nederland is geen rechtsstaat (meer) maar nog veel erger dan een zogenaamde ‘bananenrepubliek’!

Ondanks drie redelijke voorwaarden: 1: wijkagent Treur komt alleen, 2. gesprek wordt integraal op-genomen en 3. akkoord met publicatie op internet, werd niets meer van ‘de politie’ vernomen. Nu willen ‘ze’ opeens niet meer met GRN praten… rararaar, hoor! Vindt u ook niet, Ter Heegde, kunt u daar in het driehoeksoverleg met politie en OM willen navragen? Mijn dank bij voorbaat.


10. En nu GRN toch wéér een brief schrijft aan gemeen-te Gooise Meren/ (nog) burgemeester Ter Heegde, wordt ook de volgende vraag gesteld:

Hoe kan het dat GRN medegedeeld werd dat...

     ‘controleren van tellen van stemmen’ in Bussum
     niet mogelijk is?

     Aldus het stembureau bij Provinciale & Water-
     schappen-verkiezingen!

Niets ten nadele tegen de jonge dame maar hoe zit dat met de leiding van betreffend stembureau ‘Lange Heul 32’, burgemeester Ter Heegde? GRN zou graag willen weten óf en zo ja, hoe het mogelijk is om toezicht te houden bij de volgende verkiezingen? Mijn dank bij voorbaat.


11. Concreet:

GRN vraagt gelet op bovenstaande om volgende:

a)       Formeel excuus van burgemeester Ter Heegde voor het niet-willen?-beant-woorden van de 2x ontvangen burgerbrief alsmede het breken van persoonlijke belofte tot beantwoording;


b)      Alsnog beantwoording van GRN’s vragen over ‘fijnstof en chemtrails’ waarbij niet alleen de inhoud van betreffende brief maar ook van de publicaties op de site over chemtrails boven Bussum wordt bedoeld.


c)       Antwoord waarom Bussums wijkagent Treur en collega onaangekondigd wél ‘kennis willen maken’ maar door GRN 3 dagen later alsnog uitgenodigd dan ‘opeens niets meer van zich laten horen’?


d)      Gaarne ontvangt GRN hun dienstnummers zodat – desgewenst – formeel klacht gedaan kan worden ivm. ‘onnodig(e) lastigvallen/ politie-intimidatie en weigering tot verstrekken van de dienstnummers ondanks herhaald verzoek daartoe’?!


e)      Hoe kan er door burger(s) toezicht worden gehouden op hettellen van de stemmen in de gemeente Gooise Meren? Wat zijn de voorwaarden, waar aanmel-den, wanneer et cetera?!


f)        Gaarne heeft GRN inzicht in het dossier/ de dossiers? die bij de gemeente Gooise Meren over hem bestaan en maakt gaarne een afspraak om deze in te komen zien.


g)       Hetzelfde geldt ten aanzien van de politie Gooi & Vechtstreek; gaarne inzage in het persoonlijke dossier over GRN: hoe, wat, waar? Bij voorbaat dank.12. Uiteraard wordt deze brief vandaag niet alleen door GRN persoonlijk én ondertekend bezorgd
bij het gemeen-tehuis in Bussum en direct aan (nog) burgemeester Ter Heegde op zijn mail-
adres gezonden maar ook gepubliceerd op de web-
site van GRN zodat iedereen in Bussum, iedereen in Nederland kan volgen…

dat ook de gemeen-te Gooise Meren (= alle gemeenten/de overheid) indirect/ net zo hard meedoet aan ‘besodemieteren, negeren en vergiftigen van de Nederlandse bevolking!’ Aldus, drs. GRN MSc…


13. Uw inhoudelijke reactie verwacht GRN uiterlijk d.d. 18-04-2019 te hebben ont-vangen.


Tot slot:

Bij non-reactie uiterlijk die datum meldt GRN bij deze reeds een 1-mans demonstratie aan ‘tégen de (ge-mene) gemeente(s) Gooise Meren’ en gebruikmakend van 'n megafoon - max. 65 dB - op d.d. 19-04-2019.

Locatie: direct vóór het gemeen-tehuis
van 08:30 tot 13:00 uur.

Eventueel behoort een omloop door het dorp tot de mogelijkheden - gaarne kennisgeving daarvan… dank bij voorbaat.

Met burgergroet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - inwoner Bussum/ Gooise Meren
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
Bijlage-1 - GRN's originele brief mbtr. fijnstof/ chemtrails boven Bussum:


Gemeente Gooise Meren

T.a.v. burgemeester en gemeenteraad

Brinklaan 35
1404 EP Bussum


Betreft nieuwjaarswens voor 2018: stop chemtrails/ luchtvervuiling!


Bussums Burger

Drs. E.M. Groenendijk MSc.

Papastraat 4, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com

Bussum, 04 januari 2018

Geachte burgemeester Ter Heegde, geachte gemeenteraadsleden,
Geachte inwoners van Bussum, Naarden, Muiderberg, Nederland,

Regelmatig leest deze inwoner van Bussum het regionale nieuwsblad ‘BussumsNieuws’ en daarin verschijnen regelmatig publicaties over; ‘hoe goed het wel niet zou gaan met Bussum c.q. Gooise Meren’. Een succesvolle? gemeentelijke herindeling met de vorming van ‘Gooise Meren’; de hoge mate van? ‘transparantie en bestuurlijke integriteit’; instelling van vuur-werkvrije zones en ‘de gemeente wordt vanzelf genderneutraler’… er gebeurde weer ‘veel belangrijks’ in het hart van het Gooi, nietwaar?

Nu las volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. ook dat er in het gemeentehuis te Bussum, op maandag 8 januari 2018 vanaf 19:30 uur, een nieuwjaars-receptie wordt gehouden. Iedereen is welkom. Om 20:00 uur begint het officiele programma met een toespraak van burgemeester Han ter Heegde, dan volgt uitreiking van vrijwilligers-prijzen en verzorgen talentvolle jongeren muzikale optredens etc. Wat een ‘mooi begin’ van 2018 is dat… lijkt dat te worden?!

Belangrijk: ‘verder is er volop gelegenheid om op informele wijze nieuwjaarswensen uit te wisselen en bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje’, aldus de krant.

Ook: ‘De vraag is om zoveel mogelijk op de fiets te komen’.

Nou, deze Groenendijk heeft nog wel ’n wens voor burgemeester Ter Heegde en politieke partijen in de gemeenteraad van Gooise Meren – VVD, D66, CDA, PvdA, Groen-Links, Goois Democratisch Platform, 50Plus, Gewoon GooiseMeren en Hart voor BNM – en die heeft te maken met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg.

Kortheidshalve wordt inleidend verwezen naar volgende publicaties op de eigen website:

d.d. 19 december 2017:


en d.d. 28 december 2017:Dus, beste burgemeester en beste fractieleiders van alle politieke partijen in de ge-meente-raad van Gooise Meren; Groenendijk wenst u, zichzelf en alle andere inwoners van GM en alle inwoners van ons Nederland voor 2018; ‘veel gezondheid = frisse lucht; geen chemtrails/ luchtverontreiniging’.

• Wij willen vrij kunnen ademen; ‘lekker, zuurstof’ in plaats van al die smerige chemicaliën/ uitlaatgassen en fijnstof van al dat auto-verkeer in Bussum/ NL!

Groenendijk heeft wel een rijbewijs, maar geen auto en neemt altijd ‘de fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen’; die parkeert hij simpelweg onder zich en is ‘klimaat-, maar zeker niet genderneutraal’!

Eens kijken of de burgemeester en fractieleiders ‘vrij kunnen ademen zonder gif in de lucht’ voor 2018 een goede wens/ streven vinden of… dat zij ontkennen dat er wat verkeerds aan de hand is met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg…?

Boven heel Nederland!

Groenendijk zal dan ook op maandagavond (even) aanwezig zijn en na het genot van ‘een hapje/ drankje’ aan de aanwezige, regionale vertegenwoordigers vragen of zij ‘nog wel eens goed omhoogkijken en of zij dat dan een normale/ natuurlijke lucht vinden’, of ook niet?

Uiteraard zullen de respectievelijke standpunten van aanwezigen worden gepubliceerd. Tot maandag! Met zeer verontruste burgergroet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. – inwoner van Bussum/ Gooise Meren
Luctor et emergo – in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


d.d. 10-01-2018: 'Omhoogkijkende, verontruste burger GRN zegt:

 d.d. 15-02-2018: 'Gemeente Bussum...


d.d. 03-05-2018: 'Dodenherdenking 4 mei 2018:
Bijlage-2:

     GRN hield woord: melding van publicatie aan Ter Heegde incl. brief: 

  • Stop Chemtrails!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: 'burgemeester' H. Ter Heegde/ BussumDo 27-12-2018, 19:13


Burgemeester Ter Heegde,

Geachte Gooise Meerders,
Geachte Wakkere, Eerlijke
en Zelf-nadenkende Burgers,

zoals overeengekomen, met betreffende GRN-brief:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/interview-met-burgemeester-h-ter-heegde.html


INTERVIEW met BURGEMEESTER H. TER HEEGDE - bij BUSSUM op IJS ge-confronteerd met het NIET-BEANTWOORDEN van brief over CHEMTRAILS!
NIEUW- 1 : Burgemeester Han ter Heegde /  VuVuDu   poetst schaatsen als marketing! GELE HESJES NL: 

TEGEN CHEMTRAILS, VOOR BLAUWE LUCHT...
stoppasfamiliedrama.blogspot.com

  • Gaarne uw - spoedige? - reactie... GRN wacht al ruim 11 maanden!

GRN verblijft met GIFVRIJE, GELE GROET,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Bussum/ Nederland


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


GRN: Een van de weinige zaken die nog wél goed zijn in Bussum/ Gooise Meren...
   GRN:

   En ja... morgen wordt er ook
   weer gedemonstreerd met:

   GELE HESJES NEDERLAND!


Waar? Laat ik ditmaal de AIVD/ politie het wat moeilijker maken...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia