dinsdag 16 oktober 2018

Rechtersdictatuur-9: drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken door 100% misdadig ge'recht?'shof Arnhem/ mr. Z.J. Oosting - aangifte gerealiseerd!
GRN:

Nederland is - helaas - geen rechtstaat (meer) maar...

   een bananenrepubliek!!

   Weg met dat ZWART TOGIA-TUIG!!

   De 'recht'banken en ge'recht'shoven - zeker in Arnhem 
   en Den Bosch - bewijzen Paleizen van Misdaad te zijn!

   Schokkend, maar 100% waar!d.d. 15-10-2018: De heenreis - aangifte doen op politiebureau De Groest/ Hilversum


'NL-record 'aangifte doen' verbroken - binnen 11 minuten!
d.d. 08-10-2018:

     'Rechtersdictatuur-8:

     Hoe kan dat nou, nep-OllongrenDat... 
P R O C E S V E R B A A L van AANGIFTE


Feit                         : Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische
                                   kenmerken; art. 225 Sr.
Plaats delict : Wallburgstraat 2-4, Arnhem
HKS object              : Bijzonder gebouw/ terrein, Paleis van Justitie Arnhem
Pleegdatum/tijd         :  10 oktober 2018, tijdens openingstijden


Ik, verbalisant, …………………………………………… , brigadier van politie..……… verklaar het volgende:

Op zondag 14 oktober 2018 te 15:00 uur verscheen voor mij, in het politiebureau, Groest te Hilversum een persoon die mij opgaf te zijn:


Achternaam : Groenendijk - hierna: GRN
Voornamen : E. M.
Geboren           : 04-05-1973
Geboorteplaats : Hilversum in Nederland
Geslacht           : Man
Nationaliteit : Nederlandse
Adres : Papastraat 4
Postcode plaats : Bussum


Op woensdag 10 oktober 2018 op onbekend tijdstip werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit gepleegd.

Groenendijk deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op de locatie bij plaats delict, op woensdag 10 oktober 2018 te Arnhem:

Als volhardend vader en rechtzoekend Nederlands burger doe ik hierbij

aangifte jegens:


   • Mw. mr. Z.J. Oosting -

   Rechterlijk bestuurslid Gerechtsbestuur hof    
   Arnhem - hierna: Oosting.

   Wallburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem,

   dit vanwege:

 • Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken - art. 225 Sr.
Tweede Boek. Misdrijven

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken - Artikel 225

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door ande-ren te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voor-handen heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestel-de gevangenisstraf met een derde verhoogd.Dit door in strijd met de feitelijke waarheid te    vermelden dat:

   ‘Van een geheime tussenbeschikking van mr. 
    Mintjes is geen sprake.’...

in haar geparafeerdbrief d.d. 10-10-2018, ont-vangen door GRN d.d. 12-10-2018.

Want:

Op misleidende wijze poogde Oosting verwarring te zaaien door enerzijds in te gaan op verwijzingsbe-schikking = 2e beschikking van mr. Mintjes die inderdaad d.d. 26-03-2018 aan GRN gezonden werd maar anderzijds geheel niet in te gaan op het verzoek tot toezending van de - nog steeds - geheim gehouden - en nu zelfs het bestaan daarvan ontkennende - 1e, tussenbeschikking van mr. Mintjes d.d. 08-09-2016! Voorafgaande aan de verwij-zingsbeslissing dus die pas twee jaar later plaatshad en waar Oosting nu op ‘antwoord-de’ = valsheid in geschrifte pleegde door bestaan van die 1e Mintjes-beschikking = geheime tussenbeschikking d.d. 08-09-2016!

Ergo: mr. Oosting ‘verwart’ het verzoek van GRN om toezending van mr. Mintjes 1e  beschikking d.d. 08-09-2016 met een niet-gedaan verzoek want reeds ontvangen, 2e mr. Mintjes verwijzingsbeschikking d.d. 26-09-2018!


Over tussenliggende periode met 2x poging tot behan-deling in raadkamer te Arnhem, rept Oosting met geen woord

omdat daar diverse misdaden plaatshadden en waarvan reeds eerder aangiftes gedaan werden!


Feitelijk diende GRN reeds d.d. 08-03-2016 het 2e beklag ex artikel 12 Sv. in en werd d.d. 09-08-2017 na dossierinzage - waar desbetreffende geheime tussenbeschikking gezien en volledig  overgeschreven werd  maar foto’s/ kopie maken verboden zijn (met camera-toezicht) - bekend dat mr. Mintjes reeds d.d. 08-09-2016 beschikte dat het hof Arnhem voornemens was om het beklag d.d. 23-12-2016 in raadkamer te Arnhem te behandelen (1e poging).

Dit kan echter niet! Het plan van het hof Arnhem: ‘de slager/ Mintjes zal het eigen/ Van Son, zeer stinkende vlees in raadkamer binnen 30 minuten desondanks gaan goedkeuren’, is namelijk wet-telijk onmogelijk en bewijst dat er in het hof Arnhem helemaal geen ‘recht gesproken’ maar er de facto misdaden gepleegd worden door ‘rechters’, waaronder mrs. Van Son, Mintjes en nu Oosting!Reeds in het beklag d.d. 08-03-2016 werd om directe doorzending naar een ander hof verzocht...

...het hof Arnhem/ Mintjes 2x poogde dit desondanks in raadkamer te Arnhem te behandelen  in de doof-pot te stoppen en 

pas > twee jaar later; d.d. 07-09-2018 werd ‘de ont-vangst van uw beklag’ door het hof Den Bosch beves-tigd!


Hof Arnhem en Openbaar Ministerie spannen samen:

‘Alvorens verder te beslissen’, beschikt mr. Mintjes d.d. 08-09-2016 dat het Openbaar Ministerie binnen 2 maanden schriftelijk diende te reageren op de grieven van GRN zoals vermeld staan in het beklag met daarop 1e geplande behandeling van beklag in Arnhemse raadkamer d.d. 23-12-2016, geen uitnodiging/ geen zitting).

Echter: het OM reageerde niet en ook het hof Arnhem/ mr. Mintjes deed helemaal niets om tot een verdere inhoudelijke behandeling = doorzending naar ander hof, te komen. Twee jaar lang werd niets gedaan. Niet door het hof Arnhem en niet door het OM, al-thans dat werd niet aan deze GRN gemeld ondanks herhaalde verzoeken. Hoe misdadig is dat!  GRN verwijst met klem naar alle gedane aangiftes!


Gerechtshof Den Bosch en Arnhem...

...spannen samen:

Pas 2 jaar later en 2x poging tot onwettige be-handeling in Arnhem later, werd het beklag aan het hof Den Bosch doorgezonden en 08-03-2018 aan GRN bevestigd.

Ergo: weer 6 maanden werd er niets gedaan en zowel het hof Arnhem alsook het hof Den Bosch blijven weigeren om de gevraagde stukken te zenden, te weten:

   1. Geheimgehouden tussenbeschikking mr. Mintjes d.d. 08-09-2016
   2. Ambtsbericht van de Officier van Justitie (met naam, niet anoniem!)
   3. Schriftelijk verslag van de procureur generaal Arnhem/ Leeuwarden

Er werd nochtans geen behandelingsdatum vastgesteld door het hof Den Bosch.


GRN meent tevens dat mrs. Van Son, Mintjes en Oosting zich, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Euro-pese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig hebben gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon. Schokkend!


Kortheidshalve verwijst aangever Groenendijk met klem naar bewijsstukken = bijlagen 1 t/m 5:


   1.) Brief: d.d. 03-07-2017 Uitnodiging van het hof
   Arnhem voor behandeling tegen Arnhems ‘rechter’/
   Van Son ingediend beklag in raadkamer te Arnhem
   (2e poging)!

   2) mailbericht: d.d. 07-08-2017 Nognmaals bevestiging dat hof Arnhem de
   behandeling daadwerkelijk in de eigen raadkamer wilde laten plaatsvinden!

   3) Mailcorrespondentie met hof Den Bosch d.d. 07-09-2018 t/m d.d. 16-09-
   2018 met specifieke aandacht voor melding hof DB d.d. 07-09-2018 (6 pagi-
   na’s):

 • U heeft eerder een artikel-12 procedure gestart bij en tegen het hof Arnhem-Leeuwarden. Vanwege de onpartijdigheid kan het hof Arnhem-Leeuw-arden niet oordelen over haar eigen handelen, en daarom is uw arti-kel-12 zaak doorgestuurd naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.’


   4) Brief: d.d. 10-10-2018 van hof Arnhem/ Oosting; ontkent bestaan van 1e = ge-
   heim-gehouden tussenbeschikking van mr. Mintjes d.d. 08-09-2016! GRN heeft deze
   echter onder ogen gehad: Oosting liegt op schrift en ondertekend = misdadig!

   5) In aanvulling wordt verwezen naar publicaties op:
   www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl. 


De inhoud van publicaties d.d. 11-08-2017 t/m d.d. 09-10-2018 inclusief uitleg-video’s en links naar bewijsdocumenten zijn integraal bestanddeel van deze aangifte! Indien noodzakelijk zullen deze uit-geprint en alsnog toegezonden worden om ‘als papier’ aan dit klachtdossier te worden toegevoegd:


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/na-dossierinzage-geheime-tussen.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/openbaar-ministerie-deed-niets-tegen-3e.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/ontsla-vice-president-hof-arnhem.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/openbaar-ministerie-deed-niets-tegen-3e.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/08/papaerik-hangt-met-alle-gewicht-aan.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2017/10/schokkend-bewezen-criminele-rechter.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-100-bewijs.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-2-sorry-mw-bbd.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-3-misdadige.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/de-arnhemse-villamoord-niet-alleen-20.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-rechtstaat-bestaat-niet-keihard.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/bewezen-misdadige-familierechter-in-arn.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/ondermijning-nl-om-crimineel-gerrit-van.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/overheidsterrorisme-tegen-drie-meiden.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/arrogante-overheidsterroristen-in.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/nl-bananenrepubliek-als-rechters-in.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/rechtersdictatuur-6-hoe-kan-het-nou.html

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/rechters-de-ene-crimineel-dekt-andere.html


Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van genoemd strafbaar feit.


Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij ondertekenden.


De aangever. De verbalisant,


drs. E.M. Groenendijk MSc.         brigadier


Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Hilversum op 14 oktober 2018En ja, ook toen weer giftige chemtrails, overal... stop dat onmiddellijk!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 15 oktober 2018

Word wakker 'ongelovigen': u wordt iedere dag - bewust - vergiftigd met chemtrails en ja; ook weermanipulatie - zelfs 'rampen' kunnen gemaakt!!Iedere keer als GRN 'de man bijt hond'-hond ziet, wil hij dat programma terug op tv!

Je moet er veel voor over hebben: misdadige gerechtsbestuurder(s) in de nor brengen!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was gisteren in zijn geboorteplaats Hilversum om aangifte te doen tegen

'Rechterlijk bestuurslid gerechtshof Arnhem'


Helaas is er geen foto van haar op internet te vinden - hoe 'toeval-lig'? is dat omdat ze niet herkend wenst te worden... gelet op haar 'praktijken'? dat zou zo maar kunnen, nietwaar?!! - maar onthoud in ieder geval haar naam:

 • ZJ Oosting? 't Gevang in!


Wilt u weten welke aangifte GRN eigenlijk deed?

En wat deed die mevrouw mw. Z.J. Oosting van het ge'recht'shof Arn-hel dan helemaal - dit 'bewust', aldus GRN - verkeerd = op misdadige wijze?!

d.d. 15-10-2018:


Nederlands-

    record 'aangifte doen'... verbroken!
    = binnen 11 minuten.

   = 'valsheid met geschriften en gegevens'
       door rechterlijk bestuurslid Oosting


 • ge'recht?'shof Arnhem bewezen!


GRN: De bus ging eerder dan de trein 'dus' werd ook op de terugweg voor dat OV-middel gekozen en met grote zorgen naar de gif-gif-gif-lucht gekeken.

In Bussum aangekomen is de luchtkwaliteit er niet beter op geworden, integendeel... bahbahbah en voor GRN: onacceptabel!


 • Stop chemtrails-vergiftiging onmiddellijk, overal!


GRN: U wenst 'meer bewijzen' of uitleg zien? Kijkt u dan svp. deze video's maar eens:d.d. 14-11-2015:

MIND OVER MATTER 

 • CHEMTRAILS BELGIE

      "KOPPEN"d.d. 11-07-2016: GALACTIC NEWS

'SP Tweede Kamer erkent dat Geo-Engineering/ Chemtrails plaatsvindt en weigert onderzoek...

Telefoon gesprek met SP Tweede Kamer 22-06-2016.

Debbie Brenkman afdeling milieu erkent dat Geo-Engineering plaatsvindt. Tijdens het gesprek zegt ze duidelijk het niet te ontkennen
Tegelijkertijd be-weert zij dat het op zeer kleine schaal wordt uitgevoerd dat niet schadelijk is voor gezondheid en milieu.


Natuurlijk weten wij wakkere mensen allang dat dit al jaren op zeer grote schaal wordt uitgevoerd boven ons hoofd.

Wij hebben een verzoek gedaan tot nader grondig onderzoek. Dit verzoek werd afgewezen...GRN: Die tomaat maar in stukjes snijden of 'n tomatengevecht mee houden dan maar? Ook de 'rebelse?' SP hoort - stiekem = 'controlled opposition' - bij c.q. werkt voor 'de club tegen het volk'!


d.d. 31-08-2014: Vrije Wereld - links 
over 'HAARP en Geo-engiNEEring'GRN: De aangifte zelf komt naar planning morgen online... svp. nog even geduld, dank!

En, nog maar eens herhalen:

 • stop giftige chemtrails onmiddellijk!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NL-record 'aangifte doen' verbroken/ 11 min. = 'valsheid met geschriften en gegevens' door rechterlijk bestuurslid Oosting/ hof Arnhem bewezen!GRN: Herstel - niet Akersloot maar '-boom' wordt geveld en Van der Burg gaat nat!
Rechterlijk bestuurslid hof Arnhem/ Oosting dacht ff Mintjes te helpen - krijgt aangifte!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - zal de vandaag, d.d. 14-10-2018 gedane aan-gifte tegen mr. Z.J. Oosting uiteraard publiceren - svp. even ge-duld; dank! - en het hof Arnhem/ mrs. Van der Winkel, Mintjes en Oosting nogmaals persoonlijk aanschrijven. Want:

GRN heeft geen smerige leugens te verbergen, echter:


En neen, dat pikt deze GRN niet... natuurlijk niet!

Opvallend is dat GRN vandaag 'super-snel' aangifte kon doen! Zie 2e politie-video, na afloop van aangifte, na onderstaande publicaties ter zake:

-------------------------------------------------------------------------------------------------d.d. 14-10-2018: De heenreis - overal giftige chemtrails!

'Winkelend publiek in Hilversum is druk met nieuwe spulletjes ipv. met de dagelijkse chemtrails-vergiftiging.
d.d. 09-10-2018: 'Rechters? 'De ene crimineel dekt andere crimineel',

                          (b)lijkt van toepassing te zijn!


-------------------------------------------------------------------------------------------------
GRN verbreekt NL-record 'aangifte-doen':   binnen 11 minuten klaar!

 • Spoed-aangifte te Hilversum - meep, meep, dat is snel!

GRN: Deze week komt de aangifte jegens 'Rechterlijk bestuurslid Gerechtsbestuur' = mw. Oosting en het vervolg op de site...

...morgen gaat er namelijk weer lesgeven worden, de volgende toetsen nagekeken en dan prioriteit aan de Raad van = zonder Discipline, eveneens te Den Bosch 'geschonken'! GRN vraagt om uw begrip. GRN verraadt reeds nu 'de clou':

'Advocaten, deugen die wel? ia dea - nee mijnheerdie 'stinken' ergia dea en...

 • GRN heeft nog wat ontmaskerende verrassingen voor hen in petto!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 14 oktober 2018

Winkelend publiek in Hilversum is druk met nieuwe spulletjes ipv. met de dagelijkse chemtrails-vergiftiging. GRN doet aangifte vs. mr. Z.J. Oosting!GRN: In iedere windrichting waar u kijkt - overal giftige chemtrails in Bussum!

Mr. Z.J. Oosting ondertekende leugenbrief - krijgt aangifte aan d'r misdadige broek!


Afgelopen vrijdag, d.d. 12-10-2018, werd direct na ontvangst van een werkelijk schokkende = misdadige brief van mw. mr. Z.J. Oosting/ 'Rechterlijk bestuurslid gerechtsbestuur' van het hof Arnhem gedateerd d.d. 10-10-2018 door volhardend vader drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gebeld naar de Hil-versumse politie en voor vandaag = zondag, d.d. 14-10-2018 om 15:00 uur een afspraak gemaakt op de Groest.

Dit om - wederom - aangifte te doen tegen het Paleis van Justitie = Paleis van Misdaad te Arn-hel, en ditmaal tegen de genoemde mr. Oosting die, aldus deze GRN, het strafbare feit van 'valsheid met geschriften, gegevens en biometrische gegevens' - artikel 225. Sr. pleegde.


In plaats van gisteren 'laat door te gaan' besloot deze GRN om 'vroeg?/ eerder' naar bed te gaan, de wekker te zetten en dan 'frisser en monter' in de ochtend de verzochte aangifte voor te bereiden/ op te stellen. 

Ergo: GRN maakt altijd een 'concept aangifte/ proces-verbaal' waar precies uitgetypt staat hoe het gewens-te echte proces verbaal er uit dient te zien en alle ge-gevens reeds ingevuld zijn plus de bijlagen netjes geordend in mapjes aangeleverd worden. Zo voorkomt GRN 'ongewenste discussies' met de verbalisant over 'waarvan er nu precies aangifte gedaan wordt, enz.' en hoeft de dienstdoende agent(e) slechts een verwijzing te maken naar deze concept-aangifte (als bijlage) en de overigen bijlagen. Duidelijk voor beide partijen en weinig/ minder tijdsbelasting. Een win-win-situatie...


De politie dient de aangifte = klachtdelict dan naar het OM = Openbaar Ministerie, de facto Overheids-Misdadigers te zenden waar behandelend officier van justitie vervolgens dient te beslissen:

'seponeren of vervolgen naar het wetboek van Strafrecht', zoals door GRN verzocht? Simpel:

 • In de bak met misdadige kak!!

Omdat GRN 100% bewijs in handen heeft van weeeeeer een misdadige 'rechter'/ ge'recht'sbestuurder, werd vanuit Bussum naar Hilversum afgereisd en ondertussen naar de lucht gekeken...


Het was weer verschrikkelijk vandaag...

   - overal giftige chemtrails!!

Stop vergiftiging van 'mens, dier en natuur'.

Wij eisen gezonde lucht voor alle kinderen!Gif in de ochtend:   BussumGif in de midddag:   BussumGif onderweg vanuit de bus:   Bussum naar Hilversum


GRN: En de media dan? De jour- = ho#rnalisten?
Die doen alsof dit hoort en 'normaal?' zou zijn... 

 • absoluut niet!

Maar ja, dat wil 'de elite' en zij slikken 'pilletjes tegen', denkt u ook niet?!


GRN: In Hilversum, waar GRN geboren werd, is het tenminste net zo erg als niet erger dan in Bussum:

...overal vieze, vuile, smerige, giftige chemtrails.

 • Zie boven het marktplein Hilversum:

GRN:

Het winkelend publiek in Hilversum is drukker met zijn/ haar tasjes met nieuwe spulletjes/ kleren dan...

...met al dat chemtrail-gif dat dagelijks over iedereen wordt uitgesproeid, 'want';


...dat zou de inkooppret maar
   doen bederven, nietwaar? 

   Hoe 'afgeprijsd' kun je zijn?

   U bent de volle prijs en een heel leven lang, waard!!
   Stop langzame dood door chemtrails - meteen!


GRN: Zo, maar weer eens werd gezegd dat iedereen wakker en boos moet worden - stop chemtrails onmiddellijk!

   Stop ook criminele jeugdzorg,
   misdadige familierechters en
   en dito bestuurders... in Paleizen van Misdaad!

GRN bereikte het politiebureau op de Groest en gaat aangifte tegen mr. Oosting doen.

In de volgende publicatie(s) meer...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia