zondag 11 september 2016

Ontvoerde derde dochter Imke Abeni, maandag 12 september, moet op afstand worden gefeliciteerd... toch is papa bij je; happy birthday to you!

          
Allerliefste Imke Abeni; van harte gefeliciteerd met je 11e verjaardag!
  

Hier is je eigen papa die jou natuurlijk met heel mijn hart wil feliciteren met je 11e verjaardag;

     hieper-de-piep-hoera... lang zul je leven in
     de gloria!

     Van harte gefeliciteerd met je verjaardag,
     lieve derde dochter van je vader...


Ik wens je voor dit nieuwe levensjaar; weer een goede gezondheid, veel vertrouwen in je eigen kunnen en ook eindelijk een dikke knuf samen!


Wij horen bij elkaar en daar komt nooit iemand tussen, meid, ongeacht wat ze allemaal zouden zeggen; dat is gewoon niet waar.

Wij hadden het altijd goed samen en dat hoop ik jou, en je zussen, dit jaar weer te kunnen gaan geven...


Weet dat papa iedere dag aan je denkt, bij je is en voor ons vieren blijft vechten. Omdat echte liefde het langste duurt.

Vier vandaag jouw verjaardagsfeest, eet lekker veel taart en laat je verwennen met kadootjes... weet dat ik je probeer te bellen.Ook van oma, opa en de rest van de familie in Nederland van harte gefeliciteerd en een dikke knuf, waar je nu dan ook bent.

Papa houdt ontzettend veel van je, ik ben trots op je en mis je... houd vol; alles komt goed!ps: ik ben erg benieuwd hoe goed jij inmiddels zelf al kunt spelen op de gitaar...
Alle gute Dinge sind drei...  

Net als voor je twee zussen schreef je papa voor jou een gedicht om je welkom te heten in ons - toen warme, gelukkige 'nest' met je papa Groenendijk en mama S.
1. Alle gute Dinge,                                    2. Du wolltest langer warten,
die uns zusammenbrachten.                       warum das weisst nur du.
Vereint auf einem Punkt,                            Sei willkommen auf der Erde,
du bist ein Wunderkind.                              geboren aus Mutterschoss.
  
3. Wir lieben Dich mit ganzem Herzen,       4. Willkommen in unserer Mitte, 
und sind schon sehr gespannt.                   bei deiner Mutter und deinem Papa.
Was wird aus Dir mal werden,                    Du hast auch zwei liebe Schwester,
wieviel Freude Dir dein Leben bringt.          es gibt Joerdis und auch Lina. 
 
5. Eine grosse Familie,                              6. Deine Mutter, die war Klasse,
zusammen sind wir fuenf.                          hat dir das Leben geschenkt.
Ausserdem die Katze Findus,                     Machte alles nur aus Liebe,
du siehst, bist nicht allein.                         und war immer fuer Dich da. 
7. Da hast du auch dein Vater,                   8. Deine grosse Schwester Lina,
und der sagt ohne Scherz.                         die wird sich um Dich kuemmern.
Freue Dich und finde dein Glueck,               Du bist so ein liebes Baby,
mit Verstand, aber niemals ohne Herz!        das ist doch wunderbar.

 
9. Joerdis ist deine zweite Schwester,         10. Willkommen in unseren Herzen,
ein Brocken Energie und Temperament.      du gehoerst jetzt zur Familie.
Ihr werdet Euch bestimmt lieben,               Alle gute Kinder, sind bei uns jetzt drie!
Geschwister sein ist schoen!                      Einsam, zweisam, dreisam; viel G
lueck.
Op papa kun je rekenen... omdat hij echt van je houdt; altijd en overal.Toen jij bij ons mocht komen, beloofde ik ook altijd goed voor jou te zorgen en dat heb ik gedaan. Dit toen 'mama en papa nog samen waren' en ook altijd toen jullie bij mij kwamen... in je herinneringen weet je dat papa er altijd voor je was en alles voor je deed wat een goed vader met zijn dochter(s) doet en dit ook andersom - gelukkige tijden...

Lees de 53 papaweekend-verslagen bovenaan maar eens na... Inmiddels hebben wij elkaar al 904 dagen niet meer mogen zien en dat is voor jou, je zussen en voor mij onbestaanbaar. Dat is echt niet normaal.


Jouw doosje 'ik houd van jou' en je laatste lieve berichtje op het krijtbord op de wc maken mijn leven iedere dag een beetje mooi... 

jij zit in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn huid, want... daar hoor je! Net als je zussen.

Wij blijven bij elkaar; jij bent mijn derde super-dochter en ik blijf altijd je eigen vader.

Op papa kun je rekenen omdat hij overal en echt van je houdt...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Vereniging Nederlandse Gemeenten weigert crimineel lid, de gemeente Duiven, aan te pakken. VNG laat zich kennen en weigert aangifte te doen!

Vereniging NL-Gemeenten weigert haar criminele lid/ Duiven aan te pakken

Zoals d.d. 07-08-2016 gepubliceerd werd de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)/ voorzitter, tevens burgemeester van Utrecht, dhr. Van Zanen melding gedaan van 3e, internationale kinderontvoering naar Duitsland sinds d.d. 27-06-2016 en de criminele medewerking daaraan door de gemeente Duiven. Dit middels over- = uitschrijving aan de centrale balie te Duiven van de BRP naar het RNI-deel tijdens lopende ondertoezichtstelling = negeren van de beschikking van de rechtbank Gelderland t/m d.d. 03-08-2016.


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn brief d.d. 04-08-2016 - zoals deze d.d. 05-08-2016 per aangetekende post aan de gemeente Utrecht en per gewone post aan de VNG gezonden.

Ergo: burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten werkten alle drie op eigen wijze mee aan deze criminele ontvoering van drie sinds 14, 12 en 10 jaar Nederlandse, kinderen naar 'die Heimat' van hun helaas ziekelijk-egoistische 'moeder'. Onbestaanbaar. De overheid negeerde de beschikking van de rechter = belemmering van de rechtsgang en bestuurlijk corrupt... onacceptabel.In 1e instantie werd gepoogd om het College van Burgemeester en Wethouders te Duiven (alsnog) op andere gedachten te brengen en 'orde op zaken te laten stellen'... tevergeefs.

Zij verkozen het om verder door te drammen op de criminele weg = misdadige non-'oplossing' en in de steek laten van drie meiden.


Ook de gemeenteraad Duiven zelf - alle politieke partijen - werd op directe weg aangeschreven maar slechts 2 partijen reageerden... en afwijzend. Zij bleven hun bewezen criminele bestuurders/ gemeente-ambtenaren steunen en weigerden aldus hun democratische controletaak uit te voeren.In Duiven te Gelderland is het gemeentebestuur en de gehele politiek op het Willem-Alexanderplein 1 de facto een grote schijn-vertoning; nepderdenep... een triest 'lachertje' met grote, zeer negatieve gevolgen voor de 3 uit deze gemeente sinds > 2 maanden ontvoerde, Nederlandse kinderen!
 
                          


Ruim 4 weken later volgde de zoveelste 'afschuif en nietsdoen'-VNG brief

En maar wachten en wachten op een antwoord van de expliciet aangeschreven VNG-voorzitter dhr. Van Zanen, tevens burgemeester van Utrecht of hij het eerdere 'geen interesse'-standpunt van VNG-medewerker zou corrigeren... dan weet je het - afwijzende - antwoord al. 

Opmerkelijk omdat burgemeester Van Zanen tevens verzocht werd om zelf aangifte te doen jegens zijn criminele collega-burgemeester De Lange van Duiven zoals conform artikel 162 Wetboek van Strafvordering vereist is...

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg
Titel I. Het opsporingsonderzoek
Vierde afdeling. Aangiften en klachten

Artikel 162

1.
Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht , dan wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.
Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.
De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.
Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.
De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.
De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.Ondanks aangetekende postverzending aan de gemeente Utrecht en tevens op het persoonlijke mailadres van burgemeester Van Zanen gezon-den, werd tot op heden helaas geen ontvangst-bevestiging ontvangen uit Utrecht, hoewel dat wettelijk binnen 14 dagen vereist is...!


Waarom reageerde de gemeente Utrecht/ burge-meester Van Zanen niet zelf en 'per omgaande'? Waarom afschuiven op een onder-geschikte en niet als burge-meester van Utrecht, maar alleen met de VNG-pet op? Nu zal uw VNG-nevenfunctie/ -debacle ten koste gaan van uw burgemeesterspost/ -geloofwaardigheid te Utrecht. UtrECHT verdient beter, aldus deze medeburger.

Uiteindelijk ontving Groenendijk d.d. 10-09-2016 een schriftelijke reactie van de VNG, maar niet van de voorzitter Van Zanen, maar van ondergeschikte dhr. of mw. Van der Ham van het VNG-informatiecentrum... die 'moest antwoorden' - 'no' hard feelings.
Kul-reactie namens VNG leidt tot klachtindiening jegens Van Zanen te Utrecht
  

Over de reactie op eenduidige kul = niets willen doen en acceptatie van criminele (non-) gedragingen van de gemeente Duiven kan Groenendijk kort zijn:als Van Zanen in zijn VNG-nevenfunctie bij de 'niet te vertrouwen' blijkt, aldus Groenendijk, dan kan hij dat evenmin te Utrecht zijn...


Afbeeldingsresultaat voor logo gemeente utrecht
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn formele klacht-indiening zoals deze d.d. 12-09-2016 wederom per aangetekende post vs. burgemeester van Utrecht, dhr. Van Zanen ingediend zal worden.

Eens kijken of daar ditmaal wel 'reactie vanuit Utrecht' op komt...? Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.


Update: automatische ontvangstbevestiging per mail maandag d.d. 12-09-2016, 23:10 uur:

Geachte heer Groenendijk MSc.,
Wij hebben uw reactie / vraag aan de burgemeester ontvangen.
Uw reactie / vraag is geregistreerd onder het volgende zaaknummer: 3872351. Bewaar dit nummer zorgvuldig. Bij correspondentie met de gemeente over uw reactie / vraag kunt u hierom worden gevraagd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente UtrechtNo justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia