zondag 28 augustus 2016

Internationale kinderontvoering sinds 27-06-2106... weigert nu de politie H'sum aangifte van onttrekking aan gezag van jeugd'zorg'? - art. 279 Sr.

Hoe 'toevallig'... weer 'problemen?' bij politieGV mbt doen van aangifte!

Na het maken van een afspraak tot het doen van aangifte via 'bekende?' - wel politie, geen haast-nummer: 0900-8844 verscheen deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk gisteren, zaterdag d.d. 27-08-2016 en 10 minuten te vroeg op het politiebureau Hilversum. Inmiddels ben ik daar, helaas - voor beide partijen? - bekend en door dienstdoende agente aan de aanmeldbalie bij naam welkom geheten. Ook een goedemiddag, mevrouw. 'De collega komt er zo aan'; prima... kan ik nog even naar het toilet? Ja... dank u wel. Uiteraard 'handen-wassen' en rustig ging Groenendijk zitten in de wachthoek van dit politiebureau 'op de Groest'.


Keurig om 13:00 uur werd Groenendijk door de 1e politie-agent met dienstnummer (GNV12345) uitgenodigd en 'kon ik mijn verhaal doen'. Daar kan ik kort over zijn: om zo veel mogelijk 'trammelant' te voorkomen en de aangifte(s) te laten opnemen, zoals die ingediend werden, neemt Groenendijk altijd:

1) een 'concept'-aangifte mee, waar alle gegevens en 'de zaak'/ het misdrijf helder en zo kort mogelijk beschreven staat alsmede het van toepassing zijnde artikel uit het wetboek van Strafrecht en

2) alle eventuele bijlages, zoals vermeld in 1 (van Groenendijk alsook van crimineel).

Dit netjes in mapjes opgeborgen; overzichtelijk en kortbondig, onder andere met verwijzing naar deze site (dus geen 'stapels papier'), met levering van de sluitende, onomstotelijke bewijzen van ernstige misdrijven van diverse partijen/ not-'abelen'. 

Eveneens werd, dit op verzoek van een andere agent bij eerdere aangifte - een USB-stick meegenomen zodat met 'knip en plak' de verzochte aangifte zo efficient mogelijk en zonder dat 'discussie over de inhoud' - wat is precies het strafbare feit waarvan u aangifte wilt doen? - nodig is, gerealiseerd kan worden. Volgens Groenendijk kan dat met deze voorbereiding... 'binnen 30 min. per aangifte'.

Waar doet vader aangifte van? Ontrekking aan gezag = 3x kinderontvoering!

Van internationale kinderontvoering sinds d.d 27-06-2016 (= eind juni) van onze 3 Nederlandse meiden sinds 14, 12 en 10 jaar... dit terwijl zij - op dat moment - onder toezicht stonden - dit t/m d.d. 03-08-2016 (begin augustus) - van gi- 'Samen Veilig'?! Midden Nederland zoals door de rechtbank Gelderland juist in het belang van de kinderen werd geacht (en de ots, eerder, juist met 1 jaar verlengde). Maar dat vonden zij, dit in crimineel samenspan, geen enkel probleem en deden alles niets...

'De tegenpartij(en)' keurden aldus niet alleen dit misdrijf van de evident ziekelijk-egoistische 'moeder' - die voor de 3e keer onze drie meiden ontvoerde naar 'een voor de (vader) en voor hen (on-)bekende bestemming - 'goed', maar werk-ten daar zelfs actief aan mee (ieder op hun eigen, criminele, wijze) en gooiden - zoals onderling afge-sproken - allemaal 'de deur in het gezicht van zijn drie dochters-zoekende vader'!

Onwettig en onmenselijk...!

'Samen Veilig' Midden Nederland/ team'leider' dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K. en de 'zeer bijzondere' curator Hopmans, maar ook de Raad voor de Kinder'be-scherming'/ algemeen directeur Roeters, regiodirecteur Jansen. Onthoud die namen en organisaties: zij deugen 'voor geen nanometer'! 

Hetzelfde geldt voor de gemeente Duiven/ Gelderland; burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten omdat zij de 'moeder?' uit hun gemeen-te van de BRP naar de RNI lieten overschrijven nadat zij een 'emigratieformulier' invulde. Ergo: de gemeente werkte actief mee aan het onttrekken van de kinderen aan het door de rechtbank opgelegde toezicht van SVMN... en negeerde daarmee de geldende ots-beschikking/ de rechters! Dat zelfs in het Ministerie van BZK een feitelijke crimineel het tot directeur van de RvIG kon schoppen (t/m 31-08-2016) is eveneens onacceptabel: mw. Keizer-Balde dient verantwoording af te leggen.


Aangiftes en separate artikelen/ publicatie 'per partij' volgen.

Want: 'bam; ik ben weliswaar een 'smerige' crimineel maar als u mijn strafbare (non-) gedragingen openbaar maakt en mij wilt laten vervolgen naar het wet-boek van Strafrecht ... dan ben ik 'opeens' niet meer 'vriendelijk, transparant of bereid verantwoording af te leggen' en gaat de deur - overal, bijna gelijk-tijdig - met een klap dicht.'

Wenst de 'verdachte' niet mee te werken aan de eigen veroordeling?

Of - toekomstig - aan afnemen van digitale vingerafdrukken en foto, zoals Groenendijk 'onder protest mee instemde, na recente aangifte van de 'open en eerlijke'-wijkagent te Bussum, omdat hij anders gearresteerd zou worden'. Want als dan 'verdachte' mag de politie dat, en zal?, dat dus ook bij genoemde criminelen - aldus aangever; uiteraard met sluitend en wettige overtuigend bewijs daarvan, zoals aangeleverd! en ook verder openbaar gemaakt zal worden - gebeuren, toch?!

Prima 'tegenpartij', maar dan wenst Groenendijk dat 'zwart op wit' - dit middels proces-verbaal van aangifte en juridische/ strafprocedure(s) - zodat wij ons 'verschil van mening of u crimineel bent of (mogelijk toch?) niet' aan een strafrechter kun-nen voorleggen. Maar daarover werd, althans dit nochtans, 'moeilijk gedaan', aldus Groenendijk. 

Rarara, wat zegt dat? Alles!

De enige logische 'verklaring' daarvoor is... dat die 'vervelende?' - of juist zich sinds 2008 volhardend en rechtzoekend verwerende! - vader/ burger Groenendijk waar-schijnlijk = inderdaad keihard gelijk heeft en dat ook zal krijgen c.q. afdwingen. Bam terug

Want: het is absoluut niet in het belang van de kinderen om hen aan lopend toezicht te onttrekken, hen naar het buitenland ontvoeren en ieder contact - zelfs telefonisch - met hun vader te verbreken! Dat is emotionele kindermishandeling!

Ieder eerlijk en weldenkend Nederlander zal begrijpen en het met mij eens zijn dat er dan 'iets niet klopt'; want wie niets verkeerds gedaan heeft, hoeft toch ook niet te vrezen in een rechtstaat, zoals Nederland? Als de bovenstaande partijen/ personen 'niets te verwijten valt en zij geen strafbare feiten gepleegd zouden hebben'...

...waarom doen zij dan 'opeens' zo moeilijk om nu verantwoording af te leggen en openheid van zaken te geven? Wat hebben 'tegen-partijen' te verbergen? Alles. Keihard betrapt. Hypocriet en crimineel; weg ermee!

En dat kan vader/ burger Groenendijk uiteraard in alle gevallen 100% bewijzen; anders werd/ wordt namelijk geen aangifte gedaan... het doen van een valse aangifte is strafbaar met maximaal 6 maanden gevangenisstraf!
Wel aangiftes, geen vervolging? Rechter; 'een misdadiger' noemen = ok

Hoe kan het dan dat de volhardend vader/ rechtzoekend burger meer dan 75 aan-giftes deed, er (nochtans) geen enkele tot strafvervolging leidde, maar jegens Groenendijk evenmin een 'juridische procedure' werd gestart om 'van zijn - in hun optiek? - gezeur, want niet-gegronde aangiftes' af te zijn?

Groenendijk kon zelfs op te'recht'zitting na aldus gebleken; mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en Sluitjers alsmede mrs. Van Groeningen, Van Leeuwen, Van der Mei en Van Gameren de waarheid in het gezicht zeggen;

     'u bent een misdadiger' en desondanks...

niet door de parketpolitie te zijn afgevoerd/ gearresteerd vanwege 'belediging van de rechter(s)'? - publicatie audio-opname volgt binnenkort, afhankelijk van de verzochte reactie van (nog) president van het hof = 'Sof' Arnhem/ dhr. 'zonnebril'-mr. Van der Winkel. -
  
Daar is maar 1 reden voor: ik zei 'de waarheid' en omdat Groenendijk dat reeds bewees, werd hij (nog) niet opgepakt omdat bij zijn verdediging in dan komende openbare procedure naar het Strafrecht dit allemaal bekend zal worden. Dan wordt niet Groenendijk 'opgesloten', maar tientallen, criminele 'bestuurders, hulpverle-ners en rechters/ presidenten'.., en dat willen ze nu juist voorkomen door 'vader (zijn verweer) een stille dood te laten sterven'. Zij hoopten dat hij zijn meiden nu 'dan maar in Duitsland zou gaan zoeken en daarom reageren zij (nog) niet inhoude-lijk'. Ze weten dat ze 'nat' gaan...!

Dit enkel om van bedachte non-'oplossing' en hun criminele (non-) gedragingen ter zake af te leiden... tevergeefs

Hun; 'wij doen net alsof het ons niets (meer) aan-gaat' is feitelijk een onjuiste, misdadige 'strategie' en wordt 'exposed' aan Nederland en daarbuiten indien noodzakelijk (if necessary/ falls erforderlich). 

'U' zult nu allen zelf - 'en public' en ook naar het strafrecht - aangepakt worden en de kinderen - beter vroeg dan laat in het school-jaar, zoals direct gemeld - naar Nederland terug (laten) keren om eindelijk bij die ouder te komen wonen die echt van hen houdt en altijd hun belangen bovenaan stelde/ -t. Thuis in Bussum... 

Dus niet 'verder bij een ziekelijk-egoistische en 3x kinderontvoerende moeder op-groeien in haar Heimat'; maar terug naar Nederland en definitief naar hun vader. Red de kinderen, stop PAS.
6x aangiftes verzocht en 5x 'onttrekking aan gezag' bleek (nog) niet mogelijk

Volgende 'concept-aangiftes' werden meegebracht en 1e agent aangeboden' jegens:

1) ziekelijk-egoistische, kinderontvoerende 'moeder'/ mw. S.S. - art. 279

Wij leerden onze drie meiden in de 10 jaar '(on)gelukkige?'-relatie:
'samen spelen, samen delen'... en wat doet de 'moeder' nu voor de 3e keer? Ikke, ikke... de kinderen en vader kunnen stikken. Onacceptabel, want niet in ons belang.


2) kinderen-aan-toezicht-laten-onttrekkende SVMN/ team'leider' dhr. S.S- o.a. art. 279.

De bij de SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (= tuchtrechter) ingediende klacht jegens de 'gezins'voogd mw. M.K. werd na - onterechte - afwijzing van het college van toezicht (?) door het college van beroep vernietigd en terugverwezen ter inhoudelijke behandeling. 

Logisch: als de recht(er)bank Gelderland d.d. 10-04-2015 opdracht geeft om

     'alles te doen om de omgang tussen de kinderen en vader te herstellen'

en dan 8 maanden later

deze SVMN-melding op zitting d.d. 03-12-2015
  
  • 'er is niets gebeurd'...


...dan kan 'gezins'voogd mw. M.K. dat inderdaad aan niemand op 'geloofwaardige wijze' uitleggen! Meer dan schandalig en crimineel... dit is de facto onmenselijk.


Het 'spel?' van jeugd'zorg' is uit en komt als een boemerang 'in her/ their face(s)' terug... eigen (grote) schuld, (hele) dikke bult.

Dat klachtbehandeling in 1e instantie werd afgewezen, maakt dat Groenendijk des-ondanks weinig tot geen? vertrouwen stelt in de behandeling op zitting en komende oordeel, maar... mogelijk dat de SKJ/ het college van toezicht geen 2e blamage wenst en de evident, bewust, verzakende 'gezins'voogd 'gewoon' - zoals dit ook hun wet-telijke taak is - keihard aan te pakken. Haar het (verder) werken met/ voor kinde-ren - en dat levenslang - onmogelijk te maken; dat is het enige, juiste klachtoordeel c.q.. daarop volgende sanctie naar het klachtrecht (H5 AWB).


3) 'zeer bijzondere' kinder?curator mw. Hopmans/ in VJAR-bestuur net als de (voormalig?) advocaat van 'moeder', mw. mr. Verbeke - art 225


Tevens verwijst Groenendijk in reactie op haar brief d.d. 18-07-2016 = bewezen 'valsheid in geschrifte' naar zijn laatste brief d.d. 25-08-2016 aan Hopmans


4) Raad voor de Kinder'bescherming'/ algemeen directeur, mw. Roeters en de regiodirecteur Arnhem, dhr. Jansen - o.a. art. 279

Tevens verwijst Groenendijk naar laatste brieven d.d. 02-08-2016 aan de RvdK en d.d. 15-08-2016 aan het MinVJ/ minister Van der Steur (geen inhoudelijke reac-ties)


5) gemeente Duiven/ provincie Gelderland; burgemeester dhr. De Lange, secretaris dhr. Papjes en teamleider dhr. Hoogstraten - o.a. art. 279

Zie ook eerdere publicaties d.d. 31-07-2016 en d.d. 13-08-2016 met 'alle details'


6) Rijksdienst voor Identiteitsgegevens/ directeur mw. Keijzer-Balde (t/m d.d. 31-08-2016; dan naar MinEZ) - o.a. art. 279

Zie eerder artikel d.d. 24-08-2016 en tevens verwijst Groenendijk naar deze laatste brief d.d. 20-08-2016 aan MinBZK/ minister Blok (als vervanger van (nog?) zieke minister Plasterk)


Helaas, het (b)lijkt wel standaard  om te pogen burger Groenendijk af te poeieren, meende de 1e agent dat artikel 279 Wetboek van Strafrecht zoals hieronder ver-meld, 'voor mij'/ op deze casus 'niet van toepassing' zou zijn...

     Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek. Misdrijven
     Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

     Artikel 279:
     1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het op-
     zicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
     hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie

     2. Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd
     indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de 12 
     jaren oud is.

Dit 'omdat'? de vader - nochtans, dat krijgt hij terug! - niet de gezagdragende ouder is en 'dus' kan hij/ u geen aangifte van onttrekking aan gezag doen? Dat zou alleen SVMN kunnen doen', indien Groenendijk zijn 'argumentatie' goed begrepen en alhier correct weergegeven heeft (99.99% zeker).

Dat is echter complete 'lariekoek'... deze 1e agent 'begrijpt/ leest' de wet niet goed; een 'opfris?'-cursus lijkt Groenendijk waarschijnlijk op zijn plaats.
Want: de door deze 1e agent 'aanvulling/ voorwaarde?' tot het doen van aangifte van het misdrijf, te weten; 'dat kan alleen als u zelf het gezag heeft' (of door SVMN ivm toezicht), staat feitelijk helemaal niet vermeld in betreffend wetsartikel. Dat verzon deze agent kennelijk er zelf bij bij c.q. poogde mij te overtuigen van zijn 'on?!-juiste lezing/ interpretatie'... Groenendijk leest dat nergens. Er is geen 'noodza-kelijke voorwaarde'; dat is onzin! Daarnaast: de vader wilde geen aangifte doen van onttrekking aan 'zijn' gezag - want dat werd d.d. 13-05-2013 ten onrechte door mr. Van Belzen afgepakt - maar van onttrekking aan het gezag van - in deze praktijk geen - toezichthoudende SVMN.

De 'argumentatie' van deze 'weiger?'-agent - dit is niet-strafrechtelijk maar civiel? = kul, aldus rechtzoekend burger - hield geen stand en Groenendijk verzocht derhalve om zijn dienstnummer dat eerst 'nog elders in zijn tas zou zitten' en pas na herhaald aandringen/ wachten op een afstand van 1,5-2 meter getoond werd. Hoe erg 'flauw', want uiteraard dan onleesbaar en vriendelijk werd dat gemeld waarop de agent dichterbij kwam en de voorkant toonde, met zijn naam en foto. Het dienstnummer dat tevens werd verzocht, staat weer op de achterkant en werd 'op de kop' getoond... wat fijn dat Groenendijk het nummer ook omgedraaid kon lezen. Dank voor uw 'mede'-werking en 'dienstbaar'heid; GNV12345...
De hovJ/ (GNV12345) vond het '(te) veel werk' en nieuwe afspraak nodig?

Inmiddels ruim 30 minuten later werd dan ook om een (hulp)officier van Justitie verzocht om zijn/ haar licht op de aangifteverzoeken te laten schijnen en (mogelijk, indien aangever inderdaad het wetsartikel 279 Sr. correct, namelijk las zoals het er staat) alle verzochte aangiftes 1 t/m 6 op te (laten) nemen. Voordat door de burger verzochte hovJ in de aangiftekamer kwam, verstreken weer 15 minuten... omstreeks kwart voor twee kon Groenendijk de aan-te-geven-misdrijven aan desbe-treffende hovJ voorleggen.

Om verdere discussies over 'wel of niet'-art. 279 in 1e instantie te voorkomen, vroeg Groenendijk om te beginnen met aangifte jegens 'zeer bijzondere' curator Hopmans die, net als de anderen meedeed aan/ niets deed tegen de onttrekking aan het gezag (van SVMN) tijdens lopende ots, maar ook meende 'op papier met handtekening eronder te kunnen liegen'.

Ergo: curator mr. Hopmans pleegde - art. 225 Sr. - valsheid in geschrifte en werd om afhandeling van deze aangifte verzocht.


Dat vond de officier kennelijk 'niet zo leuk/ handig?' en moest weer 'overleg in de backoffice' gevoerd worden; de hovJ wilde echter 'eerst' verder over de overige aan-giftes op grond van art. 279 spreken. Inmiddels 5 kwartier later was er nog geen enkel proces-verbaal opgemaakt en Groenendijk besloot om zijn bezoek te beperken tot aangifte op grond van artikel 225 Sr. jegens kinder?curator Hopmans en voor de overige 5x aangiftes - art. 279 - 'dan weer een nieuwe afspraak te gaan maken'. Het 'is namelijk aan de officier om te beslissen over de inzet van beschikbare politiecapaci-teit te beslissen'... uiteraard.

Dat om 14:15 uur, ondanks het meenemen van netjes uitgetypte 'concept-aangiftes', bewijs-documenten en USB-stick, door de politie nog geen enkele aangifte was opge-nomen, viel de burger niet te verwijten; wat kon Groenendijk nog meer doen om het - ook voor de politie - zo 'makkelijk mogelijk te maken'? 'Leuk' is het voor de 3 ont-voerde kinderen en hun vader inderdaad sowieso niet, integendeel.

En weer moest overleg gevoerd worden... terwijl er in Hilversum 3 aangiftekamers 'achterin' het bureau zijn en 1 direct aan de voorkant - met de zon erop - waar Groenendijk werd binnengelaten, was het daarbinnen 'niet aangenaam' en werden de benen tussentijds gestrekt in de balieruimte. Door de openstaande 'tussen'-deur - achter de balie en naar de ruimte voor de dienstdoende agenten - en luid sprekende beambten was de 'denigrerende' wijze waarop - door een man - over Groenendijk gesproken werd duidelijk te horen.

Nadat een andere burger zijn portemonnee terugkreeg, - er bestaan veel eerlijke vinders; hulde, deze man was ontzettend blij! - werd aan de balie dan ook gemeld dat Groenendijk dat 'nogal onbeschoft' vond en vindt. Of de aanwezigheid van Bussumse 'open en eerlijke' wijkagent GNV 12345 op het politiebureau te Hilversum, waarover eerder gepubliceerd werd, tijdens mijn bezoek daarmee te maken zou kunnen hebben of dat dit 'een toevallige samenloop van omstandigheden' was, is verder ook niet erg belangrijk... maar wel vermeldenswaardig.


Bij terugkomst meldde de hulpofficier van Justitie de 'reden' voor het - weer - wachten; hij had telefo-nisch overleg gevoerd met 'Noord?' over (o.a.) de aangiftes op grond van art. 279 Sr. en daarvoor 'kunt u dan een lange afspraak maken bij de collega's daar'. Neen.

Groenendijk wachtte al 5 kwartier om de gewenste aangifte(s) te laten opnemen en volhardde in zijn ver-zoek om op dat moment een proces-verbaal van aangifte van het ernstige misdrijf van de 'kinder'?curator mr. Hopmans - art. 225 - te laten opstellen.

Voor de overige 5 aangiftes - op grond van art. 279 - kondigde Groenendijk aan dan 'een nieuwe afspraak te gaan maken'. Daar kon de officier niets tegen in brengen en zo geschiedde.

In goed overleg met de 2e, net met de dienst begonnen, agent - die voor de burger al eerder een aangifte opnam - en zich, aldus Groenendijk, veel behulpzamer en vrien-delijk opstelde en beantwoord vond - zoals je dat van elkaar mag verwachten - werd zonder enig probleem art.-225 aangifte jegens Hopmans gerealiseerd. Dit binnen 20 minuten... in welgeteld 1 zin.

En onder afgifte op het politiebureau van (aanklikken):

1 brief van Hopmans; 1 brief van Groenendijken weer 'concept-aangifte'

En het uiteindelijk opgemaakte proces-verbaal van aangifte - anoniem
Opmerkelijk gedrag van politie 0900-8844 en verbalisant herstelt onze fout

Bij thuiskomst en inscannen/ archiveren van de aangifte bleek echter dat als 'plaats delict' mijn woonadres vermeld stond, terwijl dit het werkadres van mr. Hopmans had moeten zijn (zoals ook in mijn concept vermeld correct vermeld stond). Dat is een foutje van ons beiden, de agente had het juiste 'delict-adres' moeten overnemen en Groenendijk had dat beter moeten controleren voor ondertekening... daar hebben wij beiden van geleerd en 'no hard feelings', gelukkig zijn we menselijk.De oplossing: Groenendijk belde diezelfde dag, omstreeks 17:00 uur, wederom met algemene nummer: 0900-8844 met twee verzoeken:

1) kunt u mij met Hilversum doorverbinden zodat dit erratum hersteld kan worden;

2) helaas moet ik wederom een nieuwe afspraak maken om aangifte te doen op grond van art. 279 gaarne in Hilversum - die zijn op de hoogte en het beste te bereiken. Groenendijk voelde 'het al aankomen' en meldde, net zoals het bandje van de politie dat deed, aan de dienstdoende 0900-agente dat het gesprek ook door hem werd opgenomen.


Geheel ten onrechte werd deze burger daarna aangesproken op 'uw toon bevalt mij niet' en Groenendijk stelde dat juist deze agente zich 'op opmerkelijke wijze gedroeg' - waarvan integraal audio-bewijs en bevestiging door op dat moment aanwezig bezoek bij deze burger.


Uiteindelijk werd Groenendijk om 'maandag, half tien' aangeboden, maar dan kan hij niet - ik ben VO-docent en dan start het nieuwe schooljaar - en aldus om 15:00 uur voorgesteld. Resultaat: d.d. 29-08-2016, 16:00 uur... u bent allen welkom om als getuige = toehoorder, van aangifte mee te komen! Hoeveel tijd er maandag is voor de gewenste 5 aangiftes art. 279 zal blijken - alles 'kant en klaar' wordt weer meege-nomen...

Met dienstdoende ambtenaar op 0900-8844 werd daarnaast een 'terugbel-notitie' overeengekomen - een mailbericht met verzoek van Groenendijk om dan maandag een verbeterd exemplaar van de aangifte/ proces-verbaal 'klaar te hebben' en dat de verbalisant vandaag direct te melden (de dienst was net gestart), bleek niet? mogelijk - omdat 'bij de collega's in Hilversum krijg ik geen gehoor'.

Over de feitelijke telefonische behandeling - wederzijds; het gesprek spreekt voor zich - zal nader gepubliceerd worden (zonder haar stem, want anders dan wordt er mogelijk aangifte jegens Groenendijk gedaan) en wordt overwogen om formele klacht in te dienen (maar ach, dat 'helpt vast' en heeft nochtans dan ook geen prioriteit. het doel is veel belangrijker dan de stenen die op de weg worden gestrooid?/ liggen).

Omstreeks 21:00 uur werd Groenendijk opgebeld door een 'prive-nummer' en werd de melding van 'met de politie' gedaan. Als 1e reactie werd direct verwezen naar het bekende mailadres zodat daarop de melding, schriftelijk, gedaan kon worden en niet 'per telefoon' omdat woorden vervliegen en dan mogelijk 'onduidelijkheid/ ruis' ont-staat. Gelukkig realiseerde Groenendijk dat het 'die aardige agent was die wel be-reid was om de gegronde aangifte jegens Hopmans op te nemen' en reageerde op de terugbel-notitie dat - dank aan; 0900-8844 - was doorgeleid.

Met deze agent wil Groenendijk ook 's avonds en onverwachts even spreken en zoals bij 0900-8844 voorgesteld werd, bood de vriendelijke diender van het volk dezelfde oplossing aan. Maandag zelf weliswaar niet aanwezig, maar wel het gecorrigeerde proces verbaal aan de balie bereid stellen ter ondertekening door aangever en Groenendijk tevens verzocht om het duplicaat van de brief aan mr. Hopmans te on-dertekenen. Waarom dat laatste nodig is? maar; akkoord en dank voor deze prakti-sche oplossing in goed overleg. Groenendijk wenste oprecht 'een fijne dienst'...
Internationale kinderontvoering tijdens de ots is misdadig en te vervolgen!

Hoe het maandag verder gaat? Que sera sera, what ever will be will be, maar zeker is dat Groenendijk 'alles bij zich heeft' en art. 279 Sr. - uiteraard - van toepassing is c.q. 1 van de andere vermelde wetsartikelen of enig ander artikel dat dan wel van toe-passing is. Zeker is ook dat 'alles' openbaar gemaakt wordt. Want:

...dat jegens de verantwoordelijke partijen/ personen die 'voor de 3e keer drie sinds 14, 12 en 10 jaar, Nederlandse kinderen, tijdens door de rechtbank Gelderland juist in hun belang geachte ondertoezichtstelling, naar 'een (alleen vader) onbekende bestemming' ontvoerd werden' geen aangifte gedaan zou kunnen worden door Groenendijk is de facto nonsens.

Onzin; uiteraard is daar naar het wetboek van Strafrecht tegen te ageren nu het civiele recht - in concreto familie-recht - op ontoelaatbare wijze genegeerd werd


'Moeder', SVMN, Hopmans, gemeente Duiven, RvdK en RvIG negeerden de wil van de rechter = ots-beschikking t/m d.d. 03-08-2016 en belemmerden - volgens Groenendijk, dit zelfs in criminele organisatie - de rechts-gang.

'Moeder' en de overheid toonden daarmee - wederom - hun minachting voor onze 3 kinderen (, hun vader) en Vrouwe Justitia. Dat is onbestaanbaar in een 'recht'?-staat!

Niet de ziekelijk-egoistische, kinderonvoerende 'moeder' en niet bewust-verzakende 'Samen? Veilig?' Midden Nederland en evenmin criminele 'kinder'?curator Hopmans en ook niet dito gemeente Duiven/ Gelderland (geen per-soonlijk gesprek met (loco) burgemeester 'omdat' een audio-opname gemeld werd!). Ook niet de Raad voor de Kinder'bescherming' (geen inhoudelijk antwoord van algemeen directeur en uitno-diging voor 'een uitleg-gesprek' met regiodirecteur wordt afgeslagen; niet meer praten, maar kinderen NU terug of vervolging naar het Strafrecht) en ook niet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (geen bevestiging van aangetekend ingediende klacht d.d. 22-08-2016 jegens t/m 31-08 directeur) bepalen...

...neen, de rechter(s)/ rechtbank heeft in Nederland het laatste woord en daar dienen alle partijen zich aan te houden.

 

Onze drie lieve meiden komen dus
'onverwijld' terug naar Nederland en... 

gaan wonen bij hun altijd
liefhebbende, zorgzame en veilige vader!

Mocht de politie zich (mogelijk?) niet herkennen in deze feitelijke weergave van de gang van zaken op het bureau dan verzoekt Groenendijk om (korte) melding (per mail?) en zal, indien gerechtvaardigd?, een correctie/ aanvulling volgen. Dit in het ka-der van 'hoor en wederhoor' en 'met open vizier'... de feiten spreken voor zich. De waar-heid zal sterker blijken dan 'alle leugens van partijen en personen bij elkaar'.

Echte vaderliefde overwint alles. Samen spelen, samen delen; in kinderbelang.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 24 augustus 2016

Criminele gemeente Duiven maakte internationale kinderontvoering mogelijk en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vindt dat prima....!

Hoe hoger je komt, des te 'hypocrieter en crimineler' ze worden... bah!

Deze vriendelijk lijkende mevrouw met bolle wangetjes mag er dan 'aardig' uitzien... haar handelen is dat geenszins. Feitelijk crimineel: in plaats van op te treden tegen de bewezen criminele gemeente Duiven die een ziekelijk-egoistische 'moeder' drie Nederlandse kinderen d.d. 27-06-2016 (juni) uit de BRP naar het RNI-deel liet overschrijven - na invulling van een emigratieformulier met 'nieuwe' = tijdelijke, ontvoer-adres' - hoewel de kinderen t/m d.d. 03-08-2016 (augustus) onder toezicht stonden, zoals door de rechtbank Gelderland in hun belang was geacht, 'besloot' deze 'dame' om... niets te doen!

Geen actie te ondernemen tegen een corrupte, niet-integere gemeente Duiven/ Gelderland. Terwijl dat nu juist haar wettelijke taak is... hoezo deze 'willekeur'? Onbestaanbaar.


Zoals de echt vriendelijke, wel-eerlijke medewerk(st)er mij - met veel geduld; dank! nu 'weet ik hoe het zit' - uitlegde... luistert u zelf, stukje voor stukje.

RvIG:    Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
              goedemiddag, wat kun ik voor u doen?

RvIG:    Telefoniste niet maar...
RvIG:    In het RNI

RvIG:   Ok, dat is dus foute informatie
GRN:    Oh?!

RvIG:   Wij hebben 19 RNI-loketten over heel Nederland


GRN:    Ja...

RvIG:   En als u dus informatie zou willen wat uit het RNI zou moeten
            komen dan kunt u bij 1 van de lokettenhet maakt niet uit 
            welke, daar kunt u dan informatie van uit halen...

GRN:    Nou ik...
RvIG:   ...daar halen.
RvIG:   Nee, maar ehm, van welke gemeente is dit?


RvIG:   Want wat zijn de, wat zijn de gegevens van, want uw kinderen
             zijn ingeschreven in het RNI onder geheimhouding?

RvIG:   Ze stonden dus eerst in het BRP ingeschreven met een geheim-
            houding dus dat er niet, informatie niet zo maar verstrekt wordt,
            dat kunnen wij niet zo maar namelijk...

RvIG:   ...dat komt van het BRP over en gaat naar het RNI
RvIG:   De gemeente geeft u door dat u contact moet opnemen met ons 
            omdat uw kinderen volgens de gemeente dan in het RNI staan,
            ik kan dat namelijk niet controleren.

 


RvIG:   Ehm wat ik... de reden waarom iemand in het RNI komt te staan
            is omdat ze zijn uitgeschreven naar 'onbekend' omdat de ge-
            meente onderzoek heeft gedaan en daar is niet op gereageerd 
            en ze hebben hem uitgeschreven...

RvIG:   ...of een van de ouders zijn uitgeschreven, die hebben niet ge-
            reageerd, ehm, op zo'n onderzoek, dan worden de kinderen ook 
            uitgeschreven of mensen zijn verhuisd en dan komen om de ge-
            gevens niet kwijt te raken, zodat als u weer terugkomt in Neder-
            land wordt je dan overgeheveld naar het register niet-ingezete-
            ne (RNI).

RvIG:    Dan hebben ze gewoon in de BRP ingeschreven gestaan!!!...


RvIG:    Als ze ingeschreven hebben gestaan onder geheimhouding...

GRN:     ...ja?

RvIG:     Dan komt dat wel eh eh... komt dat wel in het RNI.
RvIG:    En als ze onder de categorie inschrijving stonden dat derden
             geen informatie mogen opvragen voor een betrokkene dan kan
             u als vader ook geen gegevens opvragen.RvIG:   Als diegene die de kinderen hebben uitgeschreven een 'onbe-
            kend' adres heb dan kunnen wij ook niet helpen met waar zij nu
            ingeschreven staan. Het laatste adres wat inge... wat aan u
            wordt meegegeven van de kinderen dat is wat meegaat naar de
            RNI.RvIG:  Wat zijn de gegevens van de gemeente die zij dan zouden moe-
            ten leveren als zij de gemeente zelf niet op de hoogte is van 
            waar de kinderen naartoe zijn uitgeschreven?RvIG:    Als als eh als uw kinderen nog in de BRP ingeschreven zouden
             staan... De kinderen staan nu in het RNI ingeschreven.
RvIG:    Nee, je kan niet voor maximaal 4 maanden bij de gemeente in
             de RNI ingeschreven staan.

RvIG:    Dat heeft u verkeerd begrepen.
RvIG:    Wie minder dan 4 maanden naar Nederland wil komen, dan hoe
              je niet in de BRP ingeschreven dan kan je in het RNI inschrij-
             ven, blijf je langer dan 4 maanden dan moet je in het BRP inge-
             schreven worden. Maar als je wordt uitgeschreven naar de RNI
             dan blijf je daar staan, dan blijft u daar staan tot u weer in-
             schrijft in Nederland, dat is het principe.

GRN:     ok prima, maar...

RvIG:    dus als ze jaren geleden uitgeschreven zijn uit de BRP, dan
             staan ze dus nog steeds in het RNIRvIG:   ...als moeder ze heeft uitgeschreven of een kans heeft gekregen
             om ze uit te schrijven dan staan ze in het RNI met het laatste 
             adres dat de moeder heeft opgegeven.

GRN:     ok...

RvIG:    Een adres wat wij niet kunnen controleren want wij liever niet
             controleren in dat land of zij zich daar ook daadwerkelijk heb-
             ben ingeschreven, dus u kunt het beste, als u een bewijs heeft                dat de kinderen onder toezicht waren en dus nooit zou mogen
             uitschrijven dan kunt u naar 1 van de RNI-loketten en vragen...

            eisen dan bij deze, voor een overzicht wat het laatste adres is
             van de kinderen.

 


RvIG:    Via de verwijzing op de website kunt u dan...

RvIG:    Inderdaad, dan kunt u bij 1 van de gemeentes, loketten en dan
              kunt u met het bewijsje dat u dan heeft aangegeven dat de kin-
              deren onder toezicht waren, uw kinderen zijn weg en u wilt
              weten wat het laatste adres is geweest.

 


RvIG:   Uitgereisd, ja. 

RvIG:     U haalt nu de dingen door elkaar...


RvIG:     Dat van 4 maanden is alleen als je naar Nederland komt voor
               de 1e keer om te wonen.
RvIG:    Dat gaat automatisch zodra je uitschrijft (uit het BRP) dan
             wordt je automatisch in het RNI ingeschreven.
RvIG:     Je moet aan de balie geweest zijn, dus of iemand is aan de
              balie geweest en heeft een uitschrijving ingediend of de ge-
              meente heeft uitgeschreven omdat eer een onderzoek was en
              daar is niet op gereageerd en dan wordt je automatisch uitge-
              schreven en kom je in het RNI.

RvIG:     Inderdaad.
RvIG:   Wanneer je aan de balie komt, ik wil mij uitschrijven uit Neder-
             land dan dien je een emigratieformulier in en dan wordt het
             automatisch in het RNI ingeschreven zodat wanneer je weer 
             terugkomt naar Nederland, we de gegevens weer terug kunnen
             vinden
RvIG:    Nou ja, als hij dat beweert dan.. hoe kan moeder dan aan de 
             balie komen om ze uit te schrijven als ze nooit in de BRP inge-
             schreven hebben...
RvIG:    Dan... je kan je in het RNI inschrijven als je alleen een BRP-
              nummer nodig hebt maar dan kom je niet voor bij Burgerzaken 
              die de uitvoering heeft.

GRN:     nee, nee (bevestigend) 

RvIG:    als de gemeente aangeeft dat de moeder bij de balie is geweest
              om de kinderen uit te schrijven dan stonden ze daadwerkelijk 
              in de BRP.
RvIG:     okRvIG/ MinBZK bewijst zich corrupt en weigert criminele gemeente aan te pakken!

Dat de RvIG - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het MinBZK en t/m d.d. 31-08-2016 'geleid' wordt door mw. drs. Keijzer-Balde zich verdorven bewijst, blijkt daaruit dat zij, ondanks voorafgaande, herhaalde waarschuwing/ oproep dat niet te doen, toch akkoord bleek te gaan met de - bewezen - criminele (non-) gedragingen van de gemeente Duiven. Schokkend en onacceptabel.


Uit bovenstaand telefoongesprek met de eerlijke - en daarom niet 'met haar stem' weergegeven (tevens ter voorkoming van reeds ervaren 'politie-gedonder'; zie artikel 'open en eerlijke' wijkagent) - medewerker van de RvIG blijkt dat:

     1. de kinderen in de BRP stonden t/m 27-06-2016 = internationale ontvoering

     2. zij daar alleen door de 'moeder' na invulling van een emigratie-formulier - met daarop de 'nieuwe' = 3e ontvoer-gegevens') of na eigen onderzoek van de gemeente uit de BRP naar het RNI-deel overgeschreven kunnen worden

     3. de gemeente Duiven aldus, precies zoals Groenendijk reeds vaststelde/ beargumenteerde, haar bewuste medewerking verleende aan belemmering van de rechtsgang en huidige, 3e, internationale kinderontvoering naar Duitsland


Belangrijk: de gemeente Duiven is zelf diegene die SVMN 'inhuurde' gelet op haar verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg. En zelf medewerking verleende aan de bedachte non-'oplossing'... daarmee bewust tegen de geldende ots-beschikking van de rechtbank Gelderland inging. Schokkend!


Bij de politie werd reeds een afspraak gemaakt om aangifte jegens de betrokkenen, waaronder: criminele (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes, teamleider Hoogstraten, team'leider dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K. van 'Samen Veilig' Midden Nederland, jegens de 'zeer bijzondere' curator Hopmans alsmede jegens dito directeur regio Arnhem, dr. Jansen en algemeen directeur drs. Roeters van de Raad voor de Kinder'bescherming' te doen.

Ondanks herhaalde, urgente vader-oproep in voorgaande maanden, waaronder d.d. 03-08-2016 aan de RvdK werd 3 weken later d.d. 24-08-2016 nog steeds geen schriftelijke, inhoudelijke reactie/ 'verdediging' ontvangen! Laat staan dat de RvdK iets blijkt te willen doen aan de feitelijke onttrekking aan lopende toezicht zoals door de rechtbank Gelderland in belang van de kinderen was geacht en t/m d.d. 03-08-2016 liep... schokkende publicaties in voorbereiding!
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente correspondentie;

d.d. 05-08-2016 gemeente Leeuwarden/ medewerker G.G. aan Groenendijk ontv. d.d. 09-08

Al dan niet opgedrongen door 'hogerhand'/ RvIG - deed ook de gemeente Leeuwarden mee aan een vergeefse poging om de criminele gemeente Duiven 'te redden' en maakte zij zich aldus mede-schuldig = onbehoorlijk bestuur, aldus Groenendijk, en werd formele klacht ter zake ingediend bij de burgemeester van Leeuwarden/ drs. Crone (PvdA).

Met mijn repliek en formele klachtindiening jegens dhr./ mw. G.G. - dit namens het MinBZK? - via het 'contactformulier' van de gemeente Leeuwarden d.d. 21-08-2016 en mailverzending d.d. 22-08-2016 voor kantoorbegin...

Of hij net als burgemeester van Utrechtvoorzitter drs. Van Zanen (nog) niets van zich laat horen na publicatie d.d. 07-08-2016 van mijn klachtbrief aan het VNG...? Wordt vervolgd, VNG.


d.d. 10-08-2016 RvIG/ Keijzer-Balde aan Groenendijk ontv. d.d. 12-08

Directeur Keijzer-Balde bewees zich middels de onjuiste c.q. achterhaalde inhoud van haar brief als niet-goed geinformeerd en niet-geinteresseerd in 3 met mede-weten en -werking van de criminele burgemeester De Lange, dito secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten sinds d.d. 27-06-2016 ontvoerde kinderen en werkte mee aan de 'te snel' bedachte non-'oplossing' van het MinBZK, zijnde het RvIG-afschuiven naar de gemeente Leeuwarden. Onbestaanbaar.
Ondanks mailverzending d.d. 21-08-2016 van mijn finale vader-oproep en indiening van klaagschrift per aangetekende post d.d. 22-08-2016, bleek het MinBZK/ afdeling RvIG 'niet in staat' - ?! - om d.d. 24-08-2016 (mail-)ontvangst te bevestigen. Dus ondanks directe mail, zowel aan directeur Keijzer-Balde alsook minister Blok en bij gemelde internationale kinderontvoering en bewezen criminele gemeente Duiven werd (nochtans) niets vernomen... toeval? Zeker niet. Want: keihard betrapt en dat mag het secretariaat 'klagend burger gaan afpoeieren/ temporiseren'. Hoe 'ziek' is dat?!

Want: geen (inhoudelijke en passende) schriftelijke reacties op schokkende melding... en minister Blok/ mw. Keijzer-Balde zijn evenmin 'telefonisch te bereiken'/ aanwezig te zijn (al 2 dagen) en werd er 'snel opgehangen', nog voordat Groenendijk zelfs maar naar ontvangst van zijn brief/ klachtindiening kon vragen...!

Klaarblijkelijk heeft dat 'alles' te maken met: 1) geen verantwoording willen afleggen omdat ze dan 'allemaal nat = de bak in (moeten) gaan' - sowieso! - en 2) per d.d. 01-09-2016 een nieuwe RvIG-directeur benoemd wordt (kennelijk heeft Keizer-Balde haar 'werk' = schade aanrichten, al gedaan). Op navraag werd daarover 'geen uitspraken gedaan' c.q. ze wisten het zelf niet en via de website(s) van de overheid kan Groenendijk evenmin een vervangende naam te vinden... ook minister Blok?


d.d. 20-08-2016 Groenendijk aan MinBZK/ minister Blok (vervangt Plasterk)

Finale en aan hem persoonlijk gerichte (want eindverantwoordelijk) oproep aan het MinBZKminister Blok om met de collega-ministers Van der Steur van MinVJ en Bussemaker van MinOCW te besluiten alsnog 'orde op zaken te laten stellen'... door de 3 tijdens lopende ots 'in die Heimat der Mutter' ontvoerde sinds 1412 en 10 jaar Nederlandse kinderen voor de start van ons schooljaar 2016-2017 terug te laten keren/ brengen!
Wordt Blok'de redder in nood' of doet ook hij niets = misdadigWe zullen zien...

Per mailbericht d.d. 21-08-2016 direct aan de vervangende minister Blok gezonden zodat hij de juiste stappen leidend tot onverwijlde! terugkeer van de 3 ontvoerde NL-meiden voor start van het komende Nederlandse schooljaar kan zetten. Alsook aan de RvIG/ Keijzer-Balde zelf, zodat zij alvast over een verweer op jegens haar formeel ingediende klacht kan gaan nadenken...

Op d.d. 22-08-2016 zal mijn finale oproep/ brief separaat, ondertekend en per aangetekende post aan het MinBZKBlok & Co alsmede aan de gemeente Leeuwarden/ burge-meester Crone verzonden worden (verzendbewijs volgt).


Terug naar Nederland, wijziging hoofdverblijfplaats en gezagsverhoudingen; dat is de enige en juiste, wettelijke oplossing, ook voor u..

Want in belang van de kinderen en in belang van Vrouwe Justitia... daar bestaat geen enkele twijfel over.

'U'/' de minister(s), bent daarvoor met zijn allen niet alleen (mede-) verantwoordelijk maar heeft ook 'de macht' om niet alleen 'recht en orde' te doen laten gelden, maar ook om de drie meiden eindelijk hun eigen papa 'terug te geven'.

Waar een wil is, kan eindelijk rechtvaardigheid gedaan/ hersteld worden en het 3x veilig kindergeluk bij hun vader te Bussum (weer) beginnen...!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia