maandag 10 juli 2017

Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?


Dat de Orden van Advocaten Rotterdam en Zeeland-W.-Brabant 'niet deugen'...

...kunt u zelf controleren mbv. deze publicaties:


d.d. 18-06-2017:

'Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande!

Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!' en

d.d. 09-07-2017:

'Falende Rutte/ Blok:

Einde NL-'rechtstaat' weer bewezen...!

Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!'
'De politiek' alsook de 'Raad voor de Recht?spraak' werden opgeroepen:


Echter... 1 week reactietijd is voor mr. Bakker, voorzitter van de Raad voor de Recht?spraak (RvdR), kennelijk onvoldoende tijd om te reageren.

Hij krijgt nog enige dagen respijt tot de wettelijke termijn van zending van ontvangstbevestiging!

Aangetekende verzending d.d. 03-07-2017!

U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen:

Volhardend vader/ recht-zoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum

stoppasfamiliedrama@outlook.nlBetreft:

1. Formele klacht-indiening jegens het hof van Discipline; weigering de wet uit te voeren!

2. Kwaliteit ‘recht’spraak is beneden alle peil: ingrijpen door RvdR. is vereist!

3. Melding dito verzoek aan verantwoordelijken in de politiek en publicatie op de website!

Raad voor de rechtspraak:
 mr. Bakker 

Tav. dhr.mr. F.C. Bakker (voorzitter); mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter);

dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr. H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).

Bezoekadres
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: (088) 361 00 00
Faxnummer: (088) 361 00 22
Bussum, 02 juli 2017
Geachte Raad voor de Rechtspraak/ vz. Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,1. Hierbij stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw raad op de hoogte van de schanda-lige zaak aangaande 2 ‘Orden van Advocaten’, de NOvA zelf alsmede betreffende het verzakende hof van Discipline.


Kort samengevat gaat het daarom dat:

…de klachtbehandeling jegens de ‘zeer bijzondere moeder-curator’ mr. Hopmans door de 1e deken mr. Meijer/ Orde Rotterdam m.i...


  • niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar was!

Derhalve werd ook klacht jegens ingediend maar die behandeling door de Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel bleek eveneens...

  • niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar!

De jegens haar ingediende klacht werd door het hof van Discipline echter ‘eerst wel, toen opeens niet meer werden begrepen’ en op formele klacht-indiening jegens deze nep-‘recht’ers volgden (nochtans) geen nadere stappen.

  • Onacceptabel.

Kortheidshalve/ om herhalingen te voorkomen, verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger voor gedetailleerde beschrijving van geconstateerde wan!-praktijken bij deze ‘Wan-Orden’, de NOvA en het hof van Discipline naar de bijlagen 1 t/m 4 (bijgesloten).

Uiteraard is Groenendijk altijd bereid tot nadere (mondelinge) toelichting, ook op zitting.


2. Onder verwijzing naar uw website en de wettelijke toezichtstaken verzoekt Groenendijk de Raad dan ook om - per direct - ‘orde op zaken te (laten) stellen’ en de onwettige chaos bij het hof van of beter gezegd; ‘sof zonder Discipline’ te (laten) herstellen.


Citaat-1: ‘Het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, het CBb en de CRvB is de Raad voor de rechtspraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek.’


Citaat-2: 'Professionele standaarden zijn kwaliteits-normen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoe-kenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.'


3. Indien u - dan gaarne met duidelijke toelichting uwerzijds - zou menen dat de Raad voor de Recht?spraak ‘niet-ontvankelijk’ is en ‘niets voor u kan (wil?) doen’...

  • dan verzoek ik u mij dit per ommegaande te melden; bijwie dan wel’ aan te kloppen?

Het kan niet zo zijn dat - deze m.i. bewust verzakende advocaten, hun gilde en het hof van Discipline ‘nergens verantwoording hoeft/ hoeven af te leggen of niet aan te pakken zijn’…  • · dat pikt Groenendijk niet!

Raadpleeg uw advocaat’ - geen vertrouwen en geen budget - en/ of ‘het juridisch loket’ - dat zijn studenten of beginnende advocaten die het niet weten/ niet durven - zijn geen pas-sende verwijzingen

  • er dient opgetreden te worden,

m.i. door de Raad van de Recht?spraak

… wordt vervolgd.


Gaarne verneemt Groenendijk (per ommegaande/) uiterlijk binnen 1 week, aldus met ontvangst zijnerzijds d.d. 10-07-2017 uw - inhoudelijke! - reactie = melding van uw correctie-maatregelen/ advies van de Raad voor de Rechtspraak; dank daarvoor bij voorbaat.


Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft

met vriendelijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bijlagen:

1. Brieven d.d. 13-06 en 02-07-2017 aan hof van Discipline

2. Publicatie(s) d.d. 13 en 18-06-2017 mbt. hof v. Discipline
  
3. Publicatie d.d. 01-07-2017 mbt. Orde Rotterdam/ Meijer
  
4. Mijn brief d.d. 02-07-2017 aan Orde Zeeland-W.-Brabant/ Van Empel
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadres-seerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, is beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 28-06-2017 per mail aan de Orde R’dam. Orde Zeeland en het hof van Discipline/ presidium alsook d.d. 29-06-2017 ondertekend, per post nagezonden.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia