maandag 2 april 2018

Stopt PvdA chemtrails? Sociaal of verrot tot in de kern - GRN komt uit een rood/ groen nest maar.. wantrouwt die arbeidersverraders tot op het bot!GRN: stimmt!   Wir, wir sind das Volk. Und Ihr? Ihr seid nichts ohne Uns!

 • Wij, wij zijn het volk en jullie? Jullie zijn niets zonder ons!


Blijft verliezer PvdA ook aan Gooise pluche plakken en het volk verraden?


o.a. door niets te (willen) doen tegen vergiftigende chemtrails?


Van: drs. E.M. Groenendijk MSc. 
Aan: Rolien.Bekkema@pvda-gooisemeren.nl;l.voskuil@raadgooisemeren.nl

                                               Bron: GeenStijl

Geachte PvdA-ers ,
Geachte dhr. Voskuil, geachte mw. Bekkema,
Geachte eerlijke en zelf-nadenkende NL-medeburgers,


1.  Allereerst 'feliciteert' deze volhardend vader, recht-zoekend burger, tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. de PvdA-Gooise Meren met 'de consolidatie minus 1 zetel verlies'.

Van 4 naar nog maar 3 zetels, wat feitelijk betekent dat slechts 9% van de Gooise Meerders op u gestemd heeft...

 • hoe zou dat nou komen, PvdA-ers? Weet u het echt niet?


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/vuvudu-is-als-slaaf-van-oranje-en-lacht.html VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!


PvdA behaalde stemmen:    komt overeen met:

              2499                    %     =    nu 3 zetels;   waren er 4 = minus 12. Zou het daarmee te maken kunnen hebben dat wij, het volk = geen stemvee...

 • ook meer dan genoeg hebben van de facto arbeiders-verradende PvdA l#l-koek die landelijk alsook regionaal over ons wordt uitgestort?

GRN denkt van wel.

Gelukkig maar; steeds meer echte arbeiders krijgen in de gaten dat uw partij helemaal niet 'sociaal en voor werkers' is maar...

stiekem wel degelijk ook lid is van;
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: Lars Voskuil <l.voskuil@raadgooisemeren.nl>
Verzonden: zaterdag 13 januari 2018 18:08
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Onderwerp: Re: PvdA Chemtrails-standpunt? Publicatie en stemadvies!

Geachte heer Groenendijk,

Dank voor uw mails. We zijn elkaar inderdaad niet meer tegen gekomen tijdens de nieuwjaarsreceptie, anders had ik u daar graag gesproken. Dat vooruitzicht was ook de reden dat ik niet gereageerd had op uw mail van 4 januari.

Mijn fractie heeft altijd veel aandacht gehad voor de kwaliteit van onze leefomgeving, zowel qua geluid, als qua bodem, water en luchtverontreiniging.

 • Ik begrijp uw zorg dan ook goed als u zich uitspreekt tegen de toenemende verontreiniging.

Daarbij moet ik wel opmerken dat ik niet geheel overtuigd ben van het bestaan van Chemtrails, anders dan wat de normale condensatiestrepen van vliegtuigen zijn.

Ik mis daarvoor de objectieve wetenschappelij-ke onderbouwing waar ik, als iemand die zelf veel wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft, toch erg aan hecht.


GRN: tijdens het vak 'wetenschapsleer' leerde dit Economie-studentje vooral 'kritisch te zijn' wanneer iemand met zijn/ haar eigen 'prestaties' - waar ik, als iemand die zelf veel wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan - pocht om een ander... te misleiden!

Dat neemt niet weg dat deze docent u met plezier verwijst naar bijvoorbeeld deze - ook voor de PvdA? - duidelijke documentaire en daarbij aanneemt dat u, desgewenst, het objectieve wetenschappelijke bewijs van vergiftiging door ziek-makende vliegtuig-strepen - death by chemtrails - zult weten te bemachtigen, nietwaar?


Dat neemt niet weg dat verontreiniging in het alge-meen en (onzichtbare) luchtverontreiniging in het bijzonder wel onze nadrukkelijke aandacht ver-dientHet effect op het klimaat en ons leefmilieu is immers groot. 

De combinatie van luchtverontreiniging, pesticiden zoals Roundup en andere nicotinoiden, en het ver-schralen van de biodiversiteit leidt nu al tot een sterke afname van bijvoorbeeld de aantallen en diversiteit van de insecten. Insecten die cruciaal zijn voor bijvoorbeeld de bevruch-ting van gewassen, als voedsel voor andere diersoorten en als 'schoonmakers' van onze wereld.

 • Dat zijn allemaal zorgwekkende zaken die snelle en nadrukkelijke aandacht verdienen.

Dat doet mijn fractie dan ook regelmatig. Zo hebben wij onlangs nog het college ge-vraagd om het gebruik van Roundup, ondanks de verruiming van het Europese verbod, en andere pesticiden in Gooise Meren onmiddellijk te staken.


GRN: en? wat was het resultaat? Wordt dat gif toch nog steeds gebruikt in Gooise Meren? Gaarne 'de uitslag'/ beslissing van het college... mijn dank!


Voor een deel kunnen wij deze problematiek op ge-meente niveau adresseren. Voor een belangrijk deel ligt dit echter op provinciaal, landelijk, Europees of mondiaal niveau. Ook daar vragen wij de aandacht voor de aanpak hiervan, via onze partijlijnen en daar buiten.

Die aandacht zullen wij in de komende jaren blijven geven, waarbij wij streven naar een duurzaam, kli-maatbestendig Gooise Meren, waar biodiversiteit ver-sterkt wordt en verontreiniging teruggedrongen wordt. 


GRN: in de komende jaren? Jaja... dan zijn we allemaal 'vergiftigd/ al dood', mijn-heer Voskuil! Is dat niet tegenstrijdig met 'snelle en nadrukkelijke aandacht? die u zegt omtrent luchtverontreiniging te willen...! 'Het is de hoogste tijd dat u/ de PvdA zich zeer actief inzet tegen of...

 • te bewijzen 'helemaal niet tegen te zijn maar juist mee te werken aan = niets te (willen!) doen om chemtrails onmiddellijk te stoppen! PvdBAH: 0 zetels!


Dank nogmaals voor uw mail en de stukken die u stuurde, Wellicht dat wij elkaar in de toekomst nog eens spreken. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom om uw standpunt tijdens een fractievergadering toe te komen lichten als u daar prijs op stelt.

Met de beste wensen voor een gif en verontreinigingsvrij 2018, met vriendelijke groet,

Lars Voskuil - Lars Hj. Voskuil - fractievoorzitter PvdA Gooise Meren
Statenlid PS NH - E: lars.voskuil@pvda-gooisemeren.nl


-------------------------------------------------------------------------------------------------


http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/bah-landelijke-en-ook-regionale.html

Bah: landelijke en ook regionale 'democratie' is slechts poppenkast;

   het volk wordt keihard besodemieterd!

We stemmen 'voor spek en bonen'...


 • Wie echt 'hart en verstand' heeft, moet nu wakker worden en opstaan! Democratie is slechts poppenkast; 't volk wordt 'simpelweg' besodemieterd!


3.  GRN verwijst andermaal naar het mailbericht van dhr. Voskuilen betreffende mjn verzoek actie te ondernemen tegen de dagelijkse chemtrails boven Gooise Meren/ Nederland...

...precies de wijze waarop 'gepoogd wordt het volk dom te houden en

met een kluitje in het riet te sturen met mooi-klinkend maar niets-voorstellend geleuter'!

Zo doen 'ze' dat regionaal en ook landelijk' met

 • dezelfde desastreuze uitwerking op het volk!


d.d. 20-02-2018: 'Chemtrails boven Amsterdam zodat de burgers maar 'braaf blijven, hard werken, snel doodgaan'?

 • Kijk omhoog; u wordt vergiftigd als kakkerlak!'

GRN maakt aldus zeker 'geen tijd' om (aanbod Lars Voskuil) de PvdA in een fractiever-gadering 'te beleren over chemtrails - de feiten zijn bekend en op internet overal te vinden - en evenmin heeft GRN zin/ trek in een 'face-to-face persoonlijk gesprek met vriendelijk kijkende en (ook) theedrinkende Roelien Bekkema. Neen, dank u wel.


Uiteraard heeft GRN wel interesse in...

uw weerwoord/ concrete voorstellen en stappen tot het stoppen van vergiftiging van de burgers in Gooise Meren/ Nederland.

Een beter milieu begint in Gooise Meren?!
Wordt gepubliceerd.

In afwachting van uw inhoudelijke reactie,
verblijft met echte arbeidersgroet,


drs. Erik M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

  Lokale partijen winnen maar worden meestal afgeserveerd: heersende 'elite' wil de macht helemaal niet delen en poept op hoofd van het volk!  GRN: dit is politieke indoctrinatie van kleine kinderen; flapuit, schaamt u!

  • Het, eventueel onder dwang, bijbrengen van een bepaalde mening of politieke leer. Deze dient dan verder kritiekloos te worden aanvaard.
  Felicitaties met GDP-verkiezingsswinst maar... leidt dat ook tot college-deelname?

  • Wanneer trekt u de juiste conclusies

  en strijd ook mee tegen chemtrails?!  Verzonden: ma 02 april 2018, 17:52
  Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
  Aan: info@gooisplatform.nl; j.kruijt@raadgooisemeren.nl


  Geachte heer Kruijt, geacht GDP,
  Geachte eerlijke medeburgers,

  1. Allereerst ook op directe wijze mijn felicitaties met het door uw GDP behaalde verkiezingssucces!  Weg van de VuVuDu en zelf: 'luisteren, denken, doen', heeft zich geloond!

  Hoewel de VVD nog steeds 'de grootste' is in Gooise Meren blijkt het GDP voor 3547 kiezers een beter alternatief te zijn geweest en nu maar hopen dat er 'ook iets zal veranderen'...

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/vuvudu-is-als-slaaf-van-oranje-en-lacht.html


  VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit.

     Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel...
     een lege laars!
  en

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/wilt-u-ook-niet-vergiftigd-worden-door.html

  Stop PAS-Familiedrama NU: Wilt u ook NIET vergiftigd worden ...


  2. Of het GDP ook daadwerkelijk bestuursverantwoordelijk-heid kan gaan nemen... wat betekent samenwerking met de VVD? Daar heeft de VuVuDu helemaal geen trek in, werd reeds ge-meld.

  Zo zal ook het GDP, dhr. Kruijt m.i. de conclusie gaan trekken dat 'het allemaal voor spek en bonen is', dat je sowieso  je niet (meer) lid bent van de club tegen het volk'...


  mogelijk dat hij dan ook iets tegen die chemtrails 

  = bewust, stelselmatig ziek-maken van het volk met giftige vliegtuigstrepen, zou willen doen? 

  Dan heeft hij steun van GRN. Nu stemde hij BSOV.


  3. Gaarne verneemt GRN of het GDP de maatschap-pijvisie van GRN (inmiddels) deelt of waar kennelijk nog 'voorlichting/ nadere uitleg te geven' is?!

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/check-uit-bij-het-systeem-en-in-bij-de.html

  Check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid': they live, we sleep...

  • hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en de 'elite' te verjagen!


  Lichtstrijders; leeuwen lopen altijd voor de troep uit; samen zij we sterker dan zij!


  maak alle (nog) slapenden wakker;
  desnoods met een schop onder de kont!

  en

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/ik-ken-m-wel-schieten-zie-dappere-man.html

  Ik ken 'm wel schieten', zei dappere man over Ruttte.


  GRN: ontmaskeren en afvoeren van VuVuDu is al 'n goed begin! Laat u niet besode-mieteren!


  GRN is ook 'n fervent tegenstander van VVD-ers omdat

  • ze het volk besodemieteren!

  In afwachting van uw (GDP-)reactie, verblijft
  met feliciterende groet,

  drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia  Update:

  Van: Jelmer Kruyt <j.kruijt@raadgooisemeren.nl>
  Verzonden: maandag 2 april 2018 21:17
  Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

  Onderwerp: Re: Felicitaties met GDP-verkiezingswinst maar... leidt dat ook tot college-deelname? 

  • Wanneer trekt u de juiste conclusies en strijd ook mee tegen chemtrails?!

  Geachte heer Groenendijk,

  Dank voor uw uitgebreide mail en de felicitaties met onze verkiezingswinst. Wij gaan de komende periode zien uit welke partijen de coalitie zal bestaan en hoe de samenwerking in de raad zal verlopen.

  • Ons voorlopige standpunt inzake chemtrails heb ik al eerder gegeven, dat is vooralsnog onveranderd.

  GRN: als veel mensen het agenderen, doet GDP er wat aan... althans poogt om, is het standpunt zoals begrepen werd.

  Met vriendelijke groet,
  Jelmer Kruyt - Goois Democratisch Platform - Gemeenteraad Gooise Meren

  W   www.gooisdemocratischplatform.nl 
  T    06 246 827 66
  E    j.kruijt@raadgooisemeren.nl  Met mijn respons: vandaag, 02 maart 2018, 23:01

  Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
  Aan: Jelmer Kruyt (j.kruijt@raadgooisemeren.nl)

  Geachte heer Kruijt, geacht GDP,

  Dank voor uw snelle reactie en succes gewenst - stop chemtrails!
  Houd u mij op de hoogte van eventuele ontwikkelingen; mijn dank...

  Met controlerende groet en slaap lekker,

  drs. Erik M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


  Wordt vervolgd...


  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


  Ik ken 'm wel schieten', zei dappere man over Ruttte. GRN; ontmaskeren en afvoeren van VuVuDu is al 'n goed begin! Laat u niet besodemieteren!  GRN is ook 'n fervent tegenstander van VVD-ers omdat ze het volk besodemieteren!
  Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen, publicatie en


  • 'Bent u lid van de club tegen het volk?'

  ma 2-4-2018 15:08

  Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
  Aan: info@vvdgooisemeren.nl


  Geachte VVD-Gooise Meren, geachte heer Luijten,
  Geachte eerlijke, zelf-nadenkende mede-burgers,


  1. Allereerst 'feliciteert' deze volhardend vader, recht-zoekend burger, tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. de...

  • VVD-Gooise Meren met 'de grootste blijven maar met 1 zetel verlies'.

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/geef-rutte-3-n-veeg-uit-de-pan-en-stem.html

  • Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraadsverkiezingen zeker NIET op VVD, D'66, CDA, CU en ook niet PvdA, SGP of GroenLinks!


  en

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/grn-en-nl-is-die-schijndemocratie-meer.html GRN en NL is die schijndemocratie meer dan zat;

  • minder minder minder spionage door huidige, bange 'macht'hebbers' en meer ECHTE VRIJHEID!  en

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/stemwijzers-zijn-grote-onzin-durf-zelf.html Stemwijzers zijn grote onzin: 'durf zelf te denken'... of bent u een bange poeperd/ liever een struisvogel? Is het hele stemmen ook '1 grote nep'?!

  • In de Nederlandse -' democratie' wordt 'voor spek en bonen' gestemd... het is echt helemaal nep ! Burgers pik dit niet! ...


  en

  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/vuvudu-is-als-slaaf-van-oranje-en-lacht.html

  • VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!

  GRN : precies zo doet de VuVuDu met 'het volk'... blijf niet achter met een lege laars! GRN adviseerde 'protest' = BSOV te stemmen!

  alsmede


  • Vrolijke paasboodschap van Mark Rutte: 'peni non vagini - in het belang van NL heb ik besloten om af te treden en de kikker in mijn bil te zoeken!
  Of dat door uw prestaties in het College komt, door mijn publicaties of door de lande-lijke trend... dat gaat u vast intern evalueren, nietwaar?


  2. Feit blijft dat deze Groenendijk geen enkel vertrouwen heeft in de VVD, of dat nu landelijk of regionaal is want... zowel Rutte en zijn kliek, alsook de regionale afgeleide: dhr. Luijten

  werd geen (valide) reactie ontvangen op mijn concrete mailberichten, o.a. betreffende chem-trails; de bewuste vergiftiging van de burgers!

  • Wanneer gaat u 'de beantwoording DOEN'?

  Klaarblijkelijk NOOIT. GRN vindt het niet gek dat 'echte burgers' de VVD als minst-integere partij inmiddels doorzien en massaal de VVD de rug toe keren... dat is nog het 'minst erge' voor de VVD/ huidige bestuurders = slaafjes van 'de elite'. Allemaal lid van 'de club tegen het volk', aldus deze zelf-nadenkende en gefundeerd-conclusies-trekkende GRN en vele andere 'pacifistische revolutionairen'.


  • De tijd voor verandering is NU... zonder de VVD, wat GRN betreft.


  3. GRN is benieuwd of u 'in het belang van bestuurlijke vernieuwing' = gehoor geven aan de duidelijke boodschap van de kiezers om 'de lokalen' meer macht te ge-ven of dat zij wederom de vertrouwde bestuurlijke arrogantie laat zien en doorgaat met de huidige - verliezende - coalitie? GRN tipt het laatste, want de VVD, CDA, D66 en PvdA zijn niet van plan om 'de macht' 
  weg te geven/ te delen met 'het volk'.

  Neen, daar is 'de politiek' niet voor bedoeld, aldus de VVD-visie, op ons 'democratisch (rechts?)-bestel', nietwaar mijnheer Luijten?!

  GRN denkt dat 'de elite' en hun politieke hulpjes in werkelijkheid ongeveer zo denken over 'de politiek en democratie':


  'Dat werkt alleen als het domme volk op ons... de club tegen het volk stemt'!

  - of dat nu 'rechts'/ VVD of 'links'/ PvdA of 'in het midden'/ D66 of christelijk/ CDA is', dat maakt verder niet uit want...

  'Wij zijn toch allemaal lid van dezelfde club tegen het volk, hahaha!'

  Dat die sukkels dat niet doorhebben!'  Jawel hoor, VVD-ers overal: het volk wordt wakker, staat op en dan... worden de rollen omgedraaid. Het volk komt ECHT aan de macht en alle leden van de CLUB THV' zijn heel bang daarvoor; nietwaar heren en dames van de VVD/ waaronder dhr. Luijten?

  Gaarne verneemt GRN uw reactie op deze maat-schappelijke visie en de rol van de (regionale) VVD daarin:

  • een open discussie op grond van inhou-delijke argumenten en in alle openbaarheid wordt door 'liberalen' toch nooit geschuwd?

  Wordt vervolgd en gepubliceerd. In afwachting van uw (mogelijke? doen!) respons, verblijft

  met tot-het-tegendeel-bewezen-wordt-de-VVD-niet-vertrouwende

  drs. Erik. M. Groenendijk MSc. - Bussummer
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

  En wie is dhr. Luijten/ VVD dan eigenlijk? Alexander: geen woorden geen daden!


  Ik ben Bussumer sinds 2003. Getrouwd met Charlotte en vader van Fanny. Als lobbyist werkzaam bij de brancheorganisatie voor woningcorporaties in Den Haag.

  Wonen in Gooise Meren is geweldig. Aan alle kanten natuur om ons heen. Uitstekende scholen. Prachtige sportvoorzieningen. Een actief verenigingsleven op allerlei gebied. Amsterdam en Utrecht met een on-overtroffen cultureel aanbod op een steenworp af-stand. Wij zijn wat dat betreft bevoorrecht.

  Dat fantastisch wonen is meteen mijn drijfveer om lokaal politiek actief te worden. Vei-lige wijken krijg je niet vanzelf. Het groen onderhoudt zichzelf niet. Bussum, Naar-den, Muiden en Muiderberg blijven niet vanzelf levendig en leefbaar.

  • Daar moet je wat voor doen.

  GRN: het enige dat VVD-er Luijten tot op heden doet... is zwijgen! En zo (her-)kennen we de VuVuDu weer!

  Bovenal vind ik dat de gemeente er is voor de inwoners niet andersom.


  VVD-verkiezingsfolder:

  De gemeente is er voor de inwoners. En niet andersom. Dit betekent dat de dienst-verlening van de gemeente goed op orde is, de gemeente goed bereikbaar is én betaalbaar blijft. Ik wil mij er sterk voor maken dat de gemeente


  • inwoners ook daadwerkelijk betrekt bij plannen en beleid.


  GRN meent dat er veel redenen tot klagen zijn;
  ook over de VuVuDu...

  negeren van Bussumer bewijst...  Een gemeente doet het in zekere zin goed wanneer de in-woners er weinig van merken – als er geen reden is tot klagen over onveilige situaties, over de groenvoorziening of over het onderhoud van wegen. Maar een enkele keer heb je de gemeente gewoon nodig. Voor een paspoort, een rijbewijs of een vergunning bijvoorbeeld. De afgelo-pen tijd is een begin gemaakt met het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen bij de mensen thuis te bezor-gen. Een prima initiatief!

  • De komende periode wil ik bereiken dat de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers verder verbetert.


  GRN: jajaja, praatjes vullen geen gaatjes, VuVuDu!
  Wanneer begint u daar eens mee?


  Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen, publicatie + 'Bent u lid van club tegen 't volk?'


  Verzonden: maandag 2 april 2018, 17:14
  Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
  Aan: alex.luijten@xs4aLL.NL


  Geachte heer Luijten,

  kortheidshalve verwijst Bussummer Groenendijk naar onderstaand mailbericht en verneemt gaarne van u(w VVD); GRN nodigt u uit... vooral doen!

  En uiteraard nog  een vrolijke 2e paasdag gewenst;

  de zon schijnt tussen de chemtrails door...

  • dus snel even naar buiten voor ze weer gaan spuiten!

  drs. E.M. Groenendijk MSc.
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

     Verzonden: maandag 2 april 2018, 15:08
     Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
     Aan: info@vvdgooisemeren.nl
     Onderwerp: Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen,
     publicatie en

  • 'Bent u lid van de club tegen het volk?'


  Wordt vervolgd...


  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia