zondag 16 april 2017

'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond; dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!

De
cirkel van bedrog is rond: Orde van Advocaten bewijst zich als een nep-gilde! Falende Van Empel 
De 'Orde van Advocaten-klucht' waarover volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. reeds enkele maanden publiceert met meest recent artikel:


   d.d. 27-03-2017Handjeklap bij de Wan-Orden van

heeft het absolute dieptepunt nu echt bereikt want:

Klachtindiening jegens klachtbehandelaar nodig na evident bedrog door Orde?!


Ook jegens klachtbehandelaar/ Zeeland-W-Brabantse deken mw. mr. Van Empel moet een formele klacht worden inge-diend bij de (plaatsvervangend) voorzitter van het Hof van Discipline; dhr. mr. Van Dijk/ mw. mr. Driessen-Poortvliet = landelijke top van de Orde van Advocaten te Den Haag.

Dit vanwege haar - evidente, aldus (deels) gepubliceerde - malversaties door de Orde van Advocaten van Zeeland-West-Brabant = hun (zeer!) onbehoorlijke afhandeling van door mij jegens de Rotterdams deken dhr. mr. Meijer ingediende klacht - o.a. vanwege zijn evidente partijdigheid/ 'meten met 2 maten' en onheuse bejegening/ telefonische be-schuldiging in klachtzaak jegens de 'zeer bijzonder' gebleken 'moeder-curator' mw. mr. Hopmans.


Feitelijk bleek haar 'secretaris'; mw. mr. C.K. bij-voorbeeld niet in staat om een behoorlijke klacht-samenvatting op te leveren en werd deze zonder het fiat van klachtindiener aan beklaagde deken Meijer doorgezonden met het verzoek om verweer op die kul-'samenvatting' te voeren... jaja, neen dus.

 • Dat kan natuurlijk niet. Klager diende zelf de klachten in en die kunnen uiteraard niet door deze secretaris C.K. 'veranderd c.q. vergeten worden' in haar 'samenvatting' = voorsorteren op afwijzing/ negatief klachtadvies Van Empel!


Ondanks expliciete benoemen en non-acceptatie van een behandeling van 'niet-mijn/ niet-daad-werkelijk-ingediende-klachten, werd er 'simpelweg' doorgedramd en door klacht-behandelende deken Van Empel, helaas, niet ingegrepen...


Hoewel expliciet aangegeven in mijn brief d.d. 25-03-2017:

Citaten:

5) Expliciet wordt daarbij echter vastgesteld dat klager Groenendijk helemaal
geen! klacht-samenvatting, zoals door ‘secretaris’ mr. C.K. opgesteld en aan de beklaagde Meijer met verzoek om zijn verweer, d.d. 13-02-2017 toegezonden werd, mocht ontvangen.

 • Wie schrijft, die blijft… omdat zij/ ‘secretaris’ C.K. ‘kan’ en maakte ‘er een potje van'
 
6) Geen fiattering werd verzocht en klager bleek pas met ontvangst van dit ‘verweer’ dat de be-
klaagde Meijer niet op de daadwerkelijk ingediende
klachten maar op een onvolledig en verdraaid 'her-
senspinsel/ samenraapsel’ van de ‘secretaris' rea-
geerde.

 • Dat klopt natuurlijk niet en wordt dan ook niet geaccepteerd


7) Zie de voorlopige! repliek op het ‘verweer’ op de onjuiste klacht’samenvatting’ van mr. C.K.; niet zijnde de werkelijk ingediende klachten… wordt vervolgd.

 • Hierbij worden ook disciplinaire maatregelen tegen de ‘nep-secretaris’ verzocht.

weigerde deken Van Empel om haar 'secretaris' C.K. te corrigeren = 'terug te fluiten' en deed alsof haar neus bloedt.Ergo: met goedkeuring van/ in opdracht van deken Van Empel worden de ingediende klachten gemanipuleerd, veranderd of (deels) weggelaten; dat is uiteraard direct in strijd met de procesorde en werd door Groenendijk dan ook niet geaccepteerd!


Wantaldus bewees deze mr. Van Empel uit het-zelfde - corrupte? - hout gesneden te zijn als de beklaagde dekencollega Meijer; gatverdamme...

Dat is 'niet zoals een dame-deken zich betaamt te gedragen', aldus Groenendijk.


 • 'De cirkel van bedrog is weer rond' en wij zijn 'terug bij af'... alleen maanden later en 'erger dan voorheen'! Feitelijk zijn het Wan-Orden!
Klachtbehandeling (b)lijkt doorgestoken kaart; een - laffe - schijnvertoning?!


Hoewel het mogelijk lijkt alsof deze volhardend en recht-zoekend burger Groenendijk 'graag klachten indient', kan ik u verzekeren dat dit geenszins het geval is. Waar het mij om gaat, is dat:

 • de verantwoordelijken - 'misdadige meelopers' eindelijk eens worden aangepakt = publiekelijk te kijk worden gezet en indien dit mogelijk is 

 • naar het wetboek van Strafrecht moeten boeten voor hun - mijn inziens - bewuste wan'prestaties'.Je klaagt over een 'moeder'-curator/ advocaat mr. Hopmans en wordt dan vervolgens gedwongen om klacht jegens 2 dekens/ Meijer en Van Empel in te dienen omdat hun klachtbehandeling niet-conform H9 klachtrecht Algemene Wet bestuursrecht maar....

 • een zooitje bleek... dat is schokkend en onacceptabel.


Volgens de klager deden en doen deze Wan-Orden - dit in samenspan - niets anders dan 'te pogen om de deksel op de stinkende beerput van kinder-onterende 'hulp'verleners en criminele 'recht'ers in deze casus = ons PAS-familiedrama te houden'... tevergeefs!

Zij dienen zich beiden diep te schamen, maar of zij die emotie überhaupt kennen/ voldoende rechtsgevoel hebben?

Gelet op haar (non-)handelswijze meent Groenendijk dat Van Empel 'geen knip voor de neus waard is'...!
Geschuif binnen de Wan-Orden maar overal stinkt het! Kort en bondig:


1. Gegrond klagend burger diende klacht in jegens 'zeer bijzondere' kinder?- = moeder-curator mw. mr. Hopmans o.a. vanwege medewerking aan 3e interna-tionale kinderontvoering en 8-maandenlang negeren van de opdracht van de rechtbank Arnhem 'alles te doen om de omgang tussen de 3 dochters en hun vader te herstellen', maar de facto niets deed en dat ook 'helemaal niet haar taak vond behoren als curator'!


2. De klachtbehandeling door de R'damse Orde van Advocaten bewees zich - de slager keurt het eigen stinkende gildevlees desondanks 'goed'! - als 'partijdig en onbehoorlijk; een farce' en aldus werd, voorafgaande aan het 'ad-vies' van deken Meijer, klacht ingediend bij de hof van Discipline.
                                          ↓

3. Klacht jegens R'damse Meijer werd - uiteindelijk na lang wachten daarop - door het hof van Discipline/ plv. voorzitter mw. mr. Driessen-Poortvliet aan Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel in opdracht gegeven.


Afbeeldingsresultaat voor stinkend vlees
      ↓

4. Geen behoorlijke klachtbehandeling bij de Zeelandse-W.-Brabantse Orde en aldus is ook formele klachtindiening nood-zakelijk jegens de Zeeland-W.-Brabantse deken mr. Van Empel bij 'haar bazen' van het hof van Discipline!

Nu zijn mrs. Van Dijk en Poortvliet-Driessen aan de beurt om stelling te nemen; 'afschuiven', kan niet meer!

       Want: uit de stukken blijkt onomstotelijk dat de door het Hof van Discipline/ plv. voorzitter Driessen-Poortvliet aan de Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel in opdracht gegeven behandeling van de klacht jegens de Rotterdams deken Meijer...


 • nep-nep-nep is: niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!


En ja, deze 'simpele schoolmeester', slechts drs./ MSc.; geen meester in de rechten... leest en volgt de wetten beter dan al die niet-edel-gestrenge meestertjes'; welis-waar op 'hoge posities' maar 'van lage moraal/ plichtsbesef', aldus Groenendijk.
Deken Van Empel zwijgt maar dramt door en deken Meijer verwijst naar haar!


Het interne 1-2-tje tussen dekens Meijer en Van Empel met de 'secretaris' C.K. is duidelijk: C.K. maakte een kul-'samenvatting' - voorsorterend op afwijzing - van de ingediende klachten; deken Meijer schreef daarop verweer & dupliek en deken Van Empel zal ingediende klacht vervolgens...


'hoe dan ook' een afwijzend dekenadvies
gaan geven... wedden?

Hoe doorzichtig! Want: • Geen enkele (inhoudelijke) reactie van mr. Van Empel in de Orde?-brief d.d. 27-03-2017 van 'secretaris' mr. C.K. volgde. Zij liet het 'vuile werk aan haar secretaris over'; dat is de werkelijke gang van zaken aldaar, bah!


Citaat, volledige inhoud:


   'Geachte heer Groenendijk, In goede orde ontving ik uw schrijven d.d. 25 maart
   2017 waarin u reageert op het antwoord van mr. Meijer in de klachtprocedure. Ik
   zond uw repliek door aan mr. Meijer en stelde hem in de gelegenheid te dupliceren
   uiterlijk op 17 april 2017. Na ontvangst van de reactie van mr. Meijer zal ik u be-
   richten. Afschrift deze deed ik toekomen aan mr. Meijer.

   Met vriendelijke groet, C.K.'


Echter zonder vermelding van: 'namens de deken'!
Aldus óp eigen houtje'? Hoe dan ook; onder (eind)-verantwoordelijkheid van mw. mr. Van Empel.

Alsook: zonder ook maar in te gaan op de - pittige en gegronde! - kritiekpunten op de feitelijke con-stateringen van hun wan-gedragingen in:


 • mijn brief d.d. 25-03-2017 dat de door beklaagde deken Meijer verweer gevoerd werd op een niet-gefiatteerde, door de Zeelandse 'secretaris' C.K. opgestelde 'klachtsamenvatting' terwijl duidelijk werd aangegeven dat daarmee niet akkoord gegaan werd... aldus 'voorlopige repliek'!

Citaten:

2) Mag Groenendijk u - op zijn beurt - daarop wijzen dat ‘het een zooitje is bij uw gilde(n)’ - maar daar weigert u inhoudelijk op te (laten) reageren - en dat het deken-standpunt van mr. Van Empel reeds voorspeld kan worden… de feitelijke gang van zaken wordt gepubliceerd. Dit zodat iedereen zelf kan zien/ verifiëren dat klachtbe-handeling bij de Orden ‘n farce/ een schijnvertoning is; nep-nep-nep…


 • niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!

Want: niet alleen werd de R’damse deken Meijer beklaagd vanwege zijn - evidente - partijdigheid en overig wangedrag (ook: ‘namens hem’) dat het vertrouwen in de advocatuur en beroepsuitoefening werd geschaad’ (art. 46 Advocatenwet) maar wordt tevens de geloofwaardig?’-heid van genoemde Orden alsmede het Hof van Discipline te Den Haag ernstig in twijfel getrokken. Het is namelijk; ‘Sodom en Gomorra ’ bij uw gilden, aldus Groenendijk.

3) Nu de bewijzen van de ‘chaos en partijdigheid bij de Orden’ verzameld werden en openbaar gemaakt worden/ zijn… ‘wordt de grond te heet onder de voeten van uw gildeleden en dus moet deze casus snel afgehandeld zijn’, nietwaar?!Dat de Orden menen de klachtbehandeling jegens R’damse deken Meijer als ‘vertrou-welijk’ te betitelen, geeft vooral aan dat zij ‘veel te verbergen hebben

en... primair pogen om de(ze) gegrond
klagende burger(s) een loer te draaien’.

Hun non-reacties op gegronde vragen/ op- en aan-merkingen alsmede duidelijke publicaties op mijn website bewijzen dat deze Orden deze klager...

in samenspan pogen om te besodemieteren’.

Afwijzen, afwijzen, afwijzen… hoe en wat, dat doet er helemaal niet toe; als de burger maar verliest. ‘Verzin maar wat, als het maar een beetje geloofwaardig klinkt of met regeltjes te rechtvaardigen zou zijn’… dat (b)lijkt de ‘werk’wijze bij dit gilde.


 • Schokkend en onacceptabel.


Ergo: bovenstaande vaststellingen mijnerzijds, d.d. 25-03-2017, werden door deze 'secretaris' C.K. geheel genegeerd en met geen enkel woord over gerept in haar - ik dram domweg door?! - melding van doorzending d.d. 27-03-2017!


Zij deed alsof haar eigen wan-gedragingen - onder verantwoordelijkheid van haar bazin; deken mr. Van Empel - er niet toe zouden doen en dramde zij 'gewoon?' door met (geplande) strategie van 'be-donderen en afwijzen', nietwaar?

Nogmaals: schokkend en onacceptabel.


 • Wie denken ze daar bij de Orde Zeeland-W.-Brabant wel niet dat ze daar allemaal zijn?


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. weet het wel, maar zal het hier (nog) niet vermelden... Maar u, de geachte lezer, weldenkend en eerlijk mede-burger kunt het zeker wel raden c.q. uw eigen krachtterm daarvoor in-vullen! Het is namelijk niet noodzakelijk om 'te zinken tot het zeer bedenkelijk niveau van klachtbehandeling dat bij deze Wan-Orden geconstateerd werd.Hun aanpak is echter exemplarisch voor de (non-) handelswijze van vele pretenderende = zogenaamde 'professionals' en not-'abelen' in vele geledingen van 'de (semi-)overheid' en 'deze gilden van vrije? beroepen', aldus Groenendijk.

Word wakker, Nederland... in uw eigen belang; vandaag wij, maar morgen hopelijk... niet u?!

Deken Meijer verwijst naar deken Van Empel... die echter blijft zwijgen; jaja!


Voorafgaand aan zijn inhoudelijke dupliek op nep-'samenvatting' van nep-'secreta-ris' C.K. werd, gedateerd d.d. 10-04-2017, van beklaagde R'damse deken Meijer ontvangen, waarin hij o.a. vermeldde:


Citaat: 'Ad 1. 'Reactie op de begeleidende brief van 'hypocriete secretaris A.K. (= C.K.; 'foutje')'...

 • De inhoud van deze brief van uw secretaris aan de heer Groenendijk staat buiten de klacht die tegen mij als deken is ingediend. Ik zal op de inhoud daarvan niet ingaan.'


Citaat: 'Ad 2. 'Melding openbaarmaking gehele klachtdossier jegens deken Meijer'...

 • Ook deze 'melding' valt buiten de klacht, zodat ik mij van commen-taar zal onthouden. - naschrift: wie zwijgt, stemt toe!


Citaat: 'Ad 3. 'Repliek op 'verweer'= kul van beklaagde R'damse deken Meijer'...

De heer Groenendijk noemt zijn repliek 'voorlopig', omdat ik mij in mijn verweerschrift van 3 maart 2017 heb gericht op de samenvatting van de klachten.

 • Ik laat de procesorde uiteraard aan u over.


De heer Groenendijk maakt bezwaar tegen de samenvatting van de klachten, die mr. C.K. uit het klaagschrift van 3 september 2016 heeft gedestilleerd.


De heer Groenendijk meent dat deze samenvatting onjuist en onvolledig is.

Hij noemt deze samenvattingeen 'nep-samen-vatting', opgesteld door uw 'nep-secretaris'.

- naschrift: inderdaad, want 'dat zijn de feiten en daar moet u het mee doen'! -

 • Ik laat het vorenstaande evenzo aan u over en ga daar niet op in.  - naschrift: wat 'toevallig' dat 'u'= Van Empel zweegC.K. doordramde! -


Citaat: 'Ad 3.'... In de repliek gaat de heer Groenendijk achtereenvolgens in op de Procedure, de Vaststellingen, de 'nep-samenvatting'van uw 'nep'-secretaris en de Gevolgen daarvan.

 • Aangezien ook deze onderwerpen buiten de klacht vallen, onthoud ik mij ook hier van commentaar.

De heer Groenendijk merkt overigens onder punt 5 van zijn brief van 25 maart 201 op pagina 3 op dat hij deze samenvatting niet heeft ontvangen.


 • Ik kan dat niet beoordelen. Ik laat deze opmerking buiten beschou-wing. - naschrift: de Orde Zeeland weigerde betreffend mailbericht (nog/ = eerst-maals) te zenden!Mijn (voorlopige) reactie, samengevat:


Betrapt, betrapt, betrapt, betrapt en betrapt, niet-waar? Wel alle kritiek lezen, maar... er vervolgens helemaal niets mee doen. Meijer verwijst naar Van Empel die echter niet (inhoudelijk) reageerde...

'Zo kan ik het ook'; hoe onbehoorlijk kun je zijn?

 • Enkel: 'gewoon doordrammen', doen ze daar.


No way, mrs. (nog) 'dekens' Meijer, Van Empel en 'secretaris' C.K.; dat zal niet gebeuren. Want: 'ú' gaat namelijk zelf nat...

Al is dit zeker geen kaartspel. Uiteindelijk gaat het om drie meiden die al jarenlang hun eigen en enige vader onthouden wordt! Vandaag al 1119 trieste dagen...

Hoogmoed komt voor den val: Wan-Orden van Advocaten zijn ontmaskerd!


Hoe voelt dat om nu definitief:... 'ontmaskerd te worden'?
Volledig verdiend en uw eigen schuld, nietwaar?!

Reactie:

Beklaagde deken Meijer verwees naar klacht-behandelende deken Van Empel = haar 'secretaris' C.K. en doet net alsof de inhoud daarvan 'buiten de klacht staat'... terwijl dit m.i.:

pertinent onjuist is.

Want: natuurlijk gaat het hem veel aan als de klachtsamen-vatting waarop hij verweer en - onvolledige! - dupliek voerde niet die klachten omvat (of slechts op 'een infantiele wijze' vermeld werden) die daadwerke-lijk door de klager jegens zijn persoon ingediend werden.

 • Ontkenning daarvan c.q. afschuiven naar de Orde van Zeeland-W.-Brabant bewijst andermaal de 'absurditeit van deze advocaten-klucht'!


Ook: terwijl beklaagde deken Meijer voor de procesorde naar deken Van Empel verwijst... laat deze nu juist - expres, met voorbedachte rade, dus niet-'toevallig', aldus klager - verstek gaan! 'Van het kastje naar de muur sturen' en/ maar onder-tussen 'vrolijk verder gaan met kul-klachtbehandeling'?

Dat dacht ik niet. Groenendijk gaat niet akkoord!Daar lusten de honden nog geen brood van, 'Wan-Orden' te Rotterdam en nu ook te Zeeland-W.-Brabant! Schandalig... het einde van uw juridische loopbanen is in zicht, mrs. Meijer en Van Empel!


Op de - schokkend arrogante, aldus Groenendijk - dupliek van reeds beklaagde deken Meijer zal - inhoudelijk - in volgende publicatie worden ingegaan; voor nu... genoeg informatie/ bewijzen van de Wan-Orden te Rotterdam en Zeeland-W.-Brabant.


Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia