woensdag 3 april 2019

Nepkrant G&E: 'deur in je gezicht, voor l#l 30 min. laten wachten, niet op brief reageren'. RvdJ: éérst 'minnelijke oplossing'? Dat is KUL, mr. KOEN!
Raad voor Journalistiek verwijst naar deur-dicht-smijtende-en-niet-reagerende-G&E?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het niet erg als mensen het niet (gelijk) met hem eens zijn...

...dan kunnen we over betreffende thema spreken, argumenten uitwisselen en naar elkaar luisteren. Zo leert GRN en zo leren anderen misschien ook wat van hem... leve de open, eerlijke en mogen ook best pittige discussies zijn! Let op:
als mensen oprecht met elkaar praten, slaan ze elkaar de hersens niet in!

Echter: GRN houdt er niet van als mensen...

  • SMADELIJKE & LASTERLIJKE PRAATJES RONDSTROOIEN:


   Niet achter iemands rug om en ook niet in...

   de NEP-KRANT: GOOI en EEMLANDER, zoals
   d.d. 01-02-2019 in een publicatie van NEP-
   journalist L. Mascini en goedgekeurd door de
   NEP-hoofdredacteur H.Schneider helaas wél 
   geschiedde...


Van professionele? 'journalisten' mag beter verwacht worden! Dat pikt(e) GRN dus niet en er werd aldus;

1) Aangifte gedaan bij de politie Midden-Nederland jegens de Gooi & Eemlander alsmede jegens Schneider en Mascini persoonlijk - waar blijft de behandeling, OM = OverheidsMisdadigers?!

en: 

2) Klacht gedaan bij de Raad voor de Journa-listiek (= bijna NVJ) voor de overige, niet-strafbare maar wel klachtwaardige publicatie en o.a. het deur-dicht-smijt-gedrag van Gooi & Eeemlander-redactie toen GRN verhaal kwam halen/ maken!


WAT VOORAF GING:


d.d. 01-04-2019: 'NIET GRAPPIG = KLACHT: ONEVENWICHTIG, TENDENTIEUS en ONJUIST Gooi & Eemlander-KRANT =


RvdJ: 'uw klacht tegen L. Mascini, H. Schneider en de Gooi- en Eemlander':


Van: Raad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Ma 1-4-2019 08:42


Geachte heer Groenendijk,


Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van gisteren met drie bijlagen.

Naar aanleiding daarvan bericht ik u het volgende.

De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht of met de gewraakte journalistieke gedraging al dan niet journalistiek zorgvuldig is gehandeld. Daarbij moet de klager een 'rechtstreeks belang' hebben bij een oordeel van de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de journalistieke gedraging en daardoor persoonlijk in zijn of haar belang is ge-schaad. In het algemeen kan worden gezegd dat dit het geval is als een publicatie gaat over klager of klager althans in die publicatie is genoemd.

In de loop der jaren heeft de Raad algemene standpunten geformuleerd over jour-nalistiek handelen, die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klachten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad, die is gepubliceerd op onze website (zie: www.rvdj.nl/leidraad).

Ook alle conclusies (uitspraken) van de Raad, die kort gezegd de journalistieke waar-den en normen (ethiek) betreffen, zijn integraal op onze website gepubliceerd. Aan de hand van trefwoorden kunnen specifieke uitspraken worden opgezocht. Via ‘vrij zoeken’ kunt u eigen zoektermen invullen.


Op onze website is verder informatie te vinden over onze klachtenprocedure:
(www.rvdj.nl/procedure).

Daarin kunt u onder meer lezen dat een klager zich met zijn bezwaren eerst moet wenden tot het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur) en pas daarna bij de Raad een klacht kan indienen. Dit houdt in dat een klager de klacht die hij door de Raad wil laten beoor-delen in (min of meer) dezelfde bewoordingen/ strek-
king eerst aan het medium moet hebben voorgelegd.

Achtergrond van deze bepaling is dat – in het kader van een goede zelfregule
ring door de media – uitgangspunt verdient te zijn dat partijen eerst samen overleg voeren om te bezien of zij tot een minnelijke oplossing van het probleem kunnen komen.

GRN: Klager poogde herhaald om in contact met de G&E/ Schneider, Mascini te komen maar daar werd door beklaagden onvoldoende/ niet op gereageerd, laat staan dat er met hen over 'een minnelijke oplossing' gesproken kón worden! Het verbaast GRN ten zeerste dat de RvdJ - wetende/ hadden moeten weten - desondanks hierop aandringt? Zinloos en enkel leidend tot andermaal 1 maand vertraging van klachtbehandeling! 

Volgens ons reglement dient een klager zich binnen drie maanden na de journalis-tieke gedraging (meestal: de publicatie) tot het betrokken medium te wenden en heeft het medium hierna (maximaal) één maand de gelegenheid de klacht af te han-delen.


Als het medium de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost of niet heeft gereageerd, dan kan de klager vervolgens een klacht bij de Raad indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging.


GRN: Het RvdJ-regelement dient in overeenstemming te zijn met de Algemene wet Bestuursrecht, H9 én de RvdJ dient zich ook aanhet eigen regelement te houden. Ergo: GRN poogde klacht bij de G&E in te dienen maar daar werd de deur letterlijk dicht ge-daan... de Raad dient de klacht aldus onverwijld in behandeling te nemen!


De klager dient ons dan informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe het medium de klacht heeft afgehandeld (zie artikel 2 lid 2 van ons reglement). Zo mogelijk moet de klacht zijn voorzien van een kopie van de gewraakte publicatie en andere relevante stukken, zoals de correspondentie met het medium.

Uit de stukken blijkt niet (voldoende) dat u de klacht zoals u die nu bij de Raad hebt ingediend, eerst hebt voorgelegd aan de hoofdredacteur.

GRN: Huh? Het blijkt dat de RvdJ niet (voldoende) begrijpt dat klager gestelde stappen reeds doorlopen heeft met nul resultaat en dús de Raad aan de beurt is om tot klacht-behandeling over te gaan!


Daarom verzoek ik u om de inhoud van uw klacht aan de Raad eerst nog volledig voor te leggen aan de hoofdredacteur:

viaredactiesecretariaat@hollandmediacombinatie.nl.

Als de hoofdredacteur niet binnen de termijn van één maand naar tevredenheid heeft gereageerd, kunt u ons laten weten dat u de klachtprocedure bij de Raad wenst voort te zetten.

Bovendien ontvang ik dan graag nog een kopieën van het artikel waartegen u klaagt en van de diverse stukken waarnaar u in uw brieven hebt verwezen.

GRN: Per post werd als bijlage reeds toegezonden betreffende G&E-publicatie d.d. 01-02-2019 (overgenomen door Gooi & Eembode en Noord-Hollands Dagblad).

Klager eist onmiddellijke voortzetting van klachtbehandeling door de Raad gelet op het feit dat beklaagden 3x weigerden om überhaupt met GRN in contact te treden!


Ten slotte wijs ik u er alvast op dat de Raad geen sancties kan opleggen, zoals u verzoekt.

Als de Raad meent dat (deels) journalistiek onzorgvuldig is gehandeld, dan;

   ...vraagt hij het betrokken medium om de
   conclusie (uitspraak) integraal dan wel in 
   samenvatting te publiceren.


GRN: De RvdJ 'vraagt het medium om te publiceren', dat is dus niet 'verplicht/ dwingend' maar 'slechts vrij-willig' en kan dus door beklaagden naast zich neer worden gelegd? Jeetje, wat een 'harde sanctie' zeg?!

De PERSKAARTEN INTREKKEN - dat is een effectieve én ÉCHTE SANCTIE! Die geven jullie = de NVJ toch zélf uit? Dan kun je die óók - als sanctiebepaling - weer invorderen, nietwaar?! 'Vragen om een rectificatie zonder dwangmiddel', maakt van:Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van een en ander nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris Raad voor de Journalistiek


GRN: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht, gelet op de specifieke omstandigheden van deze casus dat de Raad tot:

  • ONMIDDELLIJKE BEHANDELING van de CONCRETE KLACHT mét alle noodzakelijke gegevens reeds in het bezit van de Raad/ secretaris!

Uiteraard is GRN bereid om op - eventuele en openbare - hoorzitting resterende, duide-lijke vragen te beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van een en ander nog contact willen hebben, dan verneem ik dat graag schriftelijk. Aldus verzonden per mail d.d. 03-04-2019 en gepubliceerd op de website: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl...

Met journalistieke groetdrs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
Oplossing in de minne onmogelijk - onmiddellijke klachtbehandeling!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Raad voor de Journalistiek

Wo 3-4-2019 22:23


Geachte mr. Koen, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,


Kortheidshalve verwijst volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. naar meest recente publicatie d.d. 03-04-2019:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/04/nepkrant-g-deur-in-je-gezicht-voor-ll.html - Nepkrant G&E: 'deur in je ge-zicht, voor l#l 30 min. laten wachten, niet op brief reageren'. RvdJ: éérst 'minnelijke oplossing'? Dat is KUL, mr. KOEN!

Gaarne verneemt GRN per omgaande
en verblijft,


Met journalistieke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland TOT SLOT:GRN: Laters!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'GEZELLIGE DEMO-MEEZINGER' voor ÉCHTE VERANDERING: GELE HESJES AMSTERDAM HEBBEN 'N HESJE én FAMILIE met GELE IDEALEN: KOM OOK!
En we hebben 'n Hesje, 'n Gele van kleur ja, we hebben familie met geel ideaal!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - strijdt voor zijn drie dochters, Papaknuffels en voor de toe-komst van alle kinderen in Nederland/ wereldwijd.

Ook als dat (soms) betekent 'tegen de stroom in te gaan'... alhoewel:


Want: GELE HESJES NL =

  HET ÉCHTE FORUM VOOR DE...
  BROOD-NODIGE VERANDERING!

   LANDELIJKE DEMONSTRATIE
  GELE HESJES in MOKUM!

   LAAT HET GEZELLIGEÉCHTE =
  GELE VUUR OPLAAIEN IN:

  • ONZE HOOFDSTAD: AMSTERDAM


WAT VOORAF GING:


d.d. 02-04-2019: 'Forum Échte Verandering = GELE HESJES NL: 'plus quam unum sumus' - samen zijn we sterker dan zij!


MUZIKALE ONDERSTEUNING: VOLKSE LIEDJES - MET 'N LACH EN 'N TRAAN:Op de melodie van 'De woonboot' van Stef Ekkelwerd:


Gele Hesser GRN:

   'WE HEBBEN EEN HESJE, GEEL VAN KLEUR!'

   Refrein:

   EN WE HEBBEN EEN HESJE,
   EEN GELE VAN KLEUR JA,

   WE HEBBEN FAMILIE, MET GEEL IDEAAL,


   EN BEN JE N KEERTJE, BIJ ONS IN DE BUURT


JAKOM DAN BIJ FAMILIE, GERUST ALLEMAAL.


Gele Hesser GRN - En we hebben een Hesje...


Alternatieve tekst

Nelis en Leentje dat waren twee mensen,
heel doodgewoon, net als de rest,
ze wilden graag anders maar wisten niet hoe dan,
en daaraan had Leentje geweldig de pest.

Maar op een dag toen moest het gebeuren,
ze gingen naar Mokum, het was wel een reis,
maar het kon ze niet schelen, ze waren er bij nu,
en legden hun hartje bij ons op het plein!

Refrein:

En we hebben een Hesje, een Gele van kleur ja,
we hebben familie, met geel ideaal,
en ben je n keertje, bij ons in de buurt ja,
kom dan bij familie, gerust allemaal.

En op die middag zei eindelijk Nelis,
nu snap ik Leentje, hoe dat nou toch komt,
ik zit hier verdorie met m’n handen in d’haren;
er zit een rat met een puist in Den Haag!

Het land al verpest en onze toekomst verkeken,
de kans op verzuipen die wordt echt té groot,
komt allen in opstand, oprotten met Markie,
samen veel sterker dan Rut houdt niet van kut!

En we hebben een Hesje, een Gele van kleur ja,
we hebben familie, met geel ideaal,
en ben je n keertje, bij ons in de buurt ja,
kom dan bij familie, gerust allemaal.


We zullen ons land weer de helling op trekken,
daar stoppen wij heel vakkundig het lek,
Markie kan dan zijn biezen gaan pakken,
‘t Nederlandse volk ergert zich Geel aan die gek!

Maar ze stonden niet lang bij ons op de Dam hier,
toen kwam er een smeris zo één met een pet,
hij zei jullie moeten hier wegwezen mensen,
jullie hebben ook Mokum met dat kleurtje besmet.

En we hebben een Hesje, een Gele van kleur ja,
we hebben familie, met geel ideaal,
en ben je n keertje, bij ons in de buurt ja,

  • kom dan bij familie, gerust allemaal.

Ze moesten toen hun Hesje uit trekken,
ze protesteerden maar dat gaf hun geen biet,
want je moet weten, ‘t is Jan met de pet maar,
die moeten ze hebben en de grote dus niet.


En we hebben een Hesje, een Gele van kleur ja,
we hebben familie, met geel ideaal,

en ben je n keertje, bij ons in de buurt ja,
kom dan bij familie, gerust allemaal.

En we hebben een Hesje, een Gele van kleur ja,
we hebben familie, met geel ideaal,

en ben je n keertje, bij ons in de buurt ja,
kom dan bij familie, gerust allemaal.

Hatsjee!   GRN: Power to the People!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia