dinsdag 13 juni 2017

Criminele? tucht'recht'ers/ hof van Discipline weigert wet uit te voeren en spant samen met beklaagde advocaat/ Zeelands deken Van Empel...!


Brief aan nog-niet-met-pensioen-zijnde 'voorzitterverzakende 'recht'ers:Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.


Papastraat, Bussum


Betreft:

1. Beklaagd deken mr. Van Empel denkt na klacht een ‘ad-vies’ 
te kunnen geven = kul!
 
2. Indiening als additioneel klachtpunt; afgifte deken ‘ad-vies’ is arrogant en te vernietigen!
 
3. Klacht vs. Van Empel en C.K., d.d. 15-04 ingediend; d.d. 12-06 nog geen behandeling hof?!
 
4. Klacht vs. mr. Driessen-Poortvliet en A.K. en J.M. d.d. 06-06-2017 ingediend; bevestiging?!
 
5. Melding publicaties op website en gepaste openbaarmaking klachtenprocedure = bedrog!Hof van Discipline = sof zonder Discipline

Tav. Mr. J.C. van Dijk, voorzitter (tot 01-07-2017)
Mw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter

Postbus 85452
2508 CD Den Haag


Bezoekadres: Kneuterdijk 1,
2514 EM Den Haag
Telefoon: 088 2053777
Fax: 088 2053701

Bussum, 13 juni 2017

Nog-in-dienst-zijnde voorzitter Van Dijk en de rest van het presidium,
Geachte eerlijke en weldenkende burgers van ons mooie Nederland,

1. Terwijl (nog 2 weken) ‘voorzitter’ op internet en in het advocaten-tijdschrift stoer liet optekenen dat het hof van Discipline – de tucht’recht’ers van falende advocaten – niet meer als ‘hof van Barmhartigheid’ bekend zou staan en hij als ‘daadkrachtig’ voorzitter zou optreden… 

...blijkt het hof inmiddels tot ‘sof zonder Discipline’ te zijn verworden. Schokkend!  • Van onafhankelijke, betrouwbare tucht’recht’spraak is absoluut geen sprake!


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. brengt Van Dijk volgende publicaties (extra) in herinnering/ verwijst kortheidshalve naar:

d.d. 22-01-2017:

Hof van Discipline/ mr. Van Dijk behoeft zelf tuchtiging na klaarblijkelijke weigering tot behandeling van klacht jegens R'damse deken mr. Meijer?!

d.d. 29-01-2017:

SM-domina gezocht om voorzitter mr. Van Dijk van het Hof = Sof 'enige discipline' bij te brengen na weigering klachtbehandeling jegens deken!

d.d. 03-02-2017:

Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klachtoordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'zeer bijzondere' curator
!

d.d. 05-06-2017:

Welkom in de hel: niet alleen bijna alle advocaten, hun gilde = NOvA en College van Toezicht maar ook tucht'recht'spraak advocatuur blijkt nep!

d.d. 11-06-2017:

Liegen Rutte, Plasterk en Blok over niet-bestaande NL-'recht'staat en bedriegen het volk? Ja; dat (b)lijkt het geval: nu aftreden en oprotten!


2. Niet alleen wilde het hof = sof mijn klacht jegens 1e deken, mr. Meijer van R’dam, in 1e instantie niet behandelen, werd een - 99.99% - zeker geantedateerde verwijzingsbeslissing opgesteld maar blijkt nu ook dat de noodzakelijke en wettelijk-vereiste scheiding tussen ‘beklaagde advocaat’ en ‘advocaten tuchtrechter’ niet/ onvoldoende bestaat!


Beklaagde advocaten en hun ‘recht’ers zijn als ‘4 handen op 1 buik’. 

OnacceptabelWant:

het hof van Discipline weigert (nochtans) om mijn klacht jegens de 2e deken, mr. Van Empel te behandelen;

  • zij negeert daarmee de Advocatenwet en bewijst geen enkel respect voor klager = rechtzoekend burger te hebben. 


3. De omgekeerde wereld… ‘rechters die schijt hebben aan de wet!

Zoals onomstotelijk blijkt uit de tijdlijn en ‘verstandsverbijstering van griffier A.K.’:d.d. 15-04-2017 Formele klachtindiening jegens deken Van Empel en secretaris C.K.

d.d. 20-04-2017 Hof meldde klacht ‘even te laten rusten’ = neen; suggestie verworpen!

d.d. 17-05-2017 Hof meldde opeens ‘niet te begrijpen wat u van het hof verlangt’ = kul!

d.d. 06-06-2017 Formele klachtindiening jegens Driessen-Poortvliet, secretaris A.K. en secretariaatsmedewerker J.M. – nochtans geen reactie van het hof!

d.d. 08-06-2017 Onheus, arrogant deken ‘ad-vies’ Van Empel is onmiddellijk te vernietigen!4. Ergo: samenspan tussen beklaagde advocaat en ‘rechters?!


d.d. 17-04 werd jegens 2e deken Van Empel en haar secretaris mr. C.K. formeel klacht ingediend,

d.d. 20-04 door het hof aldus begrepen, maar

d.d. 20-05 ‘opeens’ niet meer en vervolgens poogt deze 2e deken Van Empel ‘door te drammen met partijdig ad-vies en 1e deken Meijer vrij te ‘pleiten’… 

 hahaha; wat een kul.


   Wan-Orden en sof zonder Discipline hebben klaarblijkelijk:

   een ‘bord voor hun arrogante koppen’!

   Hoe doorzichtig, wat een smerig ‘intern 1-2-tje’…!

   Beklaagde 2e deken mag na klachtindiening namelijk niets
   meer en dat is de ‘reden’ waarom het hof van = sof zonder    
   Discipline de ‘Van Empel’-klacht weigerde te behandelen. Conclusie:  • Recht’er spant samen met beklaagde; het failliet van de rechtspraak bewezen!


5. Uiteraard pik ik dat niet; weg met ‘vriendje-rechter dekt beklaagd deken/ advocaat’!

Kortheidshalve verwijst deze Groenendijk dan ook naar de formele klachtindiening jegens uw plaatsvervangend voorzitter; mr. Driessen-Poortvliet, haar ‘griffier’, mr. A.K. en J.M (secretariaatsmedewerkster).


6. Na de Wan-Orde Rotterdam (Meijer); de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant (Van Empel), de NOvA zelf (Van Tongeren) en het College van Toezicht (weer Van Tongeren) bewijst ook…

het hof van Discipline evenmin te vertrouwen
te zijn en moest tegen …

de tucht’rechters’ d.d. 03-06 (en d.d. 06-06 verzonden) eveneens klacht worden gedaan!


7.
Van Van Dijk wordt - met schriftelijke bevestiging - uiterlijk d.d. 21-06-2017 verwacht:

a) Onmiddellijke behandeling van jegens het hof (3 personen) ingediend klaagschrift;

b) Acceptatie van additioneel klachtpunt jegens deken Van Empel zijnde afgifte ‘ad-vies’ na indiening van klacht jegens haar persoon/ handelen’;

- Zij mag zij dan namelijk niets inhoudelijks meer doen (net als na een wraking) en dus zeker geen partijdig ad-‘vies’ opleveren! -

c) Onmiddellijke vernietiging/ laten vernietigen waardeloos, onheus deken ‘ad-vies’!


Ervan uitgaande het hof van Discipline/ Van Dijk naar behoren te hebben bericht, verblijftmet strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.

Luctor et emergo: in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBijlagen:

1. Onmogelijk = per direct te vernietigen kul ‘ad-vies’ Van Empel d.d. 08-06-2017 - kopie begeleidende brief

2. Klacht vs. hof; plv. vz. Driessen-Poortvliet; mr. A.K.; mw. J.M. d.d. 03-06-2017

3. Klacht vs. Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel en mr. C.K. d.d. 15-04-2017
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, is beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 13-06-2017 aan hof van Discipline/ presidium alsook d.d. 14-06-2017 ondertekend, per aangetekende post gezonden.

Bewijs van mailverzending
mijn brief d.d. 13-06-2017.

Bewijs van aangetekende - en ondertekende - postverzending aan 'sof zonder Discipline'
d.d. 14-06-2017.

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd;
oprechte dank daarvoor!

No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia