zondag 13 oktober 2019

OVERHEID LAAT BOEREN STIKKEN; BOUWT ZÉLF 3 STIKSTOF-FABRIEKEN en VERGIFTIGT MENS en DIER, NATUUR BEWUST met CHEMTRAILS en 5G!BOEREN 'MOETEN STOPPEN' ivm. 'N', DE STAAT BOUWT STIKSTOF-FABRIEKEN - HUH?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt dat:

De NATUUR BESCHERMD MÓET WORDEN 
maar ÓÓK dat BOEREN... MOGEN BOEREN!

  • #NoFarmerNoFood

Een goede BALANS van:

NATUUR, VOEDSELZEKERHEID en BOERENBELANG zal bereikt moeten worden én is ook mogelijk...


Echter:

   VERTEL dan WÉL HET HELE STIKSTOF = 
   VERGIFTIGING VAN MENS, DIER en NATUUR - 
   VERHAAL = STOP VIEZE, VUILE CHEMTRAILS!

   En:              NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!


Wikipedia:

Stikstof is een scheikundig element met symbool N en atoomnummer 7. Stikstof is een niet-metaal uit de stikstofgroep (groep 15). Losse atomen van dit element zijn zeer reactief en verbinden zich direct met andere stikstofatomen. Hierbij wordt meestal di-stikstof gevormd (N2 of moleculaire stikstof), wat de gangbare verschijningsvorm van stikstof is. Op ka-mertemperatuur verkeert N2 in gasvorm.

Lucht bestaat grotendeels uit distikstof (stikstofgas), en verder voornamelijk uit dizuurstof (zuurstofgas) . De term stikstof komt voort uit het gevaar van een nog hogere concentratie van distikstof, zodat er te weinig dizuurstof is, waardoor men kan stikkenIn de context van milieuvervuiling wor-den met "stikstof" voornamelijk ammoniak en stikstofoxiden bedoeld. De Latijnse naam voor stikstof is nitrogenium, de Grieken noemen het nitron. Losse atomen stikstof wor-den ook wel in statu nascendi genoemd.

De stikstofcrisis is een crisis die in 2019 in Nederland ont-stond toen de vergunningsaanvragen van naar schatting 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd. Vandaar dat deze crisis ook wel bouwcrisis wordt genoemd. Het gaat bij de stikstofcrisis om het vrijkomen van reactieve verbindingen van stikstof, namelijk ammoniak (NH3), nitraten, en om de verschillende stikstofoxiden, aangeduid met NOx. Stikstofoxi-den ontstaan bij verbrandingsprocessen, zoals in automotoren. Ammoniak ontstaat voornamelijk uit mest die op het land wordt uitgereden. Te veel stikstof zorgt voor verschraling van de na-tuur en aantasting van de biodiversiteit.

De crisis ontstond toen op 29 mei 2019 de afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State twee uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000 gebieden veroorzaakten. Een direct gevolg was dat bouwvergunningen niet langer verleend konden worden op basis van PAS. Het feit dat menselijke activi-teiten waarbij stikstofverbindingen in grote hoeveelheden vrijkomen leidt tot problemen met de ecosystemen op land, in water en in de zee is al lang bekend en wordt aange-duid met stikstofproblematiek. In 1991 verscheen de Europese Nitraatrichtlijn. In 2001 werden in de Europese Unie nationale emissieplafonds ingesteld. Beide maatregelen waren bedoeld om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit had echter in Nederland feitelijk nog niet geleid tot een rem op toename van stikstofproducerende activiteiten.INTERESSANT ARTIKEL - WÉRKELIJKE ACHTERGRONDEN:d.d. 10-10-2019: Niburu.co


Nederland is in paniek vanwege de stikstofcrisis, waarbij de boeren de Zwarte Piet (sorry! Roetveeg Helper) krijgen toegespeeld omdat zij de grootste boosdoeners zouden zijn.

Ondertussen bouwt datzelfde Nederland drie fabrieken in Groningen die allemaal stikstof gaan produceren.

WAT VOORAF GING:


d.d. 01-10-2019: 'BOEREN HEBBEN GENOEG VAN HAAGSE FRATSEN
                            en KRIJGEN DE STEUN VAN DE REST:


d.d. 01-10-2019: '#BoerEnTrots gaat voor in de bevrijding van Nederland:d.d. 02-10-2019: 'HOMMAGE AAN DE BOEREN = ABSOLUUT GÉÉN 'SPAM'

                           zoals FB oordeelt:Robert-Jan Groenendijk: Kleine correctie mijn vriend en achterneef Erik Groenendijk.

Stikstof zit in de lucht. 78% van de lucht bestaat uit stikstof. N2. Dat is al 4,5 miljard jaar zo. Stikstof N2 is niet giftig. Het heet Nitrogen, vandaar die N, en in NL noemen we het stikstof omdat als er meer dan 78% in de lucht zou zitten dan zou er minder dan 20% zuurstof (oxygen) in de lucht zitten en zouden we stikken. Maar dat kan alleen in afgesloten ruimtes gebeuren zoals in mest tanks. Er zijn ongelukken gebeurd van mensen die daar in gingen en stikten.

Stikstof wordt pas echt vervelend als het zich bindt aan iets.

1. Zoals in een verbrandingsmotor tot NOx. Dat reageerst tot salpeterzuur en is slecht voor je longen en boomwortels. Maar elke verbrandingsmotor heeft een katalysator waardoor er geen NOx meer uitkomt.

2. Of zoals bij mest van veehouders bedrijven. Als plas en poep van dieren bij elkaar komt dan ontstaat ammoniak NH3. Dat schijnt slecht te zijn voor planten.
Wat ze in groningen doen is stikstof uit de lucht halen en bijmengen met russisch gas waardoor het in je cv ketel en gasfornuis reageert tot NOx. Cv ketel en gasfornuis hebben geen katalysator waardoor je dus salpeterzuur thuis maakt! Dan zijn we dus allemaal onze longen en boomwortels aan het verpesten! En dat terwijl de regels voor brandstofmotoren steeds strenger worden!

Beter zou zijn om cv ketels op hoogcalorisch gas te laten draaien. Aanpassing kost 100,- per cv ketel. Dan hoeven ze in groningen geen stikstof bij te mengen.
Er zijn 2 mogelijke reden waarom ze het wel doen:

1. Ze zijn in Den Haag ongelofelijk dom
2. Ze doen dit expres omdat ze uitgaan van de onwetendheid van de mensen zodat ze kunnen laten zien op kaartjes dat de NOx omhoog gaat zodat ze nog meer belasting kunnen heffen.

In beide gevallen is onze overheid geen goede volksvertegenwoordiging!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia