maandag 12 september 2016

Weigert Van der Steur om criminele Raad Kinderbescherming, gemeente Duiven, jeugdzorg en curator te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?!

Zoek en gij zult vinden... 'werk'zaam bij het Ministerie 'Veiligheid en Justitie'

Dit is hem dan beste mede-Nederlanders... de niet-zo -vriendelijk-kijkende

mr. Erwin Bervoets:


Werkzaam op het Ministerie van 'Veiligheid en Justitiebij het

'Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing' in dubbelfunctie:

1. Hoofd Juridische en Internationale Zaken, sinds oktober 2013 en
2. Hoofd Afdeling Juridische Zaken IND Procesvertegenwoordiging, sinds 2008

Desondanks heeft deze 'heer' nog tijd over om 'te sparren' aldus het Academienetwerk en 'met stip binnen op plaats 2 in de hitlijst':

'Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparring-partners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen van verschillende organisaties en functieniveaus. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons.' 

waar mr. Bervoets dus 'gezellig meebabbelt'. Waar hij die tijd vandaan haalt...?


Dat is simpel: bij een echt PAS-familiedrama sinds 2008 - mogelijk gemaakt door de criminele jeugd'hulp'verlening van 'Samen Veilig' Midden Nederland en dito 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Hopmans - stemde ook Raad voor de Kinder-'bescherming', regionaal directeur/ dhr. dr. Jansen (enge, smalle man met een dun baardje) en de algemeen directeur/ mw. drs. Roeters in met de huidige 3e, internationale kinderontvoering sinds d.d. 27-06-2016 tijdens lopende ondertoezichtstelling - zoals deze juist door de rechtbank Gelderland t/m d.d. 03-08-2016 in het belang van de kinderen was geacht - en naar diezelfde RvdK verwees deze mr. Bervoets (ook MinVJ maar een andere afdeling) tot 2-maal toe terug... en weigerde om in te (laten) grijpen, zoals aan '5x-sorry' minister Van der Steur - als eindverantwoordelijke voor ook de RvdK - was verzocht.

Wat een 'meesters van lik-me-vessie'; het is eenieder duidelijk dat het MinVJ/ deze mr. Bervoets - namens de minister Van der Steur - op arrogante wijze meent deze vader/ burger Groenendijk 'af te kunnen poeieren' en de drie sinds > 2 maanden ont-voerde, Nederlandse kinderen in de steek te laten op een 'onbekende bestemming'. Van enig respect voor onze mensenrechten (eerlijk proces en familieleven) of de wetten/ 'recht'staat is absoluut geen sprake, zo blijkt uit hun (gezamenlijke) non-handelen... onbestaanbaar!

Hoe hypocriet is dan het kleine artikel uit de regionale krant 'de Gooi en Eemlander' - nu onderdeel van een 'vieze kranten-groep' - waarin dezelfde minister Van der Steur liet melden 'via een website goede ideeen tegen vechtscheidingen te willen inzamelen' en daarvoor - als zijnde het een wedstrijd? - 'de site www.divorce-challenge.nl lanceerde'... vanaf zijn prive-lanceerinrichting; 'Cape Van-der-Steur-al'?

Groenendijk heeft 1 goed idee: Van der Steur & Co moeten zich aan de wet houden en diegene die dat niet doen via het strafrecht (laten) aanpakken!

Maar precies dat wordt dat op heden geweigerd door 'het systeem' dat 'de vrindjes met andere criminele baantjes uit de wind houdt'. Precies tegenover-gesteld aan wat wettelijk zou moeten en waarvoor hij publiekelijk zegt te staan... ergo: een nep-minister!
Internationale kinderontvoering bij lopende ots maar het MinVJ weigert hulp!

'Doe maar niets dan lossen 80% van de problemen zich vanzelf op'? Verwijs maar 'ge-woon' terug naar de smerige slager - RvdK - die blijft proberen om hun stinkende vlees als 'hartstikke lekker' te verkopen? Terwijl de volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk zich nu juist daarover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ minister Van der Steur beklaagde...! Bij dit '20%-geval' houdt pas op als de kinderen weer terug in Nederland/ te Bussum en eindelijk bij hun eigen vader zijn - en vele 'partijen/ personen' in de gevangenis zitten - waar zij thuishoren...!


Chronologische update 5x-sorry minister Van der Steur:

d.d. 02-08-2016 GRN aan MinVJ:
 


Minister Van der Steur wordt om gepaste stappen verzocht (zie punt 7 ) na 3e internationale kinder-ontvoering sinds d.d. 27-06-2016 en de criminele medewerking daaraan door de gemeente Duiven/ Gelderland
d.d. 12-08-2016 MinVJ aan GRN:

Van der Steur zwijgt en mr. Bervoets verwijst 1e keer naar de RvdK van wie hij beweerde dat een 'zorgvuldige en adequate behandeling verwacht zou kunnen worden'... kul.

Hij mag in zijn eigen sprookjes willen geloven maar Groenendijk doet dat zeker niet. Zoals Van der Steur d.d. 02-08-02016 - en dit al jarenlang! - werd toegelicht en onderbouwd met feite-lijke argumenten/ bewijzen.


d.d. 15-08-2016 GRN aan MinVJ:
 
Melding: 'slager keurt het eigen vlees' wordt niet ge-accepteerd en finale oproep om 'gepaste maatre-gelen te nemen' alsmede aankondiging openbaar-making van integrale audio-opnames; dit is in maatschappelijk belang en onvermijdbaar gebleken!


d.d. 28-08-2016 GRN aan MinVJ:

Aankondiging van 5x aangifte jegens betrokken 'partijen/ personen' waarvan proces-verbaal jegens 1) criminele gemeente Duiven/ burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten, 2) 'zeer bijzondere' curator Hopmans en 3) ziekelijk-egoistische 'moeder' S.S. reeds gerealiseerd werden. Nog volgen: de RvdK en de RvIG... wordt vervolgd en gepubliceerd.


d.d. 07-09-2016 MinVJ aan GRN:

Ontvangen d.d. 09-09-2016.... 2e keer afschuiven middels verwijzing naar gesprek met de bewust falende, criminele RvdK/ Arnhem. dr. Jansen d.d. 08-09-2016. Ergo: de 2e afschuifbrief van mr. Bervoets - dit namens mr. Van der Steur - werd pas na afloop ontvangen... aldus zo gepland, nietwaar?!

Niet dr. Jansen, maar drs. Roeters is de 'landelijke baas' en in deze casus gevraagd omdat Arnhem aangetoond 'er een crimineel potje van maakte', zoals schriftelijk aan haar verzocht werd. Met deze Roeters heeft Groenendijk ook ter zake haar tijd bij de Inspectie van het Onderwijs nog wat appeltjes te schillen...

Zoals het niet willen uitvoeren van wettelijk vereist nalevingsonderzoek naar de onbehoorlijke klachtafhandeling ter zake het onmogelijk maken van bijwonen van de eindmusical van de oudste dochter, bijvoorbeeld. Weet u nog? Groenendijk wel... en alles keurig gearchiveerd; publicatie in voorbereiding!

Op dit moment wordt gemeld dat het gesprek bij de RvdK te Arnhem met de regio-directeur, dhr. dr. Jansen d.d. 08-09-2016, vanaf 16:00 uur in totaliteit 36 minuten duurde... hij bleek een 'schoft/ crimineel', aldus Groenendijk, en dat werd hem in het gezicht gezegd. De waarheid mag, neen, moet gezegd worden. Nadere stellingname en aangifte jegens dr. Jansen en eigenstandige publicatie volgen, zoals ook hem werd aangekondigd.

Holle vaten klinken hard, maar zijn verder leeg van binnen... Van der Steur!

Wederom geen enkele inhoudelijke reactie op de geconstateerde wanpraktijken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ RvdK... 6x sorry zeggen is te veel voor Van der Steur. Exit met die mijn'heer' de minister die weigert op te (laten) treden bij 3e, internationale kinderontvoering tijdens een lopende ondertoezichtstelling!

Niet pas 'na de verkiezingen', maar nu en per direct. Wat een totale nietsnut, aldus Groenendijk en ge-baseerd op de feiten = 100% bewijs.

De integrale audio-opname liegt niet, zoals vele 'tegenpartijen', inclusief de Raad voor de Kinder'bescherming' & Co - MinVJ - dat zelf wel doet als ze het  van deze school'meester in volharding en gelijk-hebben' niet met juridische middelen/ op feiten kunnen winnen'...!

In de praktijk van 'de vechtscheiding' bewijst het MinVJ/ Van der Steur zich als een bewuste verzaker die 'mooie praatjes houdt over de rechtstaat en veiligheid' maar in de praktijk niets wenst te doen tegen - collega? - criminele 'hulp'verleners, dito bestuurders en -'recht'ers ondanks het 100% wettig en overtuigende bewijs dat bij de aangiftes werd verstrekt. Rarara, hoe kan dat nou, ministers?


Ergo: zoals Groenendijk eerder schreef... Nederland is geen 'recht'staat (meer) en het werkelijke tuig van de richel blijkt in het kabinet te zittenKinder- en men-senrechten interesseren Van der Steur niets. Tijdens de lopende ondertoezichtstelling ontvoerd - art. 279 Sr. - en daarmee negeren van de (toen) geldende beschikking van de rechtbank Gelderland... Van der Steur vindt het prima

In een werkelijke rechtstaat beslist niet de ziekelijk-egoistische 'moeder' S.S., niet SVMN/ team'leider' dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K., ook niet de 'zeer bijzondere' curator en evenmin de RvdK/ Roeters en Jansen... het beslissende woord ligt bij de rechter. En deze rechtbank Gelderland oordeelde dat de ondertoezichtstelling in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 was verlengd en het door SVMN ingediende verzoek tot vroegtijdige stopzetting daarvan, werd de facto 'niet-ontvankelijk' verklaard = niet-goedgekeurd.

Dat de 'moeder' voor de 3e keer onze meiden ontvoerde tijdens lopende ots, dit weer naar Duitsland, en 'alles en iedereen', behalve hun eigen vader en de overige Groenendijk-familie, desondanks niets wenst te doen, bewijst crimineel samen-span en het failliet van de 'rechtspraak' in Nederland.
Het sprookje van de Nederlandse 'recht'staat bewijst zich als nachtmerrie!


De rechter werd totaal genegeerd, Vrouwe Justitia geminacht, de belangen en rechten van drie Nederlandse kinderen (en hun vader) vertrapt... dat is de wer-kelijke praktijk van de 'recht'staat en het 'MinVJ' anno 2016. Over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op)rechte rug van hun vader. Onacceptabel.


Precies tegenovergesteld aan de 'VVD-verkoop-praatjes' van ministers Rutte en Van der Steur bij de NOStumperds; de verkiezingen komen er weer aan... Van der Steur 'werkt' aan zijn 'come-back...' en ook primus inter pares-minister Pinokkio: 'ga niet langs start maar direct naar de gevangenis'!

'U' en uw Ministerie van VJ zullen 'exposed' worden; dit ook in het buitenland... minister Timmermans wil vast wel vertalen; dat 'genie?-nep-huiliehuilie'.

Groenendijk zal beginnen met de BOA-directeur mr. De Lange van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zoals aangekondigd, en daar ook het Openbaar Ministerie 'in haar hemd' gaan zetten. Tot 3x toe werd tevergeefs een afspraak gemaakt, maar geweigerd om de verzochte aangiftes jegens het MinOCW/ De Lange en mr. ing Peijnenburg op te nemen. Publicatie in detail volgt; zie eerder...


Wilt u nog even lachen om de huidige 'minister-president' VVD-Rutte?


Ook het OM bewees zich, 1x Amsterdam en 1x Midden-Nederland, feitelijk als een 'criminele organisatie' (niet) te gedragen; een 'advies tot niet-ontvankelijkheidsverklaring' te geven middels hun verwijzing naar 'artikel 12 procedure' - die zonder proces-verbaal van aangifte echter altijd afge-wezen wordt door het behandelende (?) hof. Wat een 'goede' tip, van OM-ers van mr. Bolhaar/ (nog) voorzitter van het College Procureurs-generaal; schandaligst...!

Het OM weigerde de facto om 100% bewezen criminele 'bestuurders' op het MinOCW te laten (gaan) vervolgen... schokkend. Het OM handelde als een politiek orgaan; onbestaanbaar. Dat is geen recht-, maar een kromstaat. Geen wetshoeder, maar juist een -loeder!
De waarheid duurt het langst; leugens komen uit. In alle openbaarheid.

Ergo: de kleine man/ vrouw wordt altijd gepakt, maar als 'de top?' zelf - structureel - 'in de fout gaat' dan wordt die niet aangepakt en zelfs gepoogd om de aangever te misleiden!

Dat stinkt gigantisch naar een bestuurlijke, hulpverlenings- en juridische beerput' waarvan Groenendijk, nogmaals, het wettig en overtuigend bewijs al vergaarde - 100 ordners, 59 aangiftesen 77 beschikkingen/ proces-verbalen  sinds 2008 - die nu aan Nederland openbaar gemaakt zal moeten worden (ots-beschikkingen na d.d. 01-01-2015 werden niet aan Groenendijk gezonden na wetswijziging).

Omdat niet alleen het MinVJ/ Van der Steur weigert in te grijpen, maar ook de 'koning Kluns' tot 2-maal toe liet verwijzen naar een niet-bestaande MinVJ-brief op mijn navraag: 'wanneer is onze Prinsessendag?' en daarmee bewees enkel voor zijn eigen dochters oog te hebben, maar 'te schijten op het leven van drie ontvoer-de burgerprinsessen en de >50 aangetoond criminele 'recht'ers in zijn? koninkrijk helemaal dolletjes vindt'... dan is dat de juiste, - en daartoe gedwongen - enige weg.


Weg met de koning; leve de - pacifistische - revolutie;
weg met de 'Oranjes'; leve ons fiere Rood-Wit-Blauw.

Weg me 'het tuig in het kabinet';
herstel Vrouwe Justitia in ere!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Ontvoerde derde dochter Imke Abeni, maandag 12 september, moet op afstand worden gefeliciteerd... toch is papa bij je; happy birthday to you!

          
Allerliefste Imke Abeni; van harte gefeliciteerd met je 11e verjaardag!
  

Hier is je eigen papa die jou natuurlijk met heel mijn hart wil feliciteren met je 11e verjaardag;

     hieper-de-piep-hoera... lang zul je leven in
     de gloria!

     Van harte gefeliciteerd met je verjaardag,
     lieve derde dochter van je vader...


Ik wens je voor dit nieuwe levensjaar; weer een goede gezondheid, veel vertrouwen in je eigen kunnen en ook eindelijk een dikke knuf samen!


Wij horen bij elkaar en daar komt nooit iemand tussen, meid, ongeacht wat ze allemaal zouden zeggen; dat is gewoon niet waar.

Wij hadden het altijd goed samen en dat hoop ik jou, en je zussen, dit jaar weer te kunnen gaan geven...


Weet dat papa iedere dag aan je denkt, bij je is en voor ons vieren blijft vechten. Omdat echte liefde het langste duurt.

Vier vandaag jouw verjaardagsfeest, eet lekker veel taart en laat je verwennen met kadootjes... weet dat ik je probeer te bellen.Ook van oma, opa en de rest van de familie in Nederland van harte gefeliciteerd en een dikke knuf, waar je nu dan ook bent.

Papa houdt ontzettend veel van je, ik ben trots op je en mis je... houd vol; alles komt goed!ps: ik ben erg benieuwd hoe goed jij inmiddels zelf al kunt spelen op de gitaar...Net als voor je twee zussen schreef je papa voor jou een gedicht om je welkom te heten in ons - toen warme, gelukkige 'nest' met je papa Groenendijk en mama S.


Alle gute Dinge sind drei...              1. Alle gute Dinge,                      
  die uns zusammenbrachten.
Vereint auf einem Punkt,  
du bist ein Wunderkind.   

2. Du wolltest langer warten,
warum das weisst nur du.
Sei willkommen auf der Erde,
geboren aus Mutterschoss.


3. Wir lieben Dich mit ganzem Herzen,
und sind schon sehr gespannt.
Was wird aus Dir mal werden,
wieviel Freude Dir dein Leben bringt.

4. Willkommen in unserer Mitte, 
bei deiner Mutter und deinem Papa.
Du hast auch zwei liebe Schwester,
es gibt Joerdis und auch Lina. 

5. Eine grosse Familie,
zusammen sind wir fuenf.
Ausserdem die Katze Findus,
du siehst, bist nicht allein.

6. Deine Mutter, die war Klasse,
hat dir das Leben geschenkt.
Machte alles nur aus Liebe,
und war immer fuer Dich da. 

7. Da hast du auch dein Vater,
und der sagt ohne Scherz.
Freue Dich und finde dein Glueck,
mit Verstand, aber niemals ohne Herz!

8. Deine grosse Schwester Lina,
die wird sich um Dich kuemmern.
Du bist so ein liebes Baby,
das ist doch wunderbar.9. Joerdis ist deine zweite Schwester,
ein Brocken Energie und Temperament.
Ihr werdet Euch bestimmt lieben,
Geschwister sein ist schoen!

10. Willkommen in unseren Herzen,
du gehoerst jetzt zur Familie.
Alle gute Kinder, sind bei uns jetzt drie!
Einsam, zweisam, dreisam; viel Glueck.


Op papa kun je rekenen... omdat hij echt van je houdt; altijd en overal.


Toen jij bij ons mocht komen, beloofde ik ook altijd goed voor jou te zorgen en dat heb ik gedaan. Dit toen 'mama en papa nog samen waren' en ook altijd toen jullie bij mij kwamen... in je herinneringen weet je dat papa er altijd voor je was en alles voor je deed wat een goed vader met zijn dochter(s) doet en dit ook andersom - gelukkige tijden...

Lees de 53 papaweekend-verslagen bovenaan maar eens na... Inmiddels hebben wij elkaar al 904 dagen niet meer mogen zien en dat is voor jou, je zussen en voor mij onbestaanbaar. Dat is echt niet normaal.

Jouw doosje 'ik houd van jou' en je laatste lieve berichtje op het krijtbord op de wc maken mijn leven iedere dag een beetje mooi... 

jij zit in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn huid, want... daar hoor je! Net als je zussen.

Wij blijven bij elkaar; jij bent mijn derde super-dochter en ik blijf altijd je eigen vader.

Op papa kun je rekenen omdat hij overal en echt van je houdt...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia