vrijdag 17 juni 2016

Gegrond 'opstandige' burger die onrecht niet pikt, krijgt aangifte en verhoor van 2,5 uur te verduren... 'recht'staat anno 2016?!

Onaangekondigd 'gang-bezoek' wijkagent; maar publicatie ongewenst:

Zoals in publicatie d.d. 03-06-2016 en voorgaande openbaar gemaakt, werd recht-zoekend burger/ volhardend vader d.d. 15-04-2016 'getrakteerd' op een 'gang-bezoek' van Bussumse wijkagent XYZ/ dienstnummer GNV 10005. Dit 'vanwege een mail-bericht van mijn collega's uit Duiven' en 'met betrekking tot uw ex... en uw kinderen' en waarvan enige tijd een integrale audio-opname van 1 uur te beluiste-ren viel. Verleden tijd inderdaad; viel. Niet meer. Ook de naam van 'mijn wijkagent' te Bussum en zijn foto werden verwijderd. Want 'daarvoor werd geen toestemming gegeven'... Eveneens werd een korte passage over zijn naam en de suggestie van een mogelijke -sverandering verwijderd. Na nu bekend, werd dat niet op prijs gesteld en leidt af van datgene waar het deze burger om ging en gaat... in alle openbaarheid.

Hoewel desbetreffende wijkagent zei 'open en eerlijk' te zijn en met de audio-opname - door mij ook netjes gemeld aan deze mijnheer - 'geen probleem te hebben', bleek dat niet voor publicatie daarvan op internet te gelden. Dat had ik dan helaas verkeerd begrepen; mijn excuses daarvoor. Overige (en de komende) publicaties worden echter niet verwijderd omdat de waarheid/ feiten gezegd mag (/mogen), nee, moet(en) worden!


In mijn visie (ondersteund door de audio-opname; ook getuigen in de buurt/ buren) werd deze wijkagent - zonder hem op wat voor wijze dan ook te (be-)dreigen of iets dergelijks! - 'mijn huis uitgezet' - rot op... wegwezen; u bent hier niet meer welkom! - en 'vluchtte hij' voor de waarheid over helaas 'zieke-lijk-egoistische moeder'; de zeer partijdige en onre-delijke jeugd-'hulp'verlening; zelf-verzakende politie/ het dito OM en ook 100% bewezen; vele criminele 'recht'ers te Arnhem = Arn-hel...

maar dat wilde hij helemaal 'niet horen'.

Dat was niet het doel van zijn bezoek, zoals hij ook zelf bevestigde, zonder dit echter tijdens zijn bezoek concreet te willen maken, ondanks mijn herhaald verzoek daartoe (ook nadien schriftelijk).

Nee, het ging hem daarom te kijken 'hoe Groenendijk in diskrediet te brengen was'?

Geheel ten onrechte! De 'gebruikelijke strategie om mondige burgers een halt toe te (laten) roepen'. Het Klein-Orkest zong er jaren geleden al over, maar dan ter zake de situatie in de (voormalige) DDR/ Oost-Duitsland: 'want wat is nou die heilstaat, zeg mij, wat is hij waard, als iemand die 'afwijkt = enkel de waarheid zegt' voor 'gek' wordt verklaard?'. Niets. Dan dooft het licht. Dat gaat niet gebeuren, beste politie. Dus: sta op goede dienders, onze broeders; knikker dan eindelijk uw be-smette 'collega's' uit uw midden en help Vrouwe Justitia in zijn rechtvaardig ver-weer! Red onze drie meiden van 14, 12 en 10 jaar uit dit diep-trieste, onbestaanbare PAS-familiedrama. Stop de vaderverstoting. Help drie meiden hun eigen papa terug te geven en de rechtstaat in ere te herstellen...! Onze dank bij voorbaat en hulde.
Aangifte door wijkagent en onprettig verhoor door 2 rechercheurs te Huizen

Zoals gemeld, ontving ik op dinsdag d.d. 31-05-2016, een uitnodiging van de politie gedateerd op vrijdag d.d. 27-05-2016 tot verhoor vanwege - vermeende - belediging. Hoewel geen nadere informatie in deze brief vermeld stond en ook de naam van deze aangever niet bekend werd gemaakt, vermoedde ik reeds dat dit deze wijkagent was... dit gelet op de vermeldde 'pleegdatum van d.d. 15-04-2016'.

Inderdaad bleek, na het (vrijwillige) verhoor d.d. 09-06-2016, dat een juiste veron-derstelling te zijn geweest en was het de wijk-agent XYZ met dienstnummer GNV 10005 die op donderdag d.d. 26-05-2016 om 13:58 uur bij dezelfde politie Huizen aangifte jegens Groenendijk deed van - vermeende - 'belediging, smaad en of smaad-schrift' onder proces-verbaalnummer: PL0900 2016-121430-2. Er bestaat kennelijk ook een -streepje 1 of begrijp ik dat verkeerd? En niet kunnen inzien of ontvangen...

Door mij gevraagde journalist Nico van den Ham maakte volgende video-opname voor desbetreffend verhoor te Huizen:


Na een onprettig verhoor van bijna 2,5 uur waarbij deze recht-zoekend burger en volhardend vader onder meer geconfronteerd werd met 'niet de waarheid-zeggende' rechercheurs en 'onder druk zetten/ intimideren' op verschillende wijzen, werd o.a.:

1. er 'onder protest' - bij weigering zou ik aangehouden worden - als verdachte met mijn medewerking - daar was geen 'optrommelen van de hulpofficier met dienst-nummer GNV9342' na hun onjuiste terugmelding naar het 'backoffice' voor nodig! - digitale vingerafdrukken afgenomen en mijn identiteit vastgelegd met digitale foto;

2. de aangifte van deze wijkagent weliswaar 'ter inzage gegeven', maar dus geen kopie verstrekt ondanks mijn verzoek daartoe. Toen ik deze aangifte 'dan maar' ging overschrijven, werd deze van tafel weggerukt. 'Dat kunt u via uw advocaat laten opvragen; welke advocaat heeft u?' Hij wel een kopie, maar de burger niet? Kul;

3. ten onrechte gemeld dat 'het maken van een heimelijke (video? = geluids!) opname van het verhoor strafbaar zou zijn'... aldus goed-ingelichte Groenendijk. 'Dat u dat weet, meldde 1 van de rechercheurs ook... Dat klopt echter niet; uiteraard mag je 'als deelnemer aan het gesprek' - 'ongebruikelijk of niet', zoals ook gepoogd werd - je eigen woorden opnemen. Dit juist om 'verdraaiing(en) of omissie(s) achteraf te voorkomen' c.q. aan te kunnen tonen, zoals herhaald noodzakelijk bleek in de (juri-dische) procedures in voortdurend PAS-familiedrama sinds 2008.


en maakte melder van misstanden Nico van den Ham volgende 2e video met mijn reactie, direct na verhoor:Het vervolg; opnieuw uitnodiging tot (eventueel) tekenen van 'uw verklaring'

Na enige herstel- en bedenktijd volgde mijn (aanvullende) reactie per mail op vrijdag d.d. 10-06-2016, 15:58 uur waarop (nochtans) helaas geen reactie volgde. Ook in de brief van rechercheur GNV 10234 - en haar collega: GNV 10233 - gedateerd op de maandag, d.d. 13-06-2016 en ontvangen woensdag d.d. 15-06-2016 werd niet op mijn mailbericht gereageerd, maar werd ik wel opnieuw uitgenodigd om naar het poli-tiebureau te komen om 'eventueel uw verklaring te ondertekenen'.

Ter verificatie van de juistheid van het, aldus door de recherche gemelde en inmiddels, klaarblijkelijk, opgestelde transcript van de door hen, halverwege het verhoor, gestarte audio-opname werd om toe-zending van opname plus transcript verzocht, maar tot op heden niets ontvangen.

Dan is het helaas ook niet mogelijk om een, 'uw?' verklaring te tekenen... en werd aldus een rappel mijnerzijds verzonden.
Ditmaal zowel per mailbericht, 15:55 uur alsook per aangetekende en ondertekende post-verzending van mijn brief d.d. 16-06-2016. Uiteraard wordt de reactie van de recherche (geanonimiseerd) opnieuw gepubliceerd. Openbaarmaking is de beste verdediging.


Nadere formele stappen worden overwogen en publicatie omtrent het 'wan?gedrag van de recherche bij het verhoor en de 'opmerkelijke zaken' in deze aangifte van de wijkagent volgen zeker. Ook de beweringen = weer boude leugens waarbij deze vader 'door het slijk gehaald en hij als 'Gekke Erik' neergezet werd', zoals door de nochtans voor mij anonieme melder in Duiven - waarschijnlijk de 'moeder' - en 'gesteund door de hulp?-verlening' door desbetreffende agent in Duiven 'in ontvangst werd genomen' en als 'de waarheid' = pure leugens/ ophitsing! aan de politie Bussum/ 'mijn' wijkagent doorgegeven werd? Leidend tot onnodige 'escalatie' tussen deze (altijd) pacifistische maar zeker gegrond 'boze' = volhardende vader en deze wijk-agent na zijn onaangekondigde gangbezoek 'met dubbele agenda'.
Wie poogt hier weer de boel 'op te hitsen' met onheuse 'zorg?'melding te Duiven?


Afbeeldingsresultaat voor moeder lacht zich rotEn 'de veroorzaker'; de onbekende melder te Duiven die werkelijk diegene is die 'smaad en laster pleegde... dat alleen niet 'en public' deed en dan niet te vervolgen is naar het strafrecht, maar zo wel weer veel ellende, leed en verdriet veroorzakende persoon blijft weer 'buiten beeld en buiten schot'.

Wat een smerige handelswijze; op welke manier in het belang van onze kinderen? De moeder van - ook 'mijn' = onze kinderen met zich diep schamen om haar ziekelijk-egoistische 'belangen' op deze wijze over - vooral! - hun ruggetjes en mijn altijd (op)rechte rug door pogen te drammen...! Deze ex-partner van 'de moeder' herhaalt zich grote zorgen te maken over haar geestelijke gezondheid en verzoekt haar weer om 'gepaste (psychologische/ -iatrische) hulp te zoeken'.  Was haar? melding bij de politie Duiven; een 'goed' advies van 'misselijk-makende' jeugd'hulp'verlening van 'Samen Veilig' Midden Nederland; teamleider S.S. en gezinsvoogd M.K...

of was dit op advies van de 'trollige' bijzonder curator mr. Hopmans met haar zeer curieuze taakopvat-ting? Of in combinatie?


Wenst het OM/ de recherche de confrontatie met Groenendijk aan te gaan?


Eerst wordt de recherche/ politie en het OM - wederom een onbekende 'officier van Justitie' - echter 'de kans gegeven' om 'hun strategie te herzien'.

Dit door alsnog inhoudelijk te reageren op mijn brief d.d. 16-06-2016 en daarin gedane verzoek omtrent 'een kopie van de audio-opname alsmede het transcript gemaakt door deze re-cherche' te honoreren of

de 'opmerkelijke; (on-)terechte?' aangifte van de wijkagent onverwijld 'te seponeren'... to be continued? in nu slecht Nederlands. Mijn excuses/ my apologies.

Inmiddels werd bevestiging van doorzending aan recherche Gooi & Vecht-streek ontvangen; mijn dank, goede diender ABC! 

Bijna weer Vaderdag van het jaar 2016, ditmaal...

Deze zondag, d.d. 19-06-2016 is weer Vaderdag en uiteraard hoop ik door mijn 3 meiden verrast te worden. De vorige jaar, 2015, door de middelste en jongste dochter (toen nog) op de basisschool gemaakte cadeautjes voor Vaderdag werden echter nooit ontvangen maar bleken helaas door hun 'moeder' te zijn achtergehouden...


Papa weet dat jullie mij niet vergeten zijn en ja...

altijd houd ik ontzettend veel van jullie alle drie;

'tot de maan en weer terug'!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

 

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

donderdag 9 juni 2016

Koning Salomo verraden in 'Paleis van Misdaad' te Arnhem: bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' tegen een onmogelijke 'beschikking in hoger beroep?' ingediend.

Het Paleis van Justitie te Arnhem = 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel:

Niets heb ik tegen de Arnhemmers of de stad Arnhem, sterker nog, vandaag scheen de zon er lekker en was het er 'leuk en gezellig', alleen... op de Walburgstraat 2-4 staat een heel lelijk gebouw. Het Paleis van Justitie = de Rechtbank en het Hof Arnhem tezamen. En mijn inziens 'nog veel lelijkere mensen' die er werken. En dan bedoel ik niet de vriendelijke dames en heren van de parketpolitie of de medewerkers aan de centrale balie et cetera. Die doen 'gewoon hun werk'... al zou ik daar persoonlijk nooit bij/ voor willen werken. Nee, bedoeld worden de zogenaamde wets-'hoeders' = in de praktijk zich bewijzende als zijnde wets'loeders'; feitelijk 'criminele not-abelen'... onder de 'Anfuehrung' van dito besturen met presidenten Blaisse en Van der Winkel.


Dankzij hen inmiddels 810 dagen geen omgang tussen 3 minderjarigen van nu 14, 12 en 10 jaar en hun eigen en altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader. Dat is emotionele kindermishandeling! Over de ruggetjes van onze drie dochters...


Jegens (nog) president mr. Blaisse van de 'Krom'bank alsmede medebestuursleden Civile en Evers werd met gegronde reden en op grond van de wet aangifte gedaan van door hen gepleegde strafbare (non-) gedragingen. Hetzelfde geldt voor mrs. Van der Winkel van het 'Sof Arnhem' alsmede jegens een 50-tal misdadige 'rechters, griffiers en secretariele medewerkers'. Allemaal gegrond en 100% bewijs. Dit ongeacht wat het OM daarover schreef - nadere reactie volgt - want sluitend en on-omstotelijk bewezen middels omvangrijk dossier en belastende audio-opnames. Dat lijkt misschien 'niet mogelijk of ongeloofwaardig', maar ik garandeer u dat geen woord gelogen is op deze PAS-site en alle beweringen ook te bewijzen zijn/ bewezen werden.

Dit is het resultaat van 'liegende en bedriegende' jeugd'hulp'verleners en daarmee instemmende 'krom'spraak versus een volhardend vader die zijn drie meiden nooit in de steek zal laten en vecht voor de waarheid, vecht voor hun samenzijn en liefde. Zich inderdaad 'met alles wat hij heeft' tegen dit onrecht, tegen deze 'georganiseerde ouderverstoting'/ Parental Alienation Syndrome' en voor het geluk van - ook 'zijn' - meiden die hun beide ouders - maar nu vooral: hun eigen lieve papa - meer dan nodig hebben. Een einde aan ons PAS-familiedrama, geen 'einde aan papa'... nooit!

Let wel: het doen van een 'valse aangifte' is strafbaar en als mijn aangiftes - aldus het OM - 'op niets slaan of niet bewezen zouden kunnen worden'... waarom werd deze Groenendijk dan niet al veel eerder gearresteerd? Of een juridische procedure tegen hem begonnen? Neen, dat gebeurt niet omdat 'ze' weten dat ik keihard gelijk heb. Neen, hun 'strategie' is het nu 'weigeren van verdere aangiftes over eenzelfde? mis-drijf?!', negeren en afdekken van misdadige (non-) gedragingen van wets'loeders' en het 'in diskrediet' pogen te brengen van een zich verzettend, eerzaam en wel-wetsge-trouwe burger. Die zijn 'zaakjes op orde heeft, gewoon werkt als docent en waar niets op aan te merken valt'. Maar dat is niet van belang... de politie 'komt vragen of ze mij kunnen helpen'. Zie eerdere politie-publicatie.

Met het doen van aangifte van 'belediging' omdat...? en door...? dat hoor ik pas donderdag, 14:30 uur te Huizen waar ik 'uitgenodigd ben voor verhoor'. Nou, wat een leuk 'feestje'... als u mijn sarcasme tussen de regels door leest. Komt Groenendijk en Vrouwe Justitia steunen! Van harte bent u uitgenodigd om 'een stukje taart mee te komen eten' op de 'Graaf Wichman 1'.Salomon's oordeel: kinderen zijn ondeelbaar van beide ouders!

Sinds 2008 verweert
deze volhardend vader en recht-zoekend burger zich tegen de meest smerige beschuldigingen van de ziekelijk-egoistische 'moeder' in samenspan met de partijdige en onredelijke jeugd'hulp'verlening en steeds meer tegen de niet-boven-de-partijen-staande-en-op-grond-van-de-wet-en-in-het-belang-van-de-kinde-ren-oordelende-'krom'spraak! Vroeger... zoals ons 'gewone' burger dat geleerd werd en zoals het ook 'zou moeten zijn', dacht ik dat 'de rechters' te vertrouwen waren. Dat rechtschapen burgers 'geen eigenrichting plegen' maar de zaak aan 'koning Salomo'/ de rechter voorleggen voor een prudent en wetsconform oordeel. Tevergeefs...!


Helaas kan daarin niet meer geloofd worden. Integendeel. De 'recht'spraak is onderdeel van 'het probleem' geworden. En daarmee bedoel ik niet alleen in ons eigen, diep-trieste PAS-familiedrama, maar ook als 'groot maatschappelijk probleem'. De 'recht'spraak 
in Nederland anno nu... is corrupter dan u ooit voor mogelijk zou houden. Dus niet; 'er worden fouten gemaakt maar over het algemeen is alles keurig en goed geregeld'... neen; 'crimineel, corrupt en kromspraak'. Uiteraard: 100%... onomstotelijk en wettelijk bewezen!

  • Zowel schriftelijk bewijs alsook schokkende audio-opnames voorhanden; wordt gepubliceerd ... de waarheid mag, neen, moet gezegd worden!


De president - van het 'Sof' - mr. Van der Winkel verwees 'vriendelijk' naar 1 jaar gevangenisstraf bij publicatie van opname van criminele 'recht'zittingen... dat zegt al alles, nietwaar?! Deze 'president' wenst klaarblijkelijk niet dat de waarheid openbaar wordt? Juist dan zal dat gebeuren... drie kinderen - en hun vader - in jarenlang en voortdurend PAS-familiedrama storten 'dankzij' criminele familie-'recht'spraak is onacceptabel. Nederland zal alles over 'u' = deze 'recht'ers en hulpjes weten... alles kunnen gaan lezen en horen! De waarheid duurt het langst.Nu weet ik dat ik een 'dom schaap' was en in Nederland anno 2016 helaas geen sprake (meer) is. We wonen in een 'recht'ers-dictatuur waar niet op grond van de wet of in het belang van de kinderen - in onze familiezaak, met opgeteld 35x te'recht-'zittingen - werd beschikt, maar op grond van heel andere belangen. Zoals het grote financiele belang van jeugd'ellende bezorgers' van 'Samen Veilig' Midden Nederland  (onder toezicht-stelling = flink budget voor 3 kinderen sinds 8 jaar!) en de zeer bij-zondere curator 'trol' Hopmans en nu vooral: het 'overeind houden van de illusie van 'recht'staat'. Want: vader's bewijzen zijn schokkend; 'over en sluiten' voor hen!Indiening bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' vs. 'beschikking'


(Nog) president mr. drs. Blaisse/ 'krom'bank Arn-hel:

'Hoe kunt u beweren dat uw 'recht'bank beschikkingen afgeeft die 'recht'sgeldig zijn als daar verkeerde hand-tekeningen onder staan? Die niet van de rechter en griffier maar (mede) van een secretariaatsmedewerker! afkomstig blijken te zijn? Dat is puur bedrog; naar wetboek van Straf-recht art. 225 is dat 'valsheid in geschrifte' en vervolging zal omgezet worden. Te uwer herinnering:

luistert u zelf nog maar eens naar uw eigen leugens in ons 'overleg'gesprek in uw 'marmeren achterkamertje' (onderaan artikel). De waarheid duurt het langst...!

Ook: 'hoe kunt u beweren dat er onder uw 'Fuehrung?' recht wordt gedaan als mijn beroep- = bezwaar-schrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016 tot vereiste! vernietiging van valselijk opgemaakte beschikking' d.d. 11-03-2016, alsmede het bijbehorende, eveneens valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2015 door u als 'hoger beroep' werd geduid, doorgezonden werd aan het hof maar u weigerde te reageren op mijn aangetekende correspondentie (en per directe mailverzending) waarin u werd uitgelegd dat 'dit niet de bedoeling was en om correctie = vernietiging werd verzocht'.

  • Dat is 'president' onwaardig; de facto misdadig en aangifte gedaan.(Nog) president mr. Van der Winkel/ 'Sof' Arn-hel:

'Hoe kunt u beweren dat er van 'recht'sgang in het Paleis van Justitie - of beter: 'van Misdaad' - sprake is u een niet-ingediend 'hoger beroep' deson-danks inschrijft, 'verzuim constateert' en er zelfs d.d. 31-05-2016 (ontvangen d.d. 01-06-2016) een 'beschikking' door het hof = 'Sof' werd afgegeven?


Waar ook uw 'recht'ers - waaronder als voorzitter bij een onmogelijke 'beschikking' van mr. Lieber, waartegen reeds aangifte werd gedaan vanwege zijn eerdere 100% strafbare (non-) gedragingen - zich zelf niet aan de wet blijken te houden.

Waar onder de - daarmee valselijk opgemaakte en ook 'van rechtswege nietige = in de papierversnippe-raar te vernietigen = non-existente' - beschikking(en) evenmin wettelijk! vereiste handtekeningen van de behandelende rechter en griffier op te'recht'zitting vermeld stonden, maar - 100% zeker en vastgesteld middels vergelijking van handtekening met die onder de 'overige secretariele post' = bingo, de valse ondertekenaar werd eenduidig vast-gesteld! - die van een...

  • secretariaat-medewerker! Hoe onrechtmatig/ crimineel kun je zijn?!

Die daartoe absoluut niet bevoegd is... niet eens op de 'recht'zitting aanwezig was, maar wel het 'proces-verbaal' ondertekende?! En... deze 'mogelijk = waarschijnlijk' zelf opstelde op grond van de gemaakte aantekeningen van de werkelijke griffier die wel op zitting was... dat is puur bedrog en ter zake werd dan ook aangifte gedaan!

  • Dit schijnt een standaard 'werk'wijze te zijn...? Onacceptabel.


Wat een onzin! Geen recht, maar krom. Geen Paleis van Justitie maar van 'Misdaad' enzovoorts. Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. Dat zijn de feiten en voor jullie 'pijnlijke feiten'... jammer dan en vooral: 'eigen schuld... nu de dikke bult'! Laatste kans op 'herstel' is onverwijlde vernietiging van de onmogelijke, want feitelijk werd nooit een hoger beroep ingesteld, en aldus valselijk en van rechts-wege nietige 'beschikkingd.d. 31-05-2016 van uw 'Sof Arn-hel' te vernietigen.

  • Zoals vandaag met noodzakelijke 'bezwaarschrift nietigheid van rechts-wege' d.d. 07-06-2016 werd verzocht en persoonlijk bij de centrale balie van het 'Paleis van Misdaad' tegen ontvangstbevestiging afgegeven werd.

De overige partijen waaronder mr. Verbeke/ advocaat van moeder = in hetzelfde bestuur van de VJAR als de bijzondere - ondeskundige, partijdige en onredelijke 'trol' - curator mr. Hopmans alsook de 'afwezige hulp' van 'Samen Veilig' MidNL. en de Raad voor de Kinder'bescherming' werden per mail ingelicht, zoals vereist.Is het toeval dat de brievenbus van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem verdacht veel lijkt op hun prullenbak...?
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
L
uctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


zondag 5 juni 2016

OM is zelf misdadig met weigering vervolging criminele 'recht'ers en geen 'hoger beroep' ingesteld, maar toch afwijzende 'beschikking' bij Hof Arnhem?!

Meer dan 50 criminele 'rechters, griffiers, medewerkers, besturen' te Arn-hel 100% bewezen:

Sinds 27 januari 2016 publiceer ik over ons voortdurende, diep-trieste PAS-familie-drama (PAS = Parental Alienation Syndrome = ouderverstoting) en daarbij specifiek over de bedriegende rol van betrokken familie-, wrakings- en straf'recht'ers van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem. Beter gezegd: Arn-hel, want dat is het voor deze rechtzoekende burger en volhardend vader, maar vooral nog voor onze drie meiden die 'dankzij het misdadige woord van deze criminelen' hun eigen, lieve papa al 805 dagen niet meer konden knuffelen/ zien en bijkletsen. Schandalig in het helemaal niet (meer) 'keurige' Nederland?!


Afbeeldingsresultaat voor dappere erik de viking


Dat is pure 'emotionele kindermishandeling van overheidswege' waarvan 2x aangifte gedaan is jegens 'krom'-bank Arnhem, Raad van de Kinder'bescher-ming', de GI niet-'Samen Veilig' Midden Nederland en de zeer bijzondere 'trol' curator mr. Hopmans werd gedaan en de politie meldde 'in onderzoek te hebben genomen'... jaja?! Aangiftes nogmaals, die 100% onomstotelijk bewijzen - dit middels schriftelijke bewijsstukken, bijv. handtekeningen onder 'beschikkingen' die niet van behandelende 'griffier en rechter' maar van daartoe wettelijk onbevoegde, zelfs niet op de zitting aanwezige medewerker(s) bleken of een totaal verdraaide in-houd van en essentiele omissies in de 'proces-verbalen' alsook diverse audio-opnames - o.a. criminele familie- d.d. 03-12-2015 en dito wrakingszitting d.d. 21-01-2016 -  waarvan tot op heden 'slechts' 3 openbaar werden gemaakt - dat bij de 'recht'erlijke macht  de facto vele misdadigers en bij de politie: vele 'slaafse volgelingen' werk-zaam zijn = aanwezig voor hun eigen belangen.


Afbeeldingsresultaat voor dappere erik de viking
Dat zeg ik niet zonder reden en met wel 'een badkuip vol bewijzen'; de 'recht'staat bestaat niet (meer) in Nederland en de zogenaamde 'vrijheid' is alleen 'tussen de door de huidige (nog) machthebbers in hun belang uitgezette grenzen toege-staan'.

Iedereen die 'wakker wordt en zich verzet', wordt hoe dan ook 'een kop-je kleiner'/ mond-dood gemaakt, althans gepoogd. De waarheid is sterker dan hun leugens en PapaErik een 'Viking-der-Lage-Landen' die zeker niet te intimideren is omdat hij weet dat hij 'gelijk heeft en ook altijd over de feiten sprak/ schreef'.
Houdt u van echte horror of wilt u zelf 'mijn' waarheid = de feiten controleren & svp delen...?!  • Lees en luistert u zelf (maar na) en dank bij voorbaat - kijkwijzer: parental advisory:

1) 'Overleg'gesprek met (nog) president mw. mr. Blaisse van de 'krom'bank Arnhem d.d. 04-08-2015 met integrale audio-opname d.d. 08-05-2016 met opsomming van drie voorbeelden van hun - de facto - bedrog.

Afbeeldingsresultaat voor parental advisoryOok zij bleek zeer hautain en over grote criminele energie te beschikken en meende zelfs dat door de 'secretaresse' in plaats van door de alleen daartoe bevoegde rechter en griffier werd ondertekend desondanks 'rechts-geldig' zou zijn? Wat een kul. En onwettig = strafbaar! Aangifte werd gerealiseerd.

Mijn destijds conform vereisten ingediende bezwaar-schrift 'nietigheid van rechtswege' werd geheel ten onrechte genegeerd in plaats van desbetreffende 'beschikkingen/ proces-verbalen' te (laten) vernietigen. Ook dat is niet conform de wet en te vervolgen naar de wet op het Strafrecht!

2) 'Moeten wij ons zorgen maken over recht-zoekend burger en volhardend vader'-gangbezoek van betreffende Bussumse wijkagent XYZ - na verhoor vandaag, d.d. 09-06-2016 als verdachte ivm (vermeende) 'belediging' wordt (vooralsnog) zijn naam nu met XYZ vermeld - in verband met zijn 'dubbele agenda' en jarenlange weigering van de politie om zich 'zorgen over drie in diep-triest PAS-familiedrama klemzitten-de kinderen te maken'... dat vind ik 'nogal erg gek' en ieder eerlijk en rechtschapen mens met mij. Kijk en luister - audio-opname op 'prive' gezet en nu feitelijk gespreks-verslag opgesteld na verhoor d.d. 09-06-2016 na aangifte van desbetreffende agent ter zake - vermeende! - 'belediging'... wordt vervolgd - d.d. 03-06-2016 'gewapende wijkagent op de vlucht voor de waarheid'

3) 'Bewijs van interne omnummering van aangiftenummers PL0900 (= Gooi & Vechtstreek) naar PL0600 (= Arnhem) door de politie Gelderland' zie publicatie d.d. 28-05-2016 van telefoongesprek met de politie Arnhem en d.d. 01-05-2016 het 'Sof' toegezonden. Daarmee is inschrijving van mijn reeds d.d. 08-03-2016 inge-diende beklag ex artikel 12 Sr.v = behandeling = besluit tot start van het strafrech-telijke onderzoek naar criminele 'rechters' vereist... sinds echter geen enkele reactie van het hof = Sof Arnhem/ mr. Van der Winkel & zijn 'co-criminals'.


Afbeeldingsresultaat voor einde rechtsstaatOM/ ovJ. Esbir Wildeman weigerde besluit wel/ geen vervolging van criminele 'rechters & Co'?!


Ook wordt kortheidshalve verwezen naar d.d. 29-05-2016 met opsomming van de 'recht'banken en 'hoven' in Arnhem, Amsterdam en Den Haag waar 'Vrouwe Justitia werd verkracht' en waar u alle concrete namen van meer dan 50 betrokken 'recht'ers = krommers & Co te lezen zijn. Waartegen consequent aangifte werd gedaan en altijd met levering van alle bewijzen van hun gepleegde misdrijven. - had de dag maar 42 uur dan kon u alles nu al nalezen en verifieren, maar ik doe mijn best en geef ook > 100% les enz... ik doe mijn uiterste best en garandeer alles te kunnen staven met het sluitend, wettelijk bewijs daarvoor, anders zou ik mijn mond gehouden hebben, nu zeker niet - maar waarover de politie met het OM/ ovJ. dhr. mr. R. Esbir Wildeman 'in overleg meldden te zijn'... maar waar 'maandenlang en zelfs > 1 jaar' niets werd besloten, althans niet naar mij werd ge-communiceerd ter zake bijna alle aangiftes.


Slechts 'twee aangiftes' werden door de politie Gelderland gemeld, namens deze 'Wilde-officier' geseponeerd en door mij vervolgens direct een artikel 12 procedure gestart om mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en dhr. Kraehe alsnog te laten vervolgen, maar tot op heden = nu meer dan 1 maand! weigerde het 'Sof' Arnhem om absoluut vereiste inschrijving na toezending van usb-stick met opname 3) te bevestigen...

Onbestaanbaar en direct in strijd met alle rechtsbeginselen. Het failliet van de 'recht'staat te Arn-hel 100% bewezen en dat zal iedereen te weten komen. Wie denken deze wets'loeders' wel niet dat ze zijn? Misdadigers van het allerlaagste allooi!


Het volk zal hun 'Paleizen en Torentjes' dan moeten bestor-men, net als toen in 1789 bij onze Franse mede-mensen geschiedde en anno 2016 weer 'trending op het web' is, behalve bij de 'Nederlandse Omroep Stumperds = iets meer dan 30 sec. reportage en dan vooral; afkraken van de moedige en terecht boze burgers. Wij steunen de Franse vrienden/ 'amis' dan ook 'totalement'/  helemaal... vive le peuple!Politieke (en onvolledig) sepot door OM/ ovJ 'Vuylst(r)eke' = misdaden 'recht'ers goedkeuren!


Tot deze zaterdag, d.d. 04-06-2016 per post - niet eens 'aangetekend verzonden' - zich dan toch nog 'Overheids Misdadiger(s)' meldden met de reeds voorspelbare, maar desondanks toch zeer 'choquerende' vervolgsbeslissing' om 100% aangetoon-de, criminele 'rechters' niet te vervolgen? Dit 'opeens' door een 'nieuwe behandelende' officier van 'Justitie' - mr. Esbir Wildeman 'kon het niet meer aan = een non!-'excuus' werd verzonnen voor maanden, nee, jarenlange non-reactie van het OM'?! - te weten: dhr. mr. M.J.A.M. Vuylsteke van Arrondissementsparket Midden-Nederland'.

Met deze schandalige - en onvolledige - OM-brief van 'dit meestertje Vuyl-stReke' en gedateerd d.d. 02-06-2016 zal in aparte publicatie 'geheel de vloer worden aangeveegd'. De door OM aangevoerde 'argumenten' zijn niet alleen niet- valide c.q. onjuist maar getuigen ook van een zeer grote mate van minachting voor de wet, de betrokken drie meiden en voor 'normale'/ alle burger(s). Een smerige, geheel onjuiste en ook totaal arrogante 'OM-machts-brief met triest natrappen'...! Wie heeft een foto van deze 'meneer'? Hij klust ook bij als docent 'strafrechtcursus' voor de Orde van Advocaten, maar bij het OM geen foto op de site! Gaarne mailen/ tip, veel dank! Onthoud die naam: dhr. mr. Vuylsteke.

Afbeeldingsresultaat voor politiek openbaar ministerieOnbestaanbaar, wat een niet-'edel-achtbare-etterbak' is deze mijn'heer?', dit naar mijn bescheiden mening. Echter: is dit alleen subjectief gezien of ook 'objectief gezien'? Is ieder eerlijk en normaal-denkend mens het juist helemaal met mij eens? Dat weet ik wel zeker! 'U' ook...?

Wordt vervolgd, 'nochtans' even 'op pauze' om nu niet af te leiden van de schokkende vaststelling van een politiek OM dat weigert om criminele 'recht'-ers te vervolgen voor zeer ernstige misdrijven. Deze leugens van het OM komen nog 'groot uitgemeten en confronterend aan de beurt'...Wederom is het niet-'toevallig' dat het OM haar kul-afwijzingsbrief d.d. 02-06-2016 zond en het hof = 'Sof' Arnhem haar 'beschikking' met 'niet-ontvankelijk verklaring = afwijzing van  een niet-ingediend 'hoger beroep' (in 1e aanleg = rechtbank dient de 'beschikking' vernietigd te worden en juist daartoe werd verzoek ingediend = 'beroep-'=bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege'; door het hof gemel-de '2e aanleg' is in casu onmogelijk!) d.d. 31-05-2016 dateerde.

In samenspan pogen 'krom'-bank en het 'Sof' Arnhem alsook het Openbaar Ministerie - in casu is van de wettelijk vereiste 'scheiding der machten'/ trias politica blijkt - bewezen! - geen sprake te zijn; integendeel! - om deze recht-zoekend burger en altijd volhardend vader 'de finale klap toe te brengen'... dat (b)lijkt hun 'ziekelijke strategie'! Dit niet conform de wet en niet in het belang van de kinderen in ons diep-triest PAS-familiedrama.Helaas 'Overheids Misdadigers' en 'Paleis van Misdaad': dat is tevergeefs en contra-productief!

Want: deze kul van het OM levert opnieuw keihard bewijs voor hun - bewuste - falen en evidente 'vriendjespolitiek' op. Waar 'not-judges-but-criminals' de levens van drie minderjarigen al sinds 2008 en hun lieve vader 'kapotmaakten'. Dat is het ware en... 'heel enge, onwettige' gezicht van de 'recht'-spraak en dito OM/ onder de 'Anfuehrung van niet-meer-zieke?' mr. Bolhaar! Bijna gelijktijdig wordt;


Afbeeldingsresultaat voor corrupt openbaar ministerie1) zowel gepoogd om het 'familierechtelijke traject' te be-eindigen door het 'Paleis van Misdaad' met afgewezen, maar de facto nooit ingesteld werd,want onmogelijk - omdat vernietiging van de 'beschikking' d.d. 11-03-2016 van de 'recht'bank vereist is en werd verzocht - 'hoger beroep' en

2) ook het 'strafrechtelijke traject' jegens bewezen crimi- nele 'rechters & Co' botweg geweigerd door het OM = politieke besluitvorming en absoluut niet-toetreffende-'argumenten'. Wat een bedrog in crimineel samenspan... want dat is het. Geen 'beledigingen' of 'complot-denken' van een gefrustreerd vader, maar: 'alleen de waarheid en niets dan de feiten' van recht-zoekend burger en in het belang van mijn dochters en Vrouwe Justitia, volhardend vader.

Zoals wordt bevestigd door:

3) de weigering van het 'Sof' Arnhem tot inschrijving van ingediend beklag ex art 12 Sr. = alsnog start van het strafrechtelijk traject jegens 'recht'-ers Van Son, Kuypers, Kroon en medewerker Kraehe al maandenlang geweigerd ondanks voldoen aan 'koppeling PL0600-nrs. in sepotbrief van de politie Gelderland met PL0900-nrs van politie G&V zoals vermeld in dit beklag' ingediend d.d. 01-05-2016, zelfs geen enkele reactie van (nog) president mr. Van der Winkel en zijn kliek. Een zeer misdadige 'klucht'!


Dit betreft aangiftes met PL-nummers: d.d. 07-08-2015 jegens mr. Van Son en dhr. Kraehe/ 2015-240154 en

d.d. 15-12-2015 vs. mrs. Van Son, Kuypers, Kroon/ 2015-378676

Dat er geen 'recht' (meer) bestaat in Nederland en het OM misdadige 'not-abelen' onbestraft hun zeer destructieve 'juridische werk' laat doen, staat daarmee onherroepelijk vast. Einde rechtstaat.
Juist door deze wets'hoeders' = -'loeders' wordt ons Nederland naar de knoppen geholpen...!Bewezen is dat ze 'schijt aan de wet(-ten) en onze drie meiden van 14, 12 en 10 jaar hebben' en dit OM/ dhr. mr. Vuylsteke hen desondanks 'gewoon' laat lopen?! Dan is het niet 'gek' dat het volk/ boze burgers in opstand komen, maar noodzakelijk en absoluut gerechtvaardigd.

Nederland is geen 'recht'staat of een 'democratie' maar een 'krom'-staat en 'recht'ersdictatuur geworden: onac-ceptabel. Waar 'klein het altijd verliest van groot' en 'de wet niet telt'? Dat pikken wij niet; hoedt u voor mijn inziens 'anders snel komende toorn des volkes'! En neen, dit is ook geen verkapte oproep tot brandstichting; maar tot rechtvaardigheid!


Afbeeldingsresultaat voor willem alexander neemt vliegles boeing 737
Of blijft het een: bakbanana-corruptie-bliek onder - 'met z'n hoofd in de wolken- Anfuehrung' van 'trek-hem-een-knal-Oranje-overall-aan' niet-mijn 'koning Kluns'. Weg met de 'rechterlijke tirannen en OM-slaven'! Weg met die 'Oranje-Ossenfamilie'!

Leve de pacifistische revolutie! Leve het Nederlandse volk! Wij zijn het volk.Seponering niet alleen onjuist, maar nog steeds onvolledig en 1x reeds beklag ex art. 12 Sr.

Dat het OM er 'een zooitje van maakt(e)' is al direct duidelijk als de PL0900-aangiftenummers, zoals die in de onvolledige en onjuiste 'kul-brief' van dhr. mr. Vuylsteke staan, vergeleken worden met de daadwerkelijk gedane aangiftes in 2015 en 2016 (tot heden; meer noodzakelijk en in voorbereiding). Want:
  • niet alleen werden er 10 aangiftes ten onrechte - als politieke beslissing = weigering van strafvervolging van criminele 'recht'ers & Co - door mr. Vuylsteke geseponeerd,
  • maar ook nam hij nog steeds geen besluit omtrent een 5-tal aangiftes - waarvan de oudste jegens het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam d.d. 20-04-2015/ PL0900 2015-090918 = meer dan 1 jaar geleden! - en
  • bleek hij 'niet te beroerd = deed duidelijk 'geen/ onvoldoende onderzoek' c.q. is 'ook een beetje dom' door zelfs 1x aangifte/ d.d. 15-12-2015 onder PV-nr.: 2015-378676 'weer/ 2x? te willen seponeren'... hoe 'slordig kun je zijn?' Dit betreft de aangifte jegens mrs. Van Son, Kuypers en Kroon die al 'namens de officier' (= mr. Esbir Wildeman, aldus de politie G&V) middels sepot-brief van de politie Gelderland-Midden werd geseponeerd en waartegen sinds d.d. 08-03-2016 mijn beklag werd ingediend dat het 'Sof Anrhem' echter weigert in te schrijven ondanks de zending van verzocht bewijs van 'omnummering PL-nrs. door de politie' zoals d.d. 01-05-2016 middels usb-stick met telefoongesprek ter zake met politie Arnhem gerealiseerd werd.

Een overzicht van - onterecht!- nu (opnieuw?) geseponeerde aangiftes waartegen binnen termijn van 3 maanden andermaal de passende artikel 12 procedure gestart zal worden, vindt u hieronder!


Afbeeldingsresultaat voor de geheimen van de rechterlijke macht


Wat een klucht; uitstel leidt niet tot afstel, maar enkel tot 'nog meer slacht-offers waarvan de maatschappelijke carrieres beeindigd gaan worden', zal leiden. Zoals aangekondigd komen ook het Regionaal/ Centraal Tuchtcollege en Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 'aan de beurt'...


  Afbeeldingsresultaat voor kamer voor gerechtsdeurwaardersHieronder vindt u de nog steeds niet-behandelde aangiftes/ geen beslissing door het OM, ook niet door de huidige ovJ. mr. 'Vuyl-stReke' die zijn taak niet alleen 'verwaarloosde' en evident ongeschikt geacht moet worden, maar ook blijk gaf van dis-respect voor drie minderjarige kinderen, deze wetsgetrouwe, recht-zoekende burger/ volhardend vader alsook geldende wet(-ten). Hij past in mijn 'smoelenboek' en graag wil ik hem aan u tonen... foto? dank!

Uiteraard zal jegens - wederom: - mr. drs. J.H. Lieber, mrs. R. Prakke-Nieuwen-huizen - weer: - A.Smeeing-van Hees en ondertekende griffier/ secretariaatsme-dewerker mw. N.H. aangifte gedaan worden en binnen termijn van 1 week ander-maal bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' ingediend en de Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, de Orde voor Advocaten alsmede de 2e Kamer en wederom niet-mijn 'koning Kluns' op de hoogte gebracht en om 'correctie van falend 'recht'-systeem' verzocht worden. Et cetera...

  • Ter vergelijking, zijn eigen 'mooi weer-verkooppraatje':


Afbeeldingsresultaat voor hof arnhemmr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber (1959) http://www.ru.nl/cpo/@841412/lieber-mr-drs/
'Na zijn studie Klassieke Talen aan de KU Nijmegen heeft hij daar rechten gestudeerd. Van 1990 tot 1996 is hij werkzaam geweest als kandidaat-notaris; van 1997 tot 2003 als notaris ter standplaats Doetinchem Doetinchem. In 2003 stapte hij over naar de recht-erlijke macht. Van 2003-2008 was Jan Hein Lieber rechter in de rechtbank Zutphen en werkzaam in de sector civiel. Vanaf 2008 is hij werkzaam bij het gerechtshof Arnhem als raadsheer en vanaf 1 januari 2011 als senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij maakt deel uit van het familieteam van het hof.'No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia