donderdag 31 januari 2019

Al honderden kijkers = komers?! GELE HESJES GRN naar HILVERSUM voor 'ZILVEREN CAMERA' = NEP-UITREIKING... de GELE CAMERA is WEL ECHT!!d.d. 31-01-2019: 'GELE HESSER GRN-DEMO = ECHT TEGEN-GELUID: 13:00 uur GOOILAND - HILVERSUM. TEGEN NEP-NOS en TEGEN WILLEM-ALEXANDER - KOM OOK!'

Ook weer op RevolutionairOnline van drs. M. Kat - Samen sterker dan 'zij' - GELE DANK, Micha!


'PROTESTEN GELE HESJES TEGEN CRIMINELE PEDO-MEDIA KOMEN OP STOOM: MORGEN HILVERSUM'

Geplaatst in: media, politiek op: 31 januari  Auteur: m k

LAATSTE NIEUWS: ER WORDT ONDERHANDELD DOOR FEMKE HALSEMA EN DE GELE HESJES OVER HET ONTVANGEN VAN EEN ‘DELEGATIE’ ZOALS DOOR HAAR IS BE-LOOFD.

WANHOPIGE VADER VANDRIE BURGERPRINSESSENGROENENDIJK IS NIET TE STOPPEN NADAT HIJ EEN ONTVANGST AFDWONG VAN EEN ‘DELEGATIE’ BIJ FEMKE HALSEMA [video] * MORGEN PROTEST TEGEN NAZI-PERS 13:00 IN HILVERSUM BIJ UITREIKING ZILVEREN CAMERA VOOR DE BESTE PEDO-PROPAGANDA-FOTO * MEER INFO'
GRN VRAAGT DEMONSTRATIE AAN BIJ GEMEENTE HILVERSUM:Van: drs. Erik M. Groenendijk MSc.
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 16:56
Aan: 'Koen' <koen@hilversum.nl>

Onderwerp: Aanmelding demonstratie bij uitreiking Zilveren Camera/ Gooiland en Museum Hilversum
Urgentie: Hoog


Geachte heer K. gemeente Hilversum,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

1. Conform artikel 9 van de Grondwet - recht op vergadering en betoging - doet vol-hardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. (persoonlijke gegevens onderaan) formeel aanvraag voor een demonstratie - in samenwerking met GELE HESJES NL - tegen/ bij...

...de uitreiking van de Zilveren Camera,
d.d. 01-02-2019 in Theater Gooiland en aan-sluitende opening tentoonstelling in het Hilversums museum.

2. Gelet op de (nochtans) onduidelijke begin- en eindtijd meldt Groenendijk demonstratie-tijd aan van 10:00 - 18:00 uur op genoemde locaties en het gehele centrum.

3. Groenendijk meldt weliswaar deze vreedza-me demonstratie aan maar weet niet hoeveel mensen hem daar komen steunen (geen - 500 mensen?). Er zal mogelijk gebruik worden gemaakt van een megafoon en spandoek/ -bord(en).


4. In de bijlage vindt u een kopie van mijn identiteitsbewijs/ rijbewijs (na gemeentelijke check svp deleten, dank!). 

Indien u nog vragen heeft of de aanmelding niet volledig zou zijn, dan gaarne uw ommegaande reactie.

Bevestiging van aanmelding wordt eveneens verzocht, bij voorbaat dank.

5. In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland,
                                                            Groenendijk groet!
REACTIE GEMEENTE HILVERSUM - medewerker 'Koen':

 • Aanvullende gegevens DEMONSTRATIE ZILVEREN CAMERA

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Do 31-1-2019 00:52


Geachte heer K., gemeente Hilversum,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Dank voor onderstaande melding; de aanvullende gegevens zijn aldaar toegevoegd:


Van: Koen <koen@hilversum.nl> namens Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl> Verzonden: woensdag 30 januari 2019 17:16
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp:

 • RE: Aanmelding demonstratie bij uitreiking Zilveren Camera/ Gooiland en Museum Hilversum

Geachte heer Groenendijk,

Dank voor uw melding voor een betoging voor vrij-dag. In de APV is het gemeentelijk regime ten aan-zien van optochten, betogingen en manifestaties beschreven, zie hieronder.

Graag ontvang ik van u nog aanvullende gegevens, zodat politie en gemeente samen met u goede af-spraken kunnen maken voor een ordelijk verloop
van de betoging.

 • Vraag 1) Wat is het doel van de betoging? Waartegen u gaat demonstreren?


Doel van de betoging is het laten horen van een kritisch tegengeluid

   - zilveren camera = prut-prijs
   voor nep-journalisten.

Nep-nieuws/ FAKE NEWS en maken van videoma-teriaal om die boodschap te promoten.

Tevens: hoe kan het dat niet-mijn 'koning' o zo trots is op zijn drie dochters maar drie burgerprinsessen, mijn 3 dochters LJI, keihard in de steek liet?

Zie:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/afzetten-die-nep-koning-willem.html

Graag wordt WA daaraan herinnert..
leve de Republiek!

Dus: Tegen Fake News en Tegen de Monarchie!

 • Vraag 2) We willen graag weten of er sprake is van een route, of van een statische betoging bij de twee genoemde locaties. Kun u dat aangeven?

Route: Opwachten van genodigden/ BNers, nep-journalisten en niet-mijn koning WA + filmen voor Gooiland/ Emmastraat, dan wachten tot stoet verder gaat via de Langestraat naar het Hilversums Museum op de Kerkbrink. Eventuele wijzigingen afhankelijk van de VUP's... Groenendijk volgt. Twee statische locaties en 1 route daartussen dus.

 • Vraag 3) Welke maatregelen gaat u zelf treffen voor een vreedzaam en rustig verloop?


GRN en GELE HESJES NEDERLAND zijn ALTIJD VREEDZAAM, maar ook VASTBERADEN en steeds MASSALER!

Concreet: vreedzame karakter van iedere betoging staat vast en wordt als zodanig gecommuniceerd op de eigen site: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl.


Ook ter plekke zal er indien nodig - uiteraard - herinnerd worden aan het pacifistische karakter van de demonstratie. De waarheid is ons wapen... veel krachtiger dan ge-weld!

Tot slot: GRN is weliswaar aanspreekpunt voor de politie en zal zich meewerkend opstellen, maar is niet verantwoordelijk te maken voor onverwacht wangedrag van andere individuen.

 • In de regel stellen wij dat de organisatie van een betoging zelf moet zorgen voor    een zogenaamde ordedienst (mensen die de manifestatie of demonstratie ordelijk laten ver-lopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.

GRN: Een ordedienst als regel stellen?

Dat is de taak van de politie en als GRN alleen zou komen dan kan hij niet 10% tijdelijk afscheiden om de andere 90% bij de orde te houden! Indien bekend is of en hoeveel mede-demonstranten er zouden kun-nen komen, is dat bij de oproep te zien maar nu niet te voorspellen. 

GRN hoopt natuurlijk dat er heel veel wakkere, eerlijke en zelf-nadenkend burgers zullen komen demonstreren... in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland!

Met GELE GROETdrs. E.M. Groenendijk MSc.
GRN - GELE HESJES NEDERLAND


HoogachtendDhr. K. - Koen
Coördinator Openbare orde en veiligheid | Gemeente Hilversum | koen@hilversum.nl - (035) 629 2349


Muzikaal intermezzo - luister ook naar de TEKST:


d.d. 02-03-2015:   Dub Fx • Intensions

WETTELIJKE & GEMEENTELIJKE DEMONSTRATIE-REGELS:


Meer informatie:

Het recht om betogingen te organiseren of eraan deel te nemen is verankerd in artikel 6 en artikel 9 (lid 2) van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 7 Grondwet. Deze grondrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden beperkt. Juist omdat vrijheid van betoging, levensovertuiging en meningsuiting grondrechten zijn is in de WOM niet gekozen voor een vergunningenstelsel, maar voor een kennisgevingstelsel. De burgemeester kan op grond van de kennisgeving van een openbare manifestatie eventueel voorschriften en beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de betoging ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. De WOM bepaalt in artikel 5 lid 2 sub c dat de burgemeester een manifestatie kan verbieden:

ter bescherming van de gezondheid,

in het belang van het verkeer en

ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.


APV gemeente Hilversum

Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1 Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 48 uur voordat deze gehouden zal worden, schrifte-lijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2.1.2.4, eerste lid, hierover is bepaald.

2 Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met uitzondering van een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 2.1.2.3 Afwijking termijn

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid, genoemde termijn van 48 uur verkorten en/of een mondelinge kennisgeving ontvankelijk verklaren.

Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens

1 Bij de kennisgeving kan de burgemeester een opgave verlangen van:

a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
d. de plaats en voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

2 Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.
ONTVANGST KENNISGEVING BURGEMEESTER BROERTJES:


Bewijs van kennisgeving betoging
Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl>
Do 31-1-2019 16:59

Hierbij het bewijs van kennisgeving voor de aangekondigde betoging:

Geachte heer Groenendijk,

U heeft een betoging / demonstratie aangekondigd voor vrijdag 1 februari a.s. Doel van de betoging is het laten horen van een kritisch tegengeluid tegen journalisten en voor de republiek (geformuleerd in uw melding:

 • Tegen Fake News en Tegen de Monarchie.

De duur van de betoging is van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het aantal deelnemers is onbekend. Locaties: bij theater Gooiland en aansluitende opening tentoon-stelling in museum Hilversum.

U wilt gebruik maken van een megafoon, spandoek en borden.

Met deze brief krijgt u een bewijs van kennisgeving. Wel verbind ik voorschriften aan dit bewijs, zie hieronder.


 • Elke aanwijzing van de politie tijdens de betoging dient meteen te worden opgevolgd.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • Als u geluidsversterkers zoals luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • De norm ligt rond de 65 dB op vijf meter afstand, als u boven die norm komt moet u een ontheffing geluidsoverlast aanvragen.
 • U moet de plek waar u de demonstratie of manifestatie houdt schoon achterlaten. Als u flyers uitdeelt en mensen gooien ze op de grond, moet u ze zelf opruimen.
 • Alle betogers dienen de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer, fietsers en winkelend publiek mag op generlei wijze belemmerd worden.

 • De politie is aanwezig voor de handhaving van de orde, tegelijkertijd moet u zorgen voor een zogenaamde ordedienst (mensen die de mani-festatie of demonstratie ordelijk laten verlopen) van 10% van het aantal deelnemers.
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.


Deze vooraf gemaakte afspraken dienen stipt te worden opgevolgd.

Demonstreren is in Nederland een grondrechtMet
de genoemde voorschriften willen we gezamenlijk de mo-
gelijke risico´s verminderen.

Ik vertrouw erop dat de betoging ordelijk en vreed-zaam verloopt.

Hoogachtend,

De burgemeester van HilversumP.I. Broertjesd.d. 31-01-2019:


'Ingebruikname piano door virtuoze Jayden Ordòñez (6) en Maxim Nieuwenhuis (9) op Hilversum CS:

 • 'de (muzikale) jeugd heeft de toekomst'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESSER GRN-DEMO = ECHT TEGEN-GELUID: 13:00 uur GOOILAND - HILVERSUM. TEGEN NEP-NOS en TEGEN WILLEM-ALEXANDER - KOM OOK!
DEMONSTRATIE: VRIJDAG, d.d. 01-02-2019, 13:00 uur HILVERSUM - voor Gooiland!


Dat volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - 'goed zit' blijkt allereerst uit het stijgende aantal volgers en likers - mijn oprechte dank! - maar ook uit de 'He, Erik Groenendijk!' bij demonstraties en ten derde uit de constante blokkering op Fakebook - meerdere accounts.

Als je vaak/ altijd in de FB-gevangenis zit, dan heb je gelijk/ vertel je de waarheid! Zo simpel is dat. Echter: GRN kan nu niets plaatsen in groepen en dat kost lezers... helpt u mee door publicaties te delen? GELE DANK!


   MORGEN, d.d. 01-02-2019,

   DEMONSTRATIE - ECHT TEGEN-GELUID:

   13:00 uur GOOILAND - HILVERSUM

 • TEGEN NEP-JOURNALISTEN en TEGEN NEP-WILLEM-ALEXANDER!


d.d. 31-01-2019: 'VRIJDAG: EXTRA DEMONSTRATIE in HILVERSUM


GRN: Meer details volgen...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Ingebruikname piano door virtuoze Jayden Ordòñez (6) en Maxim Nieu-wenhuis (9) op Hilversum CS - 'de (muzikale) jeugd heeft de toekomst'!


Onthoud namen van deze pianovirtuozen: Jayden Ordòñez en Maxim Nieuwenhuis!En nadat volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - alvast een voorverkenning bij theater/ grand cafe Gooiland had gedaan en terug naar het station was geschuifeld...

 • viel GRN opnieuw; dit keer gelukkig niet van de trap maar met de neus? - orenin prachtige pianomuziek!

Op Centraal Station Hilversum werd gisteren,
d.d. 30-01-2019 namelijk...


...de 17e NS-piano in gebruik genomen door de virtuozen

6-jarige Jayden Ordòñez en de
9-jarige Maxim Nieuwenhuis...

Groot respect, stoere boys! Erg leuk en mooi om jullie zo te horen spelen; vooral doorgaan met veel muziekplezier en -succes ge-wenst!

Voor de respectievelijke ouders, buurvrouw en ontdekker(s): het maakt(e) GRN geluk-kig om de stoere prestatie en vooral... het speel-plezier van jullie jongens te zien, goed gedaan en inderdaad: gepaste trots in de voetgangerstunnel te Hilversum mag!d.d. 30-01-2019: De Gooi en Eemlander

 • 'Stationspiano Hilversum in gebruik genomen'

De hele tijd loopt de zesjarige Jayden Ordòñez met zijn handen in de zakken rond op Station Hilversum. Zenuwachtig is hij niet. Nadat zijn handen zijn losge-maakt, gaat hij als allereerste op de pianokruk zitten. Met drie klassieke nummers ’opent’ de kleine Hilversummer de langgewenste stationspiano.

GENIETEN van PIANO-VIRTUOZEN en gewoon STOERE BOYS op de Hilversumse piano:

GRN: Er volgt nog een lange piano-sessie maar die is aan het uploaden... bij deze:
Tot slot: nogmaals APPLAUS voor JAYDEN en MAXIM - PIANO-VIRTUOZEN!


  
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

VRIJDAG: EXTRA DEMONSTRATIE in HILVERSUM - Nep-koning Willempie 'eert' nep-journalist met Zilveren Camera. ECHT NIEUWS = GELE CAMERA!


THE YELLOW SHOW MUST GO ON: VRIJDAG EXTRA DEMONSTRATIE HILVERSUM:


Volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc.- gewoon PapaErik - ligt lichamelijk weliswaar echt flink in de kreukels met blauwe plekken van de recente val van de trap maar...

'het koppie' - nu met extra gat - en 'het bekkie' doen het gelukkig nog als vanouds!

Heel langzaam naar Gooiland lopen dus en dan maar net doen
of GRN geen pijn voelde, want:


GEEL IDEE voor DEMONSTRATIE TEGEN FAKE-NEWS
en TEGEN ORANJE = VOOR VOLKSREPUBLIEK van

Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers/ WEZB:


Deze VRIJDAG, d.d. 01-02-2019 in HILVERSUM

Met nep-koning Willem-Alexander
op bezoek bij GELE HESSER GRN -
geboren Hilversum, nochtans Bussum!

Te beschouwen als generale repetitie/ WARMING-UP voor de landelijke demonstratie van:

GELE HESJES NEDERLAND in MAASTRICHT,
deze zaterdag d.d. 02-02-2019...WAT VOORAF GING:d.d. 16-12-2018: 'WAAROM komen GELE HESJES NIET/ NEGATIEF
                                                        bij de NOS = FAKE-NIEUWS?

d.d. 05-06-2018: 'Afzetten die nep-'koning' Willem-Alexander:
GRN:   WILLEM-ALEXANDER is een NEP-VADER-des-vaderlands!

GOOILAND & GROENENDIJK:GRN:

Later vandaag meer video's en details van de - inmiddels - reeds aangemelde DEMONSTRATIE:

 • TEGEN FAKE-NEWS en VOOR VOLKSREPUBLIEK van Eerlijke, Wakkere en Zelf-nadenkende Burgers - WEZB!

Wilt u niet bedonderd worden en bent u dat NEP-NIEUWS ook SPUUGZAT?!

Kom dan VRIJDAG d.d
. 01-02-2019, 's middags (tijd volgt nog) naar HILVERSUM - op loopafstand van het station.

 • DEMONSTRATIE: de GELE CAMERA genomineerd door HET VOLK!

Vindt u het ook belachelijk dat Willem-Alexander ons die 1,5 miljoen zakgeld per jaar voor zijn dochter Amalia laat betalen terwijl...

...hij zelf stinkend rijk is?!

Kom dan VRIJDAG d.d. 01-02-2019, ook naar HILVERSUM - theater, grand cafe GOOILAND en steun GELE HESSER GRN.

 • Svp. tijdelijk GEEN STEVIGE KNUFFELS ivm. GEKNEUSDE RIBBEN, dank!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 30 januari 2019

ECHTE NEDERLANDERS: ook VAN TURKSE KOMAF! TEŞEKKÜRLER, DURAN. GELE HESJES NL = VERENIGD VOLK is VEEL STERKER DAN die NEP-ELITE!GRN: Graag wordt er reclame gemaakt voorDrift Kledingreparatie in Hilversum!

ECHTE NEDERLANDERS - OOK VAN TURKSE KOMAF - TEŞEKKÜRLER, DURAN!


Deze volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gaat zo min mogelijk naar de grote ketens en bedrijven maar juist graag naar de kleine zelfstandige/ het midden- en kleinbedrijf. Zo ook in Hilversum waar GRN zijn net nieuwe jas - een kwaliteit van lik me vessie, dus - wilde laten repareren. Die was namelijk onder de rechterarm op de naad gescheurd en moest weer aan elkaar genaaid worden. Na eerst een andere - ook tevreden - klant zijn verstelde pantalons terug te geven, wendde de rustige, vriende-lijke man achter de toonbank zich tot GRN.


'En u, mijnheer. Wat kan ik voor u doen?' Nou, dat was simpel. GRN trok zijn jas uit en toonde het gat onder de arm... een geval dat geen nadere uitleg behoefde.

'Kunt u die voor mij repareren, alstublieft mijn-heer?' Er werd bevestigend beantwoord maar...


 • 'Het is koud, heeft u nog een jas bij zich?' GRN toverde twee dikke truien uit de tas en we waren het eens. 'Over een uurtje kunt u hem weer op-halen, mijnheer!'

Super, GRN werd er blij van en we maakten nog een gezellig en goed praatje over de wereld en de maatschappij. De vriendelijke man heet 'DURAN', woont zelf in Amster-dam en is daar zelf ook politiek actief tegen racisme, fascisme en discriminatie. Hulde.

 • Weer een ECHTE NEDERLANDER van Turkse afkomst, helemaal goed - GELE VRIEND!

Na dat uurtje hing GRN's jas keurig op een hangertje te wachten om opgehaald te worden. 'Wat wilt u van mij hebben, mijnheer', vroeg GRN. 'Een vriendenprijsje, mijnheer. 5 euro.' 'Daar maakt u mij nog blijer mee en... verdient een eervolle vermeldingpositieve reclame op mijn site!'

 • 'Mag GRN dan ook een foto van u maken?'


   Dat mocht:

   DURAN, mijn nieuwe GELE VRIEND
   en een ECHTE NEDERLANDER;

   nogmaals dankarkadaş!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia