zaterdag 29 april 2017

Ik haat: 'je kunt niet op tegen jeugd'zorg'... je verliest het toch'. Geef uw kind(eren) nooit op; wij verenigen tegen kinderjatters en zullen winnen!

Hoe je na klachtindiening jegens zeer partijdige en onredelijke 'hulp'verleners gecon-fronteerd wordt met een niet-behoorlijke, niet-onafhankelijke klachtbehandelaar; de SKJ. Van de regen in de drup. Behandelend 'voorzitter' Jacquemijns moest gewraakt worden en; geef nooit op... wij gaan ons verenigen; terug met onze eigen kinderen!Helpt jeugd'zorg' kind(eren)/ ouder(s) naar de knoppen? Parasiteren ze op ellende?


Op 13 maart jongstleden publiceerde volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk dit overzichtsartikel over schandalige! wijze van klacht'be-handeling' door de SKJ. Dat is de Stichting Kwaliteits?management die verantwoordelijk (gemaakt) is voor de afhandeling van o.a. klachten over geregistreerde medewerkers van de jeugd'zorg'. Niet omdat 'klagen nu eenmaal een NL-hobby is', maar omdat de jeugd'zorg' met wie je te maken kreeg... dermate slecht = onredelijk, partijdig en soms zelfs crimineel bleek dat dit absoluut noodzakelijk werd.

Als u zelf met hen te maken zou krijgen - moge wie dan ook dat verhoeden - met der-gelijke jeugd'zorgers' dan weet u dat dit - bijna altijd! - niet aan u ligt... u bent zeer waarschijnlijk helemaal geen 'slechte ouder'... laat hen u of anderen zoiets nooit wijs (proberen te) maken! Dat beweren ze alleen - waar of niet waar, dat doet er helemaal niet toe; het is enkel en alleen - om 'hun business' te kunnen starten!


De standaard 'werk'wijze van jeugd'zorg'

Als een (uw?) kind bijvoorbeeld 'een pleister nodig' heeft voor 'n kleine schram op de knie na een val met het cross-fietsje, dan... is het de 'hulp'verlening die 'een gecompliceerde armbreuk vaststelt' en is lekker buitenspelen bij de rechter volgens hen; 'een directe bedreiging van de gezonde ontwikkeling' en u als liefhebbend ouder, volgens hen, 'verkeerd bezig'; wat een kul

 • Lariekoek, maar dat schrijven die 'hulp'verleners wel op in hun rapporten naar de 'recht'bank die... dat nog wenst te 'geloven' ook!


Zo gaat het in de praktijk van de jeugd'zorg', beste mensen. 'Van een mug wordt een olifant gemaakt' en als dat niet lukt(e)... dan 'liegen en bedriegen ze wel eventjes/ doorlopend', aldus Groenendijk en vele tienduizenden lotgenoten (kinderen, vaders en moeders) met hem.

Echt waar; vraagt u het de - helaas - 'ervaringsdeskundigen' maar.. die zullen (bijna) allemaal hetzelfde vertellen! Het zijn geen professionals en neen, 'zij van jeugdzorg' = nu 'Veilig Thuis?'-kliek behartigen helemaal niet de kinderbelangen... integendeel. Dat zijn de feiten, ook als u dat misschien niet leuk vindt/ zou willen lezen... helaas.

Geloof alstublieft niet de - misleidende! - 'zielige reclames' op tv... die u proberen te overtuigen van 'de goede bedoelingen van deze jeugd'zorg'ers en aanverwante 'hulp'-verleners! Ze houden namelijk niet op, niet vanzelf.

 • Als u werkelijk hart voor kinderen heeft, leest u verder; kom 'in opstand'!Door meestal 'dwazevaders' - en 'dwaze? moeders' die zijn er ook -  te steunen en niet in het smerige 'verweer' van de jeugd'zorg' te trappen alsof al die vaders en moeders 'verward, aan de drugs of te dom' zouden zijn!

Neen, heel 'gewone ouders' worden hun kinderen afgepakt en nog veel erger:

vele kinderen worden geheel onterecht! hun lieve, zorgzame en goede ouder(s) afgenomen...

en dat is en blijft... onacceptabel. • In plaats van een kind(-eren en/ of ouder(s) te helpen indien dat nodig is... 'helpt' jeugd'zorg' een goed gezin juist 'naar de knoppen'. Jarenlang ellende, pijn en verdriet; dat is de 'hulp'verlening waar de jeugd'zorg' heel goed in is. Denkt u nu niet: 'het zal wel meevallen; dit zijn incidenten', want het valt niet mee en het is structureel...

dit niet-de-kinderen-maar-zichzelf-op-1e-plaats-zettende jeugd'hulp'verleningssysteem is door en door ziek/ corrupt, aldus Groenendijk en aan een zeer grondige schoonmaak toe met als 1e kinder-beschermende maatregel:

Het ontslag op staande voet van alle 'Veilig Thuis' en aanverwante organisaties-besturen alsmede de gehele Raad van de Kinder'bescherming'.

 • Red de kinderen, ontsla en soms; strafvervolging van deze 'types'!


Eventuele problemen oplossen... dat doen ze helemaal niet; dat willen ze ook niet (echt). 'Want' dan kunnen ze namelijk niet meer aan het/ de 'gevangen kind(eren) en ouder(s)' 'verdienen'... neen; jeugd'zorg' zal 'zo lang mogelijk zeuren of andere zaken verzinnen' om maar geld te kunnen incasseren. Dat is de praktijk die ik ervoer/ hoor!

 • Over de ruggetjes van minderjarigen en van de ouder(s), vaak vader(s).


Die vaders (en soms moeders) kunnen dan 'kiezen';

 • 'ja en amen zeggen tegen 'hulp'verleners en hopen dat ze hun kind(eren) ooit weer - af en toe, onder toezicht; als ze 18 zijn? - 'mogen zien'
  
 • of ze pikken het niet en verweren zich maar worden dan (meestal) helemaal kapotgemaakt en geven hun verweer 'moe-gestreden' zelf op...


Deze Groenendijk volhardt. Weg met 'hel-'verleners!Want: alle - onomstotelijke! - bewijzen in mijn jarenlang verweer tegen onprofes-sionele 'hel'-verleners en de facto criminele 'recht'ers zijn verzameld en tonen aan dat 'het systeem'...

 • inderdaad zo kapot = corrupt als wat is'.De waarheid en mijn echte liefde voor 'mijn' drie dochters duren echter het langst; 'opgeven' = mijn meiden in de steek laten, staat niet in mijn woorden-boek.

Onze drie dochters hebben mij nodig en
andersom ook; daar komt niemand tussen...

Niet hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' en ook niet 'de Nederlandse overheid of jeugd'zorg'.


 • 'Ze' aan zelfs zo ver dat niet-hulpbehoevende kinderen... 'hulp' opdringen en parasiteren op andermans/ vrouws 'kapot-gaan'. Dat is jeugd'zorg' anno... nu; onbestaanbaar en absoluut niet-'in het belang van onze/ alle kinderen'.


Wij moeten deze smerige jeugd'zorg' stoppen... omdat zij de kinderbelangen hele-maal niet plachten te behartigen maar juist vertrappen!

Die echte ouder(s), meestal vaders soms moeders, 'bestraft' als zij in opstand komen en hen chanteert met 'wel/ geen omgang met uw kind(eren)'...

Uit naam van de overheid, uit naam van niet-mijn 'koning' WA. Alstublieft beste Nederlanders, word wakker en pik dit evenmin:


 • Red onze (klein-)kinderen, stop jeugd'zorg'!

Klagen over jeugd'zorg'? 'Niet omdat het kan, maar omdat het moet'...!


Klagen vanwege 'hulp'verleners die niet-professioneel = 'partijdig en onredelijk' blijken en niet de kinderbelangen behartigen maar eigen 'macht en geld' is niet alleen keihard nodig maar het minste/ enige wat een 'boze' = echte ouder dan moet/ kan doen'.

Niet omdat het kan, maar
omdat het keihard nodig is...!

Voorleggen aan 'een onafhankelijke, kundige com-missie van experten' is 'de weg die afgelegd moet worden' en zij zal dan 'alles afwegende een eerlijk en kundig oordeel geven waaraan partijen zich te houden hebben'. Dat is de theorie.


Een onafhankelijke, kundige klachtbehandeling is hierbij van doorslaggevend belang = essentiele voorwaarde, daar is iedereen het over eens. Maar helaas... in de ervaren praktijk (b)lijkt de afhandeling van klachten door deze SKJ eerder op:

 • 'Systematische Kindermishandeling Justificeren', aldus Groenendijk.

Want: niet alleen tegen de 'hulp'verleners van jeugd'zorg'/ 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' moest klacht worden gedaan maar ook tegen klacht'behandelaar' SKJ die - bewust verkoos om?! - zich eveneens... niet-onafhankelijk en niet-behoorlijk te gedragen!


Van een betrouwbare, kundige en klachtbehan-deling conform vereisten van de wet, is absoluut geen sprake, aldus Groenendijk, zoals in detail op deze site werd aangetoond. 

Het gezegde:            'de ene crimineel dekt de andere crimineel', (b)lijkt ook hier op te gaan?!

Ja, beste mede-Nederlanders; 'je mag klagen', maar verwacht u daar niets van - zeker geen be-hoorlijke en onafhankelijke klachtbehandeling zoals vereist is conform Awb. H9 klachtrecht...

 • In SKJ-praktijk komt daar niets van terecht; schandalig/ onacceptabel.
Rechter: 'alles doen om omgang te herstellen'; maar SVMN deed helemaal niets!


In deze casus = ons PAS-familiedrama, gaat het om jegens de 'gezins'-voogd mw. M.K. van 'niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland' ingediende klacht waarbij opgemerkt wordt dat... ook jegens de team'leider' dhr. S.S. klacht werd gedaan, maar hij niet bij de SKJ geregistreerd bleek te staan - is dat niet verplicht, ook voor hem?! - en aldus 'niet naar tuchtrecht/ bij SKJ aan te klagen is'. Hoezo (niet)?

 • Ergo: de 'baas' blijft buiten schot en de medewerker moet zich wel komen verantwoorden? Ook dit is een vaak-voorkomende 'oplossing'; schandalig!


Opmerkelijk: deze team'leider' S.S. was d.d. 03-03-2017 wel aanwezig bij gestaak-te hoorzitting vanwege - helaas noodzakelijk geworden - wraking van behandelend 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns. De belangrijkste klacht jegens de SVMN- 'gezins'-voogd M.K. en - zich niet-verantwoordende - team'leider' S.S. luidde:

Hoe kan het dat nadat de rechter aan alle partijen, dus ook aan SVMN, de duidelijke opdracht gaf om 'alles te doen om het contact tussen de drie kinderen en hun vader te (laten) herstellen' maar... de 'gezins'voogd, de team'leider' en de 'zeer bijzondere' moeder-curator Hopmans... allemaal, helemaal niets deden. Niets.


De opdracht van rechter mw. mr. Van Son negeerden en dat pas 8 maanden later op volgende familie'recht'szitting aan haar en overige leden van toen meervoudige kamer - mr. Van Leeuwen en mr. Van der Mei - mededeelden...

...onderwijl de door vader tot bemiddelingPAS-onderzoek bereid gevonden expert dhr. J. Zander samen met de 'recht'-bank op - aantoonbaar! - corrupte wijze te hebben geloosd...

en daarvan vervolgens; 'de vader, de schuld te geven'? 


Gatverdamme!

 • Wie denken deze personen bij de 'hulp'verlening en het 'Paleis van Misdaad' wel niet dat u bent? Misdadigers die kinderen onteren en de wet minachten!Jegens de 'vriendin? van de advocaat van de 'moeder' - samen in hetzelfde VJAR-verenigingsbestuur; zij als 'voorzitter' en haar vriendin/ mr. Verbeke als 'penning-meester! hoe bedoel je (schijn van) belangenverstrengeling! Jegens de 'zeer bijzondere' moeder-curator, mr. Hopmans werd bij de Orde van Advocaten een vergelijkbare tuchtklacht ingediend maar ook daar bewijzen de behandelaars zich als niet-edel-gestrenge 'dames? en heren?'...


En neen, dat is wederom niet-'toevallig' maar in - bewust - samenspan... 'want' deze smerige zaak 'ma niet bij het grote publiek bekend worden'.

Dan gaan zij namelijk allemaal... de gevangenis in!

Want dit is echt zo smerig, kunt u zich niet voorstellen?

Op mijn (grote) vaderhart gezworen;
jawel... het is nog veel erger dan u denkt.


 • Alles wat gepubliceerd wordt, is 100% waar en (kan) met onomstotelijke, schriftelijke en/ of audio- en/ of video-bewijzen gestaafd (worden)...!Klachtbehandeling SKJ 'n schijnvertoning? Ja, zegt klager en aldus gewraakt!


Ontvangst van mailbericht van de - inmiddels 3e - secretaris van de SKJ met melding van doorzending naar de wrakingscommissie - maar geen namen van de voorzitter/ leden aldaar vermeld! - en als bijlage;

het - door haar opgestelde! - 'proces-verbaal' van 'krom-'zitting d.d. 03-03-2017:VERTROUWELIJK - hoezo? ook op die vraag; geen SKJ-antwoord! - wrakingsverzoek 16.075T-W, behorend bij zaak 16.075T


do 20-4-2017 16:45
Van: Tuchtrecht | SKJ <tuchtrecht@skjeugd.nl>
Aan: vader/ drs. Groenendijk MSc.Proces Verbaal 16.075T.pdf216 kB

(komt in volgend artikel; geanonimiseerd enz.)


Geachte heer Groenendijk, 

U heeft op 3 maart 2017 mondeling ter zitting een wrakingsverzoek ingediend. Ik heb conform art. 1.2 van het Wrakingsprotocol de gronden van uw verzoek schriftelijk vastgelegd.

Het proces-verbaal van de zitting, met daarin het wrakingsverzoek omschreven, treft u bij-gaand aan

Op grond van artikel 3.1 van het Wrakingsprotocol zal aan mw. mr. E.M. Jacquemijns een schriftelijke reactie worden gevraagd op uw wrakingsverzoek.

 • De behandeling van uw klacht in de hoofdzaak wordt geschorst totdat de wrakingskamer een beslissing heeft genomen. 

Ik verzoek u nadere berichtgeving betreffende het verloop van de procedure af te wachten.

Met vriendelijke groeten                                                      Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
namens het College van Toezicht,                                                   Jan van Eijcklaan 2 - 4
                                                                                         3723 BC Bilthoven

mr. N.J. 
secretaris                   


Groenendijk 'wacht niet af', maar zal uw/ SKJ 'proces-verbaal':

 • controleren, indien nodig corrigeren en de feiten publiceren!
Verenigt u: samen zijn we sterker dan zij/ die jeugd-in-zorgen brengers!


Oproep tot Actie-Actie-Actie!


Beste mensen, tot slot. Ik ben het zo zat. U ook?

Geconfronteerd te worden met dit soort ellende, dit soort bedrog, dit soort zogenaamd 'behoorlijke' klacht-afhandeling. Het overkomt niet alleen mij, maar ook vele duizenden andere vaders, soms ook moeders per jaar.


Mannen, vrouwen. Echte vaders, echte mannen.
Echte moeders, echte vrouwen; dit pikken wij niet.Wij moeten in opstand komen... samen tegen deze jeugd'zorg'! Gewoon, met z'n allen, duizend man en/ of vrouw eens een keertje - of steeds...


tot ze letterlijk niet meer om ons heen kunnen!

...om de 'recht'bank gaan staan; met honderd man gewoon eens een keertje die jeugd'zorg' gewoon eens de toegang tot hun pand belet-ten! Ja?!

Dan hebben we media-aandacht, dan verandert er wat! Samen sterker dan 'zij'...!

 • Niet pikken, niet huilen, niet opgeven maar: actie, actie, actie!En ja, uiteraard weet ook deze vader dat er al anti-jeugdzorg organisaties en -platforms bestaan, maar die (b)lijken soms of 'vooral met zichzelf bezig te zijn' of 'door de overheid te zijn getrold'... zoals er vele internet-reageerders - 'namens de overheid'; ja, daar krijgen ze voor betaald! - zijn die de publieke opinie (pogen te) bespelen en door 'de elite' gewenste rich-ting te duwen of 'opstandige' ouders = goede papa's en mama's (niet: Solvig S.; m'n ex) pogen te ontmoedigen.


Wij slaan - figuurlijk - terug en gaan ons organiseren in een actie-actie-actie-groep die.. het woord zegt het al, gezamenlijk (harde) actie zal gaan voeren.

Voor de deur van de jeugd'kapot-makers'
en de arrogante 'Paleizen van Misdaad'.

Nadere plannen worden uitgewerkt en indien u mee wilt doen...

...meld u reeds nu aan via de mail en geef svp aan welke organisatie u helemaal zat bent en waar (plaats/ locatie) + wanneer u tijd zou willen maken (periode/ tijdstip)'.

 • Een spandoek maakt weinig indruk; 1000 boze ouders wel.Wij moeten, helaas, met duizenden zijn en samen zijn we veel sterker dan 'zij'!


 • U bent toch ook enorm verdrietig, boos en demonstratie-bereid?

Meld u dan vast aan, dank en ik voel met u mee...!

Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 28 april 2017

Liet politie te Zevenaar/ Gooise Meren zich naast criminele burgemeester De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja?


Video-2, aanvulling op 'zeer opmerkelijke' gang van zaken bij de politie:

- zie svp. eerst onderstaande, 1e video -
Hoe criminele (nog) burgemeester De Lange met hulp van de politie - in samenwerking met? burgemeester Staatsen - Zevenaar/ Gooise Meren pogen om hun falen c.q. mis-daden 'in de doofpot te houden' en volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenen-dijk daarbij kapot maken'... over de ruggetjes van onze drie, nu 3x ontvoerde dochters.


Vorige onthullingen, video-1:Gemeente Duiven en Zevenaar: niet 2 maar 4criminele handen op 1 buik?


De gemeenten Duiven en Zevenaar in de Provincie Gelderland zijn 'slechts?' buren maar lijken nu al heel erg op elkaar; binnenkort...

...zal dat wel 1 gemeente gaan worden, wedden?
 Vergelijkt u bijvoorbeeld de websites Duiven en Zevenaar eens en u zult zien dat ze niet alleen geografisch vlakbij = naast elkaar liggen maar dat ook hun 'werk'wijze het-zelfde (b)lijkt en voorbereidingen van komende fusie/ schaalvergroting in volle gang zijn . En dat is niet positief bedoeld, integendeel...Mag ik u voorstellen aan de 
100% criminele PvdA (nog) burgemeester van Duiven:
drs. H.B.I. De Lange -->


en zijn 'evenknie' van de buur-
gemeente (nog waarnemend) 

burgemeester Zevenaar:
<-- drs. J.M. Staatsen - VVD


En 'oh, wat kijkt Staatsen vriendelijk en met die bril en kale kop lijkt hij geleerd/ betrouwbaar', maar schijn kan bedriegen!
Een gemeente die tenuitvoerlegging beschikking onmogelijk maakt, is crimineel!


Sommige, goedgelovige/ nog niet-wakkere, mede-burgers zijn onder de indruk van 'een ambtsketting of politiemacht' en - willen? - 'geloven' nog steeds dat 'de NL-overheid het goed met ons voor heeft en 'in principe' onze gezamenlijke belangen dient.

'Van en voor het volk'...? Was het maar waar!

Helaas (b)lijkt het tegendeel het geval te zijn, aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc.

 • Het is eerder: 'Betaalt door maar gebruikt tegen het volk' en dat overal en al jaren-/ eeuwen?lang... wordsvp, nu wakker, beste mede-burgers!


Zo ook in ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 waar d.d. 27-06-2016 mijn drie dochters met medewerking van de criminele gemeente Duiven aan de balie uit de BRP naar het RNI-deel werden overgeschreven waarmee - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S. 'vrij baan/ groen licht' werd gegeven voor 3e internationale kinder-ontvoering naar 'ergens in Duitsland?' terwijl...

de rechtbank Gelderland/ mr. Van Son:
 Rechter mr. Van Son 

 • de ondertoezichtstelling van 'niet-Samen niet Veilig       Midden Nederland' juist in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 in hun belang had geacht. Hoe kan dat nou? Bah.


Ergo:

De criminele gemeente Duiven = 'burgemeester' De Lange, secretaris Papjes, teamleider Hoogstraten handelden direct in strijd met de - toen - geldende ots-beschikking (hoewel zij sinds de transitie zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de jeugd'zorg'!), minachtten betreffende rechter en vertrapten schaamteloos, op corrupte wijze de belangen/ rechten van 3 kinderen en hun eigen, enige vader...

 • Onthoud die namen en gezichten, svp! De Lange, Papjes, Hoogstraten.


Dit is volstrekt onacceptabel:


Niet de 'moeder', niet jeugd'zorg', niet de 'zeer bijzondere moeder'-curator Hopmans en...

...ook niet gemeente Duiven besliss(/t-)en, maar de rechter... en die was duidelijk;

ondertoezichtstelling t/m d.d. 03-08! • Medewerking aan onttrekking door de 'moeder' aan het toezicht van SVMN waarvoor de gemeente zelf de betaler/ opdrachtgever is... kan natuurlijk niet, schokkend. De overheid die de rechter negeerde...!


Uiteraard werd dan ook aangifte gedaan jegens deze criminele gemeente Duiven, dit op het politiebureau van Hilversum maar de anonieme rechercheur van 'politie Zevenaar' weigerde deze in behandeling te nemen; onbestaanbaar.

 • Wat een 'smerige Gelderse streek'... de zoveelste; alles wordt - voor eenieder begrijpelijk - openbaar gemaakt! In het belang van ons allen.

Groenendijk aangifte vs. gemeente Duiven -> politie Hilversum -> politie Zevenaar??!Enne: niet alleen in Duiven/ Zevenaar 'klopt er veel niet', maar ook in Den Haag wordt het trieste 'slechte voorbeeld' gegeven... zie mijn eerdere publicaties over:


Oranje-goeroe; Willem-Alexander Claus George Ferdinand, nu (nog) Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Weg met het koningshuis; leve de Volksrepubliek Nederland!
Waarom gedroeg Duiven zich misdadig en wat is de rol van Zevenaar hierin?


Wat waren de werkelijke 'redenen' van de gemeente Duiven om zich - desondanks - 100% misdadig te gedragen?

(Dichtbij) de waarheid:

Moest deze 'vader alles worden afgepakt om hem de mond te snoeren...'? 'Als die 3 kinderen weer over de grens zijn dan moet hij gaan zoeken en zijn wij vast - eindelijk - van hem af'?

 • De Nederlandse overheid spande/ -t samen tegen deze sterke vader/ burger Groenendijk?

Dat '(b)lijkt er steeds meer op' en dat kan ik ook steeds meer bewijzen... dit is collusie van deze gemeenten, aldus volhardende/ rechtzoekende Groenendijk.
  


Want: er klopt een heleboel niet aan deze 'smerige gang van zaken', zoals...


1) Waarom duurde het > 5 maanden voordat de 'politie Zevenaar' middels anonieme flut-brief reageerde?

2) Waarom reageerde de politie Zevenaar > 2 weken niet op mijn expliciete navraag? Wat hebben zij te verbergen... veel, aldus Groenendijk.

3) Waarom reageerde ueberhaupt de politie 'Zevenaar'... en niet de politie 'Duiven' op mijn aangifte jegens o.a. Duivense (nog) burgemeester De Lange?Is dat omdat het 'een beetje raar is voor de politie Duiven om in het 3-hoeks overleg de eigen burge-meester op te pakken'...? Zoals idd. zou moeten!

En werd 'daarom'; om belangenverstrengeling 'te voorkomen'... de politie Zevenaar gevraagd? Ook onzin, want dan had de politie Hilversum - of ieder ander bureau - eenzelfde flut-brief kunnen zenden, nietwaar?!


Volgens Groenendijk is dat sowieso 'lood om oud ijzer', want ook politie 'Zevenaar' blijkt - weer niet-'toevallig'/ na maanden bedenktijd = temporisatie...

de aangifte niet in behandeling te willen nemen!

'Omdat' ze 'over te weinig aanwijzingen of informatie zouden beschikken'; dat is kul.Ter vergelijking:

Jegens 3x burgemeesters, te weten van Weert/ J. Heijmans Heerlen/ R. Krewinkel en Venray/ H. Gilessen... citaat:


   Heijmans stelde het noodbevel tussen 21 december
   en 2 januari in om een eind te maken aan de over-
   last door 26 Noord-Afrikaanse asielzoekers in zijn
   gemeente, zoals winkeldiefstallen, zakkenrollerij en
   intimidatie. De jongemannen mochten één uur per
   dag het terrein van het AZC verlaten en moesten
   zich driemaal per dag melden bij de beveiliging van
   het centrum.


...werd aangifte gedaan door 'de Bond van Wetsovertreders' en binnen 4 maanden! door de Rijksrecherche door het Openbaar Ministerie opgedragen om onderzoek te doen naar dit (m.i. begrijpelijk!) noodbevel van burgemeester Heijmans vanwege (ver-meende!) 'wederrechtelijke vrijheidsberoving'.
Waarom daar wel en in ons PAS-familiedrama niet? Dat is politiek gemotiveerd!


 Afwezige mr. Bolhaar  
Je zou toch mogen verwachten dat na aangifte van een - bewezen! - criminele burgemeester... de politie, na kort onderzoek en desgevraagd (extra) bewijs van aangever, dit terstond aan het Openbaar Ministerie zou voorleggen?

Die de aangifte dan weer aan de Rijksrecherche dient te zen-den omdat die 'stafdienst' van College Procureurs-generaal = voorzitter mr. Bolhaar daarvoor verantwoordelijk is.... 


...precies zoals dit wel gebeurde
met de aangifte jegens genoemde 3 burgemeesters.


Maar dit hier...

...in ons - mede daardoor opnieuw en ernstig ge-escaleerde - PAS-familiedrama... nu juist niet geschiedde

...zelfs een seponering (vooralsnog) geweigerd werd. • Hoezo? Waarom doet/ doen de politie/ het OM dat (niet)?


Simpele vraag met een simpel maar belangrijk antwoord:


'Omdat' deze criminele burgemeester 'op het pluche gehouden moe(s)t worden' en de jarenlang door 'hulp'verleners en 'politie/ Justitie' gevulde beerput...

...gepoogd gesloten te houden. Tevergeefs.

 • Dat zal niet lukken... het vat met smerigheid stroomt allang over!


Waarom weigerde de - anonieme - rechercheur deze aangifte in behandeling te nemen - alle informatie/ aanwijzingen voorhanden; sterker nog, het bewijs werd 'en public' reeds geleverd! - en 'zou Groenendijk maar bezwaar bij een, eveneens niet-met-naam-genoemde, Officier van Justitie Oost-Nederland' moeten gaan aantekenen?

 • 'Normaal'/ wettig zou zijn: 'oppakken en veroordelen' die De Lange!

Maar in plaats daarvan doet de politie juist alle moeite... hem op het gemeente-lijke pluche te laten zitten! Rarara, hoe kan dat in een 'recht'staat? Niet...!Waarom werd er niet tot seponering overgegaan


Omdat die Groenendijk dan weer een artikel-12 procedure zal gaan starten... bovenop de twee beklagen die door (nog) 'president' van het 'Paleis van Misdaad'/ mr. Van der Winkel geweigerd worden om te (laten) behandelenDan gaat 'de overheid'/ 'recht'staat namelijk 3x keihard nat...

 • Precies dat zal gaan gebeuren; uitstel is geen afstel! Binnenkort dus... naar de Hoge Raad.

Ook op mijn expliciete navraag - per mail en per post - werd door deze politie Zevenaar/ anonieme 'rechercheur' of teamleider niet gereageerd... betrapt?!

 • De feiten staan vast; bewijzen zijn verzameld; Nederland zal het weten!


Hoewel sommige Nederlanders 'het niet (willen) geloven'; bij veel - alle? - leidingge-vende, 'belangrijke/ top'-posities binnen de overheid - inclusief de 'recht'erlijke macht - staat niet de wet/ rechtstaat en het belang van het volk voorop - zoals het zou moeten zijn, door hen slechts gepretendeerd/ gehuicheld maar niet omgezet wordt -

...maar de 'belangen van het old-boys (en inmiddels ook een paar business-girls) network'.

 • Ons kent ons en ons dekt ons. Dat stinkt!

Van ons belastinggeld, onder onze neuzen... over de ruggetjes van drie minderjarige - kinderen en (op)rechte rug van hun zorgzame, prudente en veilige vader Groenendijk/ altijd en enige PapaErik.


Ieder jaar over de ruggetjes/ ruggen van 30.000 kinderen en vaders (soms ook moeders)... over de rug (en meer) van herhaald geschonden Vrouwe Justitia.

 • Dat is onwettig, onbestaanbaar en onacceptabel.
En het OM/ Rijksrecherche, Ministerie Veiligheid en Justitie; wat deden die dan?


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar eerdere publicatie ter zake het 'Openbaar' Ministerie, College 'Procureurs'-generaal en Ministerie 'Veiligheid en Justitie'...


Let op: het is niet-'toevallig' maar gepland dat dit alles 'kort voor de zomervakantie' werd uitgevoerd.
Iedereen is weg/ op vakantie, kinderen 'kunnen dan wennen?' en vader(s) kan (/kunnen) maandenlang 'nietsdoen' = 'van 't kastje naar de muur gestuurd'...

wordt (/ worden) afgepoeierd, genegeerd en (mo-gelijk) zelfs gedagvaard... de omgekeerde wereld.


 • Zo gaat 'de overheid' in werkelijkheid om met de eerzame burger(s)...

...die 'gewoon papa willen blijven/ zijn' en niet-akkoord gaan met 'leugens en bedrog' van de 'moeder' alsook van 'de overheid' - inclusief > 50 criminele 'recht'ers en criminele 'burge-meester' De Lange.

 • Dat pikt Groenendijk niet... u evenmin; niemand zou dat pikken!


d.d. 16-08-2016: Ophangende Rijksrecherche schuift - onmogelijk! - af op OM Den Haag; corrigeert College Procureurs-generaal eigen stafdienst?

 • Rijksrecherche verbreekt telefoonverbinding ivm audio-opname?!


d.d. 06-09-2016: Schokkende aangiftes tegen criminele burgemeester De Lange/ Duiven en liegende 'curator' Hopmans; nu vervolging door OM/ Rijksrecherche!

d.d. 13-09-2016: De kinderen/ burger worden bestraft en criminele overheid gaat vrij-uit bij medewerking aan internationale kinderontvoering tijdens lopende ots?

d.d. 21-10-2016: Wat doet Mark Rutte tegen - crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'sstaat? Kul. 

 • 'Democratische rechtsstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn - natte? - dromen! Nee, 'bedankt'... daar PAS ik voor.


d.d. 06-11-2016: Het OM (b)lijkt niet te vertrouwen; kul van Hovj Nieuwenhuizen en non-reacties Rutte, Plasterk, Van der Steur en Bolhaar bij criminele gemeente!

 • Luister zelf: bel de Rijksrecherche, krijg het OM; ophangen/ afpoeieren!


d.d. 27-11-2016: Wettelijke scheiding van Rijksrecherche en Openbaar Ministerie (b)lijkt niet gewaarborgd te zijn en de criminele gemeente Duiven niet vervolgd?

 • Melding van criminele gemeente bij Rijksrecherche 'onmogelijk' gemaakt!


d.d. 24-02-2017: Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!

Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'? 'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden! Neen, dus.'Hun redenen': als deze duidelijk-criminele burgemeester Duiven 'doet wat de elite? wil;

systeem tegen iedere prijs in stand houden'...

...dan wordt mijn gegronde aangifte vanwege 3x - onomstotelijk bewezen; 27-06 vs. 03-08 - omgekeer-de vrijheidsberoving/ kinderontvoering =

medewerking verlenen aan/ (laten) onttrekken aan het rechterlijk opgelegde toezicht 'simpelweg'= op arrogante wijze...

 • ...geweigerd in behandeling te nemen!


Hoe bedoel je; met 2 maten meten?! Dit stinkt gigantisch...!

Dat deze 'agenten, rechercheurs, burgemeesters en de overige meelopers 'zich... niet enorm schamen? Dat zouden zij wel moeten doen, aldus Groenendijk. Nu worden zijn allemaal ontmaskerd... in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.
Ook onaangekondigde verzoek van Bussumse wijkagent na melding Zevenaar!


Tot (voorlopig) slot:

de Bussumse wijkagent 'GNV123' die d.d. 15-04-2016 - onaangekondigd; de 'overval-strategie, weet ik nu - bij Groenendijk op de stoep stond en 'even met mij wilde pratenhet gaat over uw ex en de kinderen'...

...kwam na een melding van 'de hulp'verlening

(hoe; wat; welke? SVMN, 'zeer bijzondere'-curator?)

...die bij dezelfde politie Zevenaar gedaan zou zijn, aldus 'uw collega GNV123 die wilde praten' - jaja! - uit Bussum/ nu gemeente Gooise Meren.


Zeer opmerkelijk omdat deze 'moeder' namelijk in Duiven woonde en daar, in een andere gemeente dus, ook een politie-bureau aanwezig is en ook zij over een FB-pagina beschikken. Waarom zou de 'hulp'-verlening desondanks in Zevenaar mel-ding hebben gedaan... en niet in Duiven?

 • U begrijpt het al... ook dit stinkt gigantisch en navraag bij zowel politie Zevenaar alsook bij SVMN en 'zeer bijzonder' mr. Hopmans gedaan worden.


Zoals in het laatste artikel over deze 'open en eerlijke' - ?! - wijkagent in Bussum vermeld werd... volgt zsm. de gemaakte audio-opname van dit 'zeer vervelende' ge-sprek zonder de 'bijdrage' van GNV123. De tekst en de video maken de zaak echter nu al meer dan duidelijk. De politie 'op de vlucht? voor de waarheid'... de rest volgt!Kortheidshalve verwijst
Groenendijk hier naar:


d.d. 17-04-2016:

   'Dubbele agenda Bussumse wijkagent = politie G&V uit mijn huis gezet: op de
   vlucht voor de waarheid/ feiten'!
 • Onaangekondigd bezoek: Bussumse wijkagent deed aangifte van 'belediging'!

d.d. 06-05-2016:

   'Politie vlucht weg voor waarheid/ boze burger: diep-triest/ lachwekkend
    hoor'spel' van bezoek en oorverdovende stilte!Conclusie/ samengevat:

Deze vader/ burger heeft helemaal gelijk! Al sinds 2008 en nu hij bezig is met 'vervelende publicaties' = de waarheid en niets dan de waarheid! openbaar te maken...

...die bewijzen dat de familie'recht'spraakjeugd'hulp'-verlening en vele andere overheids-'diensten' waaronder de nationale politie...

nep zijn; niet het volk dienenwet zelf niet naleven...

...wordt hij 'bestraften erger; 

...drie meiden/ ons leven (gepoogd) kapot te maken!Deze vader/ burger Groenendijk laat zijn drie dochters en zichzelf echter niet 'kapot maken' en weert zich met enige wapens die hij heeft;

 • de waarheid/ feiten en de echte liefde voor zijn drie dochtersLina, Jördis en Imke.


Het failliet van 'het systeem' werd onomstotelijk bewezen en zal tot een zeer grote schoonmaak = ontslag- en strafvervolging van vele 'hooggeplaatsen = diepgezonken not-abelen moeten leiden.

 • Word wakker Nederland; in uw eigen belang/ dat van uw (klein-) kinderen...


Groenendijk is nu bezig met het tikken van: de aangekondigde klacht jegens de politie Zevenaar - waarbij ook burgemeester Staatsen uiteraard op de hoogte gebracht wordt - en verder; bezwaar aantekenen bij de niet-met-naam-genoemde Officier van Justitie en wederom navraag bij genoemde partijen. Wordt vervolgd. 


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; bij voorbaat dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia