dinsdag 11 september 2018

'Nep-president Ronald Philippart is to blame'! Ge'recht'shof in Den Bosch bereidt wel smaadzaak voor maar weigert GRN eigen stukken te zenden?!
Bron: d.d. 08-01-2016: Savage Feed 'The Best Bully Knockouts'...


'Grappig' = schande hoe het hof Den Bosch voor BBD rent maar GRN keihard negeert:


'Nep-president Ronald Phillippart is to blame'! 

Ge'recht'shof Den Bosch laat afdeling Communicatie & Voorlichting smaadzaak voorbereiden maar...

weigert tegelijkertijd om stukken in de eigen zaak te zenden omdat het OM = het Openbaar Ministerie' - dan wederom en keihard ontmaskerd zal worden als een criminele organisatie. Dit omdat ze weigert om de 100% bewezen nep-'rechters' die o.a. 'valsheid in geschrifte' pleegden, te vervolgen

OverheidsMisdadigers, dat is de juiste betekenis van de afkorting 'OM! - Dan staat namelijk onomstotelijk vast dat:

  • Nederland geen recht- maar een kromstaat, een bananenrepubliek is, zoals GRN reeds jarenlang roept en met bewijzen erbij publiceert!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was toch wel verbaasd toen hij afgelo-pen vrijdag, d.d. 07-09-2018, onderstaand mailbericht...

...van de afdeling 'Communicatie en Voorlichting' van het ge'rechts'hof = sof Den Bosch ontving:

Vetgedrukt en bullet-point werden door GRN toegevoegd en daar zal in volgende publicatie(s) nader op worden ingegaan:Filmpjes op YouTube


   Vr 7-9-2018, 09:59
   Van: Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch    
   <voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>
   Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.


   Geachte heer Groenendijk,


   Bij toeval...

   ...zagen wij uw filmpjes van april dit jaar op YouTube
    waarin u mevrouw Betteke Boogaard-Derix aan-
   spreekt als president van het gerechtshof 's-Herto-
   genbosch.

   U heeft eerder een artikel-12-procedure gestart bij 

   en tegen het hof Arnhem-Leeuwarden.

   Vanwege de  onpartijdigheid kan het hof Arnhem-
   Leeuwarden niet oordelen over haar eigen hande-
   len,

   en daarom is uw artikel-12-zaak doorgestuurd naar het gerechtshof 
   ’s-Hertogenbosch.

   In uw filmpjes spreekt u mevrouw Boogaard-Derix aan als president van het hof in
   Den Bosch. Dat is zij sinds 1 oktober 2012 niet meerDaarom zijn die filmpjes
   feitelijk onjuist en is het voor haar bijzonder vervelend om onterecht op
   YouTube te staan, met foto, naam en toenaam.

   Wij verzoeken u dan ook om de filmpjes waarin u haar noemt en aanspreekt,

   van YouTube te verwijderen.

   Wij horen graag van u.

   Met vriendelijke groet,


   Communicatie & Voorlichting


   Postbus 70583
   5201 CZ ’s-Hertogenbosch
   www.rechtspraak.nl
   Gerechtshof 's-Hertogenbosch

   Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de
   rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op
   www.rechtspraak.nl.
Naar aanleiding van:


d.d. 15-04-2018: 'Keihard bewijs: misdaden tegen drie meiden door 'presidenten' Van der Winkel, Blaisse = Arnhem
Het hof Den  Bosch reageert wel ivm BBD maar inhoudelijk zwijgt nu-'baas' Philippart!

  • Dat kunstje laat GRN zich niet door Ronald flikken...

GRN is echter niet te beroerd om een eigen fout toe te geven en zo mogelijk te herstellen, dus: dom, dom, dom....

niet mw. Betteke Boogaard-Derix is te verwijten -->


maar...

   de heer? of misdadiger?

   <-- Ronald Philippart!

Die is sinds d.d. 01-10-2012 verzakende - m.i. criminele?! - 'president' van het ge'rechts'hof = sof Den Bosch...

GRN nam vanmiddag telefonisch contact op met zo-wel het secretariaat van nep-'president' de afdeling Communicatie en Voorlichting om in ieder geval te melden dat 'de juist persoon door het slijk gehaald zal worden en excuses aan mw. 'BBD' gemaakt zullen worden etc.' - nadere publicatie(s) volgen dienaangaande.


Echter, veel belangrijker:

Vindt u het ook niet erg opvallend/ 'raar' = crimineel dat het hof Den Bosch wel reageert omdat mw. Boogaard-Derix ten onrechte werd aangevallen maar er met geen woord gerept werd over 'waarom GRN nu boos is'...


...dat er al maanden lang NIET voldaan wordt (sinds d.d. 28-03-2018 in bezit van het sof te Den Bosch) - noch door het sof te Arn-hel, noch door
Den Bosch - 

aan het per aangetekende post verzonden ver-zoek tot toezending van de stukken in de eigen zaak, te weten:


   1) geheim gehouden 'tussen'-beschikking van
       vice-'president' = crimineel (aangifte werd gedaan!) mw. mr. Mintjes van het
       ge'recht'shof te Arnhel;

   2) het ambtsbericht en naam van behandelend officier van justitie en

   3) het schriftelijke verslag en naam van de advocaat-generaal?!! Nogmaals:

GRN heeft keiharde bewijzen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers en presidenten' = misdadigers!

Dat is de werkelijke 'reden' waarom het sof Den Bosch wel - terecht, nogmaals - 'moeilijk doet over en opkomt voor' mw. Boogaard-Derix maar met geen woord rept over GRN's vragen:

   1) waarom krijgt GRN zijn eigen stukken niet? en

   2) waarom wel reageren voor Boogaard-Derix maar verder doet
        wel-'president' Ronald Philippart er het zwijgen toe?

   3) waarom worden 100% bewezen misdadige 'rechters' tot op heden
       niet vervolgd?


Het moge duidelijk zijn dat GRN over die;

   Ronald Philippart 'luid en duidelijk'
   de waarheid zal verkondigen, op internet...

  maar bijvoorbeeld ook ter plekke onder het raam
  van zijn kantoortje...

Meer publicaties in voorbereiding, inclusief de uit-komst van het gevoerde telefoongesprek en de ge-maakte afspraken: het hof in Arnhem en dat in Den Bosch worden keihard ont-maskerd als Paleizen van Misdaad.


  • Dat blijft hoe dan ook overeind en iedereen zal dat weten!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia