dinsdag 5 juni 2018

Ja, ammehoela: klachtbehandeling advocatuur is NIET-'betrouwbaar/ on-afhankelijk'! In kruis getrapte GRN trapt Van Osch/ Goldhoorn terug - Au!


'Well done, Johnny'; you are a great inspiration to all of us! GRN trapt terug!

Logisch: GRN pikt het niet in het kruis getrapt/ hart gestoken
 te worden en trapt terug:


Drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4 - Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:   Verzet in zaak 18-067
- mrs. Van Osch/ Goldhoorn


Raad van Discipline
Ressort Arnhem-Leeuwarden
Postbus 1236
6801 BE  Arnhem


Bussum, 04 juni 2018

Niet-geachte Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden,
Niet-geachte mr. M.F.J.N. van Osch = behandelend nep-‘rechter’,
Niet-geachte mw. M.M. Goldhoorn = behandelend nep-‘griffier’,

Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,


In reactie op de ontvangst d.d. 08-05-2018 (per gewone en aangetekende post) van een afschrift van de ‘kennelijk ongegrond’-beslissing d.d. 07-05-2018 van de niet-geachte, nep-‘voorzitter’ mr. M.F.J.N. van Osch met bijstand van de evenmin-geachte, nep-‘griffier’ mw. M.M. Goldhoorn meldt de volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. daartegen in verzet te komen.

Want: klaarblijkelijk zijn ook die ‘Van Osch en Goldhoorn’ lid van de ‘club tegen het volk’ nu zij op zeer arrogante wijze bewezen; ‘schijt aan de wet c.q. gegronde klacht van burger(s)’ te hebben. Dat is de waarheid en zal aldus gepubliceerd worden:·     Wie denken die Van Osch, Goldhoorn en de Raad zonder Discipline wel niet dat ze zijn? Een stelletje smerige bedriegers zonder enig rechtsgevoel laat staan fatsoen! Aldus GRN.

De evidente redenen waarom zijn in de bijlage ver-
meld waarnaar GRN verwijst. ‘Hoe netter ze (zich
voor-) doen ,hoe smeriger ze zijn’… geldt ook voor
beide personen.

Dat de ‘Raad van’ in werkelijkheid een;

  • Raadzonder Discipline’ is…

is voor iedere eerlijk, weldenkend mens overduidelijk. Wat een nep!Slechts opgetuigd werd om de schijn van ‘rechtspraak’ op te houden terwijl bij voorbaat vaststaat dat de (doorslaggevende punten van iedere) klacht als ‘kennelijk niet-ontvan-kelijk of niet-gegrond’ wordt verklaard. Alleen bij hoge uitzondering zal een niet-zo-be-langrijke klacht of tegen een in-onmin-geraakt-lid-van-genoemde-club worden toege-wezen om ‘het toch nog niets te laten lijken’.

Dat is de feitelijke waarheid en onacceptabele gang van zaken bij alle Raden/ Wan-Orden van Advocaten in Nederland:

·       het zijn allemaal ‘ratten in (mantel)pak’ die elkaar de hand boven het hoofd houden!‘De ene crimineel dekt de andere crimineel’,

blijkt ook op Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden van toepassing te zijn; gelet op de ‘vrijspraak van beklaagd vriendinnetje Van Empel’...

...door vrindje Van Osch ongeacht alle bewijzen van het tegendeel.

  • Zowel Van Osch als Goldhoorn: ontmaskerd!


Met de grootst mogelijke minachting,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


De bijlage - redenen waarom = 8 pagina's worden zsm./ later vandaag - ? - gepu-bliceerd...MAILVERZENDING:Verzet tegen 'de ene crimineel dekt de andere'-beslissing in zaak 18-067

  • en publicatie wangedragingen Raad zonder Discipline


Vandaag, d.d. 05-06-2018, 20:21
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

  • 2018-06-04 GRN aan RaadzonderDiscipline Arnhem-Leeuwarden Verzet afwijzing klacht Van Empel.docx
  • 2018-06-04 GRN aan RaadzonderDiscipline Arnhem-Leeuwarden Verzet - Redenen waarom.docx

Bussum, 05 juni 2018
Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers,

kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. betreffende klachtzaak 18-067 naar bijlagen:

     1. begeleidende brief-GRN d.d. 04-06-2018;

     2. verzetschrift tegen kul-beslissing Van Osch/ Goldhoorn; d.d. 07-05-2018

     3. publicatie op de website d.d. 05-06-2018:


Ja, ammehoela: klachtbehandeling advocatuur is NIET-'betrouwbaar/ on-afhankelijk'!

In kruis getrapte GRN trapt
Van Osch/ Goldhoorn terug - Au!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/ja-ammehoela-klachtbehande-ling.html

Ja, ammehoela: klachtbehandeling advocatuur is NIET-'betrouwbaar/ onafhankelijk'!

  • 'Well done, Johnny '; you are a great inspiration to all of us!

Zoals vandaag tevens ondertekend, in tweevoud, per aangetekende post aan de Raad zonder Discipline werd gezonden. Wordt vervolgd.

Met giftige 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaZie ook:

d.d. 10-03-2018: 'Audio deel-2: arrogantie ten top - deken O.E. Meijer


d.d. 28-05-2018:


·       ‘Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt - weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!’


en d.d. 03-06-2018:

·       ‘Rutte, Grapperhaus en Dekker... kan het nog gekker? Jawel: bij Paleizen van Misdaad te Arn-hel en Den Bosch plus bij Wan-Orden van Advocaten!’
Uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank!

        No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!