zaterdag 10 maart 2018

Audio deel-2: arrogantie ten top - deken O.E. Meijer schuift af op 'burgers die onzinnig zouden klagen' ipv. de bedriegende advocaat aan te pakken!Klachtbehandeling door R'damse deken Meijer = partijdig/ meten met twee maten!


Deze Bussumse volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - verwijst naar de/ het hieronder gepubliceerde:

   1) audio-opname 1e termijn GRN
   2) transcript 1e termijn Meijer
   3) audio-opname 2e termijn GRN

zodat iedere zelf-nadenkende medeburger kan horen/ lezen;

  • 'hoe het er werkelijk aan toe gaat bij 'Wan-Orden van Advocaten'; 1 grote, arrogante schijnvertoning! En de Raad van of... zonder Discipline:
Overvliegt/ leest u TIJDLIJN CRIMINELE KLACHTBEHANDELING ADVOCATEN

– NOvA - om enige indruk te krijgen van het smerige 'spel' dat gespeeld werd:

Enkele citaten:

22-09-2016:   Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar Doorzending van 'verweer' beklaagde aan klager - met onjuiste datum; 2015 in plaats van feitelijke 2016... typefout?

- en zeer opmerkelijke vraag van deken Meijertemporisatietactiek, aldus klager: 

'Graag verneem ik van de heer Groenendijk of de reactie van mr. Hopmans voor hem afdoende is. - ??? -

Indien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzetten, zal ik mijn visie geven over de klacht. De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016.

Hoogachtend, O.E. Meijer'18-12-2016:  GRN aan Orde Rotterdam

Commentaar: ruim 9 weken sinds het laatste contact en 6 weken later dan door de deken voor reactie van beklaagde gestelde termijn... noch van beklaagde advocaat Hopmans, noch van deken Meijer werd tot dan iets vernomen!


Gelet op verstreken reactietermijn meent klager dat de deken op basis van d.d. 02-11-2016 al dan niet ingediende stukken dient te beslissen.


19-12-2016:   Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar: Deken Meijer 'heeft het (te) druk ge-had' en - dus? -krijgt beklaagde Hopmans opnieuw...

2 weken (niet 1, zoals ik telefonisch zei) uitstel voor het indienen van een dupliek? Kul.
21-12-2016:  Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar ‘Ik merk op dat in de komende weken er toch ook geen visie zou zijn gemaakt in dit klachtdossier26-12-2016:   GRN aan Orde Rotterdam


Commentaar: En hoe gaat deze zaak voor volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk tot 'n einde worden gebracht?

Het volgende is aldus niet meer dan redelijk en gegrond:

1. Klager Groenendijk volhardt in het standpunt dat van indiening van dupliek door mr. Hopmans en acceptatie daarvan door de Orde R’dam geen sprake (meer) kan zijn. Te laat is te laat… geleerde mrs.

2. Het klachtdossier omvat a) het klaagschrift van Groenendijk, ) het verweer van Hop-mans en c) de repliek van Groenendijk en tussenliggende correspondentie en dient nu verder gesloten te worden.

Voor een dupliek is het te laat;


3. Nog ‘enkele weken wachten’ op een - onafhankelijk en betrouwbaar? neen! - deken-advies is niet te accepteren en Groenendijk verzoekt mr. Van Dijk, voorzitter van het hof van discipline van de Orde van Advocaten dan ook (met schriftelijke te-rugmelding, dank) vriendelijk doch met klem om:

a) ontvankelijk-verklaring van mijn huidige klacht jegens de R’damse deken mr. Meijer en een urgent verzoek om behandeling door de Orde van Amsterdam.

Met de Orde van Arnhem/ Den Haag had ik eerder helaas reeds slechte ervaringen tijdens de familie’recht’szittingen, vandaar.


b) onmiddellijke toezending/ laten toezenden van klaagschrift, verweer en repliek - A 2016/155 - aan de raad van discipline met opdracht tot hun behandeling/ beslissing uiterlijk d.d. 16-01-2017.d.d. 08-02-2017: 'Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en

Hof van Discipline/ Van Dijk:

'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!'

Hof van Discipline verwijst naar Zeelandse deken en alleen Meijer meldt zich?!


Na wekenlange non-reactie van Van Dijk, wederom een slap, niet gemeend en - aldus niet-geaccepteerd - 'excuusje per mail', zond de blonde!/ criminele? - Sof-secretaris mr. A.K. de - 99,99% zeker! - geantedateerde 'beslissing' van plv. voorzitter mw. mr. Driessen-Poortvliet om de klacht jegens deken Meijer te laten behandelen door de deken van Orde van Advocaten, afdeling Zeeland-West-Brabant; mr. Van Empel. 

Die details kunt u nalezen in publicatie d.d. 03-02-2017: geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klachtoordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'bijzondere' curator!


Om de Zeeland-West-Brabantse deken Van Empel niet de mogelijkheid tot afwijzing om die reden te geven werd besloten om (nochtans) niet tot publica-tie van het kul ad-vies' van de R'damse-deken-Meijer over te gaan.


Eerst wil ik vaststellen hoe de diverse onderdelen van het advocaten-gilde wel of tot op heden, niet over een 'zelfreinigende moraal' beschikken

en of er een daadwerkelijke kritische beoordeling van de geconstateerde (wan-?!)-gedragingen van beklaagde deken Meijer plaatsvindt.

Zal deze advocaten-club 'n bedriegelijk huis van doorgestoken kaart blijken en onherroepelijk in elkaar gaan donderen?! De waarheid duurt het langst... 

Groenendijk volhardt en publiceert de feiten. Want:

behandeling van de onderliggende klacht jegens Hopmans met te vernietigen ad-vies van partijdige deken Meijer kan geen doorgang vinden!

Waar zijn ze (niet) mee bezig...?! 

Zoals dit aan de Orde van Advocaten, dekens Meijer en Van Empel alsook het hof van Discipline herhaald duide-lijkheid werd gemaakt, maar door (plv.) voorzitters Van Dijk en Driessen-Poortvliet 'domweg?' genegeerd werd. Op de gestelde dead-line d.d. 06-02-2017 werd door het Sof zonder Discipline namelijk in het geheel niet gerea-geerd. Ook van Zeelandse deken Van Empel werd (nog) niets vernomen...

Kijkt u ook naar 'welkom? bij het Paleis van Justitie = Misdaad' Den Bosch:


d.d. 28-02-2018: 'Paleis van Misdaad poogde zelfs buiten video-opname te verbieden!

  • GRN weigerde beelden te tonen/ wissen. Ook niet op verzoek vd. parketpolitie!'


d.d. 01-03-2018: 'Deken-in-net-pak mr. Meijer 'de oren gewassen' bij openbare klachtzaak Raad van = zonder? Discipline Den Bosch!


  • Publicatie audio-opname volgt.'

d.d. 02-03-2018: 'Audio deel-1: GRN pakt partijdige 'deken' Meijer aan in klachtzaak bij de Raad van/ zonder Discipline

  • play; 'the battle of Den Bosch' en.. huiver!'

Transcript van 'verweer' beklaagde want partijdige 'deken' Meijer:Afkortingen:


Rv/zD: Raad van/ zonder Discipline te Den Bosch met;

BDM: Beklaagde 'Deken' mr. O.E. Meijer
GRN: drs. E.M. Groenendijk MSc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


GRN:  Nou mijnheer, gelooft u nou nog in rechtspraak?

  • Ik niet en dat gaat heel Nederland weten, dank u wel.

Rv/zD:  Prima – tegen GRN

BDM Ja, mijnheer

Rv/zD Wat wilt u zeggen?

BDM Ehm, ik heb natuurlijk niet zo veel meer te zeggen maar ik wil toch eh, een onderscheid aanbrengen tussen wellicht het leed dat mijnheer lijdt met de omgangsregeling met zijn kinderen, dat begrijp ik, maar daar sta ik als deken, als toezichthouder verder gewoon buiten. En ik moet een klacht behandelen, dat wil mijnheer Groenendijk dat die terstond wordt doorgezonden maar toen heb ik, zo werkt dat helaas niet, dat is overal verschillend maar ik ben gehouden aan de richt-lijnen van de Raad van Discipline in Den Haag, die stuurt mij dat terug als daar geen visie bij is, u wel bekend, en


Ik heb die klacht in mijn ogen zoals ik dat met alle klachten doe; ‘uiterst voortvarend behandeld

Naschrift GRN: wat een onzin! Wekenlang liet Meijer niets van zich horen, ondanks herinnering van recht-zoekend burger.

Bovendien: als hij zo voortvarend te werk ging,

       waarom dan excuses aanbieden? 'Deken' Meijer spreekt zichzelf tegen!


BDM:  U moet zich ook realiseren dat wij als er in het arrondissement Rotterdam 6, 7 klachten per dag binnenkomen, daar hebben wij een heel apparaat voor, en die moeten zinnige en onzinnige klachten allemaal maar beoordelen; daar kan wel eens wat mis gaan en dat is hier ook gebeurd, daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden.

Naschrift GRN: schokkende suggestie van beklaagde Meijer; alsof de klacht van GRN 'onzinnig' is... absoluut niet. In plaats van te erkennen dat GRN zijn klacht redelijk en gegrond is - waarom anders 'excuus maken'?! - poogt Meijer om GRN geheel onge-grond in diskrediet te brengen... zoals advocaten plachten te doen als zij zelf in het nauw zitten!

BDM Ik kan natuurlijk niet als deken alle dossiers gaan raadplegen of termijnen goed in acht worden genomen, daar heb ik ook mijn staf voor, en die doen dat kan ik u zeggen; ‘altijd goed’ en dit is het eerste incident dat ik in mijn dekenale perio-de heb meegemaakt.

Naschrift GRN: of beklaagde Meijer overdreef enorm - 6 tot 7 klachten per dag = 2190/ 2455 klachten per jaar - of de advocaten in het arrondissement Rotterdam maken er massaal een zooitje van... dan krijg je logischerwijze ook veel klachten! In plaats van 'de zwarte peter' bij de klagende burgers neer pogen te leggen, zou die Meijer zijn be-driegende advocaten moeten aanpakken! Zich verschuilen achter zijn staf is zeer laag bij de grond: hij is hoe dan ook (eind-)verantwoordelijk!


BDM: En ja, dan krijgen we even de afweging die ik gemaakt heb, ik hoop dat mijnheer Groenendijk dat ook zich realiseert, want daar waar hij zich,

stelt in de stukken dat bij een advocaat anders heel anders zou hebben gereageerd dan bij een klager, dat is absoluut niet zo


Naschrift GRN: absoluut wel! Als een klager te laat is met stukken indienen dan gaat de deken echt niet weken = feitelijk maanden! later en tot tweemaal toe termijnen verlengen om de bur-ger 'alsnog de mogelijkheid te bieden'... neen; dan wordt wel gewoon op grond van een 'incompleet dossier' het dekenadvies opgesteld. GRN verzoekt andere burgers met der-gelijke casi zich te melden...

BDM Ik dien een onderzoek te verrichten zoals dat in de wet vermeld staat…

Naschrift GRN:  In de Algemene wet bestuursrecht/ H9 klachtrecht is de Orde van Advocaten gehouden een onpartijdige, onafhankelijke klachtbehandeling te realiseren.

  • In de praktijk blijkt dit een partijdige, met-twee-maten-metende dekenale behandeling te zijn; volstrekt onacceptabel.


BDM En als er een verzuim is van 1 van de partijen om alsnog een reactie in te die-nen of dat nou de klager is of de verweerder dan staat het de organisatie ten goede om pre-dossier af te geven bij de Raad van Discipline en…

GRN Mag ik, mag ik…?

BDM hier was de termijn overschreden, dat geef ik ook onmiddellijk toe en daarvoor heb ik ook mijn excuses aangeboden

Naschrift GRN:  niet-gemeend, flut ‘excuusje’ per mail werd niet geaccepteerd en in plaats daarvan formeel klacht ingediend! Meijer geeft fouten toe... hoezo valt hem dan 'niets te verwijten' en 'ging hij voortvarend te werk' = kul.

BDM: …maar ik vind dat in het kader van het onderzoek dat ik moet verrichten, het goed om dat er toch nog voor te zorgen dat dat dossier, eh… compleet is, ik heb een hele korte termijn van 2 weken gesteld en ik heb ook toegezegd met de visie eh ver-sneld zou opstellen. Nou u heeft gezien, eh, het dossier kent een looptijd van 4 maanden, dat is redelijk aan de korte kant

Naschrift GRN: het ging GRN niet primair om de totale doorlooptijd, al vindt hij 4 maanden niet 'aan de korte, maar aan de lange kant' en vraagt zich af hoe lang het dan 'gemiddeld tot lang' zou duren tot een klacht behan-deld is... jaren? Onacceptabel; zeker gelet op de nog steeds niet behandelde, oorspronkelijke klacht jegens zeer bijzondere 'moeder'-curator Hopmans.

BDM U ziet ook dat ik, juist aan het eind, eh er voor gezorgd heb dat eh, mevrouw - Hopmans - nog 2 weken kreeg; op 29 december stukken heeft geleverd en op 11 januari de visie, dus ik ben mijnheer Groenendijk helemaal ter wille gekomen om de snelheid te hand-haven, daar is gewoon niets mis mee, ik durf bijna te zeggen dat als ik er achter was gekomen dat misschien dan de visie iets later zou zijn verzonden, dus wij zijn hem helemaal tegemoet gekomen

....alleen wat mijnheer Groenendijk blijkbaar wil is dat ik mijn visie baseer op een onvolledig dossier, nou dat vind ik niet juist, dat is ook niet mijn taak, mijn taak is gewoon op basis van een volledig dossier een oordeel te geven.


Naschrift GRN: wat een huichelaar!

'Voortvarend te werk gegaan'? Integendeel.

Beklaagde Meijer speelt 'de vermoorde onschuld' maar handelt feitelijk als 'advocaat van de duivel'!


BDM Een oordeel overigens dat heb ik mijnheer Groenendijk ook al eerder medegedeeld, ja ehm, kan de Raad van Discipline hoeft daar helemaal niets mee te doen, die kan zeggen dat heeft de deken goed of niet goed gezien, dat is aan de Raad van Discipline… ik denk dat eh ik dit dossier op een goede wijze behartig. En mijnheer Groenendijk, daarom ben ik hier ook zelf gekomen, dat doe ik meestal overigens…

GRN Dat waardeer ik ook.

BDM …dit soort procedures tegen mij of mevrouw X, ik denk nou, mijnheer Groenendijk, ik kom ook zelf uitleggen dat ik wel degelijk zorgvuldig heb gehandeld, daar kunt u anders over denken maar dat is niet aan mij maar aan de Raad van Discipline maar eh door dit soort procedures te voeren krijg je natuurlijk als je dat openbaar te veel doet...

Ik verwijs hier ook naar een brief van de voorzitter van het hof van Discipline daarover schreef, die zegt; ja, nu zijn we het zo langzamerhand helemaal zat in dit land en wij behandelen die brieven niet meer'.

Naschrift GRN: pardon? u bent wettelijk verplicht om een behoorlijke klachtbehandeling te hebben! Misschien zou beklaagde Meijer zelf eens in die spiegel moeten kijken en zichzelf en die andere,  niet-integere, 'advocaatjes' maar eens dienen aan te pakken = schrapping van het tableau!

BDM En eh, ik citeer even: ‘voor het hof is thans de maat vol en is reden om aan alle zinloze procedures paal en perk te stellen

GRN breekt in… ohohoh, ik vind deze suggestie echt verwerpelijk, mijnheer!

BDM Maar op een gegeven moment ga je daar-toe over en dat is jammer; ik vind het systeem van tuchtrechtspraak in Nederland, dat vind ik zeer goed

GRN Nou absoluut niet!

BDM U kunt het daar wel niet mee eens zijn maar door te veel procedures te krijgen die om niets gaan… hou je uiteindelijk…

GRN breekt in… heeft u het nou over mijn zaak? U moet zich schamen, mijn-'heer'! Ik voel mij echt beledigd door wat de deken nu zegt! Mag ik daar alstu-blieft op reageren als de deken klaar is? Anders wacht ik even.

Rv/zD U moet nog even wachten; mijnheer Meijer is aan het woord en daarna...

GRN OK, ik krijg een 2e termijn, toch?

Rv/zD U krijgt een 2e termijn.

GRN Ik dacht dat mijn’heer’ Meijer klaar was…

Rv/zD Nee, dat was hij nog niet…


BDM Ik probeer gewoon een algemeen betoog te houden en ik zou ook willen vragen aan mijnheer Groenendijk en nou richt ik mij wel tot u;

dat u ook eens in de spiegel kijkt of dit soort procedures zin hebben?

Dat wilde ik nog toevoegen aan het feit, de conclusie heb ik net al gegeven, dat naar mijn oordeel mijnheer Groenen-dijk bij de procedure bij de Raad van Discipline en mijn dekenale onderzoek niets tekort is gekomen, uiterst zorgvuldig, eh…

GRN Kan zijn lachen bijna niet helemaal meer inhouden

BDM Uiterst acceptabel, in mijn ogen. Dank u wel.

GRN Sorry, sorry hoor.


Rv/zD U heeft zo uw 2e termijn maar ik heb 1 vraag voordat het zover is:

  • maakt u vandaag geluidsopnames?


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Audio deel-2: weergave van GRN's 2e termijn - als deelnemer aan het gesprek/ de zitting mag iedere (of in opdracht van) recht-zoekend burger haar/ zijn eigen woorden dus WEL opnemen!

Tweede Boek. Misdrijven - Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 139a 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzet-telijk:

1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert; 2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen: 1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk; 2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is; 3°. ter uitvoering van de Wet op de inlich-tingen- en veiligheidsdiensten 2002.


En de 'rechters' dan? Die hebben toch niets te verbergen?! Het was een openba-re en onafhankelijke - althans; dat beweren ze - hoorzitting van de Raad van - of juist; zonder, dat gaat d.d. 16-04-2018 blijken! - Discipline:

BDM:   Ik vind het raar dat dat gebeurt überhaupt, zonder daarover met uw raad en met mij te praten.BDM:   GeenMelding publicatie klachtzaak 'deken'Meijer en mogelijkheid tot weerwoord

  • (in het kader van hoor en wederhoor)

zo 11-3-2018 13:05
Van: drs. Groenendijkk MSc.
Aan: info@akd.nl

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Beklaagd 'deken' Meijer,

1. Met open vizier verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. naar recente publicatie mbt. de hoorzitting d.d. 26-02-2018 bij de Raad van/ zonder? Disscipline  te Den Bosch

Audio deel-2: arrogantie ten top - deken O.E. Meijer schuift af op 'burgers die onzinnig zouden klagen' ipv. de bedriegende advocaat aan te pakken!
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/audio-deel-2-arrogantie-ten-top-deken.html

2. Uiteraard biedt GRN u de mogelijkheid tot verweer aan en uw (schriftelijke/ audio/ video-) reactie zal integraal worden geplaatst... gaarne binnen 1 week na heden, dank!

3. Wordt vervolgd... wat GRN betreft met

  • uw schrapping van het tableau d.d. 16-04-2018!

Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...

met de uitspraak d.d. 16 april 2018. En natuurlijk wordt die ook gepubliceerd.

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia