zaterdag 23 september 2017

Burgertje bedriegen: smerig intern 1-2-tje nep-advocaten/ Wan-Orde R'dam/ Meijer en Raad van = zonder Discipline Den Bosch/ Gimbrère!Ook de Raad van = zonder discipline Den Bosch valt door de mand;

 • op de maatschappelijke trap... naar beneden!

De werkelijkheid: parasiterende minderheid zuigt meerderheid van het volk uit!


Dat het bij het beroepsgilde van 'advocaten', de NOvA, 'een zooitje' is, twee Wan-Orden nog steeds pogen om mijn klachten-in-de-doofpot-te-stoppen en het 'hof van' zich bewees als een sof zonder Discipline is inmiddels duidelijk... en schokkend.

De wettelijke vereiste; behoorlijke klachtbehandeling blijkt in de advocatenpraktijk 'sodom en gomorra' te zijn.

Laat u nooit intimideren door 'mr.-titeltjes' of 'deftige personen in pak' of door hun 'po-werplay'; gebruik uw gezond verstand en maak alles openbaar - tijdens! - de lopen-de procedure(s). Als mr.; drs.; ing.; dr.; ir of prof. niet simpel kunnen uitleggen wat ze eigenlijk zeggen... dan stinkt het!

 • Laat u niet intimideren en kom altijd op voor uw recht!

d.d. 06-08-2017:

'Samenspan in criminele vereniging'; geen motorclub maar hof van = sof zonder Discipline weer, nu: mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, ontmaskerd!'


Juist achter gesloten deur = bij niet-openbare 'recht'szitting(en) wordt de individuele burger besodemieterd in een nep-behandeling waarbij in 99% van de zaken al vaststaat dat...

...de - meestal gegrond klagende! - burger zal verliezen.

 • Dit ongeacht uw fantastische betoog, de dure advocaat en alle bewijzen van uw gelijk... ongelofelijk?


Schokkend inderdaad, maar waar.

Het is 1 grote schijnvertoning, beste eerlijke en wel-denkende medeburgers; u bent gewaarschuwd - voor uw eigen bestwil! Groenendijk heeft persoonlijk 'niets te winnen of te verliezen' in/ bij uw (eventuele; moge u dat bespaard blijven) zaak en kan enkel hopen dat u wilt luisteren - slimmer dan 'die kliek' bent...

Het enige waar dit soort mensen niet van houdt, is namelijk... de waarheid; de feiten in de openbaarheid brengenWant: dan

 •  worden ze ontmaskerd als dat wat ze zijn: 'n bende bedriegers!

Dan kan iedereen lezen en zien dat zij inderdaad niet de 'succesvolle, respectabele advocaten (in dit geval)' zijn die ze pretenderen/ 'toneel-spelen?' te zijn maar...een stel parasieten die flink verdienen aan en fees-ten over de pijn, ellende en het verdriet dat ze ande-re mensen = 'ons', u en ik aandoen! Gatverdamme.

En ja, uiteraard is deze recht-zoekend burger dan boos... heel boos zelfs en dat is niet meer dan nor-maal. Niet de burger is 'verward' of 'klaagt ten on-rechte' maar juist de:

 • nep-'advocaatjes' bedonderen de boel en steken u een mes in de rug!

Tegen betaling van een uurtarief van omtrent de 200,- euro wordt u ook door uw eigen advocaat keihard genept. Dat zijn de feiten; onacceptabel.Word wakker medeburgers en sluit u aan 
bij de 80% die het meer dan zat is om door de 

1% zichzelf 'elite'-achtende personen en hun 19% meelopers/ uitvoerders tegen een duivelse vergoeding...

...te worden verne#kt!

 • Wij zijn met veel meer en dit is ons Nederland;

van het volk... van ons allemaal.; En dus niet, zoals nu, 'beheerst/ gecontroleerd' door een parasiterende minderheid! Sta op voor de Volksrepubliek van eerlijke, weldenken-de Nederlanders!

Ook Wan-Orde R'dam/ 'dekenMeijer chanteert Groenendijk: slikken of stikken:


d.d. 07-08-2017nep-'secretaris' C.K./

Orde R'dam meldt doorzending aan Raad


'Geachte heer Groenendijk,

U hebt aangegeven de klacht ter beoordeling voor te willen leggen aan de Raad van Discipline (de tuchtrechter). Het daarvoor verschuldigde griffierecht is door u voldaan. Hiermee bevestig ik u de doorzending van het dossier. Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief aan de Raad van Discipline, het voorblad en de inventaris-lijst van stukken.


Verder berichten ontvangt u van de griffier. Een kopie van deze brief zond ik toe aan mr. Meijer. 

Met vriendelijke groet, mr. C.K.'

= beklaagd nep-'secretaris' waarvan de klachtbe-handeling wordt geweigerd door hof zonder discipline!
d.d. 08-08-2017: En wat zeggen ze in Den Bosch?


Raad van = zonder discipline/ Huysmans
meldt 2 opties verdere verloop:

1) beslissing zonder behandeling of

2) met behandeling op zitting:


'De raad van discipline ontving van de deken van de Orde van Advocaten in het ar-rondissement Zeeland-West-Brabant het klachtdossier met bijgevoegde inventaris-lijst (bijlage 1), in bovenvermelde klachtzaak. De raad gaat ervan uit, tenzij u anders be-richt, dat de stukken op de inventarislijst u bekend zijn.

Wat de verdere procedure betreft zijn er nu in de regel twee mogelijkheden:

u krijgt een beslissing van de voorzitter of u krijgt een oproeping voor een zitting van de raad van discipline. Bijgaand vindt u nadere informatie (bijlage 2) over de gang van zaken bij de raad van discipline.

Hoogachtend, mr. I.J.M. Huysmans-van Opstal - griffier'
d.d. 11-08-2017: GRN meldt Raad dat behandeling op zitting noodzakelijk is:Bussum, 11 augustus 2017

Raad van Discipline?, behandelend voorzitter XYZ,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw brief/ mw (griffier) Huysmans-van Opstal d.d. 08-08-2017, ontvangen d.d. 10-08-2017 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk het volgende:


1. mw. Huysmans-van Opstal vermeldde zelf haar titel: ‘mr’… dan gaarne ook mijn academische titels vermelden! Gelijke monniken, gelijke kappen, nietwaar?!

Het is zeer opvallend dat de personen die bij al dit soort organisaties werken vaak ‘prat gaan op de eigen titel(s)’ en overal vermelden maar dit omgekeerd; bij de - vaak/ in dit geval; zeker! gegrond - klagende burger(s) nalaten.

2. wat betreft de verdere procedure is er maar één acceptabele mogelijkheid:

uiteraard dient mijn klacht jegens (nog) ‘deken’ dhr. mr. Meijer van ‘Wan-Orde Rotterdam’ op zitting te worden behandeld!


3. Uw andere’ = non!-‘optie’;

de ‘voorzitter - welke? wie  is/ gaat dat worden? svp. directe melding indien; dank! - ‘beslist op grond van de, betwiste!, stukken’ = uw ‘inventaris-lijst’ (alsof het een verhuizing of deur-waardersrapport betreft!)…

zou volgens Groenendijk namelijk de (schijn van) par-tijdigheid van de Raad van? = dan zonder Discipline te Den Bosch bewijzen en dan om die reden, op dit moment,  tot een onmiddellijke wraking - moeten - leiden.

4. Een nadere mondelinge toelichting door - gegrond! - klager is onontbeerlijk en…

ook naar de persoonlijke ‘verdediging’ van de beklaagde (nog) ‘deken’ Meijer wordt ‘met interesse’ uitgekeken. Gelet op het omvangrijke dossier is een mondelinge be-handeling aldus tevens voor de behandelend voorzitter nuttig en kan om nadere uitleg aan partijen verzocht worden; een win-win-win situatie!
d.d. 22-08-2017: beklaagd 'deken' Meijer meldt dat... (zie verder)

 • ...hij 'het niet netjes vindt om beklaagde en zeer bijzondere moeder-'curator' in onzekerheid te laten verkeren over de klachtbehandeling'.


Hoe 'onafhankelijk' ben je dan nog, 'deken' Meijer?

Hahaha; hoe duidelijk kan iemand nog, in dit geval; zijn, partijdigheid laten merken! In herinnering: 'dankzij' o.a. Diana Hopmans zien drie meiden hun eigen zorgzame, prudente en veilige vader al > 3,5 jaar niet meer...

en weet GRN niet eens waar zijn drie dochters zijn of hoe het met hen gaat enzovoorts! Dat is pas echte 'onzekerheid'; dat is emotionele kindermishandeling!


En dan 'durft' Meijer te melden dat hij... beklaagd 'advo-caat' niet langer in onzekerheid wil laten blijven, terwijl alle uitstel door de Wan-Orden zelf veroorzaakt werd...

dan ben je toch niet helemaal lekker, nietwaar? GRN denkt van niet en maakt zich zorgen over (nog) 'deken' Meijer; helemaal van het - juiste - padje af!


'Geachte heer Groenendijk,


Met vriendelijke groet, Secretariaat - Orde van Advocaten Rotterdam'Weer een anonieme mailmelding van Wan-Orde:

van de nep-'secretaris' C.K. neemt GRN aan... ze is zelfs 'te dapper' om haar naam te vermelden!

Dat de Wan-Orde R'dam stinkt en stinkt, wordt aldus enkel meer bevestigd, mw. C.K.! GRN over-weegt om uw naam eveneens voluit te vermelden om eerlijke en weldenkende medeburgers te waarschu-wen voor uw m.i. schandelijke praktijken...

 • pas op voor mr. C.K. - in dit geval absoluut geen 'lekker luchtje'!


En: hoe 'dapper' is die Meijer; met klaarblijkelijke wetenschap van de afwijzende be-slissing van de Raad zonder Discipline (zijn 'vriendinnetjes' en ook lid van dezelfde 'club tegen het volk' als Meijer, aldus GRN) op zak... (zie onder)

...begint hij opeens 'hoog van de toren te blazen' in zijn brief en maakt zich 'o zo druk' om de belangen van Hopmans = 'hun soort dekt hun soort, ongeacht de bewijzen van het tegendeel'!


Erg jammer, dat (nog) 'deken' Meijer zich niet net zo druk maakte over de realisatie van een behoor-lijke klachtbehandeling waarbij de belangen van de klager tenminste op dezelfde wijze gerespec-teerd zouden worden!

Maar neen;

dat is slechts de schijn/ facade... die hij dient op te houden maar in werke-lijkheid nooit het doel van die hele bende is.

Of 'deken', of 'lid' of 'raad zonder discipline'... het maakt helemaal niets uit; ze be-hartigen tezamen hun eigen 'belangen' en dekken elkaar hoe dan ook.

 • Groenendijk pikt die nep echter niet en maakt alles openbaar...

Jegens deze pure chantage-brief van (nog) 'deken' Meijer werd uiteraard verzet gevoerd, waarover in de volgende publicatie meer...
d.d. 22-08-2017: Raad zonder discipline weigert zitting en zendt kul-uitspraak:


Ook mrs. mw. nep-rechter Gimbrère-Straetmans en

mw. nep-griffier Huysmans-van Opstal bewezen zich als niet-te-vertrouwen en niet-onafhankelijk maar...

juist lid van de 'club tegen het volk' en

 • 1 pot nat met beklaagd 'deken' Meijer.           --->


Hun kul-uitspraak d.d. 22-08-2017 werd d.d. 24-08-2017 per normale en aange-tekend post door mr. Huysmans-van Opstal zelf aan GRN gezonden:

   a) begeleidende brief nep-'griffier';

   b) uitspraak pagina 1;   c) uitspraak pagina 2;   d) uitspraak pagina 3;
   e) uitspraak pagina 4;   f) uitspraak pagina 5;   g) uitspraak pagina 6;

   h) envelop.


Uiteraard gaat volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - niet akkoord met de partijdige, kul-uitspraak van Gimbrère/ Huysmans die enkel daarop gericht was om 'deken' Meijer 'vrij te pleiten' - geenszins om tot een eerlijk, onafhankelijk oordeel te komen!


Even zoeken op internet leverde naast haar neven-functies - officieel en toeval of niet - een berg aan ellende en verdriet veroorzaakt door 'IneGimbrère-Straetmans op waarvan hier enkele voorbeelden:


d.d. 01-06-2015: 'Fouten en herstelwerkzaamheden'

 • 'Ik ben geen jurist, ik denk anders, ik formu-leer anders en ik weet dat juristen soms een beetje kriebelig van mij worden.
 • Tot mijn spijt kan ik er niets aan doen dat juristen een soort van... allergie hebben tegen hoogopgeleide mensen, met een gezonde kijk op wetten en regels, dus uw vak en bezigheden.'


d.d. 22-02-2106KLAAGSCHRIFT als bedoelt in artikel 13a e.v. wet op de rechterlijke organisatie over:


mr. M.F.J.N. (Tijn) van Osch
voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem - Leeuwarden

mr. J.C. (Joost van Dijk) van Dijk  ---> 'pensioen'
voorzitter van de Hof van Discipline

mw. mr. W.E.A. (Ine) Gimbrère - Straetmans
voorzitter van de Raad van Discipline 's-Hertogenbosch

• mw. mr. drs. A.P. (Pauline) Schoonbrood-Wessels
voorzitter van de Raad van Discipline Amsterdam

• mw. mr. M.F. (Mariska) Baaij
voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Gravenhage


'Klacht samenvatting

Beklaagden vervullen een sleutelfunctie binnen het tucht-recht-advocatuur en geven er blijk van hun wettelijke taak structureel niet te begrijpen en daarmee ook structureel onbehoorlijk uit te voeren.


 • Dit maakt ze volledig ongeschikt.'Jegens bovenstaandkul-uitspraak d.d. 22-08-2017 van Raad zonder discipline werd eveneens - 'binnen 30 dagen' en tijdig verzonden - verzet aangetekend, waarover in de volgende publicatie meer...


Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia