zaterdag 1 juli 2017

Bang om op z'n p#k getrapt te worden?-beklaagd, R'dams deken Meijer/ Orde van Advocaten trekt zich terug... weer veilig in zijn ivoren torentje!
Beklaagd 1e deken Meijer/ Orde van Advocaten R'dam trekt zijn p#k terug...


klaarblijkelijk is hij (te) bang om er op getrapt te worden?

Zoals dat (b)lijkt... 

<---   aldus volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc./ PapaErik.

Zie onderstaand vervolg van de trieste 'advocaten'-klucht... 

...beklaagd 1e deken Meijer komt rechts uit de coulissen op en krijgt meteen de wind van voren:
Klachtbehandeling NOvAhof van Discipline = schijnvertoning in samenspan!


Als het niet zo'n serieuze zaak was... dan zou ik me bijna dood lachen; wat een enorme klucht!

Wat een slechte 'juridische' toneelvoorstelling!

Echt (bijna) ongelooflijk...
maar helaas 100% waar!


 • Nederland is helemaal geen 'recht'staat;

Dat is een grote en smerige leugen van de - zichzelf zo beschouwende - 'elite' om het volk onder de duim te houden. Hard werken, braaf luisteren, belasting be-talen en hun! wetten opvolgen zodat zij kunnen...


Dat is de werkelijkheid waarin wij, u en ik, dagelijks leven; dat is de waarheid en die mag, neen; moet gezegd worden of u dat nu wilt horen/ lezen of niet?!


Ik hoop oprecht dat u slim(mer) bent/ snel wordt...

en heet u van harte welkom bij de snel-groeiende groep van eerlijke en weldenkende Nederlanders!

Wakker worden, beste mensen... allemaal!

In uw eigen belang en van ons mooie Nederland!
Bijna alle Advocaten, NOvA, 'recht'ers/ hof van Discipline = 1 pot nat/ bende!


Wat dacht u van niet-antwoordende 'nu-achter-de-geraniums-zittende?-ex-voorzitter' mr. Van Dijk waarover de Mr. reeds d.d. 27-02-2017 berichtte:

 • 'Het Hof van Discipline zoekt een nieuwe voorzitter als opvolger van Joost van Dijk. De huidige voorzitter van het hoogste tucht-?orgaan voor de advocatuur gaat op 1 juli met pensioen. ...
 • De voorzitter moet lid zijn van de recht?er-lijke machtSollicitaties moeten zijn gericht aan niemand minder dan de Koning.'


Bahbahbah; 'aan niemand minder dan'...? Wat een evidente hielenlikkerij = 'iemand die kruiperig en onderdanig voor iemand is.'... mr. M.!


Ik ben liever wakker en verzet mij dan 'doorslapen/ kop in het zand steken' want...

voordat u het weet, gaat bij u de deurbel of ligt er een 'officiële brief van de overheid met een hiops-boodschap' op de mat. 

En dat gun ik niemand... zeker geen kinderen!

Leest u svp. trieste waarheid = feiten over 'Nederland = Corruptieland'


 • Verzet u.. vóórdat 'deze r-overheid' bij u of de uwen gaat aankloppen...!

Zeker. is... 'ze' houden niet op; niet vanzelf.

 • Het is de hoogste tijd het heft zelf in de hand te nemen; wij pikken dit niet...!


Wat deden 'ze' tot op heden (niet)?

    Een summiere samenvatting:


1. Je dient als boze burger een klacht in tegen de 'zeer bijzondere', niet kinder- maar enkel moeder-curator mr. Hopmans tevens bestuurslid van de VJAR.          
--->


2. Reeds voordat deze Hopmans-klacht überhaupt op zitting kon komen, bleek echter dat de behandeling door mr. Meijer van de Orde van Advocaten Rotterdam dermate...

 • onbehoorlijk en partijdig

dat ook jegens deze Rotterdamse deken zelf
... klacht ingediend moest worden.    

--->

Het door Meijer ná mijn formele klacht-indiening bij het hof van Discipline! - opgeleverde - en hoe 'toe-vallig' zeer partijdige, Hopmans 'vrijpleitende' deken-'ad-vies; is aldus waardeloos en... te vernietigen!3. Het hof van Discipline/ mr. Mooy...

 •  onafhankelijke? 'recht'spraak? - weigerde in 1e instantie zelfs om de formeel ingediende klacht jegens Meijer überhaupt te behandelen... 


Pas na protest mijnerzijds werd - opnieuw maanden later - namens plaatsvervangend voorzitter mr. Driessen-Poortvliet een - 99% zeker! - ...

<---   geantedateerde verwijzingsbeslissing ontvangen (= bedrog/ valsheid in geschrifte? 'recht'ers!) waarin

...mr. Van Empel van Orde Zeeland-W.-Brabant als behandelaar van deze Meijer-klacht werd aangewezen.4. Maar... u raadt het al; ook deze Wan-Orde/ secretariaat en deken Van Empel bleek niet in staat tot een behoorlijke klachtbehandeling conform de vereisten van de wet - o.a. H9 Algemene wet bestuursrecht - en...

moest - het is echt geen! hobby mijnerzijds -

...opnieuw klacht bij het hof van Discipline ingediend worden...

<--- ditmaal tegen Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel.5. Nog veel schokkender is dat...

 • niet alleen deze beide - Wan! - 'Ordenin deze casus m.i. niet- behoorlijk en op partijdige wijze-(niet)-handelden maar dat...


ook het hof van Discipline..


Laat u zich svp. overtuigen door de - inmiddels karrenvracht met - bewijzen, waaronder:

Bijvoorbeeld: mijn formele klachtindiening jegens Van Empel werd namelijk... in 1e instantie wel begrepen door het hof;

 • 'we laten de klacht even rusten omdat u misschien met de door ons gedane suggestie zou willen instemmen...' - neen en dat werd aldus per omgaande ook gemeld!

maar door hun 'secretaris' A.K. werd dit 4 weken
later... 'opeens' veranderd naar;

 • 'het hof begrijpt niet wat u met uw klacht-indiening van ons verlangt?'

Huh? Ja; u leest het goed.
Dit is echt... wat ze berichten...

 • het einde 'recht'staat andermaal bewezen!


6. De facto weigert het hof van Discipline nochtans om een duidelijke en tijdig in-gediende, formele klacht jegens Van Empel te behandelen...

 • Ergo: de 'recht'er weigert de wet uit te voeren die zegt dat een klacht jegens een deken... door een andere deken behandeld dient te worden!


Nu-met-pensioen-'voorzitter' Van Dijk negeerde/ (overgebleven) kliek/ negeert nochtans de wet... dat is - uiteraard - onacceptabel.

Terwijl je van het hof juist het 'goede voorbeeld' zou mogen verwachten, blijkt aldaar eerder...

een 'sof zonder Discipline' te zijn, aldus volhardend vader/ rechtzoekend burger.


7. En, neen.. dat pikt Groenendijk niet.


Kortheidshalve wordt verwezen naar mijn urgente - per directe mail en ondertekend, per aangetekende post verzonden - brief d.d. 03-06-2017 met ander-maal noodzakelijke, klachtindiening, nu jegens de 'recht'ers zelf; in concreto plv. 'voorzitter' Driessen-Poortvliet, 'griffierA.K.mede'werker' mw. J.M.!

Daarop mocht nochtans geen enkele inhoudelijke reactie van het hof = sof zonder Discipline ontvang-en worden.

Slechts een, verder nietszeggende, ontvangstbevestiging... dat is niet-'toevallig'!

Ergo: deze 'recht'ers pogen m.i. hun verzaken voor de zomervakantie 'in de doofpot te stoppen' en (b)lijken mee te doen aan bedrog van de Wan-Orden!

Dat dacht ik niet: dit zijn praktijken met dictatoriale/ totalitaire trekken. Bahbahbah!


Geen onafhankelijke 'recht'ers maar ver-lengstuk van de 'elite'!

Ook van Rutte en/ of Blok en/ of Koenders en/of Plasterk werd niets vernomen, hoe...

'toevallig'. Wij lachen die nepperd(s) uit!De ene not-'abele' dekt de andere; onacceptabel... hoogmoed komt voor de val!

Het hof zwijgt en Wan-Orde R'dam poogt door te drammen of zaak te sluiten:


Dat de NOvA/ Orde R'dam en het hof van Discipline samenspannen in deze casus blijkt daaruit dat...

enerzijds het hof de Van Empel-klacht eerst wel en dan opeens niet meer 'begrijpt' en nochtans evenmin vervolg geeft aan jegens hen ingediende klacht maar...

anderzijds de 1e beklaagd deken Meijer poogde om behandeling door de Raad van Discipline (in 1e aanleg met zijn kul 'ad-vies' dus; no way!) jegens 'zeer bijzondere moeder-curator' Hopmans of door te drammen met zijn partijdige 'ad-vies' of de zaak te sluiten en mij de betaalde 50,- euro griffie'recht' - hoezo niet 'gratis'? kul; betalen om een zaak te 'mogen' starten! - terug te storten.'Hahaha - wat een l#l(letjes),

die 'heren én dames'...

daar trappen we echter niet in;
mrs. Meijer/ Van Dijk (toen nog in functie)!

Uw onwettige proefballonnetje in de vorm van...

een mailtje, geen papieren brief met 'natte handteke-ning' is niet-rechtsgeldig!


Groenendijk verwijst naar correspondentie:


  
  
 • d.d. 28-06-2017Reactie Groenendijk per direct:Citaat brief-GRN:

1. We wachten op doorverwijzing door het hof van Discipline naar een 3e deken van de jegens uw klachtbehandelaar, Zeeland-W.-Brabantse deken/ Van Empel ingediende klacht

 • daar ligt nu de bal = (nog) deken Van Dijk... en dus niet bij mij!


Uw suggestie in brief d.d. 26-06-2017 is onjuist...

en wordt hierbij dan ook als additioneel klacht-punt jegens uw persoon ingediend. 

2. Uiteraard kan er geen sprake zijn van door-zenden van een ‘klachtdossier’ waarin uw niet-onafhankelijk, maar juist partijdigead-vies’ dat nota bene door u werd opgeleverd na mijn klacht-indiening, is opgenomen!


 • Hahaha… hoe ‘dom’ denkt u dat de burger is? - Niet dus! -

Uw ‘poging tot doordrammen’, is als een ‘never-ending klucht’ waarbij de Wan-Orde R’dam, de Wan-Orde Zeeland en het hof van Discipline door de mand vallen/ ont-maskerd werden en steeds dieper en dieperin het eigen moeras wegzakken!

Groenendijk herhaalt; ‘niet akkoord te zijn met doorzending naar de Raad van Discipli-ne’. Dat kan pas geschieden nadat de klachten jegens deken Van Empel en jegens ‘voorzitter’ Driessen-Poortvliet, haar ‘secretaris’ A.K. en secretariaatsmede'werker' J.M. afgehandeld zijn. Dat is niet meer dan logisch en wettelijk; uw allen m.i. absoluut bekend is/ behoord te zijn!


Reeds de volgende dag... trok - 'verstandige?' - deken Meijer z'n p#k weer terug vóórdat er op getrapt zou gaan worden en meldde weer: 'nadere berichtgeving van Groenendijk af te wachten'. 
Delen van dit Wan-Orde artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia