zondag 5 juni 2016

OM is zelf misdadig met weigering vervolging criminele 'recht'ers en geen 'hoger beroep' ingesteld, maar toch afwijzende 'beschikking' bij Hof Arnhem?!

Meer dan 50 criminele 'rechters, griffiers, medewerkers, besturen' te Arn-hel 100% bewezen:

Sinds 27 januari 2016 publiceer ik over ons voortdurende, diep-trieste PAS-familie-drama (PAS = Parental Alienation Syndrome = ouderverstoting) en daarbij specifiek over de bedriegende rol van betrokken familie-, wrakings- en straf'recht'ers van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem. Beter gezegd: Arn-hel, want dat is het voor deze rechtzoekende burger en volhardend vader, maar vooral nog voor onze drie meiden die 'dankzij het misdadige woord van deze criminelen' hun eigen, lieve papa al 805 dagen niet meer konden knuffelen/ zien en bijkletsen. Schandalig in het helemaal niet (meer) 'keurige' Nederland?!


Afbeeldingsresultaat voor dappere erik de viking


Dat is pure 'emotionele kindermishandeling van overheidswege' waarvan 2x aangifte gedaan is jegens 'krom'-bank Arnhem, Raad van de Kinder'bescher-ming', de GI niet-'Samen Veilig' Midden Nederland en de zeer bijzondere 'trol' curator mr. Hopmans werd gedaan en de politie meldde 'in onderzoek te hebben genomen'... jaja?! Aangiftes nogmaals, die 100% onomstotelijk bewijzen - dit middels schriftelijke bewijsstukken, bijv. handtekeningen onder 'beschikkingen' die niet van behandelende 'griffier en rechter' maar van daartoe wettelijk onbevoegde, zelfs niet op de zitting aanwezige medewerker(s) bleken of een totaal verdraaide in-houd van en essentiele omissies in de 'proces-verbalen' alsook diverse audio-opnames - o.a. criminele familie- d.d. 03-12-2015 en dito wrakingszitting d.d. 21-01-2016 -  waarvan tot op heden 'slechts' 3 openbaar werden gemaakt - dat bij de 'recht'erlijke macht  de facto vele misdadigers en bij de politie: vele 'slaafse volgelingen' werk-zaam zijn = aanwezig voor hun eigen belangen.


Afbeeldingsresultaat voor dappere erik de viking
Dat zeg ik niet zonder reden en met wel 'een badkuip vol bewijzen'; de 'recht'staat bestaat niet (meer) in Nederland en de zogenaamde 'vrijheid' is alleen 'tussen de door de huidige (nog) machthebbers in hun belang uitgezette grenzen toege-staan'.

Iedereen die 'wakker wordt en zich verzet', wordt hoe dan ook 'een kop-je kleiner'/ mond-dood gemaakt, althans gepoogd. De waarheid is sterker dan hun leugens en PapaErik een 'Viking-der-Lage-Landen' die zeker niet te intimideren is omdat hij weet dat hij 'gelijk heeft en ook altijd over de feiten sprak/ schreef'.
Houdt u van echte horror of wilt u zelf 'mijn' waarheid = de feiten controleren & svp delen...?!  • Lees en luistert u zelf (maar na) en dank bij voorbaat - kijkwijzer: parental advisory:

1) 'Overleg'gesprek met (nog) president mw. mr. Blaisse van de 'krom'bank Arnhem d.d. 04-08-2015 met integrale audio-opname d.d. 08-05-2016 met opsomming van drie voorbeelden van hun - de facto - bedrog.

Afbeeldingsresultaat voor parental advisoryOok zij bleek zeer hautain en over grote criminele energie te beschikken en meende zelfs dat door de 'secretaresse' in plaats van door de alleen daartoe bevoegde rechter en griffier werd ondertekend desondanks 'rechts-geldig' zou zijn? Wat een kul. En onwettig = strafbaar! Aangifte werd gerealiseerd.

Mijn destijds conform vereisten ingediende bezwaar-schrift 'nietigheid van rechtswege' werd geheel ten onrechte genegeerd in plaats van desbetreffende 'beschikkingen/ proces-verbalen' te (laten) vernietigen. Ook dat is niet conform de wet en te vervolgen naar de wet op het Strafrecht!

2) 'Moeten wij ons zorgen maken over recht-zoekend burger en volhardend vader'-gangbezoek van betreffende Bussumse wijkagent XYZ - na verhoor vandaag, d.d. 09-06-2016 als verdachte ivm (vermeende) 'belediging' wordt (vooralsnog) zijn naam nu met XYZ vermeld - in verband met zijn 'dubbele agenda' en jarenlange weigering van de politie om zich 'zorgen over drie in diep-triest PAS-familiedrama klemzitten-de kinderen te maken'... dat vind ik 'nogal erg gek' en ieder eerlijk en rechtschapen mens met mij. Kijk en luister - audio-opname op 'prive' gezet en nu feitelijk gespreks-verslag opgesteld na verhoor d.d. 09-06-2016 na aangifte van desbetreffende agent ter zake - vermeende! - 'belediging'... wordt vervolgd - d.d. 03-06-2016 'gewapende wijkagent op de vlucht voor de waarheid'

3) 'Bewijs van interne omnummering van aangiftenummers PL0900 (= Gooi & Vechtstreek) naar PL0600 (= Arnhem) door de politie Gelderland' zie publicatie d.d. 28-05-2016 van telefoongesprek met de politie Arnhem en d.d. 01-05-2016 het 'Sof' toegezonden. Daarmee is inschrijving van mijn reeds d.d. 08-03-2016 inge-diende beklag ex artikel 12 Sr.v = behandeling = besluit tot start van het strafrech-telijke onderzoek naar criminele 'rechters' vereist... sinds echter geen enkele reactie van het hof = Sof Arnhem/ mr. Van der Winkel & zijn 'co-criminals'.


Afbeeldingsresultaat voor einde rechtsstaatOM/ ovJ. Esbir Wildeman weigerde besluit wel/ geen vervolging van criminele 'rechters & Co'?!


Ook wordt kortheidshalve verwezen naar d.d. 29-05-2016 met opsomming van de 'recht'banken en 'hoven' in Arnhem, Amsterdam en Den Haag waar 'Vrouwe Justitia werd verkracht' en waar u alle concrete namen van meer dan 50 betrokken 'recht'ers = krommers & Co te lezen zijn. Waartegen consequent aangifte werd gedaan en altijd met levering van alle bewijzen van hun gepleegde misdrijven. - had de dag maar 42 uur dan kon u alles nu al nalezen en verifieren, maar ik doe mijn best en geef ook > 100% les enz... ik doe mijn uiterste best en garandeer alles te kunnen staven met het sluitend, wettelijk bewijs daarvoor, anders zou ik mijn mond gehouden hebben, nu zeker niet - maar waarover de politie met het OM/ ovJ. dhr. mr. R. Esbir Wildeman 'in overleg meldden te zijn'... maar waar 'maandenlang en zelfs > 1 jaar' niets werd besloten, althans niet naar mij werd ge-communiceerd ter zake bijna alle aangiftes.


Slechts 'twee aangiftes' werden door de politie Gelderland gemeld, namens deze 'Wilde-officier' geseponeerd en door mij vervolgens direct een artikel 12 procedure gestart om mrs. Van Son, Kuypers, Kroon en dhr. Kraehe alsnog te laten vervolgen, maar tot op heden = nu meer dan 1 maand! weigerde het 'Sof' Arnhem om absoluut vereiste inschrijving na toezending van usb-stick met opname 3) te bevestigen...

Onbestaanbaar en direct in strijd met alle rechtsbeginselen. Het failliet van de 'recht'staat te Arn-hel 100% bewezen en dat zal iedereen te weten komen. Wie denken deze wets'loeders' wel niet dat ze zijn? Misdadigers van het allerlaagste allooi!


Het volk zal hun 'Paleizen en Torentjes' dan moeten bestor-men, net als toen in 1789 bij onze Franse mede-mensen geschiedde en anno 2016 weer 'trending op het web' is, behalve bij de 'Nederlandse Omroep Stumperds = iets meer dan 30 sec. reportage en dan vooral; afkraken van de moedige en terecht boze burgers. Wij steunen de Franse vrienden/ 'amis' dan ook 'totalement'/  helemaal... vive le peuple!Politieke (en onvolledig) sepot door OM/ ovJ 'Vuylst(r)eke' = misdaden 'recht'ers goedkeuren!


Tot deze zaterdag, d.d. 04-06-2016 per post - niet eens 'aangetekend verzonden' - zich dan toch nog 'Overheids Misdadiger(s)' meldden met de reeds voorspelbare, maar desondanks toch zeer 'choquerende' vervolgsbeslissing' om 100% aangetoon-de, criminele 'rechters' niet te vervolgen? Dit 'opeens' door een 'nieuwe behandelende' officier van 'Justitie' - mr. Esbir Wildeman 'kon het niet meer aan = een non!-'excuus' werd verzonnen voor maanden, nee, jarenlange non-reactie van het OM'?! - te weten: dhr. mr. M.J.A.M. Vuylsteke van Arrondissementsparket Midden-Nederland'.

Met deze schandalige - en onvolledige - OM-brief van 'dit meestertje Vuyl-stReke' en gedateerd d.d. 02-06-2016 zal in aparte publicatie 'geheel de vloer worden aangeveegd'. De door OM aangevoerde 'argumenten' zijn niet alleen niet- valide c.q. onjuist maar getuigen ook van een zeer grote mate van minachting voor de wet, de betrokken drie meiden en voor 'normale'/ alle burger(s). Een smerige, geheel onjuiste en ook totaal arrogante 'OM-machts-brief met triest natrappen'...! Wie heeft een foto van deze 'meneer'? Hij klust ook bij als docent 'strafrechtcursus' voor de Orde van Advocaten, maar bij het OM geen foto op de site! Gaarne mailen/ tip, veel dank! Onthoud die naam: dhr. mr. Vuylsteke.

Afbeeldingsresultaat voor politiek openbaar ministerieOnbestaanbaar, wat een niet-'edel-achtbare-etterbak' is deze mijn'heer?', dit naar mijn bescheiden mening. Echter: is dit alleen subjectief gezien of ook 'objectief gezien'? Is ieder eerlijk en normaal-denkend mens het juist helemaal met mij eens? Dat weet ik wel zeker! 'U' ook...?

Wordt vervolgd, 'nochtans' even 'op pauze' om nu niet af te leiden van de schokkende vaststelling van een politiek OM dat weigert om criminele 'recht'-ers te vervolgen voor zeer ernstige misdrijven. Deze leugens van het OM komen nog 'groot uitgemeten en confronterend aan de beurt'...Wederom is het niet-'toevallig' dat het OM haar kul-afwijzingsbrief d.d. 02-06-2016 zond en het hof = 'Sof' Arnhem haar 'beschikking' met 'niet-ontvankelijk verklaring = afwijzing van  een niet-ingediend 'hoger beroep' (in 1e aanleg = rechtbank dient de 'beschikking' vernietigd te worden en juist daartoe werd verzoek ingediend = 'beroep-'=bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege'; door het hof gemel-de '2e aanleg' is in casu onmogelijk!) d.d. 31-05-2016 dateerde.

In samenspan pogen 'krom'-bank en het 'Sof' Arnhem alsook het Openbaar Ministerie - in casu is van de wettelijk vereiste 'scheiding der machten'/ trias politica blijkt - bewezen! - geen sprake te zijn; integendeel! - om deze recht-zoekend burger en altijd volhardend vader 'de finale klap toe te brengen'... dat (b)lijkt hun 'ziekelijke strategie'! Dit niet conform de wet en niet in het belang van de kinderen in ons diep-triest PAS-familiedrama.Helaas 'Overheids Misdadigers' en 'Paleis van Misdaad': dat is tevergeefs en contra-productief!

Want: deze kul van het OM levert opnieuw keihard bewijs voor hun - bewuste - falen en evidente 'vriendjespolitiek' op. Waar 'not-judges-but-criminals' de levens van drie minderjarigen al sinds 2008 en hun lieve vader 'kapotmaakten'. Dat is het ware en... 'heel enge, onwettige' gezicht van de 'recht'-spraak en dito OM/ onder de 'Anfuehrung van niet-meer-zieke?' mr. Bolhaar! Bijna gelijktijdig wordt;


Afbeeldingsresultaat voor corrupt openbaar ministerie1) zowel gepoogd om het 'familierechtelijke traject' te be-eindigen door het 'Paleis van Misdaad' met afgewezen, maar de facto nooit ingesteld werd,want onmogelijk - omdat vernietiging van de 'beschikking' d.d. 11-03-2016 van de 'recht'bank vereist is en werd verzocht - 'hoger beroep' en

2) ook het 'strafrechtelijke traject' jegens bewezen crimi- nele 'rechters & Co' botweg geweigerd door het OM = politieke besluitvorming en absoluut niet-toetreffende-'argumenten'. Wat een bedrog in crimineel samenspan... want dat is het. Geen 'beledigingen' of 'complot-denken' van een gefrustreerd vader, maar: 'alleen de waarheid en niets dan de feiten' van recht-zoekend burger en in het belang van mijn dochters en Vrouwe Justitia, volhardend vader.

Zoals wordt bevestigd door:

3) de weigering van het 'Sof' Arnhem tot inschrijving van ingediend beklag ex art 12 Sr. = alsnog start van het strafrechtelijk traject jegens 'recht'-ers Van Son, Kuypers, Kroon en medewerker Kraehe al maandenlang geweigerd ondanks voldoen aan 'koppeling PL0600-nrs. in sepotbrief van de politie Gelderland met PL0900-nrs van politie G&V zoals vermeld in dit beklag' ingediend d.d. 01-05-2016, zelfs geen enkele reactie van (nog) president mr. Van der Winkel en zijn kliek. Een zeer misdadige 'klucht'!


Dit betreft aangiftes met PL-nummers: d.d. 07-08-2015 jegens mr. Van Son en dhr. Kraehe/ 2015-240154 en

d.d. 15-12-2015 vs. mrs. Van Son, Kuypers, Kroon/ 2015-378676

Dat er geen 'recht' (meer) bestaat in Nederland en het OM misdadige 'not-abelen' onbestraft hun zeer destructieve 'juridische werk' laat doen, staat daarmee onherroepelijk vast. Einde rechtstaat.
Juist door deze wets'hoeders' = -'loeders' wordt ons Nederland naar de knoppen geholpen...!Bewezen is dat ze 'schijt aan de wet(-ten) en onze drie meiden van 14, 12 en 10 jaar hebben' en dit OM/ dhr. mr. Vuylsteke hen desondanks 'gewoon' laat lopen?! Dan is het niet 'gek' dat het volk/ boze burgers in opstand komen, maar noodzakelijk en absoluut gerechtvaardigd.

Nederland is geen 'recht'staat of een 'democratie' maar een 'krom'-staat en 'recht'ersdictatuur geworden: onac-ceptabel. Waar 'klein het altijd verliest van groot' en 'de wet niet telt'? Dat pikken wij niet; hoedt u voor mijn inziens 'anders snel komende toorn des volkes'! En neen, dit is ook geen verkapte oproep tot brandstichting; maar tot rechtvaardigheid!


Afbeeldingsresultaat voor willem alexander neemt vliegles boeing 737
Of blijft het een: bakbanana-corruptie-bliek onder - 'met z'n hoofd in de wolken- Anfuehrung' van 'trek-hem-een-knal-Oranje-overall-aan' niet-mijn 'koning Kluns'. Weg met de 'rechterlijke tirannen en OM-slaven'! Weg met die 'Oranje-Ossenfamilie'!

Leve de pacifistische revolutie! Leve het Nederlandse volk! Wij zijn het volk.Seponering niet alleen onjuist, maar nog steeds onvolledig en 1x reeds beklag ex art. 12 Sr.

Dat het OM er 'een zooitje van maakt(e)' is al direct duidelijk als de PL0900-aangiftenummers, zoals die in de onvolledige en onjuiste 'kul-brief' van dhr. mr. Vuylsteke staan, vergeleken worden met de daadwerkelijk gedane aangiftes in 2015 en 2016 (tot heden; meer noodzakelijk en in voorbereiding). Want:
  • niet alleen werden er 10 aangiftes ten onrechte - als politieke beslissing = weigering van strafvervolging van criminele 'recht'ers & Co - door mr. Vuylsteke geseponeerd,
  • maar ook nam hij nog steeds geen besluit omtrent een 5-tal aangiftes - waarvan de oudste jegens het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam d.d. 20-04-2015/ PL0900 2015-090918 = meer dan 1 jaar geleden! - en
  • bleek hij 'niet te beroerd = deed duidelijk 'geen/ onvoldoende onderzoek' c.q. is 'ook een beetje dom' door zelfs 1x aangifte/ d.d. 15-12-2015 onder PV-nr.: 2015-378676 'weer/ 2x? te willen seponeren'... hoe 'slordig kun je zijn?' Dit betreft de aangifte jegens mrs. Van Son, Kuypers en Kroon die al 'namens de officier' (= mr. Esbir Wildeman, aldus de politie G&V) middels sepot-brief van de politie Gelderland-Midden werd geseponeerd en waartegen sinds d.d. 08-03-2016 mijn beklag werd ingediend dat het 'Sof Anrhem' echter weigert in te schrijven ondanks de zending van verzocht bewijs van 'omnummering PL-nrs. door de politie' zoals d.d. 01-05-2016 middels usb-stick met telefoongesprek ter zake met politie Arnhem gerealiseerd werd.

Een overzicht van - onterecht!- nu (opnieuw?) geseponeerde aangiftes waartegen binnen termijn van 3 maanden andermaal de passende artikel 12 procedure gestart zal worden, vindt u hieronder!


Afbeeldingsresultaat voor de geheimen van de rechterlijke macht


Wat een klucht; uitstel leidt niet tot afstel, maar enkel tot 'nog meer slacht-offers waarvan de maatschappelijke carrieres beeindigd gaan worden', zal leiden. Zoals aangekondigd komen ook het Regionaal/ Centraal Tuchtcollege en Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 'aan de beurt'...


  Afbeeldingsresultaat voor kamer voor gerechtsdeurwaardersHieronder vindt u de nog steeds niet-behandelde aangiftes/ geen beslissing door het OM, ook niet door de huidige ovJ. mr. 'Vuyl-stReke' die zijn taak niet alleen 'verwaarloosde' en evident ongeschikt geacht moet worden, maar ook blijk gaf van dis-respect voor drie minderjarige kinderen, deze wetsgetrouwe, recht-zoekende burger/ volhardend vader alsook geldende wet(-ten). Hij past in mijn 'smoelenboek' en graag wil ik hem aan u tonen... foto? dank!

Uiteraard zal jegens - wederom: - mr. drs. J.H. Lieber, mrs. R. Prakke-Nieuwen-huizen - weer: - A.Smeeing-van Hees en ondertekende griffier/ secretariaatsme-dewerker mw. N.H. aangifte gedaan worden en binnen termijn van 1 week ander-maal bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' ingediend en de Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, de Orde voor Advocaten alsmede de 2e Kamer en wederom niet-mijn 'koning Kluns' op de hoogte gebracht en om 'correctie van falend 'recht'-systeem' verzocht worden. Et cetera...

  • Ter vergelijking, zijn eigen 'mooi weer-verkooppraatje':


Afbeeldingsresultaat voor hof arnhemmr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber (1959) http://www.ru.nl/cpo/@841412/lieber-mr-drs/
'Na zijn studie Klassieke Talen aan de KU Nijmegen heeft hij daar rechten gestudeerd. Van 1990 tot 1996 is hij werkzaam geweest als kandidaat-notaris; van 1997 tot 2003 als notaris ter standplaats Doetinchem Doetinchem. In 2003 stapte hij over naar de recht-erlijke macht. Van 2003-2008 was Jan Hein Lieber rechter in de rechtbank Zutphen en werkzaam in de sector civiel. Vanaf 2008 is hij werkzaam bij het gerechtshof Arnhem als raadsheer en vanaf 1 januari 2011 als senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij maakt deel uit van het familieteam van het hof.'No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia