donderdag 9 juni 2016

Koning Salomo verraden in 'Paleis van Misdaad' te Arnhem: bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' tegen een onmogelijke 'beschikking in hoger beroep?' ingediend.

Het Paleis van Justitie te Arnhem = 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel:

Niets heb ik tegen de Arnhemmers of de stad Arnhem, sterker nog, vandaag scheen de zon er lekker en was het er 'leuk en gezellig', alleen... op de Walburgstraat 2-4 staat een heel lelijk gebouw. Het Paleis van Justitie = de Rechtbank en het Hof Arnhem tezamen. En mijn inziens 'nog veel lelijkere mensen' die er werken. En dan bedoel ik niet de vriendelijke dames en heren van de parketpolitie of de medewerkers aan de centrale balie et cetera. Die doen 'gewoon hun werk'... al zou ik daar persoonlijk nooit bij/ voor willen werken. Nee, bedoeld worden de zogenaamde wets-'hoeders' = in de praktijk zich bewijzende als zijnde wets'loeders'; feitelijk 'criminele not-abelen'... onder de 'Anfuehrung' van dito besturen met presidenten Blaisse en Van der Winkel.


Dankzij hen inmiddels 810 dagen geen omgang tussen 3 minderjarigen van nu 14, 12 en 10 jaar en hun eigen en altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader. Dat is emotionele kindermishandeling! Over de ruggetjes van onze drie dochters...


Jegens (nog) president mr. Blaisse van de 'Krom'bank alsmede medebestuursleden Civile en Evers werd met gegronde reden en op grond van de wet aangifte gedaan van door hen gepleegde strafbare (non-) gedragingen. Hetzelfde geldt voor mrs. Van der Winkel van het 'Sof Arnhem' alsmede jegens een 50-tal misdadige 'rechters, griffiers en secretariele medewerkers'. Allemaal gegrond en 100% bewijs. Dit ongeacht wat het OM daarover schreef - nadere reactie volgt - want sluitend en on-omstotelijk bewezen middels omvangrijk dossier en belastende audio-opnames. Dat lijkt misschien 'niet mogelijk of ongeloofwaardig', maar ik garandeer u dat geen woord gelogen is op deze PAS-site en alle beweringen ook te bewijzen zijn/ bewezen werden.

Dit is het resultaat van 'liegende en bedriegende' jeugd'hulp'verleners en daarmee instemmende 'krom'spraak versus een volhardend vader die zijn drie meiden nooit in de steek zal laten en vecht voor de waarheid, vecht voor hun samenzijn en liefde. Zich inderdaad 'met alles wat hij heeft' tegen dit onrecht, tegen deze 'georganiseerde ouderverstoting'/ Parental Alienation Syndrome' en voor het geluk van - ook 'zijn' - meiden die hun beide ouders - maar nu vooral: hun eigen lieve papa - meer dan nodig hebben. Een einde aan ons PAS-familiedrama, geen 'einde aan papa'... nooit!

Let wel: het doen van een 'valse aangifte' is strafbaar en als mijn aangiftes - aldus het OM - 'op niets slaan of niet bewezen zouden kunnen worden'... waarom werd deze Groenendijk dan niet al veel eerder gearresteerd? Of een juridische procedure tegen hem begonnen? Neen, dat gebeurt niet omdat 'ze' weten dat ik keihard gelijk heb. Neen, hun 'strategie' is het nu 'weigeren van verdere aangiftes over eenzelfde? mis-drijf?!', negeren en afdekken van misdadige (non-) gedragingen van wets'loeders' en het 'in diskrediet' pogen te brengen van een zich verzettend, eerzaam en wel-wetsge-trouwe burger. Die zijn 'zaakjes op orde heeft, gewoon werkt als docent en waar niets op aan te merken valt'. Maar dat is niet van belang... de politie 'komt vragen of ze mij kunnen helpen'. Zie eerdere politie-publicatie.

Met het doen van aangifte van 'belediging' omdat...? en door...? dat hoor ik pas donderdag, 14:30 uur te Huizen waar ik 'uitgenodigd ben voor verhoor'. Nou, wat een leuk 'feestje'... als u mijn sarcasme tussen de regels door leest. Komt Groenendijk en Vrouwe Justitia steunen! Van harte bent u uitgenodigd om 'een stukje taart mee te komen eten' op de 'Graaf Wichman 1'.Salomon's oordeel: kinderen zijn ondeelbaar van beide ouders!

Sinds 2008 verweert
deze volhardend vader en recht-zoekend burger zich tegen de meest smerige beschuldigingen van de ziekelijk-egoistische 'moeder' in samenspan met de partijdige en onredelijke jeugd'hulp'verlening en steeds meer tegen de niet-boven-de-partijen-staande-en-op-grond-van-de-wet-en-in-het-belang-van-de-kinde-ren-oordelende-'krom'spraak! Vroeger... zoals ons 'gewone' burger dat geleerd werd en zoals het ook 'zou moeten zijn', dacht ik dat 'de rechters' te vertrouwen waren. Dat rechtschapen burgers 'geen eigenrichting plegen' maar de zaak aan 'koning Salomo'/ de rechter voorleggen voor een prudent en wetsconform oordeel. Tevergeefs...!


Helaas kan daarin niet meer geloofd worden. Integendeel. De 'recht'spraak is onderdeel van 'het probleem' geworden. En daarmee bedoel ik niet alleen in ons eigen, diep-trieste PAS-familiedrama, maar ook als 'groot maatschappelijk probleem'. De 'recht'spraak 
in Nederland anno nu... is corrupter dan u ooit voor mogelijk zou houden. Dus niet; 'er worden fouten gemaakt maar over het algemeen is alles keurig en goed geregeld'... neen; 'crimineel, corrupt en kromspraak'. Uiteraard: 100%... onomstotelijk en wettelijk bewezen!

  • Zowel schriftelijk bewijs alsook schokkende audio-opnames voorhanden; wordt gepubliceerd ... de waarheid mag, neen, moet gezegd worden!


De president - van het 'Sof' - mr. Van der Winkel verwees 'vriendelijk' naar 1 jaar gevangenisstraf bij publicatie van opname van criminele 'recht'zittingen... dat zegt al alles, nietwaar?! Deze 'president' wenst klaarblijkelijk niet dat de waarheid openbaar wordt? Juist dan zal dat gebeuren... drie kinderen - en hun vader - in jarenlang en voortdurend PAS-familiedrama storten 'dankzij' criminele familie-'recht'spraak is onacceptabel. Nederland zal alles over 'u' = deze 'recht'ers en hulpjes weten... alles kunnen gaan lezen en horen! De waarheid duurt het langst.Nu weet ik dat ik een 'dom schaap' was en in Nederland anno 2016 helaas geen sprake (meer) is. We wonen in een 'recht'ers-dictatuur waar niet op grond van de wet of in het belang van de kinderen - in onze familiezaak, met opgeteld 35x te'recht-'zittingen - werd beschikt, maar op grond van heel andere belangen. Zoals het grote financiele belang van jeugd'ellende bezorgers' van 'Samen Veilig' Midden Nederland  (onder toezicht-stelling = flink budget voor 3 kinderen sinds 8 jaar!) en de zeer bij-zondere curator 'trol' Hopmans en nu vooral: het 'overeind houden van de illusie van 'recht'staat'. Want: vader's bewijzen zijn schokkend; 'over en sluiten' voor hen!Indiening bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' vs. 'beschikking'


(Nog) president mr. drs. Blaisse/ 'krom'bank Arn-hel:

'Hoe kunt u beweren dat uw 'recht'bank beschikkingen afgeeft die 'recht'sgeldig zijn als daar verkeerde hand-tekeningen onder staan? Die niet van de rechter en griffier maar (mede) van een secretariaatsmedewerker! afkomstig blijken te zijn? Dat is puur bedrog; naar wetboek van Straf-recht art. 225 is dat 'valsheid in geschrifte' en vervolging zal omgezet worden. Te uwer herinnering:

luistert u zelf nog maar eens naar uw eigen leugens in ons 'overleg'gesprek in uw 'marmeren achterkamertje' (onderaan artikel). De waarheid duurt het langst...!

Ook: 'hoe kunt u beweren dat er onder uw 'Fuehrung?' recht wordt gedaan als mijn beroep- = bezwaar-schrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016 tot vereiste! vernietiging van valselijk opgemaakte beschikking' d.d. 11-03-2016, alsmede het bijbehorende, eveneens valselijk opgemaakte 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2015 door u als 'hoger beroep' werd geduid, doorgezonden werd aan het hof maar u weigerde te reageren op mijn aangetekende correspondentie (en per directe mailverzending) waarin u werd uitgelegd dat 'dit niet de bedoeling was en om correctie = vernietiging werd verzocht'.

  • Dat is 'president' onwaardig; de facto misdadig en aangifte gedaan.(Nog) president mr. Van der Winkel/ 'Sof' Arn-hel:

'Hoe kunt u beweren dat er van 'recht'sgang in het Paleis van Justitie - of beter: 'van Misdaad' - sprake is u een niet-ingediend 'hoger beroep' deson-danks inschrijft, 'verzuim constateert' en er zelfs d.d. 31-05-2016 (ontvangen d.d. 01-06-2016) een 'beschikking' door het hof = 'Sof' werd afgegeven?


Waar ook uw 'recht'ers - waaronder als voorzitter bij een onmogelijke 'beschikking' van mr. Lieber, waartegen reeds aangifte werd gedaan vanwege zijn eerdere 100% strafbare (non-) gedragingen - zich zelf niet aan de wet blijken te houden.

Waar onder de - daarmee valselijk opgemaakte en ook 'van rechtswege nietige = in de papierversnippe-raar te vernietigen = non-existente' - beschikking(en) evenmin wettelijk! vereiste handtekeningen van de behandelende rechter en griffier op te'recht'zitting vermeld stonden, maar - 100% zeker en vastgesteld middels vergelijking van handtekening met die onder de 'overige secretariele post' = bingo, de valse ondertekenaar werd eenduidig vast-gesteld! - die van een...

  • secretariaat-medewerker! Hoe onrechtmatig/ crimineel kun je zijn?!

Die daartoe absoluut niet bevoegd is... niet eens op de 'recht'zitting aanwezig was, maar wel het 'proces-verbaal' ondertekende?! En... deze 'mogelijk = waarschijnlijk' zelf opstelde op grond van de gemaakte aantekeningen van de werkelijke griffier die wel op zitting was... dat is puur bedrog en ter zake werd dan ook aangifte gedaan!

  • Dit schijnt een standaard 'werk'wijze te zijn...? Onacceptabel.


Wat een onzin! Geen recht, maar krom. Geen Paleis van Justitie maar van 'Misdaad' enzovoorts. Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. Dat zijn de feiten en voor jullie 'pijnlijke feiten'... jammer dan en vooral: 'eigen schuld... nu de dikke bult'! Laatste kans op 'herstel' is onverwijlde vernietiging van de onmogelijke, want feitelijk werd nooit een hoger beroep ingesteld, en aldus valselijk en van rechts-wege nietige 'beschikkingd.d. 31-05-2016 van uw 'Sof Arn-hel' te vernietigen.

  • Zoals vandaag met noodzakelijke 'bezwaarschrift nietigheid van rechts-wege' d.d. 07-06-2016 werd verzocht en persoonlijk bij de centrale balie van het 'Paleis van Misdaad' tegen ontvangstbevestiging afgegeven werd.

De overige partijen waaronder mr. Verbeke/ advocaat van moeder = in hetzelfde bestuur van de VJAR als de bijzondere - ondeskundige, partijdige en onredelijke 'trol' - curator mr. Hopmans alsook de 'afwezige hulp' van 'Samen Veilig' MidNL. en de Raad voor de Kinder'bescherming' werden per mail ingelicht, zoals vereist.Is het toeval dat de brievenbus van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem verdacht veel lijkt op hun prullenbak...?
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
L
uctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia