vrijdag 17 juni 2016

Gegrond 'opstandige' burger die onrecht niet pikt, krijgt aangifte en verhoor van 2,5 uur te verduren... 'recht'staat anno 2016?!

Onaangekondigd 'gang-bezoek' wijkagent; maar publicatie ongewenst:

Zoals in publicatie d.d. 03-06-2016 en voorgaande openbaar gemaakt, werd recht-zoekend burger/ volhardend vader d.d. 15-04-2016 'getrakteerd' op een 'gang-bezoek' van Bussumse wijkagent XYZ/ dienstnummer GNV 10005. Dit 'vanwege een mail-bericht van mijn collega's uit Duiven' en 'met betrekking tot uw ex... en uw kinderen' en waarvan enige tijd een integrale audio-opname van 1 uur te beluiste-ren viel. Verleden tijd inderdaad; viel. Niet meer. Ook de naam van 'mijn wijkagent' te Bussum en zijn foto werden verwijderd. Want 'daarvoor werd geen toestemming gegeven'... Eveneens werd een korte passage over zijn naam en de suggestie van een mogelijke -sverandering verwijderd. Na nu bekend, werd dat niet op prijs gesteld en leidt af van datgene waar het deze burger om ging en gaat... in alle openbaarheid.

Hoewel desbetreffende wijkagent zei 'open en eerlijk' te zijn en met de audio-opname - door mij ook netjes gemeld aan deze mijnheer - 'geen probleem te hebben', bleek dat niet voor publicatie daarvan op internet te gelden. Dat had ik dan helaas verkeerd begrepen; mijn excuses daarvoor. Overige (en de komende) publicaties worden echter niet verwijderd omdat de waarheid/ feiten gezegd mag (/mogen), nee, moet(en) worden!


In mijn visie (ondersteund door de audio-opname; ook getuigen in de buurt/ buren) werd deze wijkagent - zonder hem op wat voor wijze dan ook te (be-)dreigen of iets dergelijks! - 'mijn huis uitgezet' - rot op... wegwezen; u bent hier niet meer welkom! - en 'vluchtte hij' voor de waarheid over helaas 'zieke-lijk-egoistische moeder'; de zeer partijdige en onre-delijke jeugd-'hulp'verlening; zelf-verzakende politie/ het dito OM en ook 100% bewezen; vele criminele 'recht'ers te Arnhem = Arn-hel...

maar dat wilde hij helemaal 'niet horen'.

Dat was niet het doel van zijn bezoek, zoals hij ook zelf bevestigde, zonder dit echter tijdens zijn bezoek concreet te willen maken, ondanks mijn herhaald verzoek daartoe (ook nadien schriftelijk).

Nee, het ging hem daarom te kijken 'hoe Groenendijk in diskrediet te brengen was'?

Geheel ten onrechte! De 'gebruikelijke strategie om mondige burgers een halt toe te (laten) roepen'. Het Klein-Orkest zong er jaren geleden al over, maar dan ter zake de situatie in de (voormalige) DDR/ Oost-Duitsland: 'want wat is nou die heilstaat, zeg mij, wat is hij waard, als iemand die 'afwijkt = enkel de waarheid zegt' voor 'gek' wordt verklaard?'. Niets. Dan dooft het licht. Dat gaat niet gebeuren, beste politie. Dus: sta op goede dienders, onze broeders; knikker dan eindelijk uw be-smette 'collega's' uit uw midden en help Vrouwe Justitia in zijn rechtvaardig ver-weer! Red onze drie meiden van 14, 12 en 10 jaar uit dit diep-trieste, onbestaanbare PAS-familiedrama. Stop de vaderverstoting. Help drie meiden hun eigen papa terug te geven en de rechtstaat in ere te herstellen...! Onze dank bij voorbaat en hulde.
Aangifte door wijkagent en onprettig verhoor door 2 rechercheurs te Huizen

Zoals gemeld, ontving ik op dinsdag d.d. 31-05-2016, een uitnodiging van de politie gedateerd op vrijdag d.d. 27-05-2016 tot verhoor vanwege - vermeende - belediging. Hoewel geen nadere informatie in deze brief vermeld stond en ook de naam van deze aangever niet bekend werd gemaakt, vermoedde ik reeds dat dit deze wijkagent was... dit gelet op de vermeldde 'pleegdatum van d.d. 15-04-2016'.

Inderdaad bleek, na het (vrijwillige) verhoor d.d. 09-06-2016, dat een juiste veron-derstelling te zijn geweest en was het de wijk-agent XYZ met dienstnummer GNV 10005 die op donderdag d.d. 26-05-2016 om 13:58 uur bij dezelfde politie Huizen aangifte jegens Groenendijk deed van - vermeende - 'belediging, smaad en of smaad-schrift' onder proces-verbaalnummer: PL0900 2016-121430-2. Er bestaat kennelijk ook een -streepje 1 of begrijp ik dat verkeerd? En niet kunnen inzien of ontvangen...

Door mij gevraagde journalist Nico van den Ham maakte volgende video-opname voor desbetreffend verhoor te Huizen:


Na een onprettig verhoor van bijna 2,5 uur waarbij deze recht-zoekend burger en volhardend vader onder meer geconfronteerd werd met 'niet de waarheid-zeggende' rechercheurs en 'onder druk zetten/ intimideren' op verschillende wijzen, werd o.a.:

1. er 'onder protest' - bij weigering zou ik aangehouden worden - als verdachte met mijn medewerking - daar was geen 'optrommelen van de hulpofficier met dienst-nummer GNV9342' na hun onjuiste terugmelding naar het 'backoffice' voor nodig! - digitale vingerafdrukken afgenomen en mijn identiteit vastgelegd met digitale foto;

2. de aangifte van deze wijkagent weliswaar 'ter inzage gegeven', maar dus geen kopie verstrekt ondanks mijn verzoek daartoe. Toen ik deze aangifte 'dan maar' ging overschrijven, werd deze van tafel weggerukt. 'Dat kunt u via uw advocaat laten opvragen; welke advocaat heeft u?' Hij wel een kopie, maar de burger niet? Kul;

3. ten onrechte gemeld dat 'het maken van een heimelijke (video? = geluids!) opname van het verhoor strafbaar zou zijn'... aldus goed-ingelichte Groenendijk. 'Dat u dat weet, meldde 1 van de rechercheurs ook... Dat klopt echter niet; uiteraard mag je 'als deelnemer aan het gesprek' - 'ongebruikelijk of niet', zoals ook gepoogd werd - je eigen woorden opnemen. Dit juist om 'verdraaiing(en) of omissie(s) achteraf te voorkomen' c.q. aan te kunnen tonen, zoals herhaald noodzakelijk bleek in de (juri-dische) procedures in voortdurend PAS-familiedrama sinds 2008.


en maakte melder van misstanden Nico van den Ham volgende 2e video met mijn reactie, direct na verhoor:Het vervolg; opnieuw uitnodiging tot (eventueel) tekenen van 'uw verklaring'

Na enige herstel- en bedenktijd volgde mijn (aanvullende) reactie per mail op vrijdag d.d. 10-06-2016, 15:58 uur waarop (nochtans) helaas geen reactie volgde. Ook in de brief van rechercheur GNV 10234 - en haar collega: GNV 10233 - gedateerd op de maandag, d.d. 13-06-2016 en ontvangen woensdag d.d. 15-06-2016 werd niet op mijn mailbericht gereageerd, maar werd ik wel opnieuw uitgenodigd om naar het poli-tiebureau te komen om 'eventueel uw verklaring te ondertekenen'.

Ter verificatie van de juistheid van het, aldus door de recherche gemelde en inmiddels, klaarblijkelijk, opgestelde transcript van de door hen, halverwege het verhoor, gestarte audio-opname werd om toe-zending van opname plus transcript verzocht, maar tot op heden niets ontvangen.

Dan is het helaas ook niet mogelijk om een, 'uw?' verklaring te tekenen... en werd aldus een rappel mijnerzijds verzonden.
Ditmaal zowel per mailbericht, 15:55 uur alsook per aangetekende en ondertekende post-verzending van mijn brief d.d. 16-06-2016. Uiteraard wordt de reactie van de recherche (geanonimiseerd) opnieuw gepubliceerd. Openbaarmaking is de beste verdediging.


Nadere formele stappen worden overwogen en publicatie omtrent het 'wan?gedrag van de recherche bij het verhoor en de 'opmerkelijke zaken' in deze aangifte van de wijkagent volgen zeker. Ook de beweringen = weer boude leugens waarbij deze vader 'door het slijk gehaald en hij als 'Gekke Erik' neergezet werd', zoals door de nochtans voor mij anonieme melder in Duiven - waarschijnlijk de 'moeder' - en 'gesteund door de hulp?-verlening' door desbetreffende agent in Duiven 'in ontvangst werd genomen' en als 'de waarheid' = pure leugens/ ophitsing! aan de politie Bussum/ 'mijn' wijkagent doorgegeven werd? Leidend tot onnodige 'escalatie' tussen deze (altijd) pacifistische maar zeker gegrond 'boze' = volhardende vader en deze wijk-agent na zijn onaangekondigde gangbezoek 'met dubbele agenda'.
Wie poogt hier weer de boel 'op te hitsen' met onheuse 'zorg?'melding te Duiven?


Afbeeldingsresultaat voor moeder lacht zich rotEn 'de veroorzaker'; de onbekende melder te Duiven die werkelijk diegene is die 'smaad en laster pleegde... dat alleen niet 'en public' deed en dan niet te vervolgen is naar het strafrecht, maar zo wel weer veel ellende, leed en verdriet veroorzakende persoon blijft weer 'buiten beeld en buiten schot'.

Wat een smerige handelswijze; op welke manier in het belang van onze kinderen? De moeder van - ook 'mijn' = onze kinderen met zich diep schamen om haar ziekelijk-egoistische 'belangen' op deze wijze over - vooral! - hun ruggetjes en mijn altijd (op)rechte rug door pogen te drammen...! Deze ex-partner van 'de moeder' herhaalt zich grote zorgen te maken over haar geestelijke gezondheid en verzoekt haar weer om 'gepaste (psychologische/ -iatrische) hulp te zoeken'.  Was haar? melding bij de politie Duiven; een 'goed' advies van 'misselijk-makende' jeugd'hulp'verlening van 'Samen Veilig' Midden Nederland; teamleider S.S. en gezinsvoogd M.K...

of was dit op advies van de 'trollige' bijzonder curator mr. Hopmans met haar zeer curieuze taakopvat-ting? Of in combinatie?


Wenst het OM/ de recherche de confrontatie met Groenendijk aan te gaan?


Eerst wordt de recherche/ politie en het OM - wederom een onbekende 'officier van Justitie' - echter 'de kans gegeven' om 'hun strategie te herzien'.

Dit door alsnog inhoudelijk te reageren op mijn brief d.d. 16-06-2016 en daarin gedane verzoek omtrent 'een kopie van de audio-opname alsmede het transcript gemaakt door deze re-cherche' te honoreren of

de 'opmerkelijke; (on-)terechte?' aangifte van de wijkagent onverwijld 'te seponeren'... to be continued? in nu slecht Nederlands. Mijn excuses/ my apologies.

Inmiddels werd bevestiging van doorzending aan recherche Gooi & Vecht-streek ontvangen; mijn dank, goede diender ABC! 

Bijna weer Vaderdag van het jaar 2016, ditmaal...

Deze zondag, d.d. 19-06-2016 is weer Vaderdag en uiteraard hoop ik door mijn 3 meiden verrast te worden. De vorige jaar, 2015, door de middelste en jongste dochter (toen nog) op de basisschool gemaakte cadeautjes voor Vaderdag werden echter nooit ontvangen maar bleken helaas door hun 'moeder' te zijn achtergehouden...


Papa weet dat jullie mij niet vergeten zijn en ja...

altijd houd ik ontzettend veel van jullie alle drie;

'tot de maan en weer terug'!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

 

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia