dinsdag 31 mei 2016

Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ Van der Steur weigert strafvervolging?!

oftewel de 'MinisterieOCW en Commissie Westerhof'-doofpot: een 1e, korte introductie:


Afbeeldingsresultaat voor linkedin
Ene 'Willem Peijnenburg' wil 'vrienden' met mij worden op LinkedIn en verzoekt of ik hem aan mijn netwerk zou willen toevoegen?


Afbeeldingsresultaat voor peijnenburg

Maar ik ken helemaal geen 'mijnheer Peijnenburg'...!

En of ik deze persoon ueberhaupt wel wil leren kennen?

Want: who the f#ck is 'Willem Peijnenburg'?


Alsook: wat wil deze 'meneer' van mij?

En waarom juist nu...?


Het gaat in ieder geval niet om de ontbijtkoekfabriek uit Geldrop die in 1883 werd ge-sticht en 'meer dan een eeuw met vakmanschap' ontbijtkoek maakt. Dus... die kunt u (sowieso) gewoon blijven eten als u dat lekker vindt; gelukkig maar!


Nee, hij is 'algemeen projectleider' te Den Haag volgens zijn d.d. 25-04-2016 gezon-den uitnodiging waar hij ons voor de muur van - Penitentiaire Inrichting Haaglanden'; vast wennen? - frontaal aankijkt en krampachtig 'lacht'? Lacht als een algemeen projectleider die - geheel terecht, dus iets van brein is aanwezig - begrijpt dat er 'een grote put met stront over het Ministerie waar hij (nog voor) werkt' zal gaan.


Van afstel komt namelijk geen uitstel, want:
 Afbeeldingsresultaat voor minocw


het Ministerie van OCW is er namelijk 'gloeiend bij' en zal in de media bekend worden als het zoveelste 'Ministerie' waar het 'een bestuurlijke en juridische bende' is. Onder 'Fuehrung' van...Afbeeldingsresultaat voor staatssecretaris dekker
Afbeeldingsresultaat voor minister dr. bussemaker
de (nog) staatssecretaris
  drs. Dekker en

de huidige minister

  dr. Bussemaker

was het de namens hen sprekende
Afbeeldingsresultaat voor mr. lex de lange
'BOA-directeur' mr. De Lange

na ons 'overleg'-gesprek op het Ministerie ter zake mijn ingediende klacht over de Inspectie van het Onderwijs de facto - middels de ge-maakte integrale audio-opname en feitelijk transcript al 100% werd bewezen - 'valsheid in geschrifte' gepleegd werd.En waar vervolgens - geheel ten onrechte - een 'Klachten Advies Commissie (KAC) Westerhof' door deze (nog) minister werd benoemd en mijn klacht - in mijn afwezig-heid want wettelijk de facto onmogelijk; aldus een schijnvertoning! - afgewezen werd.

Afbeeldingsresultaat voor openbaar ministerie


Het Ministerie-VJ weigert om liegende OM's en MinOCW/ KAC aan te pakken!


Waar niet alleen deze 'top-ambtenaar' van het MinOCW/ De Lange 'valsheid in ge-schrifte' pleegde, maar ook het OM Amsterdam en het OM Midden-Nederland op schrift logen en mij poogden te misleiden; de politie - ondanks op 0900-8844 gemaak-te afspraken - tot driemaal toe weigerde om een aangifte jegens het Ministerie-OCW en de onwettig ingestelde Commissie Westerhof alsook beide OM's op te nemen. Schokkend en niet-'toevallig' geweigerd - ook daarvan audio! En leidend tot een om-vangrijk schriftelijk en audio-bewijsdossier... het MinOCW 'hangt'. Een grote 'criminele bende'?!Het Ministerie VJ meende dat zij deze zaak 'in de doofpot konden stoppen' door - namens - minister 'Van der 5x Sorry' - te laten melden door mw. T. van der Reijt

dat 'het misdrijf niet bewezen zou zijn' terwijl in de audio-opname wel 5x luid en duidelijk 'Neen, geen KAC-procedure maar uitspraak door drs. Dekker' gezegd en daarmee wel 1000% bewijs van dit MinOCW-misdrijf geleverd werd - dit in combinatie met de 1 week later ontvangen brief van mr. De Lange!Typisch geval van: keihard betrapt en de werkelijke reden om verzochte aangifte te weigeren...!   Afbeeldingsresultaat voor taetske van der reijt


Zou dat de werkelijke reden zijn waarom 'opeens' deze Willem Peijenburg van het MinOCW poogde contact te leggen met deze recht-zoekend burger en volhardend vader?Bull's eye: deze 'Willem Peijenburg' is namelijk de 'mr. ing. Peijenburg' die samen namens de KACommissie 'Westerhof' in samenspan met mr. De Lange bovenstaand, kort geduide MinOCW-doofpot' uitvoerde en zich nu grote zorgen maakt omdat hun gezamenlijk 'ambtsmisdrijf' - zeker - openbaar gemaakt zal worden. Na jaren PAS-familiedrama en vechten tegen de 'corrupte (nog) machthebbers' zijn het zoveel mr. - meesters in de rechten dat 'Willem Peijenburg' niet direct verbonden werd met - de facto dezelfde persoon - 'mr. ing. Peijenburg' ... fijn dat mijn gevoel/ verstand meldde 'al eens met die naam te maken te hebben gehad'. Kort nalezen en alles weer in het 'actieve werkgeheugen' van nu mijn brein voorhanden.
De geoefende lezer kan MinOCW-deeldossier al nalezen; binnenkort in 'hapklare brokken'


Zie mijn recente publicatie d.d. 22-05-2016 waar onder punt 6 als bijlagen bij brief d.d. 12-12-2015 aan het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' alsook aan niet-mijn 'koning Kluns' het 'Min-OCW/ KAC'-bedrogdossier vanaf pagina 43 in brief d.d. 07-09-2015 reeds beschreven staat.Afbeeldingsresultaat voor min ocwDe alarmbellen bij het MinOCW zijn afgegaan en 'arme Willem had het kortste strootje en moest pogen om met klager Groenendijk contact te leggen'... nietwaar? Indien deze 'Willem Peijenburg' van het MinOCW contact met mij wenst dan wordt hij hierbij verzocht om schriftelijk - per door hem persoonlijk middels 'natte' handtekening ondertekende brief of een direct mailbericht met opgave van de reden(en) daartoe. Als hij blijft weigeren om 'orde op zaken te (laten) stellen' dan zal hij, mr. De Lange en zijn bazen drs. Dekker en dr. Bussemaker publiekelijk 'in het schandblok gezet worden'.

Dit door 'hapklare publicatie' van MinOCW-deeldossier; alle schriftelijke bewijsstukken en integrale audio-opname van overleggesprek drs. Groenendijk MSc. met mr. De Lange (...'n kort mannetje).Willem PeijnenburgOp zijn 'LinkedIn-herinnering' aan uitnodiging d.d. 30-05-2016 zal dan ook - nochtans - geen gehoor worden gegeven. Wel zal deze publicatie per mailbericht tevens aan de (nog) BOA-directeur De Lange worden gezonden op zijn mailadres:

a.th.g.m.delange@minocw.nl en kunnen zij weer 'gezellig samen gaan crisis-beraden'... de waarheid duurt het langst en feiten liegen niet.

Game over MinOCW en KACommissie 'Westerhof'. Zodat iedereen kan meegenieten van onze op die wijze wel 'persoonlijk conflict', wordt nooit-in-mijn-netwerk-gelaten'-mr. ing. Peijnenburg' via zijn Twitter-account: @wapeijnenburg.


Alleen nog te vervolgen 'misdadiger' @wapeijnenburg van MinOCW en @Het_OM weigert aangifte! Zie ook d.d. 24-08-2016: 2e artikel.


Deze recht-zoekend burger en volhardend vader zal met open vizier gaan zege-vieren over de 'duistere lakeien' bij het Ministerie van OCW en hun KACommissie, het OM en ook Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken' onder verantwoordelijkheid van - geen verbeterplan maar exit - Van der Steur/ 5x Sorry; u kunt uw 'grote vriendjes in de kelder van de PIH gezelschap gaan houden'. Dit op water en brood, zonder tv en na Sesamstraat naar bed! Misschien dat die opvoeding nog bij u helpt?
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia