zondag 15 april 2018

Keihard bewijs: misdaden tegen drie meiden door 'presidenten' Van der Winkel, Blaisse = Arnhem en (mogelijk) Boogaard-Derix = Den Bosch!!!


Video 2:


Video-3:


Video-4:Zeer laffe en criminele brief van het ge'recht'shof Den Bosch onder leiding van nep-'president' 


In theorie klinkt het allemaal prachtig; in de praktijk is het een satanische hel:


Definitie: Rechtsstaat

 • Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd

en beperkt wordt door het recht.

De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voor-komen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderenOnafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgenEen rechter kan bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk geregeld zijn. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.


GRN: heeft keiharde bewijzen - reeds d.d. 29-05-2016 gepubliceerd - van:


Tevergeefs;

de 'waakzaam en dienstbaaraan wie?


niet aan het volk!'-Nationale Politie en...

...het OM = OverheidsMisdadigers


   1) weigerden aangiftes te behandelen = geen
       reactie, dus ook geen seponering = rechts- en
      werkweigering (en maakt art. 12 Sr. onmogelijk)!

of

   2) weigerden 100% bewezen misdrijven te 
       vervolgen en seponeerden een beperkt aantal
       aangiftes!


In reactie op 2) spande GRN een drietal artikel 12 procedures aan - waar aan het hof gevraagd wordt om de volgens aangever onterechte seponering door het OM alsnog te laten dwingen betreffende aangiftes in behandeling te ne,men en tot strafonderzoek/ -vervolging over te gaan! - waarvan er 1 geheel genegeerd werd/ wordt en 2 zaken jarenlang getraineerd werden,;

vervolgens gepoogd door hetzelfde hof te laten beoordelen waar die 'rechter/ griffier' werkzaam zijn als waartegen GRN beklag ex. art. 12. Sr. indiende = de slager keurt zijn eigen - stinkende - vlees - desondanks - 'goed'!
De onmogelijkheid tot behandeling door het ge'rechts'hof te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel werd in het beklag reeds duidelijk vermeld;

verzocht om onmiddellijke doorzending naar een ander gerechtshof maar...

   daar had 'sof'-president Van der Winkel

   helemaal geen boodschap aan, want:


de wettelijke onmogelijkheid...


...om als hof Arnhem zijnde over criminele 'rechters/ griffier' te Arnhem te oordelen...

 • ...werd door het hof = sof Arn-hel/ 'president' Van der Winkel namelijk 'vrolijk' genegeerd! Dat is misdadig!


GRN werd 'gewoon' = op criminele wijze! uitgenodigd...

'voor behandeling in een besloten hoorzitting van ten hoogste 30 minuten'... ja, daaaaaaaag!


Hoe misdadig = onwettig wilt u het hebben voordat u beseft dat Van der Winkel/ Blaisse

en hun 'Paleis van Justitie' in Arnhem inderdaad 
een Paleis van Misdaad te Arn-hel is...

waar niet Vrouwe Justitia maar criminelen:Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt;

 • maar een democratie hoeft niet per se 'n rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.


NL is helemaal GEEN RECHTSTAAT en ook GEEN DEMOCRATIE - Nederland is NEP!


d.d. 11-08-2017: 'Na dossierinzage:

    Geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjesd.d. 13-08-2017: 'Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering,d.d. 08-10-2017: 'Krijgt Raad voor de Recht = Kromspraak (optie 2)/

       
GRN herhaalt zijn gegronde eis:                     Ook die 'koeken-Bakker' is niet te handhaven, want:

 • beiden zijn lid van 'de club tegen het volk'!

    2. Onmanlijk persoon, knoeier, prutser;   
F.C. Bakker -->
        in het bijzonder: slecht zeeman.
d.d. 21-10-2017: 'Schokkend: bewezen criminele 'rechter' Mintjes

 • tevens vice-president van het hof Arnhem

wordt gesteund door het bestuur/
nep-'president' = crimineel Van der Winkel!'


d.d. 24-02-2017:

Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt

   presidenten Blaisse/ Van der Winkel

   verdienen hun ontslag!


Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'?

 • Neen, absoluut niet - keiharde bewijzen!


d.d. 30-04-2016: 'Rechtbank Arnhem:


Hoe hautain/ arrogant kan het Sof Arnhem zijn?
Want feitelijk:

1. werd geen hoger beroep ingesteld, maar om vernietiging van valselijke 'beschikking/ proces-verbaal' in 1e aanleg verzocht,

2. er is dan ook geen sprake van verzuim van zijdens deze burger, maar juist onmoge-lijke, misdadige Sof-poging tot doordrammen,

3. 'in de gelegenheid stellen om verzuim te herstellen' = pogen te 'dwingen' om in te stemmen met hun bewezen juridische kul,

4. is voor de vernietiging van de 'van rechtswege nietige' stukken van de krombank geen advocaat noodzakelijk; Sof-aankondiging van 'niet-ontvankelijk verklaring' = als pure intimidatie te duiden!

 • Deze schoolmeester leest het Paleis van Misdaad de juridische les!d.d. 27-05-2016: 'Hof Arnhem:


en (nog) president Van der Winkel

 • Diverse 'beschikkingen' Hof Arnhem werden valselijk opgemaakt!
d.d. 29-05-2016: 'Onomstotelijk bewezen: misdadige 'president' Van der Winkel/ Hof Arnhem, dito Minister 'Van der Steur' en 'koning Kluns'...!

Keihard bewezen: criminele 'rechters/ besturen' in Paleis van Misdaad Arn-hel!'

 • Levering audio-opname 'omnummering door politie' maar geen inschrijving beklag

Uiteraard pikte deze boze burger GRN dit niet en per brief d.d. 13-04-2016 en met een rappel d.d. 01-05-2016 werd zowel de krombank alsook het Sof Arnhem verzocht het ingediende beklag per direct in te schrijven. Dit zeker nadat het Sof Arnhem per aangetekende post een USB-stick met de bovenstaande integrale audio-opname van politie-omnummering van 'PL0900-nrs. naar PL0600-nrs.' werd toegezonden. Zie verzendbewijs aangetekende post d.d. 02-05-2016 alsook de directe mailverzending.

Luistert u zelf naar dit gesprek met de politie Arnhem waar de strafbare (non-) ge-dragingen van mr. Van Son/ plaatsvervangend familie- 'rechter' kort worden uitgelegd aan de dienstdoende agente en zij de

 • door de politie zelf doorgevoerde 'omnummering' bevestigde:


Kortheidshalve wordt voor nadere uitleg omtrent de onjuiste - en absoluut onwettige!

weigering van Sof Arnhem tot inschrijving


en publicaties d.d. 07-05-2016 alsmede d.d. 08-05-2016 verwezen waar u een keihard ende krombank/ mr. Blaisse kunt horen... in haar marmeren hok in Paleis van Misdaad te Arnhem.

 • Voortdurende non-reactie = rechtsweigering Sof Arnhem bewezen; naar de Hoge Raad!

Feitelijk werd van het Sof Arnhem 'nochtans' niet eens een ontvangstbevestiging van deze door hen zeker ontvangen audio-opname - USB-stick bijgesloten in envelop van rappel-brief d.d. 01-05-2016 - gezonden, laat staan dat mijn beklag alsnog/ onverwijld, zoals verzocht, formeel werd ingeschreven en de behandeling en strafvervolging - want 100% schriftelijk en audio-bewijs; onontkomenlijk! - van criminele 'rechters' ge-start werd.

 • Hoe kan dat, Sof-bestuur? nog president Van der Winkel?

Inmiddels bijna 1 maand verder reageerde noch de krombank, noch het Sof Arnhem op dit toegezonden en doorslaggevende bewijsstuk - zijnde USB-stick (en openbare publi-catie op internet van betreffend bewijs) met 'omnummering door de politie' en 'sepot-brief past dus wel bij de aangifte-nrs. zoals klager reeds bij de initiele indiening van beklag - bijna 3 maanden geleden! - schreef'. Waarmee er geheel aan de door het Sof Arnhem gestelde 'eis' tot inschrijving van mijn beklag ex art. 12 Sr. werd voldaan.Dat nog geen bevestiging van inschrijving en behan-deling beklag werd toegezonden, is te duiden als 'pure rechtsweigering in crimineel samenspan'

   tussen misdadige kleine zus = krombank/ Blaisse
   en
   misdadige grote zus = sof-hof/ Van der Winkel.


 • Onbestaanbaar in 'keurig' Nederland, maar (nog) wel de huidige status quo in het 'Paleis van Misdaad te Arn-hel'.d.d. 23-10-2017: 'NL-burger kan zich niet beschermd voelen door politie-'baas'

of...


die weigert om de - 100% bewezen! - criminele

burgemeester De Lange/ Duiven op te pakken!'Meer over die zich groot-voordoende maar feitelijk; criminele mr. Van der Winkel:


d.d. 28-11-2014: NOS - Aangifte gerechtshof tegen ministerie van Financiën

De president van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 november namens het hof aangifte ge-daan

   tegen het ministerie van Financiën wegens

   het beïnvloeden van getuigen.

Het hof wil de verantwoordelijke personen...


...binnen het ministerie,strafrechtelijk laten vervolgen wegens verdenking van een misdrijf waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.d.d. 20-02-2018: Volkskrant - Rechter straft fiscus voor gebruik zwartspaarderslijst anonieme tipgever - Robert Giebels, 23:08


De Belastingdienst en het ministerie van Financiën hebben voor de tweede keer in dezelfde rechtszaak een nederlaag geleden.

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dinsdag opnieuw dat de nabestaanden van een zwartspaarder de belastingaanslag over diens Luxemburgse bank-rekening niet hoeven te betalen. Het is het hof onvoldoende duidelijk welk bewijs de Belastingdienst heeft voor het opleggen van de aanslag.

en

Strafbare feiten - Het hof gaat ervan uit dat de tipgever strafbare feiten heeft gepleegd om aan de lijst te komen. Dat wil niet meteen zeggen dat de Belasting-dienst de namenlijst niet kon gebruiken - volgens het hof kon de Belastingdienst niet anders. Maar de fiscus heeft zich er niet van vergewist of het op deze manier opsporen van zwartspaarders wel in verhouding staat tot het financieel belonen van crimineel gedrag.


B. Boogaard-Derix - aan misdaden Van der Winkel meewerkende 'president':


d.d.  04-08-2010 - 9:35 Blik op nieuws


Peter Pulles is per 1 augustus 2010 de nieuwe voorzitter van het gerechts-bestuur van de rechtbank Roermond. Peter Pulles is bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar.

                                                                                                 Foto: Peter Boer

Betteke houdt zich graag met glas bezig... en was 'uitverkoren' om als 'gevorderde glascursist' deel te nemen aan een zelf-georganiseerde expositie;Glass is more!


      7 okt. 2017 - In deze traditie heeft een werkgroep bestaande uit docente
      Ruth Houkes plus drie enthousiaste gevorderde glascursisten, Betteke
      Boogaard-Derix, Frans Everaerts en Marieke Kruit,


GRN: 'Oh wat is mevrouw toch cultureel goed bezig?' Kots-kots! Hoe 'toevallig' is het dat zij haar werkstukje, genaamd:

   'Zeehel'... uitkoos om te laten zien.

'Zeehel' van Betteke Derix. Was Te zien in de glaskunstex-positie "licht op Jeroen Bosch' - Bekijk deze pin en meer op Vitrales van corinarod76.


'Zeehel'; een spiegel van haar ziel? Niet haar 'kunst'?werkjes maar haar medewerking met misdadige Van der Winkel...


...daar moeten de schijnwerpers op!

Voor 'haar Mayke Roborgh' heeft ze wel interesse maar mijn drie 3x ontvoerde dochters...


De Nederlandse wet en rechtvaardigheid interesse-ren haar evident ook helemaal niets;

weg met al die nep-'presidenten', ook Boogaard-Derix van Den Bosch die bijklust in Raad van Commissarissen:

Westrom: partner in participatie - ook 'n Moorlagje?

Westrom integreert mensen in de samenleving door middel van werk. Mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij maken het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.


3e reisverslag - Reisverslag uit Davao, Filipijnen van Mayke Roborgh ...
mayke.waarbenjij.nu › mayke - 1 jun. 2015 - 9 juni 2015


   Ha Mayke,

    Ik hoorde het afgelopen weekend pas dat je telkens een verslag maakt dat ik 
    kan lezen op internet. Dat heb ik dus net gedaan. Wat leuk om zo te kunnen
    lezen wat jij allemaal meemaakt en wat jullie in het ziekenhuis allemaal aan
    handelingen mogen verrichten. Knap hoor.

   De foto's kon ik helaas niet geopend krijgen, maar dat kan aan mijn onhan-
   digheid liggenFijn ook dat jullie, naast het werk, nog tijd hebben voor al-
   lerlei andere zaken.

   Heel veel succes en plezier. Groetjes

   9 juni 2015 09:02 | Door: betteke boogaard-derix
d.d. 28-02-2018: Klachtzaak jegens nep-'deken' mr. O.E. Meijer:

Paleis van Misdaad te Den Bosch poogde zelfs buiten video-opname te verbieden! GRN weigerde beelden te tonen/ wissen. 

 • Ook niet op verzoek vd. parketpolitie!
Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia