vrijdag 2 maart 2018

Audio deel-1: GRN pakt partijdige 'deken' Meijer aan in klachtzaak bij de Raad van/ zonder Discipline - play; 'the battle of Den Bosch' en.. huiver!
U kent direct het 1e deel gaan luisteren of... eerst de achtergrond (beter) kennen:


Wat vooraf ging:

d.d. 28-02-2018: 'Paleis van Misdaad poogde zelfs buiten video-opname te verbieden!


Ook niet op verzoek van de parketpolitie! (lees verder):De - schokkende en onwettige - praktijk; de overheid dient de burger niet!


Ambtenaar:   'Mijnheer?

GRN:             Dag, mevrouw...

Ambtenaar:   'u mag de ingang NIET filmen!'Huh? Opeens was die 'aardige mevrouw'...

- met wie 3 minuten daarvoor, binnen, gesproken werd toen GRN informeerde of hij 'op de juiste locatie voor de Raad van Discipline was' en na haar bevestiging meldde dan 'straks weer terug te komen'; GRN was ruim op tijd voor aanvang aanwezig -


Zij eiste op hoge toon dat GRN haar de opname (van de buitenkant) zou laten zien en dat deze verwijderd zou worden... ja, ammehoela. No way, troela! Waarom ook? Zij/ niemand werd herkenbaar in beeld gebracht en inmiddels werden ook diverse foto's van diezelfde ingang op internet gevonden, ergo: die mevrouw stelde zich inderdaad niet alleen ontzettend aan, maar - en dat is erger -

  • poogde om met overheids'macht' de vrijheid van burger GRN in te perken

Let wel:
zonder enige gegronde reden!
Dat is de omgekeerde wereld; onacceptabel.

De overheid is er voor de burger (in theorie)GRN is GEEN 'mak SCHAAP
dat overal jaaaaaa op blaat'...

Never nooit niet! Ammehoela; die troela.

Complete onzin dus en GRN meldde:

1) niets te zullen tonen/ verwijderen en verwees naar deze website voor publicatie, 2) zijn volledige naam

en 3) vertrok vervolgens - ongehinderd - om 'over een uurtje weer terug te komen'...De theorie - wettelijke onderbouwing van GRN zijn volhardende standpunt:


Artikel 139a lid 1 2 Wetboek van Strafrecht


Tweede Boek. Misdrijven
Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft 

hij die met een technisch hulpmiddel een ge-sprek dat in een woning, besloten lokaal of erf...

    ...wordt gevoerd opzettelijk:

   2. ZONDER deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in op-
   dracht van zulk een deelnemer opneemt.


GRN: Als je deelnemer aan het gesprek, in dit geval een 'recht'szitting in het Paleis van Justitie/ Raad van of juist zonder? Discipline, bent;

  • mag je dus wel degelijk alles opnemen!

Logisch ook; ter verificatie van eigen en woorden van de tegenpartij. Helaas is GRN namelijk gebleken dat het door de griffier van het opgemaakte 'proces-verbaal' vaak helemaal geen zakelijke samenvatting geeft van datgene wat op zitting gezegd en gedaan werd, maar slechts een...

  • beperkte selectie c.q. verdraaide weergave van de feiten!

Omdat het proces-verbaal de enige kenbron is van de hoorzitting en de burger op juiste weergave moet kunnen vertrouwen, wordt een dergelijke manipulatie als ambtsmis-drijf gezien en staat gelijk aan het plegen van 'valsheid in geschrifte'!Artikel 225 - Valsheid in geschrift

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.Artikel 121: Openbaarheid terechtzitting;
motivering vonnissen

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
(17 nov. 2017) hoofdstuk 6: Rechtspraak

  • Rechtszittingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, tenzij de wet anders bepaalt.

De rechter zal altijd de uitslag van de rechtszitting, het vonnis, in het openbaar uit-spreken. Daarbij moet hij ook uitleggen waarom en op grond waarvan hij die beslis-sing genomen heeft.

Openbare behandeling klachtzaak vs. 'deken' Meijer; theorie botst met praktijk:


Na m.i. geslaagde 'performance'/ GRN-betoog op zitting:

     d.d. 01-03-2018:

    'Deken-in-net-pak mr. Meijer 'de oren gewassen' bij openbare klachtzaak

  • Raad van = zonder? Discipline Den Bosch! Publicatie audio volgt.'
Opnieuw een 'welkom'-ontvangst voor zitting;


Maar wat gebeurde er toen GRN weer terugkwam bij diezelfde mevrouw van de bewa-king? Allereerst stond er een mannelijke agent van 'buitenlandse komaf' van ongeveer mijn leeftijd bij de twee dames van de beveiliging die, nadat GRN zijn zakmes voor het dagelijkse 'appeltje voor de vitamines' alsmede rugzak afgegeven had (ter inname/ scan), nog wel wat urgente vragen had...


Ook de parketpolitie vroeg of GRN opnames ge-maakt had - ja - en die wilde hij zien en moesten verwijderd worden - neen en neen. Dezelfde uitleg die aan de beveiligs-mevrouw werd gegeven, her-


haalde GRN bij de agent die begon te twijfelen...


GRN mocht zonder het tonen of verwijderen van de opname (die had allang elders op-geslagen kunnen zijn) het Paleis van Justitie betreden en kon aan de informatiebalie naar de juiste zittingszaal gevraagd worden; 'zaal H' bleek. De agent bij de ingang was GRN gevolgd en had overleg gevoerd met zijn collega's: GRN werd naar zijn 'volledige naam, geboortedatum en naar de website gevraagd'. Deze data werden geleverd en de agent - voor dat moment - tevreden gesteld.


GRN zocht een rustig plekje in de buurt van om zich nog even voor te bereiden en de meegebrachte lap-top met opgestelde tijdlijn op te starten. De agent kwam (weer) naast GRN zitten en poogde opnieuw om... tevergeefs. Klaarblijkelijk was de site geraad-pleegd en begreep deze agent - uiteindelijk - ook


De agent werd mens en GRN adviseerde hem met goede bedoeling; 'in overweging te nemen om een andere baan te zoeken'. We begrepen elkaar en... het was verder goed. GRN werd - op verzoek - alleen gelaten zodat hij nog even 'tijd alleen' had  en indien nodig zou hij zich na zitting weer melden. GRN verkaste naar 'direct naast de zittingszaal' en de ook aangekomen beklaagde, mr. O.E. Meijer werd gespot.

GRN raakte daar in prettig gesprek met dhr. 'R' die eveneens een eigen klachtzaak had en informeerde ivm. de (geringe) vertraging van behandeling. Mogelijk dat die inhoud nog gepubliceerd gaat worden, maar dat alleen met zijn toestemming...OPENING en 1e TERMIJN voor GRN:

  • start behandeling op 41 seconden... (zonder ruis)

Na gemelde verificatie bleek GRN inderdaad al d.d. 10-10-2017 op de hoogte van de datum en termijn tot indiening te zijn geinformeerd... extra stukken bleken echter niet nodig; mondeling werd 'deken Meijer de oren gewassen'.


Deel 2 volgt zo spoedig mogelijk maar...

morgen/ vandaag gaat deze NL-GRN namelijk eerst schaatsen voordat het...


...weer gaat dooien; tenminste 1x deze winter moet het ijs gevoeld worden - au!


TIJDLIJN CRIMINELE KLACHTBEHANDELING ADVOCATEN – NOvA

Enkele citaten:

22-09-2016   Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar Doorzending van 'verweer' beklaagde aan klager - met onjuiste datum; 2015 in plaats van feitelijke 2016... typefout? - en zeer opmerkelijke vraag van deken Meijer =


...temporisatietactiek, aldus klager: 

'Graag verneem ik van de heer Groenendijk of de reactie van mr. Hopmans voor hem afdoende is. Indien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzet-ten, zal ik mijn visie geven over de klacht. De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016. Hoogachtend, O.E. Meijer'


18-12-2016  GRN aan Orde Rotterdam

Commentaar Ruim 9 weken na sinds het laatste contact en 6 weken later dan door de deken voor de reactie van beklaagde gestelde termijn... noch van beklaagde advocaat Hopmans, noch van deken Meijer werd tot dan iets vernomen!

  • Gelet op verstreken reactietermijn meent klager dat de deken op basis van d.d. 02-11-2016 al dan niet ingediende stukken dient te beslissen.


19-12-2016 Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar Deken Meijer 'heeft het (te) druk gehad' en - dus? -krijgt de beklaagde Hopmans opnieuw 2 weken (niet 1, zoals ik telefonisch zei) uitstel voor indienen van een dupliek? Kul.

  • Dat is 'meten met twee maten'; te laat is te laat...!


21-12-2016 Orde Rotterdam aan GRN

Commentaar Ik merk op dat in de komende weken er toch ook geen visie zou zijn gemaakt in dit klachtdossier26-12-2016 GRN aan Orde Rotterdam Formele klacht jegens ‘deken’ Meijer

Commentaar En hoe gaat deze zaak voor volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk tot een einde worden gebracht? Het volgende is aldus niet meer dan redelijk en gegrond:

1. Klager Groenendijk volhardt in het standpunt dat van indiening van dupliek door mr. Hopmans en acceptatie daarvan door de Orde R’dam geen sprake (meer) kan zijn. Te laat is te laat… geleerde mrs.

2. Het klachtdossier omvat a) het klaagschrift van Groenendijk, ) het verweer van Hop-mans en c) de repliek van Groenendijk en tussenliggende correspondentie en dient nu verder gesloten te worden.

Voor een ‘dupliek’ is het te laat; advies van de deken dient op basis van genoemde stukken plaats te vinden... punt.

3. Nog ‘enkele weken wachten’ op een - onafhankelijk en betrouwbaar? neen! - deken-advies is niet te accepteren en Groenendijk verzoekt mr. Van Wijk, voorzitter van het hof van discipline van de Orde van Advocaten dan ook (met schriftelijke terugmelding, dank) vriendelijk doch met klem om:


a) ontvankelijk-verklaring van mijn huidige klacht jegens de R’damse deken mr. Meijer en

een urgent verzoek om behandeling door de Orde van Amsterdam.

Met de Orde van Arnhem/ Den Haag had ik eerder helaas reeds slechte ervaringen tijdens de familie’recht’szittingen, vandaar.

b) onmiddellijke toezending/ laten toezenden van klaagschrift, verweer en repliek - A 2016/155 - aan de raad van discipline met opdracht tot hun behandeling/ beslissing uiterlijk d.d. 16-01-2017.03-01-2017 GRN aan Orde Rotterdam Niet-akkoord en melding publicatie 02-01-2017

Commentaar Zeer bijzondere kinder-? ...of enkel moeder-!.. curator mr. Diana Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank; 'alles te doen voor omgangsherstel'!d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!


'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden:

Navraag 2e beklag/ indiening 3e artikel 12-procedure leidt tot 'dreigen met':


Van - het misdadige sof - (nog) 'president' dhr. mr. Van der Winkel werd na...

d.d. 25-08-2016 overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedragingen van het Sof; zoals het niet willen-behandelen van ingediende 2e beklag artikel 12 Sv. jegens deze onmogelijke, partijdige en onredelijke, zelfs criminele! 'recht'ers mrs. Van Son, Kuypers en Kroon alsmede 'griffier' dhr. Kraehe - te zijn gewezen en...

d.d. 31-08-2016: formele indiening van 3e beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit na - aldus Groenendijk; een politiek-gemotiveerd - sepot van hovJ mr. Vuylsteke - opnieuw een vuile OM-streek!

...opgeroepen te zijn om 'orde op zaken te stellen' aangaande de misdadige gang van zaken 'in zijn Paleis' d.d. 01-09-2016;
d.d. 21-10-2017:

'Schokkend: bewezen criminele 'rechter' Mintjes, tevens vice-president van het hof Arnhem wordt 


  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia