dinsdag 13 februari 2018

Kort voor zomervakantie: 'moeder' Solvig S. ontvoerde dochters naar Dld. maar 't RBL weigerde haar te sanctioneren en loog mbt. schooldirecteur!Regionaal Bureau Leerlingzaken - RBL

Leerplicht en kwalificatieplicht

Een diploma verhoogt de kans op een leuke baan. De leerplichtwet bepaalt dat je vanaf je 5e tot je 18e verjaardag naar school moet. Jongeren zijn leerplich-tig tot en met 16 jaar, daarna begint de kwalificatie-plicht tot het moment waarop een leerling 18 wordt of een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwa-lificatie is een havo, vwo of minimaal een mbo niveau 2 diploma. Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kin-deren in Nederland onderwijs volgen. Naast het recht op onderwijs is de leerplicht ook een verplichting tot het volgen van onderwijs. Jongeren zijn verplicht om op een school ingeschreven te staan en deze ook daadwerkelijk te bezoeken.


Verzuimt een leerling? Dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij het RBL. De leerplichtamb-tenaar begeleidt de jongeren weer terug naar school.

  • Als het nodig is maakt de leerplichtambte-naar een (Halt) proces-verbaal op of wordt jeugdhulpverlening ingeschakeld.

Althans, dat zegt het RBL...


Echterin de praktijk...Wat is dat toch bij die VVD-partij? GRN hoort daar zo vaak leugens!


Milo Schoenmaker studeerde politicologie. - VVD

Politiek - Schoenmaker startte zijn politiek carrière als gemeenteraadslid Haarlemmermeer in 1994. Van-af 1998 werd hij wethouder ruimtelijke ontwikkeling en luchthavenbeleid in de gemeente Haarlemmer-meer, vanaf 2002 was hij tevens locoburgemeester.


Per 1 oktober 2003 werd Schoenmaker benoemd tot burgemeester van Bussum.

Hier wist hij onder meer de beoogde fusie met de buurgemeenten Naarden, Weesp en Muiden tegen te gaan.

- en nu is het Naarden, Bussum, Muiderberg =


Gooise Meren geworden; wat een 'verschil'?! - 


Op 22 oktober 2012 werd bekend dat de gemeente-raad van Gouda besloten heeft om Schoenmaker bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-rijksrelaties aan te bevelen voor voordracht voor

   benoeming door de kroon tot
   burgemeester van Gouda.

De benoeming werd op 23 nov. 2012 goedgekeurd door de ministerraad en ging op 13 dec. 2012 in.

Ook in Gouda maakt Schoenmaker zich 'populair' bij 37-jarige inwoner:


d.d. 31-01-2017: Gouds Dagblad

Een 37-jarige inwoner van Gouda is dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 300 euro, omdat hij burgemeester Milo Schoenmaker zou hebben be-ledigd.

   - 1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad 
   of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij
   geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid
   mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden
   of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als een-
   voudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
   drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

   2 Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een
   oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn
   gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. -


Ook werd de man door het Openbaar Ministerie (OM - met als 'baas' Van der Burg - 'n ex?-ME-er!)

beschuldigd van stalking en bedreiging van de burgemeester en vier medewerkers van de gemeen-te. Dit is volgens de rechtbank niet bewezen.

Burgemeester Schoenmaker zou in een winkel-straat in Gouda ongefundeerde beschuldigingen naar zijn hoofd hebben gekregen van de man. Daarvoor heeft de Gouwenaar dinsdag een geldboete van 300 euro gekregen. ...


De stalker dreigde zelfs een daad te begaan waar internationale media over zouden spreken. ‘De hele wereld, CNN, BBC, SBS etcetera zullen spreken over wat ik ga doen’, zou de man hebben laten weten.

Volgens de rechtbank is deze tekst wel onheilspel-lend, maar is er geen sprake geweest van een bedreiging.

Ook vond de rechtbank het aantal brieven dat de man verstuurde wel meevallen.'


GRN is zeer gehecht aan onze drie meiden en

GRN groet huidige directeur/ Yaron en 'hoe het met LJI gaat?... helaas onbekend!Goede - en onpartijdige! - school (minus 1 toenmalige? juf uit Oostenrijk met wie GRN een conflict had omdat zij naar mening van vader overduidelijk partij trok voor de 'moeder'/ mw. Solvig S.):Jenaplanschool de Sterrenwachter

Samen leren, zelf kunnen!

Op de Sterrenwachter leren we samen. Omdat we ...


...met elkaar veel meer kunnen en leren dan alleen. 

Samen leren we vaardigheden, vergaren we de kennis en ontwikkelen we onze creativiteit.

  • Zodat we uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.


Wordt vervolgd... 

uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd;
mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia