woensdag 4 oktober 2017

Wat kinderpostzegels; Marokkaanse meiden; Nicolaaskerk en vrijheid van meningsuiting met elkaar te maken hebben? Hoort allemaal bij Nederland


En keurig: de jongedame hield woord en kwam de volgende dag weer langs:


Het velletje met stickers 'Kinderpostzegels 2017' was door de jongedame echter vergeten mee te nemen op hun ge-zamenlijke 'klantjeswerven-tocht' door de buurt... en dus suggereerde volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. om dan 'later' dat stickertje alsnog boven de bel te komen plakken. En inderdaad...

toen hij de volgende dag terug kwam van het lesgeven aan wat grotere kinderen, viel hem gelijk op dat deze jongedame woord gehouden had. Er prijkte een nieuw stickertje met 'Kinderpostzegels 2017' op de deur.

Goed zo... ook die laatste klanten om je lijst vol te krijgen, zijn vast gelukt!Kinderpostzegels. Wat doen we?

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en het recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van elk kind. We willen dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze op-groeien - de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.


Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. We zetten ons in voor:

– kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (programma Pleegzorg)

– kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)

– kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (programma Trauma-verwerking)

We kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de Kinderpostzegelactie. De Kinder-postzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Ons motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen
.'


Wie eens naar Marokko op vakantie wil en/ of wat woordjes/ zinnetjes wil leren... succes! En voor wie niet weet wat 'Henna' is; een kleine introductie vindt u hier.

Enne... in Nederland spreken we Nederlands.

Dat lijkt mij niet meer dan logisch, toch?!

God schiep niet de mensen, de mensen schiepen god...


'
Scheiding Kerk en Staat [NL] - Hoofdinhoud

De Scheiding tussen Kerk en Staat is een algemeen aanvaard principe dat re-ligieuze instellingen in Nederland en de Nederlandse Staat zich niet met el-kaar bemoeien. Zij hebben geen inhoudelijke en institutionele zeggenschap over elkaar. Het beginsel staat niet in de Grondwet of enige andere wet. De scheiding vloeit voort uit de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel, die wel in de Grondwet zijn vastgelegd.'Scheiding van kerk en staat - Wikipedia

'Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelf-de handen zijn en zij geen beslissende invloed op el-kaar uitoefenen. Naar analogie kan dit begrip worden toegepast bij religies waar religieuze instituten geen "kerk" worden genoemd.

Scheiding van kerk en staat betekent in de praktijk dat de staat en de kerk (of andere religieuze institu-ten) ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze vormgeving van de scheiding dus in de eerste plaats om het organisato-risch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden.

De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. De theorie is sinds de 19e eeuw in mindere of meerdere mate wereldwijd in praktijk gebracht.'


d.d. 01-04-2013: Scientas - Interview Selina O’Grady " The Global Religious Land-scape, A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010" – Pew Research Center.


Levensbehoefte

O’Grady, die filosofie, politiek en economie studeerde aan Oxford University vertelt dus dat geloof ons dingen biedt die we nergens anders uit kunnen halen. En daa-rom hebben mensen de behoefte aan een religie. O’Grady: “We proberen altijd voor onszelf betekenis te vinden waarom en waarvoor we leven. Het biedt troost want het geeft een levensdoel, vertelt hoe je je moet gedragen en geeft betekenis aan het leven. Bovendien brengt het mensen samen. En dat hebben we nodig: een gemeen-schap, een groep, waar je bij hoort en waarbinnen iedereen belangrijk is.”

Goden

Dat antwoord op onze betekenis in het leven was er niet zomaar. Er was niet in één keer iemand die met het idee kwam om te geloven in een God. Mensen wisten niet waarom ze er waren, wat nu eigenlijk de bedoeling was van alles (het leven) en wat er zou gebeuren als ze stierven.

Goden waren een antwoord op de onbekende krachten van de natuur en het lot; ze zouden je wellicht ook kunnen beschermen als je ze ‘omkocht’ met de juiste offers,” vertelt O’Grady. De monotheïstische god gaf iemand ook nog eens het gevoel dat hij geliefd werd en van waarde was. Iemand had een betekenis voor zijn be-staan in de wereld. “Hij beloofde je zelfs een hiernamaals als je je goed had gedra-gen op de wereld, als beloning.”


Recht om vrij je mening te uiten voorwaarde voor democratische samenleving'Het recht op vrijheid van meningsuiting is een van de bekendste mensenrechten. Dit blijkt onder meer uit onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolute voorwaarden voor een democra-tische samenleving.

Het uitoefenen van de menings- en uitingsvrijheid kan onrecht aan het licht brengen en biedt iedereen de vrijheid zich kritisch te mengen in politieke discussies. Daarbij is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmis-bare voorwaarde. In Nederland is afgesproken dat de overheid geen censuur mag uit-oefenen.

Onder de vrijheid van meningsuiting valt onder meer het recht om te demonstreren, het recht van artistieke expressie, de persvrijheid en het uiten van je mening via bij-voorbeeld het internet. Het recht op vrije meningsuiting biedt niet alleen bescherming aan denkbeelden die positief of onverschillig worden ontvangen, maar ook aan me-ningsuitingen die mogelijk als kwetsend, schokkend en/of verontrustend ervaren wor-den. De vrijheid van meningsuiting is echter geen absoluut recht, het mag door de overheid ingeperkt worden als dit nodig is om de rechten of goede naam van anderen te beschermen of in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden. Dit is in internationale verdra-gen vastgelegd.

Soms moeten verschillende rechten tegen elkaar worden afgewogen, bijvoorbeeld vrij-heid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, of vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie. Aangezien er geen vaste hiërarchie van mensenrechten bestaat, wordt een dergelijke afweging per geval gemaakt.'

'God bestaat niet, besta!' - dat zei de neon-reclame vroeger altijd...


Vroeger, lang geleden? - hoe lang precies weet ik niet; het viel me 'opeens' op - als toen vanuit Amsterdam Centraal kwam en 'aan de voorkant' naar links keek, zag Groenendijk daar de niet alleen de Nicolaaskerk - die staat er nog steeds - maar ook aan de linkerkant daarvan op de 2e of 3e verdieping in het 3e gebouw;


altijd een neon-reclame met daarop de volgende tekst(en):

     1: geheel aan: 'God bestaat niet!'

     en dan ging 'God en -at niet' uit en stond er:

     2: 'Besta!...


en dat deed hem vervolgens instemmend knikken. Helaas is die neon-reclame = de ware boodschap, aldus Groenendijk - dat gelooft hij en gelukkig nog veel andere medeburgers - verdwenen... weg!

Tot zijn grote teleurstelling en zonder te weten 'wie, wat, waarom en wanneer'; is er iemand die daar nadere toelichting op kan geven? Is diegene overleden - moge hij/ zij rusten in vrede - of zijn daar andere 'redenen/ dwang?maatregelen' voor gebruikt? Wie o wie weet meer daarvan? Dit interesseert Groenendijk namelijk echt... veel dank!


De kracht zit in ons allemaal; daar heb je volgens hem namelijk helemaal geen goden voor nodig, onge-acht welke... besta! 'Leven en laten leven' plus wees een beetje 'lief en aardig' voor elkaar dan ziet onze gezamenlijke wereld er al een heel stuk mooier uit.

'Goddeloos' in letterlijke zin; ja, maar...

mijn hart en verstand leiden deze Groenendijk door het leven. Misschien is daarbij 'niet-geloven' en toch een 'goed mens?' - proberen te! - zijn nog wel moeilijker dan voor gelovige mensen, want... op mij wacht geen hemelse beloning (maar gelukkig dus ook geen hel). Verder moet iedereen maar geloven in wat hij/ zij wil, zolang tegelijkertijd anderen de vrijheid wordt gegeven om iets heel anders of... helemaal niet te geloven en ook dat - indien nodig; luid en duidelijk - te zeggen.

Groenendijk gelooft in medemenselijkheid en dat de echte liefde van en voor zijn drie meiden altijd overwint. Alle kinderen verdienen een goede toekomst...

  • dus kopen die kinderpostzegels? Al is het alleen maar om alle kinderen belangrijk te laten voelen = zijn! Wordt vervolgd.

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia