zaterdag 7 oktober 2017

Raad voor de Rechtspraak = bestuur alle rechtbanken en hoven dekt mis-dadigers; directeur dr. Van Dijk doet verward en baas mr. Bakker zwijgt!


SVP DELEN - 1X GEPLAATST OP FACEBOOK EN DIRECT 'GEBLOKKEERD'!
Waarom 'censuur' in NL - omdat Groenendijk de waarheid spreekt...!Misdadig Paleis van Justitie Arnhem? Raad voor de Kromspraak vindt 't prima!


Valse handtekeningen onder 'beschikkingen'; 'griffiers en rechters' die massaal valsheid in geschrifte plegen bij het opmaken van het - verplichte! - 'proces-verbaal' (vandaar ook dat ze niet willen dat u alles opneemt; als deelnemer of met toestemming van... altijd doen!); het niet toezenden en geheim pogen te houden van door het OM ge-negeerde 'tussen-beschikking' van nep-'rechter' Mintjes en in raadkamer willen behandelen van beklag art. 12 Sv. jegens het hof Arnhem... in Arnhem = slager wil het eigen stinkende vlees gaan goed-? neen; bedorven! - keuren'.

  • En dat is nog maar 'de top van de ijsberg'...


Allemaal gemeld aan de Raad voor de Rechtspraak met het dringende verzoek tot direct ingrijpen

maar na geaccepteerde melding van mr. Hiemcke ter zake de SKJ en de NOvA bleek daarna dr. Van Dijk..

uit het verkeerde hout te zijn gesneden!En dat niet 1x maar herhaald en dan de deur in het gezicht smijten van deze volhar-dend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.? Dat pikt gewoon PapaErik niet... natuurlijk niet. De voorgeschiedenis; laatste drie publicaties ter zake:

d.d. 05-09-2017Raad voor de 'Rechtspraak'/ Bakker dekt criminele 'rechters' 

en dito 'president' Van der Winkel van Paleis van Justitie te Arn-hel!'


- Staats-terreur-alarmStaats-terreur-alarmStaats-terreur-alarm! -
Hiemcke, Van Dijk en Bakker... het (b)lijkt ook bij de RvdR enorm te stinken:


Na mw. mr. Hiemcke, wordt nu dhr. dr. Van Dijk door

               'grote =wegduikende baas'-mr. Bakker  --->

in stelling gebracht met een schokkende brief waarin nog-maals wordt ingegaan op de eerste twee brieven aan RvdR betreffende de Wan-Orden van Advocaten en de Stichting - geen! - Kwaliteitsregister Jeugd... 

maar weigert om in te gaan op het verzoek tot onmiddellij-ke! ingrijpen bij het Paleis van Misdaad/ geheim-gehouden tussen-beschikking van Mintjes!


Jaja... echter:

waarom reageerde de RvdR in het geheel niet op de inhoud van de 3e brief d.d. 16-08-2017 (zie onder) ter zake? Is dat omdat ook de RvdR heel goed weet dat ze moeten ingrijpen maar... dat niet willen doenJa, inderdaadOok de RvdR keihard ontmaskerd als nep!

Ergo: ook het overkoepelend bestuur van alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland blijkt de facto corrupt te zijn!


d.d. 07-09-2017
'Kotsmisselijk: NL is geen 'rechtstaat':

  • juist de top is zo crimineel als wat; hulpjes mrs. Hiemcke/ Van Dijk en 'klets'koek-Bakker zijn niet-te-vertrouwen!'

Het overkoepelende bestuur van alle recht-?banken en -hoven in Nederland, tevens bestuurlijk schakel/ - overlegpunt tussen ministerie van 'Veilig-heid en Justitie?'/ Stef Blok (= wetgevende macht)

en de rechterlijke macht (zie: trias politica) blijkt niet te willen optreden tegen aangetoonde misdaden maar

  • juist de criminelen in het Paleis van Justitie te Arn-hel te dekken!


Precies het omgekeerde van dat wat die Raad voor de Kromspraak zou moeten doen. Ook het 'bestuur' = hun hoogste 'inspectiedienst' bewijst zich als 1 grote nep! Een schijnvertoning...

In plaats van onze Vrouwe Justitia te dienen, beschermt de Raad juist 'recht'erlijke en 'presidentiele' misdadigers. Feit.

Baas RvdKrom = mr. Bakker;
hulpje-1 = mr. Hiemcke en
hoger? hulpje-2  = dr. Van Dijk...

zijn niet geschikt voor hun functies en worden hierbij 'vriendelijk' verzocht om de biezen te pakken en 'vrijwillig' ontslag te nemen voordat het volk hen... daartoe zal dwingen! Want:


'Baas Bakker en Co' negeerde(n) o.a. deze misdaden:


a) 'geheim-gehouden' tussen-beschikking van mr. Mintjes en niet-nakomen door het OM van be-handeling van ingediende art. 12 beklag Sv.;

b) audio-bewijs van de raaskallende Blaisse die beschikking(en) zonder onder-tekening door de be-handelend rechter en griffier = valse handtekening-en...

desondanks 'rechtsgeldig' vond = een keiharde leugen! hoe arrogant ben je dan?!;


c) schandalige poging tot behandeling in raad-kamer van beklag art. 12 jegens 100% crimi-nele 'rechters en griffiers' betreffende het Paleis van Justitie te Arnhem....

in Arnhem; dit onder verantwoordelijkheid van volledig vage Van der WinkelErgo:

  • 'De Arnhemse slager wilde het eigen - verrottende! - vlees gaan keuren' = (schijn van) belangenverstrengeling! Onacceptabel.

Wettelijk en logisch! is dat onmogelijkPuur bedrog, niets geen 'recht'staat!


d.d. 14-09-2017'Raad voor de 'Rechtspraak';

na ontmaskerde Hiemcke/ Van Dijk is het nu de beurt aan baas Bakker om kleur te bekennen;

ingrijpen of oprotten...!'Citaat GRN:

'3. Echter: GRN vervolgde zijn brief d.d. 16-08-2017 (punt 8 t/m 20) met diverse - schokkende - feiten, zijnde misdadige gedragingen van ‘moeder’ Solvig S.; criminele ‘burgemeester’ van Duiven/ drs. De Lange en de:

‘recht-‘ = krombank/ mr. Blaisse en ‘hof’ = sof / mr. Van der Winkel te Arnhem!

Want: hoewel de RvdR niets kan doen/ deed betreffende de wan-gedragingen bij ‘advocaten en jeugd-hulpverleners…

dient zij - als het overkoepelend bestuur van alle Paleizen van Justitie en als overlegpunt tussen de ‘rechterlijke macht’ en de ‘wetgevende macht’ (= MinVenJ) -

absoluut in te grijpen bij het Paleis van Justitie = Misdaad te Arn-hel.'


Citaat GRN:

'5. En wat denkt... het presidium/ mr. Bakker van de poging van het hof te Arnhem om door deze burger aangespannen artikel 12 procedure tegen hof Arnhem…

door hof Arnhem in raadkamer te gaan ‘behandelen’ = afwijzen, terwijl dit uiteraard niet kan! Geen ‘slager keurt het eigen vlees’ = (schijn van) belangenverstrengeling maar doorverwijzing naar een ander hof, zoals door Groenendijk in het beklag/ punt 8, ook expliciet verzocht was!

Geen woord daarover van uw ‘directeur’ Van Dijk
hoe kan dat mr. Bakker? Dat is toch niet goed?!!!'

d.d. 12-09-2017: Groenendijk schrijft expliciet baas Bakker aan:Betreft:

1. Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Rechtspraak bij ‘Paleis van Misdaad’ vereist.

2. Na 2x ‘afpoeier’-debacle van mr. Hiemcke en dr. Van Dijk is nu mr. Bakker aan de beurt!

3. Failliet van de Nederlandse ‘recht’?-staat in PAS-familiedrama onomstotelijk bewezen!


Citaat-GRN:

8. Echter: de RvdR is wel degelijk ontvankelijk voor mijn klacht over en te-vens urgente oproep onmiddellijk orde op zaken te (laten) stellenbij het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Beide (nog) ‘presidenten, mr. Blaisse (recht? = krombank) en mr. Van der Winkel (hof? = sof) zijn oneervol te ontslaan en zelfs te vervolgen… aangifte werd jegens beiden en vele criminele ‘rechters’ gedaan waarnaar Groenendijk hier kortheidshalve verwijst (= 2e en 3e artikel 12 procedures!).


9. Vaststaat dat het Paleis van Misdaad te Arn-hel haar medewerking verleende aan = ons diep-trieste PAS-familiedrama pas mogelijk werd ‘dankzij’ hun kinder-onterende, nogmaals; criminele (non-) gedra-gingen van ‘tuig in toga’ dat steeds weer de onzin van jeugd’zorg’ (te weten: AMK/ BJZ-NH; BJZ Gelderland, SVMN en moeder-'curator’ mw. mr. Hopmans) goed-keurde en de kinderbelangen feitelijk keer op keer vertrapte.

Laat staan dat de vader-belangen = papa blijven, zoals altijd… meegewogen werden. Gatverdamme; dit was/ is m.i. pure vader-dsicriminatie!

  • ‘Oprotten, je bek houden en betalen’;

dat is wat Paleis van Misdaad tegen echte vaders zegt. Schokkend en onacceptabel.

Wie/ wat denken ze daar wel niet dat ‘ze’ zijn? Criminelen, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk. En dat zegt drs. MSc. alleen omdat hij dat ook:

  • 100%, onomstotelijk en wettig overtuigend bewijzen kan…!
Ondanks 100% bewijs... zwijgt baas Bakker en Raad gooit de deur dicht!


Hoe kan het nou dat de Raad voor de Recht-spraak 100% bewijs krijgt aangeboden over schokkende misdaden in het Paleis van Justitie te Arnhem = Arn-hel (dus niet meer over de SKJ en/ of de NOvA) maar...

Bakker zijn hulpje-2 = (nog maar niet te handha-ven; ontslaan die 'vent'!); directeur Bureau Raad voor de Rechtspraak/dr. Van Dijk

...tot tweemaal toe weigerde om inhoudelijk in te gaan op gemelde misstanden en de deur in gezicht van recht-zoekend burger Groenendijk smeet?


Zie meest arrogante brief en 100% bewijs van 'betrapt' = ontmaskerde Raad voor de Recht? = Krom!spraak dr. Van Dijk... niet 'namens Bakker' dus!

Dit terwijl mr. Bakker als voorzitter van het presidium aangeschreven werd... maar deze persoon/ dit landelijke bestuursorgaan andermaal geheel niet reageerde; ook niet op het gemelde verzaken van die Van Dijk!

Dat kan dus niet, baas Bakker!

  • Waarom antwoordde u/ het presidium nog steeds niet op gemelde misdaden in het Paleis van Justitie te Arnhem maar...

ontving Groenendijk d.d. 04-10-2017 de d.d. 29-09-2017 gedateerde brief van weer dr. Van Dijk:Citaat te-ontslaan-Van Dijk:

  • 'De positie van de Raad voor de Recht-spraak is in een eerdere brief van de Raad voor de Rechtspraak namens de Raad door mevrouw Hiemcke aan u uiteengezet (= betreffende SKJ en OvA). Zoals in de brief van 28 augustus jl. is vermeld heb ik aan deze uiteenzetting niets toe te voegen. Uw reactie daarop brengt hierin geen verandering.'


GRN: Van Dijk verwijst naar Hiemcke die het over de SKJ en de NOvA had maar in de brief d.d. 12-09-2017 van GRN (klaarblijkelijk door de Raad d.d. 15-09-2017 ontvangen) gaat het expliciet over misdaad in het Paleis van Justitie te Arnhem...


iets heel anders dus;

maar daarover zwijgt Van Dijk geheel en doet net alsof het nog over SKJ/ NOvA gaat!

De brief d.d. 15-09-2017 van GRN is alleen in punten 1 en 2 een reactie op Hiemcke en vanaf punt 3 juist een nieuw wapenfeit...

omtrent misdaad te Arn-helNiets dus 'uw reactie daarop brengt hierin geen verandering'...

dat zijn verschillende zaken die Van Dijk - gelet op zijn 'niveau?'; bewust! - 'door elkaar haalde'!

Wat een nep; hoe kinderachtig... neen; misdadige gedragingen van die dr. in het-volk-pogen-te-bedon-deren? Dat pikt deze drs. MSc. niet...

  • oprotten met die Van Dijk; meteen!

Wie denken Van Dijk en zwijgende = aldus laffe (nog maar niet te handhaven; ontslaan die 'vent'!) mr. Bakker wel niet dat ze zijn?Erger dan 'nepperds'... feitelijk crimineel,
aldus GRN.

Dan is opstand aanstaande en niet meer dan logisch c.q. de plicht van iedere burger van de Volksrepubliek van wel-eerlijke en wel-zelf-nadenkende Nederlanders!

'Eén voor allen, allen voor één'...

en
'samen veel sterker dan zij'!

In opstand tegen dit zooitje nep-'rechters' en onder bestuur van mr. Bakker:


d.d. 30-09-2017: 'Geheime ontmoeting rechters waarschijnlijk succesvol!

De Dag van de Rechtspraak is waarschijnlijk succes-vol verlopen. Waarschijnlijk, want er wordt over de geheime justitionele bijeenkomst geen infor-matie naar buiten gebracht. Ook niet na afloop tot nu toe. Mogelijk is er ook gesproken, of zijn er tijdens de stiekeme meeting onderonsjes geweest, over het massaal seksueel misbruiken van onze minderjarige kinderen door rechters; officieren van justitie en andere hooggeplaatste justitiële pedofielen. Mr. Joris Demmink, of raads-heer; mr. Wabeke hebben we niet gezien. Maar... we konden dan ook niet voor alle ingangen van TivoliVredenburg tegelijk staan. Start de video voor deel 1.'d.d. 02-10-2017: 'Dag van de Rechtspraak.
Nico van den Ham sprak meerdere rechters met soms opmerkelijke uitspraken.  Deel 2

De vorige keer spraken wij ook al met zo'n 5 rechters. In deel 2 spreekt Nico van den Ham opnieuw met meerdere rechters. Een stuk of acht deze keer waarvan een paar met zeer opmerkelijke uitspraken. d.d. 04-10-2017: 'Dag rechter, bent u zich er van bewust dat rechters mensen kapot maken,

  • 'ja daar ben ik mij van bewust'. Deel 3. Slot


'Jullie moesten je dood schamen, edelachtba-ren!' roept Nico door zijn Megafoon.

Voor de deuren van TivoliVredenburg op 'De Dag van de Rechtspraak. Nico van den Ham heeft van zijn lezers terecht kritiek gekregen vanwege het feit dat hij het vrijwel uitsluitend heeft over de gerechtelijke zwendel in de civiele rechtspraak. Ook in het strafrecht is het een en al zwendel. Nico bezoekt vrijwel uitsluitend rechtszittingen in het civiel recht. Dat is de oorzaak...'


Uw hoogmoed kan erg veel pijn gaan doen... Bakker & Co:
Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia