maandag 23 oktober 2017

NL-burger kan zich niet beschermd voelen door politiebaas of 'verward persoon?' Akerboom die weigert criminele burgemeester op te pakken!Ze kunnen het dus wel! Nu Akerboom, maar pas op;

 • hij is waarschijnlijk gewapend!

Reguliere media vertelt niet de - gehele en niets anders dan - waarheid:


d.d. 30-09-2017 publiceerde volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dit artikel:

'Bezocht Akerboom incognito Hilversum?

 • 'Verwarde personen' - een hype om politie nog meer mogelijkheden te geven het volk de mond te snoeren?!'en dit artikel over de - veel te! - grote inkomensverschillen tussen de 'have's en de have-not's in de huidige wereld (niet alleen in NL; elders is het nog veel erger!):


d.d. 24-08-2017'U werkt zich de pleuris
                              - zij leven als vorsten;

het gewone volk wordt bedonderd door 1% regerende Super-Rich/ parasiterende 19% uitvoerders!'


Mogelijk dat 1 van de 'reguliere' = omgekochte? journa-listen van 'hollandmediacombinatie' toch wat gewetens-wroeging kreeg na mijn kritiek op zijn 'redding van de politie door Akerboom'-artikel (not; 'business as usual'!)

en vervolgens d.d. 13-10-2017 in de regionale krant 'de Gooi en Eemlander' - die ik altijd na het lezen door de buurman in mijn brievenbus krijg bezorgd; dank je G.! - een opstandig artikeltje over 'topinkomens' schreef.


Citaat-1:

 • 'Rutte en zijn coalitiegenoten hebben er daarnaast voor gekozen de topsalarissen in de publieke en (semi)publieke sector niet verder aan te pakken. Het wetsvoorstel dat niemand in die sectoren meer mag verdienen dan een minister blijft, voor de zoveelste keer, op de plank liggen.'

Citaat-2:

 • 'Dat de regering aan de andere kant enkele honderden 'zakkenvullers' niet aanpakt, is volstrekt onaanvaardbaar.'


Groenendijk: meent Bert-Jan Klein dat werkelijk?

Of is dit een 'ik moet mijn populariteit? bij de lezers even vergroten door boos tegen Rutte te doen maar daar komt geen concreet vervolg op', zoals bijv. die regionale bestuurders aan de schandpaal te nagelen die, ook na Klein zijn 'inkoppertje', hun zakken 'gewoon' blijven vullen! Wat mogelijk? echt zou kunnen helpen om 'vrijwillig' hun salarissen te (laten) matigen, is het starten van een journalistieke serie over 'regionale zakkenvullers' maar of Klein daarvoor 'de ballen' heeft?

 • Noch Klein, noch zijn collega; Henk Runhaar reageerden op verzoek tot hun - journalistieke? - mening over zwijgen van politiebaas; Akerboom.


Onderliggende casus = diep-triest PAS-familiedrama heeft absoluut grote, nationale nieuwswaarde en toont -met 100% bewijs - onomstotelijk aan dat er heel erg veel mis is bij de NL-overheid...

 • waarom publiceren ze daar niet eens over

Groenendijk verwijst naar de site en is tevens bereid tot een persoonlijk interview... heren Klein/ Runhaar?


Zijn jullie 'echte journalisten' of blijkt ook de hollandmediacombinatie...

 • deel van het grote probleem? Want:

Akerboom vormt bedreiging voor openbare orde en veiligheid, aldus GRN
:Dit naar aanleiding van de ontruiming van het Hilversumse politiebureau waar een 'verward persoon' binnengetreden was.

Groenendijk opperde dat dit de baas Nationale politie, naamgenoot Erik Akerboom geweest zou kunnen zijn...

die gedraagt zich namelijk als een 'verward persoon', aldus ondergetekende.


Definitie van Psychiatrie Nederland:

 • 'Onder verwarde personen verstaan we eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijke verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waar-mee hij zichzelf of enige ander in gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.'

Deze werkdefinitie is anders dan de definitie in het convenant politie-GGZ:

 • 'Het convenant bedoelt met een verward persoon een persoon waarbij een redelijk vermoeden bestaat van een ernstige stoornis van het oor-deelsvermogen die voortkomt uit een geestesstoornis.

Passend bij/ anders kan het oordelend vermogen omtrent criminele gemeen-te Duiven van de huidige politiebaas

 • Erik Akerboom (niets beter dan wijlen Bouman en Giltay!)!

gelet op zijn weigering om te reageren op en te handelen naar herhaalde verzoeken tot het vervolgen naar het wet-boek van Strafrecht van de 100% criminele 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland ivm. de misdadige medewerking aan onttrekking van mijn drie dochters aan het toezicht van jeugd'zorg' -

niet geduid worden, nietwaar? GRN maakt zich dan ook zeer grote zorgen om de politie/ baas Akerboom als hoeder van de 'recht'staat der Nederlanden...!Niet-ingrijpen jegens criminele 'burgemeester' vormt direct en indirect een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Diegene die criminelen moet oppakken... blijkt dat - bewust - na te laten!


Handhaving van Akerboom als baas Nationale politie vormt een bedreiging voor de orde en veiligheid van niet alleen de inwoners van Duiven maar van alle burgers van Nederland.

De NL-burger kan zich niet beschermd voelen - want wordt feitelijk niet beschermd! - door een baas van de politie die een anonieme agent uit Zeve-naar 'ik weiger mijn taak uit te voeren en schendt mijn ambtseed'-brief liet schrijven en ook nadat Akerboom persoonlijk werd bericht, weigerde om...

 • tegen - 100% bewezen - misdadige bestuurders op te treden !
Einde 'recht'staat onomstotelijk/ wettelijk bewezen: overheid negeerde rechter!


Want: terwijl de rechtbank Arnhem/ rechter Van Son de 3 kinderen in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toe-zicht had gesteld van SVMN...

lieten De Lange, Papjes ('secretaris') en Hoogstraten (team'leider') mijn drie dochters d.d. 27-06-2016 van de BRP naar het RNI-deel overschrijven en daarmee 'groen licht' gaven voor internationale kinderontvoering!

Dat is uiteraard strafbaar naar artikel 279 wetboek van Strafrecht en door volhardend vader Groenendijk werd dan ook aangifte gedaan...Dat is het einde van de 'recht'staat.

Duidelijker kan het niet worden bewezen; dit is pure werk-weigering van de politie en dekken van criminele bestuurders; gatverdamme en bahbahbah! Wie denken Akerboom en Co wel niet dat ze zijn? Heel verkeerd (niet) bezig met hun taak!

 • Groenendijk en ook het Nederlandse volk pikt dat niet!

De hele juridische keten blijkt van laag tot hoog... 1 grote nep te zijn.

 • Niet het volk en Vrouw Justitia te dienen, maar enkel de 'elite'!


Ondanks herhaalde pogingen en publicaties weigeren de politie/ Akerboom alsook het OM/ Van der Burg en de politiek/ Rutte en Blok uitleg te verschaffen over deze 'curieuze' = feitelijk criminele gang van zaken bij de over-heid.

 • Geen wetshoeders maar -loeders! En waarom?

Omdat ze weten dat Groenendijk helemaal gelijk heeft en dat toegeven, betekent dat zij naar de gevangenis verdwijnen... hun - vergeefse! - strategie: 

 • 'negeren en doodzwijgen', die irritante Groenendijk!Neen; 'heren'... dat zal niet werken!

 • Groenendijk gaat nog veel meer bewijzen van jullie leugens en bedrog = bewust crimineel wangedrag van de overheid(-sdienaren) publiceren.

De waarheid duurt namelijk het langst... enne: alle bewijzen werden op diverse locaties en bij meerdere ingelichte personen veiliggesteld. Alles komt hoe dan ook uit...

 • 'verstoppen in de sloot', helpt evenmin, Akerboom!Wordt vervolgdDelen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia