donderdag 14 september 2017

Raad voor de 'Rechtspraak'; na ontmaskerde Hiemcke/ Van Dijk is het nu de beurt aan baas Bakker om kleur te bekennen; ingrijpen of oprotten...!
d.d. 07-09-2017:  Kotsmisselijk: NL is geen 'rechtstaat':

 • juist de top is zo crimineel als wat; hulpjes Hiemcke/ Van Dijk en 'klets'koek-Bakker zijn niet-te-vertrouwen!

Met hieronder de aangekondigde en vandaag ondertekend, per aangetekende post aan de Raad voor de Recht?spraak - RvdR - verzonden reactie van volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk - 'gewoon' PapaErik - op de 2e kul-brief namens baas mr. Bakker;

d.d. 28-08-2017 - dr. Van Dijk ontvangen d.d. 31-08-2017.


Volhardend vader en recht-zoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.

Papastraat, BussumBetreft:

1. Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Rechtspraak bij ‘Paleis van Misdaad’ vereist.

2. Na 2x ‘afpoeier’-debacle van mr. Hiemcke en dr. Van Dijk is nu mr. Bakker aan de beurt!

3. Failliet van de Nederlandse ‘recht’?-staat in PAS-familiedrama onomstotelijk bewezen!

Raad voor de rechtspraak

Tav. dhr.mr. F.C. Bakker (voorzitter)      --->
mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter); dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr. H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).
 
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Bussum, 12 september 2017

Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


In reactie op uw brief d.d. 28-08-2017/ dr. F. van Dijk meldt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. Kortheidshalve/ om herhaling te voorkomen, verwijst Groenendijk allereerst naar recente publicaties waarvan de inhoud als ingelast bij deze brief te beschouwen is:


d.d. 16-08-2017: ‘PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!’

d.d. 17-08-2017: ‘NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering. Hof te Arnhem is zelf misdadig!’

d.d. 20-08-2017: ‘NL-'Rechtspraak'= volk bedonderen met 'mooie? praatjes' en dan 'het mes in de rug steken'! Word wakker en verdedig onze Vrouwe Justitia!’

d.d. 05-09-2017: ‘Terreur-alarm: de Raad voor de' Rechtspraak'/ mr. Bakker dekt criminele 'rechters' en 'president' Van der Winkel van Paleis van Justitie te Arn-hel!’


Voor iedere burger is duidelijk dat het enorm stinkt bij het ‘Paleis van Justitie’ te Arnhem

= Paleis van Misdaad te Arn-hel

alleen de Raad voor de Recht- = Kromspraak pretendeert/ doet alsof ‘er niets aan de hand is’. Hahaha; wat een onzin; wat een geleuter van 2e ‘beschermer’/ dr. Van Dijk; diep-triest!


2. Want:

nadat mw. mr. Hiemcke d.d. 03-08-2017 reageerde en uiteenzette dat de RvdR

niet-bevoegd is te oordelen over...

de NL Orde van Advocaten/ Wan-Orden en ‘hof van’ = sof zonder Discipline

- daarvoor is het MinVenJ verantwoordelijk maar mr. Stef Blok antwoordt nog steeds niet op aangetekend verzonden GRN-brief d.d. 02-07-2017! -

en niet-bevoegd is te oordelen over...


de SKJ/ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - daarvoor is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS) verantwoordelijk; aldus wordt drs. E. Schippers binnenkort aangeschreven (niet: Asscher/ MinSZW; herstel erratum) -

waarop GRN betreffende de NOvA en de SKJ antwoordde (punt 1 t/m 7, brief d.d. 16-08-2017) dit ‘te accepteren’ (wat de RvdR betreft) en om nadere inlichtingen ver-zocht. Expliciet werd daarbij om persoonlijke reactie van de baas; mr. F.C. Bakker gevraagd.

Zo ver, zo ‘goed’.


3. Echter: GRN vervolgde zijn brief d.d. 16-08-2017 (punt 8 t/m 20) met diverse - schokkende - feiten, zijnde misdadige gedragingen van ‘moeder’ Solvig S.; criminele ‘burgemeester’ van Duiven/ drs. De Lange en de:

‘recht-‘ = krombank/ mr. Blaisse en ‘hof’ = sof / mr. Van der Winkel te Arnhem! 


Want: hoewel de RvdR niets kan doen/ deed betreffende de wan-gedragingen bij ‘advocaten en jeugd-hulpverleners…

dient zij - als overkoepelend bestuur van alle Paleizen van Justitie en als overlegpunt tussen de ‘rechterlijke macht’ en de ‘wetgevende macht’ (= MinVenJ) -

absoluut in te grijpen bij het Paleis van Justitie = Misdaad te Arn-hel.Herhaald, punt 8 en 9:

     ‘8. Echter: de RvdR is wel degelijk ‘ontvankelijk’ voor mijn klacht over en tevens
     urgente op-roep onmiddellijk ‘orde op zaken te (laten) stellen’ bij het Paleis van
      Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

     Beide (nog) ‘presidenten, mr. Blaisse (recht? = krombank) en mr. Van der Winkel
     (hof? = sof) zijn oneervol te ontslaan en zelfs te vervolgen… aangifte werd jegens
     beiden en vele criminele ‘rechters’ gedaan waarnaar Groenendijk hier kortheids-
     halve verwijst (= 2e en 3e artikel 12 procedures!).

     9. Vaststaat dat het Paleis van Misdaad te Arn-hel haar medewerking verleende aan
     = ons diep-trieste PAS-familiedrama pas mogelijk werd dankzij hun kinder-onteren-
     denogmaals; criminele (non-) gedragingen van ‘tuig in toga’ dat steeds weer de
     onzin van de jeugd’zorg’ (te weten: AMK/ BJZ Noord-Holland; BJZ Gelderland,
     SVMN en moeder-‘curator’ mw. mr. Hopmans) goedkeurde en de kinderbelangen
     feitelijk keer op keer vertrapte.

     Laat staan dat de vader-belangen = papa blijven, zoals altijd… meegewogen wer-
     den. Gatverdamme; dit was/ is m.i. pure vader-discriminatie!


     - ‘Oprotten, je bek houden en betalen’;

     dat is wat Paleis van Misdaad tegen echte vaders zegt.

     Schokkend en onacceptabel.

     Wie/ wat denken ze daar wel niet dat ‘ze’ zijn?

     Criminelen, aldus deze volhardend vader en recht-
     zoekend burger Groenendijk. En dat zegt drs. MSc. 
     alleen omdat hij dat ook:

     · 100%, onomstotelijk en wettig overtuigend bewijzen kan…!


Ook punt 18 was heel duidelijk;

     ‘18. Maar ja, om iedere twijfel te voorkomen, somt Groenendijk hieronder de con-

     crete en onmiddellijke = per direct, stappen op die de RvdR/ Bakker zijn inziens
     nu moeten zetten:

     a) oneervol ontslag mrs. Mintjes, Blaisse en Van der Winkel (laten) bewerkstelligen 

     en strafvervolging (om te beginnen; er volgen nog > 50 andere criminelen!);

     b) verplaatsing naar en inhoudelijke behandeling op openbare recht!-szitting bij het

     hof Utrecht van ingediend 2e en 3e beklag art. 12 Sv. (stukken in bezit van hof 
    Arnhem);

     c) bewerkstelligen van het vergoeden door de staat van een redelijk honorarium 

     van nader door Groenendijk te benoemen advocaat in verband met noodzakelijk de 
     toekomstig te voeren recht!-szaken en door voorgaande, criminele overheidsgedra-
     gingen nu uitgeput budget voor juridisch verweer;

     d) (laten) bewerkstelligen van ‘vrijwillig ontslag’ van hof-medewerkers mrs. L.Z. en 

     H.P. alsook uw eigen verzakende medewerker mr. Hiemcke;

     e) contactopname met de (nog) demissionair ‘minister Blok en -president Rutte’ en 

     bewerkstelligen van hun inhoudelijke, schriftelijke reactie(s) op mijn (recente) cor-
     respondentie en passend ingrijpen zoals ook hen duidelijk kenbaar gemaakt werd;


     Een simpel en duidelijk abcde-tje, nietwaar mr. Bakker? Voor iedereen te lezen. 

     Net als uw komende, persoonlijke! reactie = melding… van inwilliging, toch?!


4. Hoe reageerde de RvdR/ baas Bakker daarop? Niet… persoonlijk en niet-passend!

Hij liet dhr. dr. Van Dijk reageren met ‘herhalen van reeds-geaccepteerde niet-ontvankelijk mbt. NOvA en SKJ’:
Citaat RvdR-1:

 • Uw brief van 16 augustus 2017 ontvingen de Raad voor de rechtspraak in goede orde’ - 


Reactie GRN-1:

‘Ontvingen?’ - wat is dat?
Het Nederlands van de RvdR/ dr. Van Dijk is niet in orde!
‘Ontvangen?’ - dat kan ook niet: ‘uw brief van 16-08-2017 ontvangen de Raad’? Kul.

Het moet zijn:

Uw brief werd door de Raad in goede orde ontvangen’ of geformuleerd als
De Raad ontving uw brief in goede orde’... dat moet de RvdR toch kunnen?!

Het is duidelijk dat deze ‘dr. in zich laten lenen voor burger-besodemieteren!’ en - in de cel -een LOI-cursus ‘NL-taal en letterkunde’ moet gaan doen of…

- en dat acht GRN in casu van toepassing -

…de RvdR-brief werd door een niet-van-origine Nederlandse medewerker (dit gelet op het voor docent GRN herkenbare type van taal-/ stijlfout) opgesteld en zonder - goed - te lezen door die Van Dijk ondertekend;

en dat krijgt hij persoonlijk op zijn ‘gevangenis-bordje’ terug! En betreffende medewer-ker op spoedcursus sturen als UWV-herintegratie maatregel na zijn/ haar ontslag, svp.!

Want:

· Wie denkt dr. Frans van Dijk

wel niet dat hij is?

Een nepperd!

- aldus GRN.

Citaat RvdR-2: • In deze brief - GRN d.d. 16-08-2017 mbt. NOvA/ SKJ in punt 1 t/m 7 en Paleis van Misdaad te Arn-hel in punt 8 t/m 20! - reageert u op de brief van de Raad van 3 augustus jl. - brief GRN d.d. 13-07-2017 - waarin de positie van de Raad voor de rechtspraak - = mr. Hiemcke - in de door u aangekaarte kwestie - mbt. de NOvA en de SKJ! - uiteen werd gezet.


 • Aan deze uiteenzetting heb ik - = dr. Van Dijk - niets toe te voegen.’


Reactie GRN-2: • wat een nepperd, die dr. Frans van Dijk!


Want: dat hij ‘niets toe te voegen heeft’ mbt. de NOvA en SKJ... kan geaccepteerd worden; daar moeten ministers mr. Stef Blok en drs. Edith Schippers antwoorden en ingrijpen of in de NL-geschiedenis te boek komen te staan als:


 • ontmaskerden’/ lid van de ‘club tegen het volk’!

Echter
: dat Van Dijk - directeur van de RvdR, het bestuursorgaan van alle rechtbanken en gerechtshoven in NL ‘simpelweg’… 

niet alleen weigert om inhoudelijk te reageren op punten 8 t/m 20 mbt. reeds 100% bewezen wangedrag en zelfs misdadige (non-) gedragingen van het hof te Arnhem (jegens nep-‘rechters’ en ook jegens mrs. Blaisse en Van der Winkel was aan-gifte noodzakelijk en gerealiseerd)…

laat staan dat de RvdR ingreep, is onacceptabel. • De Raad voor de recht?spraak dekt misdadigers!Ergo:

het bestuur werd over het ‘zwarte schaap - de hele kudde?’ - te Arnhem’ bericht en om onmiddellijk ingrijpen verzocht (zie abcde-tje) maar dat werd geheel genegeerd en als ‘niets toe te voegen’ (= punt 1 t/m 7), gepoogd af te doen...

door in het geheel niet (passend) te reageren op punt 8 t/m 20; waar juist die GRN-brief van d.d. 18-08-2017 feitelijk om draaide! Jaja, Van Dijk. 


 • Dat pikt Groenendijk niet; uiteraard niet.

‘U’/ ook Van Dijk ontmaskerde zichzelf als niet-integer… en heel Nederland (en daarbuiten) kijkt mee!


Samengevat:De RvdR weet dondersgoed dat te Arnhem het recht wordt verkracht en Vrouwe Justitia ge-ketend in een kerker ligt...

maar weigert om in te grijpen!

De RvdR (b)lijkt zich eveneens crimineel te gedragen, aldus Groenendijk.

Baas Bakker = voorzitter van het presidium = RvdR-‘bestuur’
krijgt nog 1 laatste kans

 • voordat GRN en vele medestrijders Vrouwe Justitia komen bevrijden!Citaat RvdR-3:
Reactie GRN-3:


Voor zover uw brief ertoe strekt een klacht in te dienen over mevrouw Hiemcke’…

‘u niet begrijpen Nederlands’, meneer Van Dijk?


Want, citaat GRN brief d.d. 18-08-2017, punt:

     ‘5. Het NIP, de NVO en BPSW gaan de ‘eigen SKJ’ niet afvallen, RvdR/ mr. Hiemcke!
     Uw ‘terug naar af’-verwijzing is dan ook totaal misplaatst en geen melding van het
     voor de jeugd’zorg’ verantwoordelijk ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
     heid/ (nog) minister Asscher is dan ook als misleiding te duiden, aldus Groenendijk.
     - naschrift, moet zijn: MinVWS/ Schippers - 

     Jegens afdelingshoofd HRM/OO, mr. Hiemcke wordt hierbij om die 2 redenen for-
     meel klacht ingediend, want: deze RvdR-‘sub-baas’ die meedoet aan ‘burger Groe-
     nendijk afhouden’, zit op de verkeerde plaats en kan beter ontslag nemen voordat 
     ze oneervol ontslagen wordt!’Dus: er werd de facto reeds klacht ingediend om

a) misplaatste ‘terugverwijzing naar het NIP, de NVO en BPSW en

b) geen melding van het voor de jeugd’zorg’ verantwoordelijk ministerie…
 
…maar de RvdR/ Van Dijk deed alsof hij dat niet snapte en komt met geleuter- wat GRN ook niet had betwist - over of Hiemcke al dan niet teken-bevoegd was; verwijst naar geldende mandaatregelingen (= de vastgelegde tekenbevoegdheid) die niet be-streden werd en…

weigerde de klachtindiening formeel te bevestigen en te gaan behandelen! De RvdR hield zich aangetoond niet aan het klachtrecht (H9 Awb.); ‘hun soort dekt hun soort al stinkt het enorm’ = dr. Van Dijk dekte mr. Hiemcke… tevergeefs.


 • Na Hiemcke, nu ook Van Dijk ontmaskerd.

Onthoud, vaak geldt: ‘hoe hoger, des te hypocrieter’ en ‘macht corrumpeert’. Groenendijk meent: dat blijkt ook bij de RvdR te gelden… Hiemcke en Van Dijk; onthoud die namen!Citaat RvdR-4: • Voor zover uw brief strekt tot het indienen van een klacht over de presidenten van de rechtbank Gelderland en het hof Arnhem/ Leeuwarden, deel ik u mede dat u deze dient te richten tot de besturen van deze gerechten. De desbetreffende klachtenregeling kunt u vinden op de website www.Rechtspraak.nlReactie GRN-4:

Groenendijk: las die Van Dijk mijn brief überhaupt?

Hij antwoordde namelijk zulke misplaatste onzin! En schreef geen enkele zin betreffende - slechts enkele van een giganische beer-put - de gemelde wan-gedragingen van ‘rechters, griffiers en beide presidenten’ in het Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Die Van Dijk dacht: ‘als ik nu alles negeer en die Groenendijk tot het indienen van een klacht kan verleiden, dan heb ik zijn aanval op de Raad afgeslagen en die klacht wordt dan afgewezen en dan zijn ook rechtbank/ Blaisse en hof/ Van der Winkel klaar met die volhardende vent’, nietwaar?1. Hahaha; dat dacht Groenendijk niet.

Na Hiemcke bewees nu ook Van Dijk zich, tenminste, als ‘niet-integer en meedoen met doofpotterij’ en zal nu mr. Bakker/ het presidium zelf ‘met de billen bloot gaan’;


ook gij, Bakker?

We gaan het zien en heel Nederland van de feiten op de hoogte brengen;

 • Raad voor Recht? blijkt Kromspraak wordt ontmaskerd tot aan de top?!


2. Want:

Er werd geen (nieuwe) klacht ingediend tegen (nog) ‘presidenten’ mrs. Blaisse en Van der Winkel ingediend noch gewenst, maar er werd jegens beiden reeds aangifte ge-daan, zo ook jegens > 50! criminele ‘rechters’ aldaar!

Laat nutoevallig’ - neen! samenspan in criminele vereniging -
het OM die aangiftes;

…of seponeren en het hof Arnhem (= smerige, interne 1-2-tjes!) wilde de aange-spannen art. 12. SV.-procedure in raadkamer zelf gaan behandelen (dat is onmogelijk want evidente belangenverstrengeling)

…of niet in behandeling willen nemen - anonieme politie Zeve-naar/ Akerboom - alsook anonieme OvJ die weigerde om 100% criminele ‘burgemeester’ De Lange/ van Duiven te vervolgen ivm. mogelijk maken huidige, internationale kinderontvoering sinds d.d. 27-06-2017)

…of ‘in het geheel niet te reageren op aangiftes’ = geen sepot, geen bericht van niet-behandelen… helemaal niets! Dit terwijl het om misdadige not-‘abelen’ gaat en het sluitend bewijs bij aangifte altijd werd meegeleverd. Kant en klaar, met een strik erom!
3. Maar in plaats dat het OM = de Rijksrecherche - al dan niet in opdracht van de (nog) ‘mini-sterBlok-aan-ons-been en/ of de 2e Kamer - die criminelen arresteerde; naar het wetboek van Strafrecht vervolgde - zoals wettelijk vereist is en de burger zonder eigen ervaring(en) met het OM helaas ook denkt dat dan echt gebeurd - deed het OM precies ‘t omgekeerde.

Zij deed/ doet helemaal niets en


 • beschermde/ -t daarmee juist misdadigers in de (aller-) hoogste regionen van de ‘recht- = kromspraak’ en het gemeen-te/ lands’bestuur’! Feit.4. Daarmee is het OM zelf de facto een criminele vereniging, nietwaar?!

Dat is ook precies de ‘reden’ waarom huidige baas mr. Van der Burg nog steeds niet wenst te reageren op Groenendijk zijn aangetekend verzonden en op internet gepu-bliceerde brieven = eis tot ingrijpen - net zoals wijlen Bolhaar dat niet deed.


 • Het is dus nepper dan nep; de hele politie-OM-rechter keten


Niet de wet telt, maar enkel hun ‘belangen’ (= misdaden afdekken) . Allemaal zijn ze lid van dezelfde ‘club van volk-bedonderaars’…

en dat pikt deze Groenendijk/ het volk niet. Natuurlijk niet. De ‘rechtstaat’ bestaat in NL niet (meer; ooit?) en Vrouwe Justitia ligt gekneveld in een hoek. • Als recht, krom blijkt, is revolutie aanstaande


5. Groenendijk verwijst het presidium/ ‘baas Bakker and friends’ andermaal naar de reeds gepubliceerde audio-opname van het ‘overleg’ = ‘poog GRN te besodemieteren’-gesprek met mr. Blaisse waarin zij beweerde dat beschikking(en) met niet de juiste = behandelend rechter en griffier en dus niet van ‘derden’


     = valse handtekeningen!

desondanks ‘rechtsgeldig’ zouden zijn; keiharde leugen = einde van haar loopbaan en naar de EBI te Vught!


En wat denkt... het presidium/ mr. Bakker van de poging van het hof te Arnhem om door deze burger aangespannen artikel 12 procedure tegen hof Arnhem


 • door hof Arnhem in raadkamer te gaan ‘behandelen’ = afwijzen, terwijl dit uiteraard niet kan!

Geen ‘slager keurt het eigen vlees’ = (schijn van) belangenverstrengeling maar doorverwijzing naar een ander hof, zoals door Groenendijk in het beklag/ punt 8, ook expliciet verzocht was!


 • Geen woord daarover van uw ‘directeur’ Van Dijkhoe kan dat mr. Bakker? Dat is toch niet goed?


Uw inhoudelijke respons en vooral: onmiddellijk cor-rectie/ ingrijpen bij het Paleis van Misdaad te Arn-hel – zie 't abcde-tje dat de Raad al werd opgediend

en als udie spruitjes niet lekker vindt’? niet zeuren; neus dicht en tenminste de helft eet de Raad op. Want:6. Die Van Dijk is niet geschikt voor zijn functie, net zoals Hiemcke dat niet is, aldus burger Groenendijk. Beiden zijn gelet op hun ‘miskleunen’ = bewust ‘kluitjes in het riet’-brieven van de RvdR niet-integer gebleken; m.i. totaal onbetrouwbaar zelfs!Hierbij wordt dan ook aan het presidium expliciet om hun ‘vrijwillig’ ontslag op staande voet verzocht. Gaarne uw schriftelijke bevestiging daarvan; dank.

De RvdR / Van Dijk verwees voor de klachtindiening naar de besturen van beide ge-’recht’en.

Hahaha; beide besturen zijn net zo ‘niet-te-vertrouwen’ met > 50 criminele rechters onder hun ‘bezielende en professionele’ leiding; dat lijkt Groenendijk voor iedere eer-lijke en wel-denkende medemens duidelijk. Er moet een grote herfstschoonmaak volgen waar ook beide besturen weggeveegd worden en niets anders dan dat!

De RvdR / Bakker en de rest van het presidium wordt in dit kader andermaal met klem ver-wezen naar de, door het ‘OM’ = Overheids Misdadigers niet-op-gereageerde, dan wel niet-in-behandeling genomen dan wel geseponeerde, aangiftes:
d.d. 02-03-2016

jegens mrs. Blaisse, Civile en Evers:
PL0900-2016-065910;

d.d. 16-10-2015


jegens mrs. Van der Winkel, Van der Heuvel, Keppels, Cremers en Lieber:
PL0900-2015-313175;

d.d. 04-10-2015 jegens mrs. Blaisse, Van Son en Sluijters: PL0900-2015-300006; 

d.d. 23-08-2015 jegens mr. Blaisse: PL0900-2015-256393;

d.d. 07-08-2015 jegens mr. Van Son en dhr. Krähe: PL0900-2015-240154;


zoals deze ook aan de ‘recht-‘ = krombank en het ‘hof’ = sof te Arnhem = Arn-hel ter beschik-king werden gesteld. ‘Klacht indienen’, is allang een gepasseerd stationnaar de gevangenis is nu vereist!Gaarne ontvangt Groenendijk dan ook naast de inhoudelijke reactie van de RvdR/ Bakker op reeds gemelde wan-praktijken bij het Paleis van ‘Justitie’ te Arnhem tevens respons van de Raad ten aanzien van in deze aangiftes vermelde wan-gedragingen (op te vragen bij het OM of dat Paleis).

En ja, successievelijk worden ook die openbaar gemaakt zodat iedereen kan controleren; ‘wie wat wel en wie wat niet deed’…

alle aangegeven not-‘abelen’ worden stuk voor stuk ontmaskerd.


7. Tot slot:

Volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk verzoekt de Raad = het pre-sidium zelf, met mr. F.C. Bakker als huidige (= nog) voorzitter daarvan zo spoedig mogelijk doch…

uiterlijk d.d. 23-09-2017 - na 2x eerdere debacles Hiemcke/ Van Dijk - alsnog zelf inhoudelijk en passende = met concrete maatregelen/ ingrijpen, te reageren. Uiteraard zal deze brief en uw noodzakelijke - of ook de Raad/ het gehele presidium bewijst zich als nep? - reactie openbaar gemaakt worden!Al 150.000 lezers zijn
zeer geïnteresseerd in uw re-spons;

is Nederland eigenlijk...
(nog) wel een rechtstaat’, Bakker?!


Gaat u ook spreken bij:

de Dag voor de rechtspraak d.d. 28-09-2017: ‘KAN EEN ROBOT OP DE STOEL VAN DE RECHTER ZITTEN? HORROR: GEHEIM CONGRES VAN RECHTERS BE-SPREEKT OP 28-9 DE ‘NUCLEAIRE OPTIE’?

Dan komt Groenendijk graag even langs voor uw persoonlijke verantwoording/ actieplan!


Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke ingrijpen

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Bijlage: brief GRN d.d. 16-08-2017 herhaald
Wordt vervolgd... in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia. 

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia