zondag 24 september 2017

Laatste kans SKJ: bevestiging ontslag nep-'rechter' Jacquemijns uiterlijk woensdag! Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!d.d. 21-09-2017: 'n Peter R de Vriesje: SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!
Laatste kans voor SKJ-'bestuur': uiterlijk woensdag ontslag Jacquemijns!
Volhardend vader/ rechtzoekend burger

Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. ‘Voorzitter’ Hageraatsvlucht weg’/ 3 weken afwezig; rest van bestuur nu aan de beurt’

2. Laatste kans Winters, Bakker, Loykens en de Waard; uiterlijk d.d. 27-09-2017 ingrijpen!

3.
Publicatie brief d.d. 22-09-2017 op http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJTav. het bestuur/ mr. R.S. Hageraats (voorzitter);

J. Winters-Vierhuizen (penningm./ BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en C.M. de Waard (BPSW).

Jan van Eijcklaan 2 - 4, 3723 BC Bilthoven
r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI
secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan bestuur!
Bussum, 23 september 2017

SKJ-bestuur, Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en de Waard,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secretaris van de SKJ-klachtencommissie…

zond deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. andermaal een urgente brief d.d. 10-08-2017 (bijlage 1) waarin uw ‘voorzitter’ Hageraats alsook de rest van het bestuur werd opgeroepen om orde op zaken te stellen.


1.
Kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. naar publicaties ter zake:

d.d. 19-08-2017: ‘'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft behandeling nodig:

je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns,
hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!’

d.d. 21-08-2017: ‘Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn!


Ook Hageraats temporiseert... triest.’

 d.d. 18-09-2017: ‘Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!’

d.d. 19-09-2017: ‘Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme handtekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!’d.d. 21-09-2017: 'n Peter R de Vriesje:

SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en

...gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!’


2. Opgemerkt zij dat de schokkende poging van de SKJ bij melding van ‘voortzetting van klachtbehande-ling met te-ontslaan, nep-‘rechter’ Jacquemijns en 


  • daarbij ontzeggen van grondrecht van deze deelnemer om een audio-opname van de ‘eigen’ zitting te maken

nog niet eens gepubliceerd werd (dat komt, dat komt; de waarheid moet nu al gezegd worden, voor mij en jou!) en…

uiteraard totaal onacceptabel is.

· HahaHageraats en kliek zijn bang, heel erg bang.3. Zo bang zelfs dat de SKJ een - afwijzende - uitspraak betreffende een klacht die nooit werd ingediend…

- feitelijk werd om ontslag van Jaquemijns verzocht; eerder wel gedane klacht jegens haar persoon (in januari 2017, nog voor gewraakte zitting d.d. 03-03-2017) werd niet eens behandeld maar opeens interpreteerde de SKJ de ontslag-eis als klacht-indiening = kul -…en niet met herkenbare naam van derechter en griffierwerd ondertekend; anoniem!

Dat staat volgens de wet gelijk aan het opmaken van een valse akte en is keihard strafbaar


schokkend!

Slechts voorzien werd van niet-herleidbare krabbel/ parafering en de facto ‘door iedereen’ opgesteld kan zijn… volkomen onwettig!HahaHageraats en rest van het ‘bestuur’; hoe verzinnen jullie het?
Heeft de SKJ dan geen enkele moraal? De gevolgen zijn verdiend, want:

Iedereen zal jullie naam en foto koppelen aan ‘het volk bedonderen’ en ‘kijk; daar heb je Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en de Waard… je weet wel; die nepperds die schijt hebben aan de (fatsoens-)wet’!


Als mrs. in de rechten de wet, net als iedere andere burger en als wets’geleerden’, dient ‘u’ de wet te kennen en weet u dondersgoed dat de openbaar gemaakte ‘gang van zaken’ bij de SKJ feitelijk niet alleen onbehoorlijk en onwettig, maar misdadig is!Onacceptabel.

Wie denken ‘vluchtende’ Hageraats, Winters, Bakker, Loykens en De Waard wel niet dat ze zijn? De klos!


Dat is ook de ‘reden’ dat de SKJ zich - andermaal - bediende van ‘leugens en bedrog’ en wederom zal dat voor iedereen begrijpelijk op internet gepubliceerd worden.


4. Bovendien: naast het doen van aangifte vanwege ernstig, bewust ambts-/ plichts-verzuim zal nu uw ‘opperbaas’/ (nog) minister, drs. Schippers het evidente verzaken van uw ‘kwaliteits’?neen!register zonder verplicht karakter en met ‘bedriegers van het volk’, dit zowel

bij uw ‘secretariaat’, bij het College van ‘Toezicht’, bij behandelend = te ontslaan ‘voorzitter’ Jacquemijns en bij ‘wegvluchtende’ Hageraats, op haar bordje krijgen.
Dat vindt zij niet leuk, maar ja…

zij is verantwoordelijk voor en wordt in de plicht geroepen om een grote herfstschoonmaak bij de SKJ door te (laten) voeren!


Het kan niet zo zijn dat

op mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 door het SKJ-bestuur nog steeds geen inhou-delijk antwoord gegeven, laat staan dat er passend optreden volgde

dat is bijna 2 maanden temporisatie en niets zeggen, niets doen! En met Hageraats ‘op vakantie/ afwezig’ dan nog 3 weken verder… neen! Dat is onhoudbaar;


  • al 1,5 jaar zijn we bezig en nog steeds is een behoorlijke klachtbehandeling door de SKJ onmogelijk gebleken!


5. De rest van het bestuur: Winters, Bakker, Loykens en de Waard krijgen…


t/m d.d. 27-09-2017 hun allerlaatste kans om het verzaken van hun ‘voorzitter’ te corrigeren met o.a.;

schriftelijke bevestiging van het onmiddellijk
en oneervol (vrijwillig) ontslag van mr. E.M. Jacquemijns!

Zo niet, dan bewijst het gehele SKJ-bestuur - naast Hageraats ook Winters, Bakker, Loykens en de Waard - een verzameling van Pinokkio’s te zijn en dient u allen uw bureau leeg te gaan maken;


  • het exit-traject is in dat geval de enige juiste oplossing voor uw gezichts- = neem uw baanverlies!

Met verzending van deze laatste kans voor de rest van het SKJ-bestuur d.d. 25-09-2017 per aangetekende post (gelijktijdig per directe mail) en aldus uw ontvangst d.d. 26-09-2017 en met ontvangst mijnerzijds per post met uw natte handtekening(en) d.d. 27-09-2017 heeft de rest van het bestuur dus


  • precies 1 dag om hun keuze te bepalen:

gaat u mee ten onder, net als Hageraats…


of doet u het juiste en ontslaat Jaquemijns en nu ook: Hageraats? Wenst ‘de rest’ evenzo als niet-te-vertrouwen en net als Jacquemijns op bucketlist-van te-ontslaan, te staan? We zullen het snel weten en publiceren…


Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft met onthullende groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Verzending:
Deze brief werd d.d. 24-09-2017 voor kantoorbegin aan het SKJ-secretariaat gezonden/ secretariaat.tuchtrecht-@skjeugd.nl met dringend verzoek om onmiddellijke doorzending aan alle bestuursleden en d.d. 25-09-2017 per aangetekende post en uiteraard ondertekend, nagezonden.


Bijlage 1:Volhardend vader/ rechtzoekend burger


Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamilie@outlook.com


Betreft
: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017;

niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist;

uw ‘klacht’behandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJTav. het bestuur/

mr. R.S. Hageraats (voorzitter); 

J. Winters-Vierhuizen (penningm./ BPSW);
H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en
C.M. de Waard (BPSW).


r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI; secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan het bestuur!Bussum, 10 augustus 2017

Stichting-?-Kwaliteits-?-register Jeugd bestuur, mr. Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secre-taris van de SKJ-klachtencommissie meldt deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) beschreven en

b) werd om het onmiddellijke ontslag van (nog eventjes) plaatsvervangend ‘voor-zitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de website!2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onderdeel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/geen-klacht-maar-ontslag-skj.htmlGeen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!

In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit maar de…

feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist...

  • een groot horror-verhaal!


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-be-stuur/ voorzitter Hageraats binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenen-dijk (dit per mail en vervolgens ondertekende na-zending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die 
anonieme nep-
‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijnlijk - of deed de beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!Dat klopt toch niet

bestuursleden Hageraats,
Winters-Vierhuizen, Bakker,
Loykens en De Waard?!


Wat? Vindt u heterg vervelend’, SKJ-bestuur
dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?!

Want: dit valt niet meer goed te spin-dokteren’… met Groenendijk heeft ‘u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken! Wordt vervolgd, uiterlijk d.d. 14-08-2017 en uiteraard weer gepubliceerd!

Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:
Deze brief werd d.d. 11-08-2017 voor kantoorbegin aan het SKJ-secretariaat gezonden/ secretariaat.tuchtrecht-@skjeugd.nl met dringend verzoek om onmiddellijke doorzending aan alle bestuursleden en d.d. 11-08-2017 per aan-getekende post en uiteraard ondertekend, nagezonden.
Vooraf verzonden per mail met verzoek tot onmiddellijke doorzending aan het gehele SKJ-'bestuur' - hun soort dekt hun soort ondanks bewijs van het tegendeel!


En om het leuk te houdenhier nog een uitsmijter voor de SKJ...

  • ontslaan die Jacquemijns:

Geen 'laffe honden' in de buurt?

Laffe Hond is een naam voor een hond. De naam Laffe Hond is populair voor mannetjes. Laffe Hond is vaak oranje van kleur. -

Dan kan 'Boris' - althans; daar reageert 'ie op - lekker verder slapen:Wordt vervolgd

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van
deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia