zaterdag 12 augustus 2017

Middelvinger naar 'minister-president of landverrader' Mark Rutte & Co... verdedig je 'Vrouwe Justitia' of 'laat je 3 ontvoerde meiden in de steek'?!

Zijn al die bewindslieden nu allemaal doof/ blind of... verzaken ze bewust?!


Ook na 3 weken vakantie blijken Rutte, Blok, Plasterk, Dijkhoff en ga zo maar door...

  • nog steeds 'geestelijk niet-uitgerust' te zijn!

Tip: als de Christen Unie met fractievoorzitter Seegers echt met hen in een kabinet gaat zitten, is dat te duiden als 'fees-ten met de duivel'... en loopt zijn ziel groot gevaar: 


Niet doen, Gert-Jan...

uw 'dans met de duivel' is geen goed plan, aldus Erik.
Kom tot bezinning en ren snel weg, nu u nog kunt...
Zie mijn expliciete, onderbouwde brief:

  • d.d. 02-07-2017 aan Rutte alsook aan Blok en Dijkhoff


Bussum, 02 juli 2017
Ministers Rutte, Blok en staatssecretaris Dijkhoff,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

1. Hierbij stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw raad op de hoogte van de schandali-ge zaak aangaande twee ‘Orden van Advocaten’, de NOvA zelf alsmede betreffende het verzakende hof van Discipline. Kort samengevat gaat het daarom dat:


…de klachtbehandeling jegens ‘zeer bijzondere...

                  moeder-curatorDiana Hopmans  --->

door de 1e deken Meijer/ Orde Rotterdam m.i. niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar was, derhalve ook klacht jegens werd ingediend maar... die behandeling door de Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel bleek even-eens niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar. 

De jegens haar ingediende klacht werd door het hof van Discipline echter ‘eerst wel, toen opeens niet meer be-grepen’ en op formele klacht-indiening jegens die nep-'recht’ers volgden (nochtans) geen nadere stappen. Onacceptabel.

Kortheidshalve/ om herhalingen te voorkomen, verwijst deze volhardend vader en rechtzoe-kend burger voor gedetailleerde beschrijving van geconstateerde wan!-praktijken bij deze ‘Wan-Orden’, de NOvA en het hof van Discipline naar de bij-lagen 1 t/m 4 (bijgesloten).

Uiteraard is Groenendijk altijd bereid tot nadere (mondelinge) toelichting.


2. Onder verwijzing naar uw wettelijke taken en publieke optredens omtrent ‘ver-dedigen van de Nederlandse recht?staat’, verzoekt Groenendijk de heren Rutte, Blok en Dijkhoff dan ook om - per direct - ‘orde op zaken te (laten) stellen’ en de onwettige chaos bij het hof van of beter gezegd… ‘sof zonder Disciplinete (laten) herstellen.


Kortheidshalve wordt tevens verwezen naar recente publicaties waaronder d.d. 18-06-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/06/als-rechters-corrupt-blijken-is.html

Als 'recht'ers corrupt blijken, is volksopstand aanstaande!


Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken! 

Klachtbehandeling advocatuur en tucht'recht'spraak is als een slechte soap!


3. Indien u - dan gaarne met duidelijke toelichting  uwerzijds - zou menen dat u ‘niets voor u kunt (= wilt?) doen’, dan verzoek ik u mij dit per ommegaande te melden;  bij ‘wie dan wel’ aan te kloppen? Bij niet-mijn ‘koning’ Willem-Alexanders soms? Hahaha, die doet niets… dat staat nu al vast, dat is dus, bij voorbaat, een (mo-gelijke) ‘zinloze suggestie’! Echter:

Het kan niet zo zijn dat - deze m.i. bewust verzakende advocaten, hun gilde en het hof van Discipline nergens verantwoording hoeft/ hoeven af te leggen of niet aan te pakken zijn’…

dat pikt Groenendijk niet!

‘Raadpleeg uw advocaat’ - geen vertrouwen en geen budget - en/ of ‘het juridisch loket’ - dat zijn studenten of beginnende advocaten die het niet weten en/ of niet durven - zijn geen passende verwijzingen… er dient opgetreden te worden, m.i. door mini-ster?-president Rutte en/ of de minister van Veiligheid en Justitie/ Blok dan wel door staatssecretaris Dijkhoff

… wordt vervolgd. 

Gaarne verneemt Groenendijk (per ommegaande/) uiterlijk... binnen 1 week, aldus ontvangst zijnerzijds d.d. 10-07-2017
uw - inhoudelijke! - reactie = melding van uw correctiemaat-regelen/ concreet ingrijpen en ‘orde op zaken (laten) stellen); dank daarvoor bij voorbaat.

Ervan uitgaande de ‘heren?’ Rutte, Blok en Dijkhoff alsook de
overige leden van de ministerraad naar behoren te hebben
bericht, verblijft 

met vriendelijke groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Raad voor de Recht?spraak  > 4 weken later:


d.d. 03-08-2017:

mw. mr. Hiemcke/ afdelingshoofd HRM & OO, namens dhr.mr. Bakker (voorzitter):

          'wij zijn niet-ontvankelijk'!

en temporiserende non-'antwoordMin. Veiligheid Justitie?:


d.d. 10-08-2017:

mw. S.J. Nawijnhoofd communicatie algemeen regeringsbeleid namens (nog) demissionair 'minister-president' drs. Rutte!

'Met het ministerie van VenJ is afgestemd dat u van of namens de verantwoordelijke


bewindspersoon... zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt.' - Al sinds 2016 nul komma niks - passende - reactie(s)!


Groenendijk:

  • Niet dus: RutteBlok krijgen 'nog 3 dagen extra reactietijd' - zie abc:Meer dan 1 jaar lang helemaal niets doen in diep-triest PAS-familiedrama:


Waar de - 100% bewezen - criminele gemeen-te Duiven - (nog) 'burgemeester' De Lange, 'secre-taris' Papjes en team'leider' Hoogstraten - de 3e, internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 mogelijk maakte (middels uitschrijving BRP -> RNI)

...terwijl de rechtbank Gelderland/ Van Son geoordeeld had dat de kinderen = onze drie dochters, in ieder geval t/m... 

d.d. 03-08-2016 onder toezicht van niet-Samen, niet-Veilig Midden NL (= gecertificeerde? instelling van jeugd'zorg') stonden. Schokkend.

  • Dat is de facto 'groen? licht geven' voor ontvoering van 3 NL-meiden... direct in strijd met oordeel = door rechter vastgestelde kinderbelangen!Dat is puur misdadig...En als 'u' (deze 'heren'?)...


dat niet ziet =

...niet wenst? te zien en niet binnen 3 dagen

= uiterlijke, schriftelijke reactie en ondertekend
door Rutte dan wel Blok

zelf ('natte' handtekening) meldt dat:

'er inderdaad heel veel mis is gegaan' en...
nu onmiddellijk:


   a) herstel van contact en omgang tussen de kinderen en hun vader - en ja;

   neemt u maar contact op met uw collega's in Duitsland!;

   b) indienen van een - door u geheel-betaalde - advocaat-verzoek tot teruggave
   van het ten onrechte - mw. mr. Van Belzen; bah! - afgepakte vaderlijk gezag;

   c) contactopname met = laten terugkeren van onze meiden naar Nederland/
   Bussum dit al dan niet samen met de 'moeder', mw. Solvig S.,...dan staat vast dat 'u' niet onsland

- naar de afgrond? neen! - dient te (be)sturen

maar... in de gevangenis thuishoort!


De 'waarheid mag, neen moet, gezegd worden'
en 'wie zwijgt, stemt toe'!Want: als u Vrouwe Justitia niet verdedigt, maar...


  • blijft meedoen aan - vergeefse; u wordt allen keihard ontmaskerd; dit is niet meer weg te 'lachen' of te negeren! - 'poging in de doofpot te houden'...


dan staat vast dat 'u' een stelletje landverraders bent, nietwaar?!

Rutte? Minister-president van alle Nederlanders of juist een landverrader?


Enne: dit abc-tje...
is 'slechts het begin', Rutte!     

Maar dan snapt 'u' wat nu het belangrijkste...
en wat nu - per direct - concreet te doen is!     

Binnen 3 dagen = ontvangst door Groenendijk

aldus uiterlijk d.d. 15-08-2017Ter herinnering: de door u beiden...                afgelegde ambtseed, Rutte/ Blok!

Citaat:

'de bewindspersoon zweert of belooft zijn/haar plichten getrouw na te komen en de wetten na te leven.[2] Overtreding van deze eed kan leiden tot meineed.[3] Meineed wordt gepleegd wanneer een getuige opzettelijk niet de waarheid spreekt, nadat de eed of de belofte is afgelegd. Dat kan zowel in een strafzaak als in een civiel-rechtelijk proces voorkomen en ook als getuigen een verklaring onder ede moeten af-leggen, zoals bij een parlementaire enquête!'
Raad voor de Recht?spraak verklaart zich 'niet-ontvankelijk' en doet niets:d.d. 15-07-2017

Vrouwe Justitia wordt in NL stelselmatig verkracht!

Grijpt Raad voor de Recht?spraak in bij de NOvA en SKJ

of...maakt zij deel uit van die bendes?!'

d.d. 19-07-2017:

'Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat... 'eerst maar eens weken op vakantie'?!

  • Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of...

is dat... slechts nep?!'

Hun 'antwoord' (nogmaals): 'wij zijn niet-ontvankelijk'!

d.d. 03-08-2017: mw. mr. M. Hiemcke/ afdelingshoofd HRM & OOVan der Steur, Plasterk, Blok en Rutte deden allemaal niets; die huichelaars!


d.d. 31-07-2016:

'Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeen-te Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'


d.d. 12-09-2016:

'Weigert Van der Steur om criminele Raad voor de Kinderbescherming, gemeen-te Duiven, jeugd'zorg' en 'zeer bijzondere' moeder-curator Hopmans te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?!'


d.d. 16-09-2016:

'Ministers Blok en Plasterk zwijgen over internationale kinderont-voering! Aangifte criminele gemeente Duiven & klacht RvIG en gem. Leeuwarden!'d.d. 25-09-2016:

'Rutte komt binnen 1 week uit de kast;

erkent de criminele, internationale ontvoering en zorgt voor terugkeer van 3 dochters naar hun eigen papa?!'d.d. 27-09-2016:

'Verzakende 'sorry-minister' Van der Steur/ Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' uitgedaagd voor duel:

wie 3 meiden laat ontvoeren is geen man!'


d.d. 05-10-2016:

'Minister-president Rutte blijft zich verstoppen in het Torentje na 'reality-shock?';

NL is geen 'democratische recht-staat'... zie PAS-familiedrama!
Make love, not war. Het volk wil géén oorlog, beste macht'hebber's!'


d.d. 18-10-2016:

'Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel; hij wil kinderontvoering mogelijk makende gemeente Duiven niet aanpakken...


nu optreden of aftreden?! Weigering om de criminele gemeente Duiven aan te pakken?

  • Rot op, Ronald!'


d.d. 19-10-2016:

'Criminele overheid verzwegen door de media en minister dr. Plasterk ziet niets onrechtmatigs/ strafbaars?

Kul. Nederland accepteert geen leugens! MinBZK weigert criminele gemeen-te Duiven aan te pakken en gooit deur dicht?!


d.d. 21-10-2016:

'Wat doet Mark Rutte tegen - crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'-staat? Kul.


'Democratische rechtstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn natte? dromen!

Les 3: 'De meeste dromen zijn bedrog'...
waarom antwoordt Rutte niet?d.d. 13-11-2016:

'De Nederlandse overheid werkte mee aan 3e kinderont-voering: criminele hulpverleners, agenten, officieren, rechters, ministers - 100% bewezen!


Jeugd'zorg' verzaakt bewust:

'Samen Veilig' Midden-NL negeerde rechtbank Gelder-land en dus nu tuchtklacht bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd ingediend:


  • Jeugd'zorg' behartigt alleen de eigen belangen; niet die van onze kinderen...!'d.d. 25-06-2017:

'Rutte; rot op, Rutte, Rutte, Rutte rot op! NL-'rechtstaat' bestaat alleen in je natte? dromen!

Rutte doet niets bij 3e kinderontvoering...


en lacht uit?!


d.d. 28-06-2017:

'Een hart van steen:

       Rutte en Koenders helpen wel...

moeder Nadia/ Insiya maar laten vader Erik en 3x ontvoerde Lina, Jördis en Imke in de steek...!'


d.d. 09-07-2017:

'Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen!

Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!'


d.d. 11-07-2017:

'Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkracht en Rutte, Blok, Dijkhoff en kliek...


    'staan erbij en kijken ernaar'?

Dat pikt deze Groenendijk... nooit!

Ongeloofwaardig:

Rutte, Blok & Co zijn als kleine kleutertjes die ruzie maken om 'n speelgoedje en het echte land:

  • ons mooie Nederland - naar de klote laten gaan!'


d.d. 27-07-2017:

'Schokkend: hoogste tucht'rechters' advocatuur = hof van of

beter gezegd sof zonder Discipline...
met als 'oude wijn in nieuwe zakken';

(nog) 'algemeen deken:        mr. Zuidema --->
- m.i. niet te vertrouwen!
Onthoud die naam en dat gezicht; brrrrrrr. -

...handelde op 'onheuse/ onwettige' wijze; onacceptabel. Vrouwe Justitia huilt.' Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke en 100% bewezen websitemijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia