donderdag 10 augustus 2017

Geen klacht maar ontslag: SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit...
Maar... feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist... een groot horror-verhaal 


Het is werkelijk schokkend...

hoe arrogant die SKJ-'mensen?' blijken te zijn


Ruim 1 jaar na formele klacht-indiening jegens SVMN = 'niet-Samen, niet-Veilig, Midden NL' en

     ...nog steeds geen inhoudelijk behandeling...

- let wel: dit is op geen enkele wijze verwijtbaar aan deze volhardend vader en recht-zoekend burger, drs. Erik M. Groenendijk MSc.! -

     ...is onacceptabel.

Dit is geen 'recht'spraak c.q. geen behoorlijke klachtbehan-deling, zoals dat vereist is! conform de Algemene Wet bestuurs-recht - H9 klachtrecht, maar feitelijk:

  • bewust! = misdadig verzaken in criminele vereniging (samenspannend)!Groenendijk verwijst naar recente SKJ-publicaties:


d.d. 28-07-2017:

'Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd. 1 jaar na klacht... geen behandeling is crimineel te noemen!' en

d.d. 30-07-2017:

'SKJ - WEG ERMEE; klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar... gepoogd in de doofpot te stoppen!'


Deze m.i. bewust-falend plaatsvervangend 'voorzitter' mw. mr. E.M. Jacquemijns - tegen wie d.d 12-34-201x reeds klacht werd ingediend vóór de gewraakte behandeling op zitting d.d. 03-03-2017 maar deze door de SKJ geheel genegeerd werd! - is niet te handhaven en dient

of 'vrijwillig ontslag te nemen'; wat zij niet blijkt te willen doen...

  • en dus ontslagen dient te worden!
Leest u svp. verzoek aan SKJ-bestuur: ontslag Jacquemijns is vereist!


Volhardend vader/ rechtzoekend burger 
Groenendijk

Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. Anonieme, temporiserende SKJ-mail d.d. 26-07-2017; week 21-08-2017 bericht
2. Opstappen Jacquemijns d.d. 02-08-2017 en reactie SKJ-bestuur d.d. 05-08-2017
3. Publicatie brief d.d. 30-07-2017 op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ

Tav. het bestuur/


mr. R.S. Hageraats                   titel? J. Winters-Vierhuizen  
- voorzitter/ ook NJI;                  - penningmeester/ ook BPSW;  titel? C.M. de Waard                    dr. H.E. Bakker 
 ook BPSW                                 - ook NIP;titel? E.H.M. Loykens  

- ook NVO 


       Jan van Eijcklaan 2 - 4
       3723 BC Bilthoven

Bussum, 30 juli 2017

Stichting-?-Kwaliteits-?-register Jeugd bestuur, mr. Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

Deze volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. meldt in reactie op het onheuse mailbericht d.d. 20-06-2017 van uw anonieme SKJ-secretariaatsmede-werk(st)er (bijlage 1) het volgende:


1. Om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk allereerst naar expliciete publi-catie d.d. 28-07-2017 waar om het vertrek van (nog) plaatsvervangend 'voorzitter' mw. mr. E.M. Jacquemijns werd verzocht = geëist (of anders te worden verwijderd door het boze volk!):

Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol ver-wijderd. Eén jaar na klacht... en nog geen inhoudelijke behandeling is crimineel te noemen!’


2. Vervolgens herhaalt Groenendijk dat er van een behoorlijke klachtbehandeling con-form de wet bij de SKJ absoluut geen sprake is!

Die blijkt namelijk de facto:

   niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!Het is, helaas, ‘een zooitje’ gebleken waar… van uw ‘missie en visie’;

Registratie bij de SKJ geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.’

in deze ‘casus’ = PAS-familiedrama sinds 2008! ,  helemaal niets omgezet werd. Niets.

Aan de vakbekwaamheid van ‘professionals’? in de jeugdzorg wordt in hoogste mate getwijfeld, net zoals aan hun intenties; autonomie kunnen deze niet-‘professionals’... niet aan en dat leidde juist tot de beklaagde SVMN wan-gedragingen!

Sterker nog;

Niet de belangen van kinderen en evenmin de belangen van - gegrond en onderbouwd met sluitende bewijsstukken! - klagend vader/ burger Groenendijk blijken bovenaan te staan maar de facto enkel: hún eigen ‘geld en macht’… aldus klager.

Zowel bij SVMN alsook bij SKJ = 1 pot nat! Dat was, is en blijft: onacceptabel.


3. Nog steeds geen antwoord:

Hoe kan het dat de betrokken SVMN-teamleiderSteven S. (= ‘niet-Samen, niet-Veilig Midden NL) helemaal niet bij de SKJ geregistreerd staat in uw ‘kwaliteits?register’?  • Heeft hij dan helemaal geen kwaliteiten’..

en mocht zich daarom niet inschrijven?


Nochtans is dat niet duidelijk en ondanks expliciete, herhaalde navraag weigeren SVMN én de SKJ daarop te antwoorden; rarara… dat stinkt dus!

Hoe kan het dan dat deze ‘leider’ Steven S. wél bindende-opdrachten kan geven aan eveneens beklaagde moeder-‘voogdMarieke K. maar ‘haar baas’/ de opdrachtge-ver zelf ‘buiten schot’ blijft? Nu alleen de uitvoerder ‘ter verantwoording kan worden geroepen? 

Dat klopt niet! Ook dhr. S. dient ‘aangepakt’ te kunnen worden en niet alleen maar als toehoorder d.d. 03-03-2017 bij gewraakte klachtbehandeling jegens voogd aanwezig te zijn en zich te ‘verdedigen?’ tegen de klachten. Wat hij zelf juist weigert… schande!


4. Hoe kan het dat

a) mijn jegens mr. Jacquemijns formeel ingediende klacht d.d. 24-01-2017 - nog vóór de hoorzitting! - geheel door de SKJ genegeerd werd? Kortheidshalve ver-wijst Groenendijk naar mijn publicatie d.d. 12-02-2017 die door de SKJ genegeerd werd en klager tóch met Jacquemijns op zitting werd geconfronteerd…?!


Want ook drs. Stuifmeel - chef bureau - weigerde te reageren op gemelde wan-gedra-gingen van ‘haar secretariaat’:

Jeugd'zorg' in de trieste praktijk: niet-veilig en niet-samen! SVMN-klacht - 100% bewijs - kan niet door zelf-beklaagde SKJ-er behandeld worden!’


b) de SKJ poogde/ poogt om zich aan de wettelijke voorschriften van wraking te onttrekken die dwingend voorschrijven dat na een - wederom zeer partijdige = onheuse! - afwijzing de behandeling op zitting dient te worden voortgezet daar waar die - door de wraking - was stopgezet…?!


Dat ‘het College voornemens was om de zaak op stukken af te doen’ = af te wijzen; en aldus niet aan het wettelijke voorschrift tot hervatting van hoorzitting daar waar deze werd gepauzeerd, wilde voldoen… is schokkend te noemen. Wat een kul.

De SKJ…? Weg ermee!

Rechters’ die de wet willen negeren, dit ‘omdat’ Jacquemijns ‘te laf' is om Groenendijk nogmaals in de ogen te kijken? is niet alleen onheus, onwettig maar ook onacceptabel.


5. Uiteraard is SKJ-meldingover >3 weken krijgt u nader bericht over het verdere verloop van de proce-dure’, niet alleen schandalig, maar feitelijk crimineel te noemen, aldus Groenendijk.

Het verdere verloop van de procedure is wettelijk vastgelegd en deze evidente weigering van de SKJ om aan dit basis-procesrecht te voldoen, bewijst dat de SKJ niet de kinder- en/ of de burgerbelangen serieus neemt maar enkel bestaat zodat zij ‘hun vriendjes en vriendinnetjes in de jeugd’zorg’-industrie kunnen dekken’ = met smoesjes dan wel leugens en/ of onnavolgbare motivatie ‘vrij te spreken’. Hoe doorzichtig!


De enige valide conclusie luidt dan ook:

Het is 1 grote schijnvertoning over de ruggetjes van 3 meiden/ hun vader; dat pikt Groenendijk niet; nooit. In het belang van de kinderen/ ouder(s) en Vrouwe Justitia.


6. De SKJ werd reeds ontmaskerd en al haar ‘commissies/ organen’ met bijbehoren-de be’mens’ing; wel- = niet-edel-gestrengedames en heren' = personen (gender-neutraal?!) - dienen op te stappen, aldus Groenendijk.

Want: 

Hoe kan het dat

mijn klacht jegens SVMN in 1e instantie door het College van Toezicht (CvT)/ dhr. mr. Mooy

- ook plaatsvervangend voorzitter, lid-jurist -

niet in behandeling werd genomen ‘omdat’...

Groenendijk niet het SKJ-formulier invulde maar zelfstandig een duidelijk klaagschrift indiende (tijdig en met alle noodzakelijke gegevens)?


Ook daarop werd geen (plausibel) antwoord gegeven!


Hoe kan het dat

vervolgens het College van Beroep (CvB)/ mr. Van Teeffelen dit na mijn herhaald ‘zeuren’ = vader-volharding, weer ongedaan maakte = de, inderdaad, kul-beslissing (onbehoorlijk; m.i. zelfs crimineel?!) van Mooy vernietigde en

toen pas Jaquemijns haar entree maakte;

eerst beklaagd en toen gewraakt moest worden?


Ook dat... klopt van geen kant en stinkt enorm…!


7. En het SKJ-bestuur dan?

Te weten: R.S. Hageraats (voorzitter); J. Winters-Vierhuizen (penningmeester/BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en C.M. de Waard (BPSW). Traden die dan op tegen de SKJ-kul, zoals hen door Groenendijk was gemeld? Nou, wat denkt u?

Neen, inderdaad niet.

Ook het bestuur weigerde in te grijpen/ verwees; ‘wij kunnen niets doen’ en deed alsof de neus bloedde… schandalig. Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar punt 4 in mijn mailbericht d.d. 16-02-2017 en voorgaande correspondentie ter zake.


8. Afsluitend: al meer dan 1 jaar lang poogt Groenendijk om een behoorlijke behan-deling van de klachten jegens SVMN (K. en S.) gerealiseerd te krijgen maar helaas blijkt dat... op alle mogelijke wijzen en door alle SKJ-organen praktisch onmogelijk gemaakt te worden!


In plaats van recht te doen laten gelden en een behoorlijke klachtbehandeling conform de wet te realiseren, spant de SKJ/ spannen de tucht’rechters’ met beklaag-de(n) jeugd’hulp’-verleners samen tegen volhardend vader en recht-zoekend burger.

De SKJ- en SVMN! hoogmoed komt ten val… daar zorgt Groenendijk voor!


9. Aldus kreeg mw. Jacquemijns van dhr. Groenendijk tot d.d. 02-08-2017 = ont-vangst per post met (haar) ‘natte’ handtekening(e) om haar ‘vrijwillig’ en onmidde-llijke opstappen, te bevestigen.

Ook van het SKJ-bestuur/ mr. Hageraats wordt - ondanks (welke) ‘vakantie?tijd’ - binnen 1 week; dit met uiterlijke ontvangst door Groenendijk d.d. 05-08-2017 (op papier en ‘natte handtekening, svp.) een inhoudelijk gemotiveerde reactie op bo-venstaande, specifieke vast-stellingen én de ‘smerige’ = algehele en onwettige gang van zaken bij de SKJ verwacht…!


10. Tot slot verwijst Groenendijk naar de website:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/ waar deze oproep = laatste kans om uw ziel/ de SKJ te ‘redden’?... uiteraard weer gepubliceerd en in de passende context wordt geplaatst.

Wie denkt de SKJ wel dat ze zijn? Een stelletje… - naar believen aan te vullen -

Duidelijk moge zijn dat Groenendijk geen enkel vertrouwen in deze SKJ (meer) heeft en binnen 1 week weten alle Nederlanders...


óf het bestuur toch nog ‘bakzeil haalt’ of

- indien niet dan - 100% zeker: ‘roemloos ten onder gaat’… wordt vervolgd. 


Ervan uitgaande aldus
het SKJ-bestuur/


Hageraats, Winters-Vierhuizen, Bakker, Loykens en De Waard naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft in afwachting van uw respons

met strijdbare ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Bijlage:


Temporiserende SKJ-mail d.d. 26-07-2017; in week van 21-09-2017 nader bericht:

Zaaknr. 16.075T-Tv

wo 26-7-2017 15:44
Van: Secretariaat Tuchtrecht | SKJ secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.


'Geachte heer Groenendijk,

Op 22 juni 2017 heeft u bezwaar gemaakt tegen het voornemen van het College om uw klacht op stukken af te doen.

U ontvangt van ons in de week van 21 augustus nader bericht over het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat tuchtrecht'SKJ-bestuur zwijgt over ontslag; 'begrijpt' en bevestigt 'klacht'-indiening?


Hoe 'smerig' kun je zijn?

Nou, het SKJ-'bestuur' is heel erg...

...arrogant, niet-waar?!

Zeker weten, aldus Groenendijk.


De SKJ werd reeds onherstelbaar ontmaskerd,
ha-haha...


en maakt die 'kat in het nauw de meest rare sprongen' - tevergeefs!

Want:

  • nu pogen ze 'helemaal opnieuw te beginnen' met een niet-ingediende 'klacht' terwijl d.d. 30-07-2017 expliciet om'ontslag' van mr. E.M. Jacquemijns werd verzocht!


De eerder, d.d. 24-01-2017 = ruim vóór gewraakte zitting d.d. 03-03-2107! inge-diende klacht jegens die plv. 'voorzitter' Jacquemijns en mijn duidelijke verzoek om haar vervanging door (toen) mr. Markx werd destijds geheel genegeerd.

Kortheidshalve brengt Groenendijk bijv. publicatie d.d. 28-01-2017 in herinnering; de feiten staan vast en zijn voor iedereen te controleren:

  • 'Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst 'recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofes-sioneelSKJ pretendeert nu 'goed bezig te zijn' en 'vergeet' onbehoorlijke behandeling?'

en nu,

na 'dom doordrammen door de SKJ' en terecht! wraken en ondanks de partijdige afwijzing daarvan d.d. 18-05-2017 door 'vriendinnetje?!' mw. mr. A.M. van Riemsdijk (voorzitter) en mw. mr. S.M.C. van Papendrecht (griffier),

denkt de SKJ dat  met hun nieuwste kul-interpretatie van 'oproep tot ontslag' = 'klacht-indiening' jegens Jacquemijns door Groenendijk 'wel even akkoord zal gaan'... hahaha; wat een 'lol'?


Ontvangstbevestiging aangetekende klacht (2017032K)


do 3-8-2017 13:03

Van: Klachten SKJ | SKJ klachtenskj@skjeugd.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.

De afzender van het bericht heeft om een leesbevestiging gevraagd. Als u een bevestiging wilt versturen, klikt u hier.Geachte heer Groenendijk,


Uw klacht d.d. 30 juli 2017  is in goede orde ontvangen en wordt in samenspraak met uw andere klachten over SKJ in behandeling ge-nomen door de klachtencommissie.

Inhoudelijke klachten over uw lopende tucht-zaak...

worden niet in behandeling genomen door de klachtencommissie.

Aan uw klacht over SKJ is klachtnummer 2017032K gekoppeld. Ik verzoek u met dit nummer in de onderwerpregel te corresponderen.


Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijs ik u naar de klachtenregeling van SKJ. Deze is te vinden via onderstaande - niet werkende! - link

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke - jaja; in werkelijkheid
hebben ze een hekel aan volhardende vader GRN, nietwaar?! - groet,

Secretaris klachtencommissie SKJReactie Groenendijk:


1. Neen, anonieme

- wat is uw naam; waarom vermeldt u die niet? waarom alleen per mail en niet ondertekend; dat is helemaal niet-rechtsgeldig en dat weet c.q. behoort u te weten, nietwaar? ook; herhaald verzocht om ondertekende postzending! -

'secretaris' van de SKJ-klachtencommissie!

U werd helemaal niet aangeschreven, maar het voltallige SKJ-bestuur/ 'voorzitter' Hageraats en trawanten.

  • Er werd ook geen 'klacht' ingediend maar een verzoek tot inhoudelijke respons en oproep tot onmiddellijk ontslag van Jacquemijns gedaan!


Uit uw anonieme mailbericht d.d. 03-08-2017 rijzen dan ook vragen bij Groenendijk over de geestelijke gesteldheid van deze 'heer/ mevrouw?'- en/ of deze 'secretaris' deze 'proefballon' op eigen houtje opliet of dat dit de formele SKJ-reactie 'namens het bestuur' zou moeten voorstellen?


'Werken' er bij de SKJ dan...

alleen maar 'verwarde personen'?

Dat lijkt er sterk op, althans hun gedragingen moeten als zodanig geduid worden...
- hierbij dient Groenendijk dan ook formeel klacht in jegens de secretaris van de klachtencommissie vanwege:

a) geen naamsvermelding, maar anoniem verzenden van mailberichten terwijl niet hij/ zij maar het bestuur persoonlijk aangeschreven werd en

b) verzenden enkel per mail en niet, zoals vereist is en aldus herhaald aan de SKJ verzocht werd; ondertekend, op papier en toegezonden naar Groenendijk en

c) zich laten lenen voor de 'domme SKJ non!-oplossing' terwijl helemaal... geen klacht werd ingediend! deze echte klacht over 'anonieme, heulende secretaris' kan de commissie gaan behandelen want 'verraad'; daar houdt deze klager helemaal niet van! Gaarne de SKJ-klachtbevestiging jegens en behandeling van die 'secretaris', dank! -of...

weet de SKJ heel goed waar ze mee bezig is; 'pogen de doofpot gesloten te houden'? en 

verzinnen ze steeds weer andere onzin= ontslag oproep als klacht 'duiden/ begrijpen'...?

Een combinatie van beiden is mogelijk maar het SKJ-'resultaat' hoe dan ook 'ver beneden ieder peil'.


2. Want: helemaal niet gericht op een behoorlijke klachtbehandeling maar enkel op het 'in het scheve zadel - pogen; te laat, zij werd ontmaskerd en zal boeten - net als de rest van die SKJ-ers! - te houden van die - zeker! - criminele Jacquemijns', aldus Groenendijk.

Dus niet:


  • 'we houden die volhardende vader zoet? met bevestiging van klachtbehandeling en dan wijzen we dat later wel af, maar eerst moet die SVMN-klacht van tafel... akkoord, mede-criminelen in samenspan?'

zoals de 'strategie' van het SKJ-'bestuur' klaarblijkelijk is maar...


  • 'ontslaan die Jacquemijns' en daarna; Groenendijk raadt ook u aan 'de eer? aan zichzelf te houden en te vertrekken'!


Want: bij de integriteit van o.a.:

Hageraats (voorzitter); J. Winters-Vierhuizen (penning-meester/ BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO); C.M. de Waard (BPSW)

moeten gelet op bovenstaande...
zeer grote vraagtekens worden gezet.


  • Vertrouw hen niet... de hele SKJ-fruitschaal = (b)lijkt beschimmeld; daar krijgt toch ook u 'kotsneigingen van'?

3. 'Inhoudelijke klachten over uw lopende tuchtzaak worden niet in behande-ling genomen'... heh? niet van tevoren, niet tijdens maar...

alleen erna;

als Jacquemijns 'haar missie volbracht heeft' = het gewenste resultaat, te weten afwijzing van de - 100% zeker-gegronde! - klachten jegens SVMN/ 'gezins'voogd Marieke K. en team'leider' Steven S. (maar die bleek zelf niet eens geregistreerd te staan en aldus weigert verantwoording voor zijn opdrachten aan de 'gezins'voogd af te leggen = een zeer 'laffe werk'wijze, aldus klager! ).En daarna volgt dan afwijzing van een niet d.d. 30-07-2017 ingediende = nep-'klacht', nietwaar? Ontslag is ver-eis-t!

Neen; SKJ daar trapt Groenendijk niet in; wat een smerige bende bedriegers bent u... onacceptabel; u bent wederom keihard 'exposed'!

  • Schaamt u zich dan helemaal niet?

Al die familieleden, vrienden en bekenden of juist die andere Nederlanders die uw naam en foto? zullen gaan herkennen en dan elkaar aanstoten; 'he, kijk daar... dat is die bedrieger; die Vrouwe Justitia-verkrachter!'!

Maar ja, dan moet iemand wel over een 'normaal ontwikkeld?' geweten beschikken en daaraan ontbreekt het overduidelijk bij deze SKJ-ers, aldus Groenendijk!


Enne mw. Jacquemijns... niet boos worden, maar 'gewoon' uw spullen inpakken en wegwezen!Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke en 100% bewezen websitemijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia