zaterdag 15 juli 2017

Vrouwe Justitia wordt in NL stelselmatig verkracht; grijpt Raad voor de Rechtspraak in bij de NOvA en SKJ of maakt zij deel uit van die bendes?!
Checkt u de feiten svp. zelf:


d.d. 24-06-2017: 'Betrapte SKJ-'rechters': ga direct naar de gevangenis... nu 'u' de herstart van klachtbehandeling vs. SVMN-'jeugdzorg' op onwettige wijze weigert!' - VIDEO

d.d. 25-06-2017: 'Rutte; rot op, Rutte, Rutte, Rutte rot op! NL-'rechtstaat' bestaat alleen in je natte? dromen! Rutte doet niets bij 3e kinderontvoering en lacht uit?!' - VIDEO


d.d. 10-07-2017: 'Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar

of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?- VIDEOEn zo ziet mr. Bakker er 'real-time' uit:
Mijn inziens dient deze Bakker/ Raad voor de Recht?spraak...
 
  • de NOvA- en de SKJ-kliek 'keihard en wettig aan te pakken'...
  • of door het volk (op-)gepakt te worden.

Hypocrisie/ uw? hoogmoed komt ten val...!

Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.

Papastraat,  Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Formele klachtindiening jegens onwettig-acterende SKJ; StichtingKwaliteitsregister Jeugd;
  
2. Kwaliteit van de SKJ is beneden alle peil - crimineel?
Ingrijpen door RvdR. is m.i. vereist!
  
3. Melding dito verzoek aan verantwoordelijken in de politiek en publicatie op de website!
Raad voor de recht?spraak

Tav. dhr. mr. F.C. Bakker (voorzitter);

mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter);

drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en

mw. mr. H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).

Bezoekadres                          Correspondentieadres
Kneuterdijk 1                         Postbus 90613
2514 EM Den Haag                 2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: (088) 361 00 00
Faxnummer: (088) 361 00 22


Bussum, 13 juli 2017
Geachte Raad voor de Rechtspraak/ vz. Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

 mr. Bakker 
1. Separaat aan mijn brief d.d. 02-07-2017/ formele klacht-indiening jegens de ‘rechters van het hof van Discipline waarvan ik helaas nog geen ontvangstbevestiging mocht ontvangen...

en publicatie d.d. 10-07-2017

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/ingrijpen-advocaten-drama-vereist-maakt.html Maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?


2. Stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw Raad hierbij op de hoogte van de - eveneens - schandalige zaak aangaande de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) te Bilthoven.

  • Hoewel er ‘ontzettend veel misgaat’ = bewust geen recht wordt gedaan,

aldus Groenendijk, wordt mijn klacht over de SKJ - op dit moment - beperkt tot het volgende:


Hoe kan het dat


nadat de SKJ/ mr. Jacquemijns (tevens 'voorzitter') d.d. 03-03-2017 tijdens de lopende behandeling - en zonder inhoudelijk aan de zaak jegens de be-klaagde...


(‘Samen? Veilig? Midden Nederland)

...te zijn toegekomen! - gewraakt werd en na

- m.i. zeer partijdige/ onheuse! - afwijzing daarvan d.d. 18-05-2017 door mr. Van Riemsdijk de opge-schorte terechtszitting nu meldde:

  • niet te willen voortzetten daar waar deze werd gestaakt...
      zoals wettelijk vereist! -


...maar de SKJ d.d. 20-06-2017 per mailbericht meedeelde dat:

     ‘Het College is voornemens om uw klacht uitsluitend aan de hand van de
     klacht en het verweer te beoordelen, de zaak zal derhalve op stukken
     worden afgedaan.' - No way!


 mr. Sterk
SKJ-‘recht’ers die de wet pogen te negeren!


De SKJ poogde andermaal de ‘boel te besodemieteren’ en weet dat ook, gelet op ‘mogelijkheid tot bezwaar maken’… 

echter op mijn per omgaande d.d. 21-06-2017 ingediende bezwaar mocht - weer ruim 3 weken later! - nog geen enkele - reactie ontvangen worden.

Wie denken ‘ze’ daar bij de SKJ wel niet dat ze zijn? 


3. Kortheidshalve/ om herhalingen te voorkomen, verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger voor gedetailleerde beschrijving van geconstateerde wan!-praktijken bij naar de publicaties op de website, waaronder:


d.d. 29-04-2017:

‘Ik haat: 'je kunt niet op tegen jeugd'zorg'... je ver-liest het toch'. Geef uw kind(eren) nooit op; wij verenigen tegen kinder-jatters en zullen winnen!’

d.d. 21-06-2017:

‘SKJ-Tuchtrechters minachten zelf de wet en te laf om gegrond klagend vader na wraking bij klacht versus jeugdzorg nogmaals in de ogen te zien!’

d.d. 24-06-2017:

‘Betrapte SKJ-'rechters': ga direct naar de gevangenis... nu 'u' de herstart van klacht-behandeling versus SVMN-'jeugdzorg' op onwettige wijze weigert!’


 drs. Arnoldus
Gelet op het grote aantal - sluitend bewijs! - documenten
(en zelfs integrale audio-opname) en openbaarmaking op de website (te printen)... zijn nu geen ‘stapels papier’ meege-stuurd; desgewenst c.q. indien noodzakelijk worden deze op uw verzoek echter nagezonden.

Zonder tegenbericht mag Groenendijk er dan ook vanuit gaan dat alle SKJ-publicaties tot het klachtdossier behoren (= integraal bestanddeel zijn van). Uiteraard is Groenendijk altijd bereid tot nadere (mondelinge) toelichting, ook op zitting.


4. Onder verwijzing naar de website - van de Raad - en uw wettelijke toezichtstaken verzoekt Groenendijk de raad dan ook om - per direct - ‘orde op zaken te (laten) stellen’ en...

  • de onwettige chaos bij het hof van of beter gezegd;
sof zonder Disciplinete (laten) herstellen.

Citaat-1: 

 mw. Rappa-Velt
Het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de ge-rechtshoven, het CBb en de CRvB is de Raad voor de recht-spraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat de rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt op voor de be-langen van de Rechtspraak in de politiek.’

Citaat-2:

Professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoekenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.


5. Tevens verwijst Groenendijk naar de reportage d.d. 07-07-2017 van RTV Oost:waarin uw mr. J. Visser - tevens teamvoorzitter Familie bij de rechtbank Den Haag, ‘mooie praatjes houdt’…

die in de praktijk niet nagekomen/ niet-uitgevoerd worden.

Zo weigerde het hof Arnhem (= sof te Arn-hel) om een ‘moeder’ - mw. Solvig S. - die 9! maandenlang de toen geldende omgangsregeling onmogelijk maakte… in artikel 12 Sv.-procedure naar het strafrecht te vervolgen!

  • Ergo: ook de Raad ‘kletst veel’… maar of zij ook daadwerkelijk handelt?
We gaan het zien/ lezen/ horen en… uiteraard publiceren.


De ‘mooie’ theorie;

Vechtscheidingen
De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echt-scheidingen (vechtscheidingen). Vooral de positie van kinderen vraagt om aandacht. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven experimenteert al geruime tijd met een andere aanpak van problematische scheidingen, om de schade voor de kinderen zo-veel mogelijk te beperken.’ Jaja

versus

de onheuse?! praktijk van deze vechtscheidingons diep-trieste PAS-familiedrama.


Waar het vooral de jeugdzorg’ en het ‘recht’ zijn..

  • die niet de kinderbelangen dienen en de wet(ten) naleven

  • maar voor heel veel ellende, pijn en ver-driet zorgen.


En dat kan deze Groenendijk bewijzen ook; wordt vervolgd. In het echte belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!6. Een non-reactie uwerzijds - zie ook 1) - wordt niet geaccepteerd

uiteraard niet.

Als Groenendijk bij uw Raad zou werken (neen, dank u) , zou hij ‘recht (laten) doen gelden’. Nu heeft u de kans nog… bovendien; dat is uw werk!Citaat:

'Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de - niet-mijn! - Koningen dat ik de Grondwet en alle ove-rige wetten zal onderhouden en nakomen.

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het ver-krijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen. Ik zweer/ beloof dat ik gegevens waarover ik bij de uitoefening van mijn ambt de beschikking krijg en waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift mij tot mededeling verplicht of uit mijn ambt de noodzaak tot mededeling voortvloeit, geheim zal houden.

Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdig-heid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt. “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” of “Dat verklaar en beloof ik!”


Opvallend is dat mr. Visser niet alleen bij de rechtbank Den Haag met 'ad-vies' aan de 2e Kamer', maar ook bij de Raad en bij de NOvA werkt… van alle markten thuis/ overal zijn verbindingen, die Visser!

  • Hoe zit  dat met (mogelijke) belangenverstrengeling?'


Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen
Rechterlijke Macht - dhr. mr. J. Visser - Rechtbank Den Haag

en:

De rechter is niet alleen de ‘knopendoorhakker’ als mensen er samen niet uitkomen bij een scheiding. Juist in de tijd voordat de boel dreigt te ontsporen kan de rechter het verschil maken.

Door het hele land experimenteert de Rechtspraak daarom met manieren om echtscheidingen ?beter? te laten verlopen.’


De SKJ-‘rechterslaten de boel ontsporen...

dat vindt Groenendijk onacceptabel en nogmaals: 100% bewijs voorhanden!


7. Indien u - dan gaarne met duidelijke toelichting  uwerzijds - zou menen dat de Raad van  de Rechtspraak ‘niet-ontvankelijk’ is en ‘niets voor u kan (wil?) doen’, dan verzoek ik u mij dit per ommegaande te melden;  bij ‘wie dan wel’ aan te kloppen?

Het kan niet zo zijn dat - deze m.i. bewust verzakende tuchtrecht’?-ers nergens verantwoording hoeft/ hoeven af te leggen of niet aan te pakken zijn’…

dat pikt Groenendijk niet!Raadpleeg uw advocaat’ - geen vertrouwen en geen budget - en/ of ‘het juridisch loket’ - dat zijn studenten of beginnende advocaten die het niet weten/ niet durven - zijn geen passende verwijzingen…

m.i. door de Raad van de Recht?spraak

… wordt vervolgd.

Gaarne verneemt Groenendijk (per direct/) uiterlijk binnen 1 week, aldus ontvangst zijnerzijds d.d. 21-07-2017 uw...

- inhoudelijke! - reactie = melding van uw correctie-maatregelen/ advies van de Raad voor de Rechtspraak; dank daarvoor bij voorbaat.


Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/
voorzitter Bakker
en overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft 

met vriendelijke groet,


drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:
Deze brief werd d.d. 28-06-2017 ondertekend, per aangetekende post gezonden aan de Raad voor de Rechtspraak.Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia