maandag 5 juni 2017

Welkom in de hel: niet alleen bijna alle advocaten, hun gilde = NOvA en College van Toezicht maar ook tucht'recht'spraak advocatuur blijkt nep!


Proberen 'je recht te krijgen' = in Nederland hetzelfde als betreden van 'de hel'!Ja, zo erg is het. Echt. Onacceptabel.
Leest u svp. verder voor de bewijzen;

jegens de 'recht'ers van het hof van Discipline...

- de not-'abelen' die over verzakende
advocaten zou moeten gaan oordelen -

...moest formeel klacht worden gedaan vanwege:

hun - bewuste - verzaken, het 99,9% zeker plegen van 'valsheid in geschrifte' = antedateren door de 'griffier' van het hof en (nochtans) weigering om  weken geleden ingediende klacht jegens 2e deken te behandelen omdat zij dat eerst wel en nu 'opeens' niet meer zou begrijpen...?!

  • Echt schokkend, het 'einde' van de 'recht'staat onomstotelijk bewezen:


Wie denkt dat de gilde(n) van Advocaten (NOvA = Wan-Orden!) alsook het CvT (College van Toezicht = doen niets!) en de tucht-'recht'spraak/ hof van Discipline (= helemaal niet onafhankelijk!) deugen...

Kijk svp. ook die video (10 min.) en lees het bijbehorend artikel voor nadere achtergrondinformatie en alle bewijzen:

d.d. 28-05-2017:    'Conclusie: geen onafhankelijke tucht'recht'spraak bij advocaten/ dekens; de Orde van Advocaten en het College van Toezicht spannen juist samen!'
Klacht-indiening jegens niet-te-vertrouwen-'recht'ers zonder enige discipline:


Zoals gemeld, moest andermaal klacht ingediend worden jegens 'onafhankelijk'- en 'betrouwbaarheid'-pretenderende...

...'hof van Discipline' dat in werkelijkheid precies het omgekeerde voorstelt/ doet:


  • Een Sof zonder discipline niets dan ellende!

Zonder (voldoende) respect voor de wet(ten), laat staan voor deze - gegrond - klagend burger en volhardend vader drs. E.M. Groenendijk MSc./ Bussum. Dat pik ik niet, Sof!


Klacht vanwege hun:

   1. niet-onafhankelijke, maar - 99,99% zeker op-
   stellen van - een geantedateerde verwijzings-
   beslissing door 'griffier' mw. mr. A.K. namens (=
   met ingescande handtekening eronder van de 'plv.
   voorzitter' mw. mr. Driessen-Poortvliet (= m.i.      valsheid in geschrifte door A.K.!)

   2. 'opeens, in 2e instantie, d.d. 17-05-2017 niet
   - willen! - begrijpen' van de formele klacht-indiening jegens 2e deken,
   ditmaal van de Wan-Orde Rotterdammw. mr. Van Empel:

   citaat sof-1:

  • 'Het is niet duidelijk wat u van het hof ver-langt. Als u een klacht wilt indienen gelieve duidelijk te vermelden tegen wie en op grond waarvan.'

   terwijl de 'griffier' A.K. dat d.d. 20-04-2017 = dus 4
   weken eerder!, de klacht-indiening wel begreep:

   citaat sof-2:


  • 'Graag hoor ik of deze brief voor u aanleiding is om mijn suggestie te volgen. Uw klacht tegen de deken Zeeland-West-Brabant laat ik, in afwachting van uw nader bericht, even rusten.'

Hahaha... wat een diep-trieste 'griffier' mw. mr. A.K.!Leidt u aan geheugenverlies? U maakt zichzelf totaal ongeloofwaardig c.q. bewijst totaal ongeschikt te zijn voor uw - belangrijke - taken, want...

'u' bedondert deze 'recht'szaak.

Feit. Want:

Op d.d. 20-04 klacht jegens deken mr. Van Empel wel begrijpen maar 'even laten rusten' - waarna klager Groenendijk meldde niet-akkoord te gaan met door haar gedane 'suggestie' -

maar d.d. 17-05 pretendeerde 'griffier' A.K. diezelfde klacht-indiening opeens 'niet (meer) te begrijpen'!

  • Hoe dom kun je zijn/ doen, 'mw. meester in de rechten'? Onacceptabel.
Feit: hof van Discipline begrijpt klacht-indiening eerst wel maar dan weer niet!


Eens kijken wat de klachtenregeling...
van het Sof zonder Discipline vereist:

Indien u klachten heeft over de bejegening van leden van het hof of voor het hof werkzame personen kunt u volgens ...


GRN: Ok, dat ga ik doen maar doen; opnieuw zal door mij dus klacht (moeten) worden ingediend.


Je zou er 'moe' van worden, maar dat is ook (1 van hun) 'doel (-en)' daarmee. Dit zowel jegens de - 'valsheid in geschrifte?!'-plegende en - bewust-verzakende 'griffier' A.K. alsook jegens de plv. voorzitter Driessen-Poortvliet van het Sof zonder Discipline.


SofNB. Klachten die gaan over de inhoud van de uitspraken van het hof kunnen niet behandeld worden. Het hof spreekt recht in hoogste instantie en de klachtregeling is geen alternatief appel.

GRN: Ok duidelijk. Ik klaag echter niet over de inhoud van een uitspraak... die liggen nog niet eens voor, maar juist over de wijze van klachtbehandeling jegens 1e R'damse deken, Meijer (geantedateerde verwijzingsbeslissing) en 'niet-willen-begrijpen' van de klacht-indiening jegens 2e, Zeeland-W-Brabantse deken, Van Empel.


Sofartikel 1: definitie

Onder het presidium wordt in deze regeling verstaan: het presidium van het hof van discipline. Het hof van discipline wordt hierna aangeduid als het hof.


Sof: artikel 2: klachtrecht

Geklaagd kan worden over de wijze waarop het hof zich in een bepaalde zaak jegens de klager heeft ge-dragenNiet kan worden geklaagd over de inhoud en de motivering van een beslissing van het hof, noch over de totstandkoming daarvan en de in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard.

GRN: Dat (nog) 'griffier' A.K. een 99.99% zeker, geantedateerde verwijzingsbeslissing namens plv. voorzitter Driessen-Poortvliet opstelde/ verzond c.q. niet-controleerde (dan wel daarmee instemde) is beiden evenzeer aan te rekenen. Dat is bedrog/ oplichting!

Dat 'griffier' A.K. deze sof-brief d.d. 17-05 door een secretariaatsmedewerker mw. J.M. (MBO; ze zoeken al sinds 2016 'versterking'...) 'i.o.' = 'in opdracht' liet onderte-kenen, is m.i. niet alleen niet-rechtsgeldig maar bewijst ook... dat mr. A.K. en mr. Driessen-Poortvliet weten dat hun gedragingen (want namens hen!) niet door de beugel kunnen!


Sterker nog:

'Recht'ers die (nochtans) weigeren om de inge-diende klacht conform de wet te behandelen, is schokkend: einde 'recht'staat = 100% bewezen!Sof:

Een gedraging van een persoon, werkzaam ten behoeve van het hof, wordt aan-gemerkt als een gedraging van het hof, voorzover deze gedraging is verricht in de uitoefening van de functie bij het hof.

Onder personen werkzaam ten behoeve van het hof worden verstaan:

a. de uit de rechterlijke macht afkomstige, bij koninklijk besluit in het hof benoemde leden en plaatsvervangende leden;

GRN: beklaagd wordt 'plv. voorzitter' mw. mr. Driessen-Poortvliet.


b. de door het College van Afgevaardigden in het hof gekozen leden-advocaten en plaatsvervangende leden-advocaten;

c. de door het hof benoemde griffier en plaatsver-vangende griffiers;

GRN: beklaagd wordt 'griffier' mw. mr. A.K.


d. de overige, niet onder de vorige letters begrepen, ten behoeve van het hof werkzame personen.

GRN: beklaagd wordt 'secretariaatsmedewerker' mw. J.M.


Een ieder heeft het recht een klacht als bedoeld in lid 1 in te dienen bij het presidium, voorzover hij partij is in een bij het hof aanhangige zaak, een partij daarin vertegen-woordigt of bijstaat, dan wel daarin als getuige of deskundige is betrokken. De klacht kan ook worden ingediend nadat het hof een eindbeslissing heeft gegeven.

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend ter griffie van het hof.

GRN: klacht (zie onder) jegens het sof zonder discipline werd d.d. 05-06-2017 per mail (vooraf) ingediend en d.d. 06-06-2017 ondertekend, per aangetekende post gezonden.


Sofartikel 3: klaagschrift

Een klaagschrift moet door de klager/ diens gemachtigde zijn ondertekend en bevatten:

a. naam en adres van de klager;

GRN
: volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk, Papastraat, Bussum (volledige adres bekend bij sof).

b. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en het tijdstip van die gedraging.

GRN: zie boven (2 punten) alsook o.a. publicatie d.d. 11-02-2017 en formeel klaagschrift onderaan.


Het klaagschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Indien de klager min-derjarig is of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door een met het gezag beklede ouder of de voogd, onderscheidenlijk de curator.

GRN: in het Nederlands? Dat moet lukken. Echter: dat 'begrijpen' ze klaarblijkelijk niet bij het sof zonder Discipline...?!


Sofartikel 4: afdoening in der minne 

in de doofpot stoppen? Neen!

In iedere fase van de klachtbehandeling kan de voorzitter dan wel een door de voorzitter aangewezen lid van het presidium, nagaan of de klager door middel van een informele afhan-deling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.

Zodra naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tege-moet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toe-passen van deze regeling.

GRN: Neen; reeds bij voorbaat geeft deze klager aan dat afdoening in der minne onmogelijk is.

  • Juist uw klachtoordeel over de gemelde wan-gedragingen van het hof van Discipline wordt verlangd - en uiteraard door mij openbaar gemaakt!


Sofartikel 5: bijstand klager en beklaagde

Een klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hierna ook de beklaagde, kunnen zich laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoor-digen. Het presidium kan van een gemachtigde een schriftelijk machtiging verlangen.


Het presidium kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie bezwaren bestaan , weigeren.

GRN: huh? wat voor bezwaren dan? feitelijk wordt aldus de wettelijk-vrije keuze van (een mogelijke) vertegenwoordiging aldus teniet gedaan; dat is schokkend!

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.

GRN: op zitting zal klager zich (mogelijk) laten bijstaan, nochtans is dat echter niet-noodzakelijk; Groenendijk doet het nu wel zelf. Dat scheelt weer 250,- euro per uur aan advocaatkosten...


Sofartikel 6: ontvangstbevestiging;  door- en toezending en administratie.

De griffier bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst en onder toezending van een afschrift van deze rege-ling (GRN: achteraf? is dat niet 'te laat'? als 'mosterd na de maaltijd'!).

De griffier zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan de beklaagde.

Het presidium kan besluiten een klaagschrift dat niet voldoet aan artikel 3, eerste of derde lid, niet te behandelen, mits de indiener in de gelegenheid is gesteld het verzuim binnen een door het presidium gestelde termijn te herstellen.

De griffier registreert en administreert binnengeko-men klachten en zorgt voor een goede voortgangs-controle. De griffier zendt een klaagschrift tot behan-deling waarvan kennelijk een andere instantie be-voegd is, onverwijld door naar die instantie onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

Een klaagschrift dat kennelijk geen betrekking heeft op een gedraging van het hof als bedoeld in artikel 2 en niet voor doorzending in aan-merking komt, wordt zo spoedig mogelijk aan de indiener geretourneerd.

GRN: vaststaat dat 'griffier' A.K. van het sof zonder Discipline zich misdroeg; eens kijken of de griffier van het presidium zijn/ haar werk wel goed zal doen...?


Sofartikel 7: geen verplichting tot klachtbehandeling

Een klacht wordt niet behandeld indien deze betrekking heeft op een gedraging waarover de klager reeds eerder bij het hof een klacht heeft ingediend die in behande-ling is genomen.


Afbeeldingsresultaat voor ontsnappingHet presidium kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen indien:

a. deze betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

b. het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging naar het oordeel van het presidium kennelijk onvoldoende is.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk in kennis gesteld.

GRN: beiden niet van toepassing. Want de klacht werd binnen 1 jaar ingediend (a.) en

... ad b; opmerkelijk: zelfs als een klager het zelf van belang acht(e) om klacht in te dienen (aldus veel moeite moet doen; klachtenregeling lezen/ begrijpen, formuleren klaagschrift en zenden)... kan het presidium desondanks 'op eigen houtje' beslissen (hoezo?) dat dit belang 'kennelijk onvoldoende' is?

Ergo: ik vind bijvoorbeeld 'groen' een mooie kleur, maar het presidium beslist dat ik 'groen niet mooi zou vinden'... ja daaaaag! Wat een kul.

  • Antedaterende en niet-begrijpende 'griffier' + 'plv. voorzitter' van sof zonder Discipline gaan voor de bijl; ontmaskerd, ontslag en vervolging?!


Sof: artikel 8: behandeling.

Het presidium handelt een klacht af binnen drie maanden na ontvangst van het klaagschrift.

Het presidium kan de in lid 1 genoemde termijn met ten hoogste twee maanden verlengen. Daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de be-klaagde.

Wanneer de klacht een lid van het presidium betreft, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel. Indien de klacht de voorzitter betreft, worden de ingevolge deze regeling door de voorzitter te nemen be-slissingen genomen door een van de plaatsvervangend voorzitters.

Op grond van feiten of omstandigheden waardoor zijn onpartijdigheid zou kunnen worden geschaad, kan een lid van het presidium ambtshalve of op verzoek van een van de partijen besluiten niet aan de behandeling deel te nemen.

GRN: we gaan het zien...


Sof: artikel 9: procedure

De beklaagde - aanvulling: beklaagden - wordt - / worden - in de gelegenheid ge-steld binnen vier weken na toezending van de klacht schriftelijk te reageren.

Vervolgens worden de klager en de beklaagde gehoord door de voorzitter of door de voorzitter en twee door deze aangewezen leden van het presidium, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3.


Van het horen van partijen kan worden afgezien indien de klacht naar het oordeel van het presidium kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager te kennen heeft gegeven niet gehoord te willen worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

GRN: we gaan het zien... en ja, klager Groenendijk wenst door het presidium gehoord te worden!


Sof: artikel 10: afdoening

Het presidium geeft in een schriftelijke en gemotiveerde - aanvulling: geen verkorte versie maar concreet en duidelijk dus! - beslissing zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht; daarbij kan het presidium aangeven welke conclusies het aan dit oordeel verbindt en welke maatregelen in verband daarmee zijn of zullen worden genomen.

De beslissing wordt aan de klager en de beklaagde toegezonden.

GRN: we gaan het zien...


Sof: artikel 11: overgangsbepaling

Een klacht die na 1 juni 2005 is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop de klacht betrekking heeft voor 1 juni 2005  heeft plaatsgevonden, met inacht-neming van deze regeling behandeld. De regeling is niet van toepassing op eerder ingediende klachten.

GRN: niet van toepassing.


Sof: artikel 12: citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Klachten-regeling van het hof van discipline.

De regeling is vastgesteld in de vergadering van het hof van 18 mei 2005 en treedt in werking met ingang van 1 juni 2005.

GRN: we gaan het zien...
Kort en krachtig klaagschrift jegens burger-bedonderend sof zonder Discipline!


Kortheidshalve verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk
<--- 

naar zijn expliciete brief/ inge-diend klaagschrift jegens het sof zonder Discipline (3x) d.d. 03-06-2017...

gericht aan het presidium met nog-niet-met-pensioen-zijnde-voorzitter Van Dijk (zie boven).Bewijs van aangetekende verzending d.d. 06-06 = ontvangst door het hof d.d. 07-06-2017, tevens d.d. 05-06-2017 per mail gezonden; mijn ondertekende klacht-indiening jegens:

1. plv. 'voorzitter' Driessen-Poortvliet;
2. 'griffier' A.K. en
3. mede'werker' secretariaat J.M. 


Nog 'voorzitter' Van Dijk werd al eerder (herhaald) verzocht om 'orde op zaken te stellen', maar dat tot op heden niet (naar behoren) deed/ liet doen. 

  • Kennelijk is hij al 'aan het in-dom-melen achter de geraniums'...?!GEZOCHT: NIEUWE VOORZITTER HOF VAN DISCIPLINE - 3 maart 2017

Het Hof van Discipline zoekt een opvolger voor Joost van Dijk. De huidige voorzitter gaat op 1 juli met pensioen.


En wie is/ 'was' die Van Dijk dan eigenlijk? Hij zegt 'een strenge man':

GEEN HOF VAN BARMHARTIGHEID MEER’ - 7 februari 2017


De tuchtrechter heeft in 2016 flink van zich laten horen. Tot tevredenheid van Joost van Dijk, voorzitter van het Hof van Discipline. ‘Schorsingen en schrappingen zijn tot de normale sancties gaan behoren.’


Citaat-1: 'Is het hof strenger geworden? Volgens Van
 Dijk zijn tuchtcolleges zich meer gaan realiseren dat
 ze de hoeder van een integere en betrouwbare advo-
catuur zijn, in combinatie met de onderzoeksactivitei-
ten van de deken.' 

Citaat-2: 'Wij zeggen nu dat schorsingen en schrappingen tot de normale sancties behoren. Toen ik aantrad, zeiden ze tegen me: ga je naar het Hof van Barmhartigheid? Zo zullen ze ons niet snel meer noemen.’

‘Citaat-3: Ik zou de professionaliteit nog wat hoger willen hebben,’ zegt Van Dijk. Ik vind dat belangrijk: als je mee gaat schrijven, dan verdiep je je meer in de materie. Nu zijn het nog de voorzitter - ? - en de secretarissen die de uitspraken schrijven.'


Eens kijken of hij - en zijn opvolg(st)er - ook streng is als het 'zwarte schapen binnen het eigen hof van = sof zonder Discipline' betreft...?

Wat voorspelt u?

Het is niet zo moeilijk... als u inziet dat we allemaal - links- of rechtsom - besodemieterd worden.

En dat pikken wij niet...
daar zijn wij namelijk heel streng op!


Uiteraard wordt u weer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen...
wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerddank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia