zondag 11 juni 2017

Liegen Rutte, Plasterk en Blok over niet-bestaande NL-'recht'staat en bedriegen het volk? Ja; dat (b)lijkt het geval: nu aftreden en oprotten!Minister Veiligheid en Justitie/ drs. Blok en zijn baas MP Rutte krijgen 1 week:


Niet alleen weigert de chef Nationale Politie... naamgenoot Erik Akerboom om 100% bewezen - criminele burgemeester De Lange die mijn drie dochters tijdens lopende ondertoezichtstelling voor de 3e keer liet ontvoeren, aan te pakken maar...

...blijkt nu ook de klachtbehandeling van de Orde van Advocaten alsook

de tucht'recht'ers van het hof van Discipline samen te spannen tegen deze...

volhardend vader en rechtzoekend burger
drs. Erik M. Groenendijk MSc...


Op de site vindt de lezer alle - onomstotelijke - bewijzen... Nederland is zo corrupt als wat!

Of (demissionair) minister-president Rutte en/ of zijn mini-sters dr. Plasterk - Binnenlandse Zaken - en/ of drs. Blok - Veiligheid en Justitie - ingrijpen of zich...

 •  wederom bewijzen als niet-te-vertrouwen?!


Directe links naar eerdere artikelen:


d.d. 08-05-2016:

'Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs bedrog 'recht'bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!
d.d. 03-01-2017Luister en huiver: moeder-'curator' mr. Hopmans:

'Zeer bijzondere kinder-?...

of enkel moeder-! curator mr. Hopmans heeft schijt aan opdracht van de rechtbank Arnhem; 'alles te doen voor omgangsherstel tussen de drie kinderen en hun vader!'
d.d. 24-02-2017:

'Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt;

presidenten Blaisse/ Van der Winkel
verdienen hun ontslag!'


d.d. 15-05-2017:

'Akerboom; weer schandaal.


Politie Zeve-naar weigert aangifte vs. cri-minele burgemeester te behandelen = doofpot-poging; dat dacht ik niet!'
Wat nou 'scheiding der machten' en 'onafhankelijke' tucht'recht'spraak...?


Dat is gel#l; onzin, niet-waar! Een schijnvertoning, 'n drama!

Dat wordt weliswaar aan het volk vertelt - als een mantra door Rutte & Co herhaald - maar in werkelijkheid is het andersom:

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en het hof van Discipline (de 'recht'ers) zijn 4 handen op 1 buik


Waar het de wettelijke taak is van het hof van Discipline om zich-misdragende 'advocaten' naar wettelijk-vastliggend tuchtrecht aan te pakken/ over hen een onaf-hankelijk = eerlijk oordeel conform de wet te geven... blijkt zij in deze casus/ de praktijk juist de bewust-verzakende = criminele?! 'advocaten' te helpen!


Het 'hof van Discipline' doet namelijk precies het omgekeerde van haar wettelijk opgedragen taak:

 • De 'recht'er = het sof, helpt de crimineel = de dekens; daar lijkt dit sterk op/ blijkt zo te zijn!


In plaats van klacht jegens deken Van Empel te behandelen, weigert het hof de wet uit te voeren!


Dit gelet op 'het klaarblijkelijke verstandsverlies' van behandelend 'griffier' mr. A.K. van het hof die d.d. 20-04-2017 meldde klacht-indiening versus 2e deken mr. Van Empel 'even te laten rusten' maar 4 weken later; d.d. 17-05 'opeens niet-meer-begreep-wat-klager-van-het-hof-verlangde?' zoals in artikel d.d. 05-06-2017 werd uitgelegd:


Welkom in de hel:

Niet alleen bijna alle advocaten, hun gilde = de NOvA en het College van Toezicht = CvT maar ook...

de tucht'recht'spraak advocatuur blijkt nep!

Keihard en 100% aangetoond:

- bedrog door de 'griffier' van het niet hof maar sof zonder Discipline/ mr. A.K. onder verantwoorde-lijkheid van plv. 'voorzitter' mr. Driessen-Poortvliet en 'i.o'-ondertekend door de secretariaatsmedewerker mw. J.M.!
Tucht'recht' en beklaagde dekens spannen samen; die conclusie is onweerlegbaar!


Schokkend... het einde van de 'recht'staat voor iedereen begrijpelijk:

 • De 'recht'bank poogt beklaagde dekens Van Empel/ Meijer 'te helpen' en weigert geldend klachtrecht/ de wet uit te voeren! Dat pik ik niet.... u?!


 
 1e beklaagd deken Meije
Bij klacht-indiening jegens een deken dient deze
door een andere deken te worden behandeld'...
en kan niet geweigerd worden! Want: aan alle
vereisten werd uiteraard en geheel voldaan!

 • Ergo: dit is pure werk- = rechtsweigering van       het sof zonder Discipline! Onacceptabel.

Formele klacht-indiening Meijer d.d. 26-12-2016.


Artikel d.d. 02-01-2017 met ontluisterend tele-
foongesprek - secretariaat R'damse Wan-Orde.


'Samengevat', o.a vanwege: 

Deken Meijer mat met 2 maten en accepteerde weken te laat ingediende dupliek van initieel beklaagde 'zeer bijzondere' moeder-'curator' mw. mr. Hopmans en produ-ceerde na klacht-indiening nog een partijdig deken-'ad-vies' dat alleen al om die reden te vernietigen is.

 • Geen doordrammen maar vernietiging van kul ad-'vies' Meijer en ontslag van deze bewust verzakende, R'damse deken is vereist aldus klager...! 2e beklaagd deken Van Empel 
   'Samengevat', o.a:


   Door (nog) 'secretaris' mr. C.K. van de Wan-Orde
   Zeeland-W.-Brabant werd een kul-'samenvatting'    opgeleverd die onvoldoende/ niet-overeen kwam
   met daadwerkelijk ingediendklachten; ook
   zonder fiattering van klager aan beklaagde werd 
   gezonden met verzoek om

   zijn 'verweer'...    op kul 

  voorsorteren op afwijzingNo way!Daar gaat deze Groenendijk inderdaad niet mee akkoord; natuurlijk niet. Wie denken beide not-'abelen' wel niet dat ze zijn?

 • Een stel niet-hun-taak-uitvoerders-en-burgers-piepelende-nepperds!
Wat dientengevolge leidde tot formele klacht-indiening jegens 2e deken/ Zeeland-W.-Brabant, Van Empel d.d. 15-04-2017 die sof-secretaris A.K. 'niet? zou begrijpen':


Artikel en uitleg-video d.d. 28-05-2017: 'Conclusie: geen onafhankelijke tucht'recht'spraak bij advocaten/ dekens; de Orde van Advocaten en het College van Toezicht spannen juist samen'!


   Betreft:

   1. Klacht-indiening jegens deken Zeeland-W.-   
   Brabant/ mr. Van Empel en secretaris’ mr. C.K.

   2. Drieledig ‘verzoek’ na gratis advies ter oplossing
    van uw eigen advocaten-debacle!

   3. Melding van openbaarmaking van feitelijke - 
   schandalige - gang van zaken op de website.


Pagina 3, citaat:


Wat leidt tot drie klachtpunten:


Nu ook zelf-beklaagd 2e deken mr. Van Empel werd door ‘secretarisC.K. tot 2-maal toe…

1. of niet voldoende gecontroleerd op de juistheid van haar ‘werk’zaamheden namens de deken/ Orde Zeeland-W.-Brabant? Dat had deken Van Empel beter wel kunnen = moeten doen; zij is namelijk eindverantwoordelijk voor handelen van de secretaris!Werd de - nep! - klacht’samenvatting’ ter fiattering aan klager voorgelegd? Ging deken mr. Van Empel persoonlijk akkoord met het negeren van mijn - gegronde! - non-acceptatie van prut-‘samenvatting’ of handelde deze mr. C.K. zonder haar instemming = ‘op eigen houtje’??


2. of werd deken Van Empel wel degelijk door haar ‘secretaris’ C.K. op de hoogte gehou-den en deze ernstige schending van de procesorde juist met instemming/ in opdracht van de deken gepleegd? Dat zou nog veel erger zijn en volgens klager de werkelijke gang van zaken maar door hem niet te bewijzen… mogelijk dat secretaris C.K. haar bazin zal afvallen als zij geslachtofferd gaat worden, zoals gebruikelijk in dit soort ‘pijnlijke zaken’?

Hoe het ook zij; de vastgestelde wangedragingen door nu - naschrift; eveneens! - beklaagde nep-
‘secretaris’ C.K. al dan niet met medeweten en/ of in opdracht van - vallen onder (eind-)verantwoordelijkheid van nu beklaagde Bredase deken Van Empel. De Orde van Zeeland-W.-Brabant onwaardig!


Als laatste, verzamelklacht:

3. Alle overige punten/ constateringen van onbehoorlijke gedragingen zoals in de diverse publicaties op de ‘stop PAS-familiedrama’-site voor iedereen te lezen zijn en in de correspondentie met de Orde(n) vermeld staan waarnaar klager kortheids-halve verwijst.Desgewenst zullen deze overige klachtpunten - nogmaals - netjes opgesomd worden.

‘Genoeg is genoeg’..

en meer dan genoeg heeft klager van ‘machts-spelletjes’ van de Wan-Orden van Advocaten-NL.Kort en krachtig klaagschrift jegens burger-bedonderend sof zonder Discipline!


O.a. omdat (nochtans) de behandelend 'griffier' mr. A.K. weigert om d.d. 15-04-2017 jegens 2e deken Van Empel ingediend klaagschrift te behandelen, moest ook jegens het hof van Discipline klacht worden ingediend.

Ja, uiteraard dienen bewust-verzakende 'recht'ers op het matje geroepen te worden en zich voor hun (non-) handelingen te verantwoorden... 

...het zijn geen 'half-goden' maar gewoon 'mensen' van vlees en bloed die in betreffende 'casus' = PAS-familiedrama absoluut geen recht (pogen te) doen, maar juist - bewust - de boel pogen te besodemieteren!

 • Dat pik ik niet, ook niet van sof zonder Discipline = stel nep-'recht'ers!Kortheidshalve verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk
<---

naar zijn 
d.d. 03-06-2017/
ingediend klaagschrift

gericht aan het presidium met voorzitter Van Dijk -->

jegens het sof zonder Discipline/ Driessen-Poortvliet, A.K. en J.M.!


Zoals d.d. 06-06-2017 ondertekend en per aangetekende post aan het hof werd gezonden en idem per mail, direct aan het secretariaat...Het is iedereen duidelijk dat NOvA bestaat uit Wan-Orden van niet-edel-gestrenge 'advocaten' en daarover moeten-wakende hof van Discipline dat niet alleen weigert maar ook bewust meewerkt aan 2-verzakende dekens in het zadel pogen te houden en zich aldus bewijst als zijnde:


 • niet-'onafhankelijk' en
 • niet-'betrouwbaar' maar

bewezen: sof zonder Discipline!

 • En nogmaals: dit betreft zogenaamde 'recht'ers die de boel besodemieteren!
Deze 'vage magistraat'/ nu-nog-niet-met-pensioen-zijnde 'voorzitter' mr. Van Dijk werd al eerder verzocht om 'orde op zaken te stellen', maar tot op heden deed hij dat niet (naar behoren).

Kennelijk is hij reeds... 'aan het indommelen achter de geraniums'?

Want: tot op heden mocht deze - gegrond - klagende Groenendijk namelijk...

...nul-reactie van - tot 01-07-2017 - hof van Discipline/

'recht'er-baasje Van Dijk ontvangen.

Hoezo?


 • Waarom antwoordt 'u' niet? Dat is toch juist uw - wettelijk opgedragen - taak!


Geen 'lijken in de kast' voor gezochte opvolger
maar eigen bende als vereist - aanpakken; daar wordt/ werd u voor betaald en niet om niets te doen...!

Ik zoek aldus nog steeds een SM-domina om deze Van Dijk gepast te pijnigenWelke pittige dame wil de zweep op hem doen laten neer-dalen? Meld u zich svp. voor nader overleg over de precieze details...

 • Het sof zonder Discipline dient de klacht jegens 2e deken Van Empel te behandelen... 

en niet 'hun vriendinnetje bij de Wan-Orde Zeeland' dekken;
onacceptabel.

Hoe 'toevallig'; sof weigert klacht en Van Empel geeft dan snel 'ad-vies'... kul!


Dus: terwijl jegens 2e deken Van Empel formeel klacht werd ingediend ij het het hof van = onder Discipline werd het - duidelijke, simpele! - klaagschrift eerst wel, maar 4 weken later 'niet meer begrepen' en poogt deze beklaagd deken...


...simpelweg 'door te drammen' met de toezending d.d. 08-06-2017 van haar deken 'ad-vies' over de klacht jegens 1e deken Meijer.

Wederom totale kletskoek en no-way, Van Empel!

U zult zich zelf moeten gaan verantwoorden voor uw 'vriendjes-politiek' c.q. niet-integere handelen als (nog) Zeelandse deken!
Alsof de instructiefase afgesloten zou zijn... wat absoluut niet het geval kan zijn, zoals uitvoerig werd beargumenteerd.

De Wan-Orde melding, citaat:

 • 'Het onderzoek naar de klacht is inmiddels afgerond.' is onjuist!


Ook deken-2 meent ondanks = na klacht-indiening jegens haar persoon vanwege haar c.q. namens haar ('secretaris' mr. C.K.) door de Wan-Orde Zeeland bewezen wan-gedragingen desondanks nog 'een partijdig ad-vies' te kunnen opleveren.

 • Dat dacht ik niet... na klacht-indiening mag zij niets meer!


Net als bij deken Meijer is dit 'ad-vies' de facto waardeloos en is - per direct -te vernietigen!


Deze Wan-Orde is 'erger dan erg'...

en werd, andermaal, ontmaskerd als bende bedriegers!
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar de begeleidende brief d.d. 08-06-2017 van reeds-zelf beklaagd 'secretaris' C.K. waarmee... niet-akkoord wordt gegaan.


In plaats van...'het bijgesloten formulier binnen 3 weken na dagtekening van haar schrijven te retourneren'

= totaal misplaatst en aldus niet-acceptabel
'doordrammen van de Wan-Orde Zeeland'...

zal dit als additioneel klachtpunt aan het hof van Discipline gemeld en aldus behandeld moeten worden.


Het is te laat voor 'u en de uwen'... de Wan-Orden zijn ont-maskerd'u'... en deken Van Empel heeft reeds verloren;

 • iedereen doorziet allang uw kul waarin u steeds dieper wegzaktOok de NOvA en het CvT zullen andermaal opge-
roepen worden om in te grijpen... want dat kunnen
en moeten zij; of wordt daar...

 • 'de ene verzaker dekt de andere verzaker' andermaal bewezen?!


De lezers zijn op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen =

 • Collusie beklaagde 'advocaten' en niet-'onafhankelijke' tucht'recht'ers is zeer aannemelijk en aldus 99,99% bewezen!

Klachtbehandeling blijkt een farce! Het is nep!


Wordt vervolgd... over 1 week update over Blok, Rutte, Plasterk en Co.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia