woensdag 21 juni 2017

SKJ-Tuchtrechters minachten zelf de wet en te laf om gegrond klagend vader na wraking bij klacht vs. jeugdzorg nogmaals in de ogen te zien!


Het is werkelijk - bijna - ongelofelijk... maar waar: de SKJ tucht'recht'er mw. mr. Jacquemijns toont zich een 'bange poeperd' en is 'te laf' om volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk nogmaals in de ogen te kijken! Een andere, logische verklaring lijkt mij onmogelijk...


Want: op te'recht'zitting naar het tuchtrecht, waar de jegens de 'gezins' = moeder-voogd mw. M.K. van SVMN ingediende klacht mondeling behandeld werd, moest de 'voorzitter', mw. mr. Jacquemijns gewraakt worden.

Nadat op partijdige wijze - publicatie(s) volgt - mijn verzoek was afgewezen,

 • dient de behandeling te worden voortgezet waar deze werd afge-broken... zo zegt de wet.

Citaat:

 • 'Zodra er beslist is over dit verzoek, zal de hoofdzaak voortgezet worden.' Duidelijk.En wat deed de SKJ/ College van Toezicht?

Die poogt de mondelinge behandeling te staken en oppert 'het voornemen om de zaak verder schriftelijk/ op de stukken af te doen'...

...maar als klager Groenendijk dat niet wenst dan 'kan hij nog binnen 2 weken bezwaar aantekenen'?


No way; dat kan helemaal niet.


Wat het College voorstelt, is m.i. de facto wettelijk onmogelijk! He?

Ja, het CvT = zichzelf tucht-'recht'er noemen-de 'meestertjes in de rechten' willen de wet negeren! Dat zal hen zuur gaan opbreken! Leest u svp. verder:
Voorlopige reactie op onwettig voornemen van het College van Toezicht:


Drs. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

CvT-voornemen is absolute onzin… wettelijk onmogelijk
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

T.a.v. College van Toezicht;
mr. Fiege; mr. drs. Van Geel; mr. Jacquemijns; mr. Mooy en drs. Mulder

Jan van Eijcklaan 2 - 4
3723 BC Bilthoven

Bussum, 21 juni 2017
College van Toezicht, 
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

Volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. meldt in reactie op het onheuse mailbericht d.d. 20-06-2017 van een anonieme SKJ-secretariaats-medewerk(st)er (bijlage) het volgende:


1. Over de wraking van uw ‘voorzitter’, mw. mr. Jacquemijns, in haar als behandelend SKJ-‘recht’er d.d. 03-03-2017 zal door ondergetekende, volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. nog uitvoerig gepubliceerd worden.


Dit betreft de daadwerkelijke wrakingsgronden, het proces-verbaal dat daarvan opgetekend werd; het m.i. deels feite-lijk-onjuiste - gelogen; is dat ‘valsheid in geschrifte’?! - ‘verweer’ van de gewraakte Jacquemijns en voorspelbaar-partijdige afwijzing d.d. 18-05-2017 door mw mr. A.M. van Riemsdijk (voorzitter) en mw. mr. S.M.C. van Papendrecht. 

Want:

Mijn, gemotiveerde, oordeel over mr. Jacquemijns is, gelet op ‘absurd verweer’ en ondanks de afwijzing van mijn wra-kingsverzoek, onveranderd.

Groenendijk meent dat ieder eerlijk en weldenkend mens hetzelfde zal vinden;

 • de SKJ en haar ‘rechters deugen niet!


2. Alle betrokken personen bij de SKJ worden ontmaskerd en de feiten openbaar gemaakt…. voor iedereen duidelijk en overzichtelijk.

De eerlijke, weldenkende Nederlanders zullen weten wie u werkelijk bent en hoe ‘rechtspraak door u ernstige schade wordt aangedaan!


De SKJ blijkt zeker niet te vertrouwen en bewijst dat keer op keer;

van behoorlijke = onafhankelijk, betrouwbaar en conform de wet, klachtbehandeling is absoluut geen sprake!3. Niet alleen tuchtrechter Jacquemijns gedraagt zich op zeer opmerkelijke wijze… maar ook haar SKJ-secretariaat (ver)toont tekenen van misplaatste arrogantie, aldus Groenendijk. Met hier enkele recente voorbeelden van dit secretarieel wan-gedrag:


a) Hoe kan het dat de SKJ mij enkel en alleen mailberichten blijft zenden terwijl deze klager herhaald aangaf schriftelijk - op papier met natte handtekening! - bericht te worden?

Groenendijk is nooit akkoord gegaan met elektronisch mailverkeer maar dat wordt door de SKJ met recente correspondentie keihard genegeerd… dat is onbehoorlijk!

Klaarblijkelijk willen ‘ze’ niet persoonlijk ondertekenen! Dat is omdat de SKJ weet dat hun ‘spelletjes’ het daglicht niet verdragen en ‘ze’ nu bang zijn om individueel be-/ aangeklaagd te worden!

b)  Hoe kan het dat hetzelfde SKJ-secretariaat niet alleen slechts korte mailtjes ipv. brieven verstuurd maar dat d.d. 20-06 - wederom - zonder naamsvermelding van de opsteller doet? Anonieme mailberichten waarop klager Groenendijk dan wel:


 • schriftelijk bezwaar kan maken binnen 2 weken na verzending van deze e-mail’!


Hahaha, zelf zendt de SKJ alleen maar - niet-rechtsgeldige! - anonieme mails maar andersom ‘eist de SKJ op papier’… want dat zegt de wet.

Die geldt uiteraard ook voor deze SKJ maar die houdt zich daar ‘simpelweg’ niet aan… nietwaar? Wederom evident onbehoorlijk.

Dat de SKJ zich m.i. niet aan de wet houdt, is haar keuze maar Groenendijk pikt dat niet!

c) Hoe kan het dat SKJ-secretariaat steeds ‘VERTROUWELIJK’ op/ in haar correspon-dentie vermeld en weigert te antwoorden op navraag ter zake? Hoezo vertrouwelijk? Onzin!


De selectieve (non-) beantwoording door de SKJ van gegronde vragen van klager is andermaal… onbehoorlijk! 
Wie denkt  SKJ wel dat zij is? ‘n Stelletje bedriegers, meent klager. 

Hoezo ‘vertrouwelijk’?

De wijze van SKJ-klachtbehandeling naar het tuchtrecht jegens verzakende ‘hulp’-verlening/ o.a. ‘gezinsvoogd mw. M.K. van ‘niet-Veilig niet-Samen Midden Nederland. (SVMN)’ dient juist in alle openbaarheid plaats te vinden zodat door eenieder gecontroleerd kan worden of dat wel/ niet conform de wet geschiedde…! 

Alle stukken kunnen - desgewenst - door mij openbaar gemaakt worden; ‘recht’ers die tegen zulke transparantie zijn, hebben ‘iets (= veel en tevergeefs pogen) te verbergen, nietwaar?!


4. Schaamt ‘u’...

- mw. mr. M. (Monique) Fiege, voorzitter; dhr. mr. drs. P.H.A. (Piet) van Geel, voorzitter; mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns, voorzitter; dhr. mr. A.R.O. (Lex) Mooy, plaatsvervangend voorzitter, lid-jurist en mw. drs. L.S. (Kiki) Mulder, voorzitter -

...zich dan werkelijk nergens voor?

Hoe duidelijk toont dit College van Toezicht zich als… ‘lafaards zonder enig rechts- dan wel moreel gevoel, aldus Groenendijk! Denkt u ‘er wel mee weg te zullen komen’? Wilt u nu niet snappen wat klager bedoelt...?


5. Dat weet u best… want namens u werd door het SKJ-secretariaat deze m.i. onwet-tige mededeling met dubbele bodem gedaan:

 • Het College is voornemens om uw klacht uitsluitend aan de hand van de klacht en het verweer te beoordelen, de zaak zal derhalve op stuk-ken worden afgedaan. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het College de klacht schriftelijk zal afdoen.’

Groenendijk meent dat dit onmogelijk/ onwettig is!

Kent het College met 5 (plv.) voorzitters de wet niet… of wenst zij deze niet toe te passen? Het laatste, volgens Groenendijk.


Want:

na - partijdige, onheuse! - afwijzing van mijn wrakingsverzoek dient de (tijdelijk) stop-gezette, mondelinge behandeling te worden voortgezet...

...daar waar deze te’recht’zitting werd afge-broken!

Niets geen ‘afdoening op de stukken’… Groenendijk heeft het recht om gehoord te worden!


6. En dat weet/ behoort het CvT te weten… dat is hun ‘reden’ van de melding met dubbele bodem: ‘het CvT is voornemens’ en ‘zo spoedig mogelijk bericht over datum waarop… zal afdoen’ - als ware dit reeds een uitgemaakte zaak; onzin! - ten opzichte van de, dit tegen-sprekende, afsluitende melding:

 • U kunt hiertegen schriftelijk bezwaar maken binnen twee weken na verzending van deze e-mail.Bahbahbah; wat een hypocrisie… doen alsof het CvT de voortzetting van mondelinge behandeling na afge-wezen wraking überhaupt zou kunnen afwijzen; kul!

Groenendijk meent dat het CvT helemaal niet de wettelijke mogelijkheid/ bevoegdheid heeft om een reeds gestarte, mondelinge behandeling van een tuchtrechtzaak, enkel en alleen om de reden van een (afgewezen) wraking, tussentijds ‘te willen veranderen naar ‘afdoening alleen op de - gemanipuleerde, aldus klager - stukken’… 


 • onacceptabel; zij poogt - opnieuw -  om de boel te besodemieteren!7. Tijdens mondelinge behandeling werd ook geen enkele aanleiding gegeven door klager Groenendijk, noch door zijn gemachtigde/ dhr. Van den Ham, noch door toe-hoorder mw. Wanner om de te’recht’zitting d.d. 03-03-2017 af te breken en als zodanig werd ook nadien niets door ‘voorzitter’ Jacquemijns ter zake gemeld.

Klager/ ons valt niets te verwijten… anders dan dat ‘u’ het reuze vervelend vindt dat deze vader/ burger Groenendijk de SKJ en haar kliek doorziet en daarover reeds uit-voerig publiceerde, klopt toch... not-‘abelen’?!


8. Groenendijk heeft meer dan genoeg bewijzen van uw ‘recht’er-onzin en gaat dan ook - uiteraard! -  niet akkoord met het voornemen dat namens het CvT door de anonieme SKJ-secretariaatsmedewerk(st)er gemeld werd.

Wat een onzin; wat een smerige poging…!


Niet alleen zal vanwege voortdurend wangedraging, intimiderende ‘beveiligers’ en collusie tussen de SKJ en ‘recht’er Jacquemijns over de SKJ klacht worden ingediend, maar tekent de klager hierbij ook formeel bezwaar aan tegen

 • uw voornemen = onwettige ‘CvT-proefballon’;

dit op grond van genoemde redenen in deze brief en zoals gepubliceerd in ter zake doende artikelen op de website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/.


9. Omdat vader/ burger Groenendijk inmiddels weinig tot geen fiducie meer heeft = kan hebben, zal tevens de Raad voor de Rechtspraak... alsook (demissionair) minister Blok van ‘Veiligheid en Justitie’ om direct ingrijpen verzocht worden.


Het doen van aangifte wordt eveneens overwogen, maar ook de Nationale politie/ dhr. Akerboom (b)lijkt niets te willen doen, anders dan ‘de elite beschermen en eigen belangen dienen’, aldus klager.


10. Neen, dan is ‘openbaarmaking de beste verdediging’…


 • de waarheid mag, neen, moet gezegd worden!
Nogmaals; wie denkt u wel niet dat u bent? Dit pik ik niet van ‘u’…!Groenendijk geeft het CvT - mr. Fiege; mr. drs. Van Geel; mr. Jacquemijns; mr. Mooy en drs. Mulder...

de laatste kans om ‘uw ziel te redden’ - ? -

en te erkennen dat CvT-voornemen = m.i. bedrog!:

a) inderdaad ‘onwettig/ onheus’ van het CvT was en vernietigd werd;

b) aldus de vanwege wraking afgebroken behande-ling voortgezet had moeten worden;

c) oprecht excuus aan te bieden voor uw kul middels uw brief - met natte handteke-ning -

en dat met ontvangst zijnerzijds uiterlijk d.d. 26-06-2017


Denkt u goed na, want uw keuze zal iedereen kunnen gaan lezen. Dat wenst u vast verder te voorkomen… het stinkt enorm, dat weet u! En oh ja, mogelijk dat uw ziel ook nog wenst ‘te redden?’… 


Ervan uitgaande uw College naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik


met strijdbare ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBijlage:

VERTROUWELIJK Voornemens zaak op stukken af te doen (zaaknummer 16.075T-Tv)Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de gead-resseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te ver-nietigen.

Verzending:

Deze brief wordt d.d. 22-06-2017 per post aan het CvT verzonden en d.d. 21-06-2017 per mail aan secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl.

Bijlage:


VERTROUWELIJK Voornemens zaak op stukken af te doen (zaaknummer 16.075T-Tv)


di 20-6-2017 10:18
Van: Secretariaat Tuchtrecht | SKJ <secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl>
Aan: drs. Groenendijk MSc.


De afzender van het bericht heeft om een leesbeves-tiging gevraagd. Als u een bevestiging wilt versturen, klikt u hier.


Geachte heer Groenendijk,

Het College is voornemens om uw klacht uitsluitend aan de hand van de klacht en het verweer te beoordelen, de zaak zal derhalve op stukken worden afgedaan.

U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het College de klacht schriftelijk zal afdoen.

U kunt hiertegen schriftelijk bezwaar maken binnen twee weken na verzending van deze e-mail

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Toezicht,

Secretariaat Tuchtrecht
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Jan van Eijcklaan 2 - 4
3723 BC Bilthoven

+31 30 303 64 73


En nog steeds hebben ze 2 additionele 'voorzitters' nodig...
om gegrond-klagende burgers te piepelen?

 • Schokkend en nogmaals: onacceptabel. 


Verzending en directe SKJ non-reactie; ze voelen zich - terecht - keihard betrapt!
Corrupte rechters bij de SKJ... onacceptabel!


Reactie op uw kul d.d. 20-06-2017. Onmiddellijke doorzending aan CvT verzocht.

do 22-6-2017 00:20
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Secretariaat direct Tuchtrecht
SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
2017-06-21 GRN aan CvT Samenspan SKJ en CvT overduidelijk.docx31 kB


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn brief d.d. 21-06-2017 (bijlage) en publicatie d.d. 21-06-2017:SKJ-Tuchtrechters minachten zelf de wet en te laf om gegrond klagend vader na wraking bij klacht vs. jeugdzorg nogmaals in de ogen te zien!


Ervan uitgaande uw College naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft

met strijdbare ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Nadat Groenendijk zijn brief 's avonds laat reeds per mail verzonden had, volgde de aangetekende postzending om 15:20 uur - weer 8,35 euro aan die bende verspilt; hoe zonde van het geld - en uiteraard... persoonlijk ondertekend, zoals vereist (scan verzendbewijs volgt zsm.)
Dertien minuten later, om 15:33 uur zond de SKJ dit bericht;


andermaal zonder naamsvermelding en niet ondertekend per post,
zoals verzocht/ vereist... schokkend:


 • Anonieme SKJ non-reactie...

...weer 'namens het College van Toezichtper mail d.d. 22-06

'Ontvangstbevestiging' en

 • 'wacht u maar af'... gaat u maar rustig slapen; de 'overheid waakt'? Kul.

= neen, natuurlijk niet! Voelt u zich wel helemaal lekker?'Geachte heer Groenendijk,

Wij hebben uw e-mail van 22 juni 2017 ontvangen.

We verzoeken u nadere berichten af te wachten.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Toezicht,

Secretariaat Tuchtrecht'
Natuurlijk niet!

Hahaha... wat een 'lol'; vrijwillig meedoen met uw 'smerige plannetjes'? Nooit!


Want:

Groenendijk is geen mak schaap...
dat zich naar uw slachtbank laat leiden!


 • No way!
Uw arrogantie wordt uw ondergang...

De waarheid wordt gepubliceerd:


   1. Binnen 'n paar uur 'overleg' van secretariaat met het 'college' - welke 'voor-
   zitter' dan? of... 

   2. 'op eigen houtje' door reeds beklaagde 'secretaris' = anonieme verzender?!
   van niet-rechtsgeldige mails?

Beide opties zijn mogelijk... en allebei net zo schokkend;De SKJ is nepper dan nep,

aldus - gegrond klagend! - vader/ burger Groenendijk...

de revolutie komt steeds dichterbij!Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; oprechte dank daarvoor!No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia