zondag 7 mei 2017

Verzwijgt (nog) advocaat J.J. Verbeke waar 3 ontvoerde meiden zijn en... weigert de volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk nu hulp?!

Advocaat Verbeke weet waar drie ontvoerde kinderen zijn... maar (ver-)zwijgt dat!


'Advocaat' mw. mr J.J. Verbeke - 'moeder' Solvig S. haar 'steun en toeverlaat' - weet waar mijn drie sinds d.d. 27-06-2016 tijdens t/m d.d. 03-08 lopende ondertoezichtstel-ling, ontvoerde dochters zijn, maar weigert dat te melden! De schokkende conclusie:

 • Een 'even worse lawyer'?!


Dat - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' ook de belrege-ling niet nakomt en geen ouder-informatie zendt, zoals door de rechtbank Gelderland bepaald werd...

...interesseert mr. Verbeke (en vriendin?! met de zeer bij-zondere 'kinder?' = moeder-curator Hopmans) - kennelijk - inderdaad 'geen ene zier'.

In wiens belangVan de kinderen?

Of... alleen van de 'moeder'!     Wat denkt u?Ieder eerlijk en weldenkend ouder/ mens weet en voelt het juiste antwoord.Kantooradres advocaat - van 'moeder' Solvig S. - op Zinkerstraat 57 te R'dam; of Schiekade 130 of de Lichtenauerlaan 102-120 - mw. mr. - Hanneke - Verbeke verhuist ...

...opvallend vaak met 'haar praktijk'(-en), nietwaar?


Waarom is dat?

Kon zij niet-aarden op voorgaande locaties; wat waren haar 'redenen'?
Reden-1 (die Groenendijk kan bedenken): Verbeke doet aan up-/ down-grading!


Gingen 'de zaken' steeds beter en werd door Verbeke aan 'upgrading' gedaan; steeds een 'mooier/ groter kantoor' enz.? Gelet op haar uurtarief zou ze zich dat moeten kun-nen 'veroorloven', toch? Zie:

 • Kantoortarief € 235,95
 • Excl. BTW. € 195,- / Excl. 5% kantoorkostenopslag

Schandalig vind ik dergelijke uurtarieven... u toch ook? Over de ruggen van juridische 'hulp' nodig-hebbende ouder(s)!

'Verdienen', doet de lezer dat mogelijk wel, maar de meesten van ons... krijgen niet zoveel per uur betaald. Waarom 'advocaten' dan wel? Onzin!

Of was het juist andersom; kon zij de huur niet meer betalen...? Vanuit haar kantoor aan de Zinkerstraat had zij 'een wijd uitzicht' over de Nieuwe Maas; dat is toch geen verkeerde 'werk'omgeving, toch?

Weliswaar slechts 42 m2... volgens verkoopbrochure van 'de Bedrijfsmakelaar'. Leest/ kijkt u zelf; 'waar' mr. Verbeke zich bevond - kennelijk dag-dromend? = uitkijkend-over-het-water - toen zij dit mail-bericht van volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. besloot te negeren:
Uw cliënte Solvig S.:

 • ...ontvoerde 3x onze 3 kinderen en
 • ...weigert al maandenlang ouderinformatie en
 • ...weigert ook nakoming bel-regeling


Dat is toch niet goed, mr. Verbeke?!


di 14-3-2017 16:40 Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: mr. Verbeke Advocaat moeder (hannekeverbekejra@gmail.com)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Bussum, 14 maart 2017
Mevrouw Verbeke/ advocaat van 'moeder' Solvig S.
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,


1. allereerst verwijst deze volhardend vader en 
rechtzoekend burger Groenendijk u naar meest
recente publicatie over het - mede dankzij uw
toedoen wederom geëscaleerde - PAS-familie-
drama, d.d. 14-03-2017:


Kennis van zaken? In het belang van kwetsbare minderjarigen? Niet bij de VJAR! Ik raad u hen ten stelligste af... nooit heengaan, svp!


Ook: de advocaat van 'de moeder' - die eretitel verdient zij allang niet meer! - Solvig S. in hetzelfde bestuur van VJAR-jeugd'recht'vereniging zit als de - door het 'hof = sof te Arn-hel' - desondanks benoemde - 'zeer bijzondere' curator Hopmans...?!

 • Dus: moeder haar advocaat = mr. Verbeke, tevens VJAR-penningmeester, en kinder? = moeder-curator Hopmans = voorzitter van dezelfde club.

'Gezellig', twee dikke vriendinnen! Hoe bedoel je... (schijn van) partijdigheid!


2. vervolgens wijs ik u expliciet op de volgende vragen:

Bijvoorbeeld:


 • Waar zijn mijn drie dochters?

Waarheen heeft 'moeder' S.S. onze meiden voor de 3e keer ontvoerdWaar houdt zij hen, (en zich) verborgen? Waarschijnlijk in Deutschland of toch NL?

 • Hoe gaat het met ook mijn meiden?

Waarom komt uw cliente mw. Solvig S. haar verplichtingen niet na... zoals door de rechters werd vastgelegd?


3. Groenendijk verzoekt hierbij met klem en gaarne per ommegaande (uiterlijk d.d. 16-03-2017):


   a) opheldering over huidige verblijfplaats 
   van de/ onze drie kinderen;

   b) maant u uw 'cliënte tot bezinning!' = 
   verplichting tot nakoming van de ouderinformatie
   en de bel-regeling.


Uiteraard wordt uw - spoedigste - reactie andermaal gepubliceerd.


met volhardende 'groet',

drs. Groenendijk MSc. - rechtzoekend burger, volhardend vader

Luctor et emergo - in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, is beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de ge-adresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Reden-2: Verbeke 'verbergt iets/ zich'; is zij op de vlucht voor een boze ouder(s)?


Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten houdt mr. Verbeke - op dit moment, maar voor hoe lang? - kantoor op de Lichtenauerlaan 102-120; eens kijken hoe dat eruit ziet, van binnen?

Nou, nou, nou; de - gedeelde - zaken gaan 'voorspoedig', voor haar, zo te zien...?!

Van 'alleen aan de Nieuwe Maas' naar 'samen een nieuwe plaats'... waar de mede-gebruikers wel/ nog niet weten... wat voor een 'goede en professionele advocaat' zij wel niet? Maar niet heus dus; daar verandert ook 'n nieuwe look/ locatie' helemaal niets aan, mr. Verbeke!


Groenendijk hoopt zeer dat de 'collega's' in dit kantoorpand.... haar bij de receptie, het koffiezetapparaat of in haar 'werk'ruimte... op alhier m.i. gepaste wijze zullen aan- = wegkijken gelet op bovenstaande. Want: vinden zij en...

 • nog belangrijker; haar potentiele clientèle dit... passend gedrag?


Een advocaat die niet reageert als zij schriftelijk geinformeerd wordt dat haar cliente zich niet aan de beschikking van de rechtbank houdt en niet wenst prijs te geven waar deze 'moeder' Solvig S. onze drie kinderen - en dat voor de 3e keer! - naartoe ontvoer-de... dat is toch 'niet zoals het een goed advocaat betaamt', mr. Verbeke?

 • Dat is m.i. geen 'advocaat' die je - zou willen of - kunt 'vertrouwen'...!


Wat inmiddels vast veel van haar - voormalige - 'klanten' dan wel het betroffen kind/ de kinderen aan den lijve = in eigen zaak ondervonden en die nu (achteraf); 'verhaal willen halen bij Verbeke op - daarom zo vaak wisselende - kantoorlocatie(s)'?

En dat terwijl de van toepassing zijnde basisregel helemaal bovenaan... het 'lijstje van gedragsregels voor advocaten' staat, even opfrissen:

Regel 1:

 • De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroeps-uitoefening niet wordt geschaad. 

Toelichting op regel 1 (regel 1 oud)
Geschrapt is de tussenzin: `Ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt´. Aldus wordt de indruk vermeden dat gedragsregels zich rechtstreeks richten op de persoonlijke levenssfeer, terwijl de nieuwe formulering toch duidelijk blijft maken dat niet-beroepsmatige gedragingen van de advocaat wel degelijk zijn functio-neren kunnen raken
.Indien niet binnen 3 dagen na heden door mr. Verbeke op passende = verzochte wijze gereageerd wordt, moet ook jegens haar bij - toezichthoudende - Orde van Advocaten te Rotterdam deken Meijer een formele klacht ingediend worden...


 • Wie denkt nog 'advocaat', Verbeke wel niet dat zij is...? Zij gedraagt zich 'bah'!

Groenendijk weet het en u nu - gelukkig - ook.
Verbeke kun je beter vermijden...

Het is dan ook niet-'toevalligdat van haar geen foto te vinden is op internet; wie kan mij svp. - daaraan - helpen?

Het hoeft ook geen 'knappe pasfoto' te zijn...

(Nog) 'advocaat' Verbeke nogmaals verzocht; is klacht bij de Orde R'dam nodig?


Van: dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Melding ‘met open vizier’ recente publicatie op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. Laatste oproep, uiterlijke ontvangst uw reactie: d.d. 14-03-2017 en klacht bij de Orde

3. Persoonlijk: waarom hielp/ helpt u het leven van 3 meiden en hun vader ‘kapot te maken’?


Aan: mw. mr. J.J. Verbeke
p/a: Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
T 010-7982403 - F 010-4665868 - E hannekeverbekejra@gmail.com


Bussum, 7 mei 2017
Zwijgende advocaat van ‘moeder’, mw. mr. Verbeke,
Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,


1. Op mijn urgente brief d.d. 14-03-2017 (bijlage) mocht deze, u bekende, volhar-dend vader en rechtzoekend burger Groenendijk nochtans geen enkele reactie ont-vangen.


Is dat ‘omdat’ u het verkoos om te zwijgen... en aldus drie kinderen, mijn dochters...

...keihard in de steek liet’?

Schokkend en onacceptabel.2. Ten laatste male verzoekt Groenendijk u om concreet en onmiddellijk antwoord te geven op de, in mijn brief, gestelde vragen:


   a) waar zijn mijn drie dochters nu/ voor de 3e keer naar toe ontvoerd;
   

   b) hoe gaat het met hen?

...en vindt u het acceptabel dat uw cliënte beschikkingen ter zake 2-maandelijkse ouderinformatie en bel-regeling op maandagen, 19:00 uur inmiddels al bijna 1 jaar geheel negeert?

   c) tot slot: vindt u dat u zich ‘zo gedraagt als van een goede - professionele -
   advocaat verwacht mag worden?’


Deze herhaalde oproep wordt morgen... maandag d.d. 08-05-2017 per aangetekende post gezonden en aldus d.d. 09-05 zeker door u ontvangen.

Vandaag reeds per mail...

Binnen 3 werkdagen…

 • verwacht vader/ burger concrete, passende antwoorden op gestelde vragen.


Dat betekent dat u uiterlijk op donderdag, d.d. 11-05 uw reactie - ondertekend; dan weet ik zeker dat het van u afkomstig is en per aangetekende post; zodat uw brief niet ‘opeens’ toch niet te worden ontvangen/ verzonden! - dient te verzenden.

Groenendijk ontvangt dan - uiterlijk - komende vrijdag, d.d. 12-05-2017 de stand-punten van mr. Verbeke. Dat lijkt mij alleszins redelijk en billijk, toch?!

 • Een (mogelijke; opnieuw) non-reactie uwerzijds is…
ook een en veel = dan alles-zeggende reactie!


3. Het moge duidelijk zijn wat deze Groenendijk van u vindt en dat… heb ik u per-soonlijk - recht in uw (aan-)gezicht - bij de jarenlange nep-procedures duidelijk laten blijken, u herinnert zich?!Hoe luidt het gezegde ook al weer?

 • U bent advocaat van de moeder’…
...zo was en is het inderdaad, nietwaar?!4. Indien u geen of een niet-passende of ontoereikend ‘antwoord’ geeft, dan zal niet alleen op de site uitvoerig aandacht aan uw recht?s-praktijk(en) besteed worden maar ook bij voor u verantwoordelijke gilde... 

de Rdamse Orde van Advocaten een - pittige - klacht ingediend moeten worden waarbij Groenendijk om ‘uw schrapping van het tableau’ verzoekt, uiteraard…


 • Kinderen en ouder(s) dienen m.i. be-schermd te worden tegen (nog) advocaat ‘Hanneke’ mr. Verbeke!


Zegt ervaringsdeskundige, mede ‘dankzij’ haar!5. Wordt vervolgd en gepubliceerd.Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, is beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 07-05-2017 aan mr. Verbeke; hannekeverbekejra@gmail.com - advocaat van de ‘moeder’- alsook d.d. 08-05-2017 ondertekend, per post gezonden.


 • Wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd;

(weer) dank daarvoor!

Mede namens de meiden...

No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia