maandag 17 april 2017

Vele advocaten maar ook hun gilden; de Wan-Orden van Advocaten... blijken 'gigantisch te stinken'; klacht jegens 2e deken mr. Van Empel!


Het 'hof van Discipline' ontkomt niet aan de tucht-zweep van het volk!

Gisteren. d.d. 16-04-2017 publiceerde deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc. dit artikel/ deze (goed-bekeken) video:

'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond; dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!'Hierin probeerde ik de geinteresseerde medeburger/-mens zo kort en bondig mogelijk uit leggen wat er allemaal mis is bij de Orde van Advocaten en wie daarvoor verantwoordelijk is c.q. welke rol iedere partij/ betrokkene - in concreto: initieel beklaagde 'zeer bijzondere moeder'-curator Hopmans; vanwege zijn partijdigheid in behandeling daarvan aldus zelf-beklaagde R'damse deken Meijer; de 'sjoemelende' secretaris(sen), waaronder mr. C.K.; plv. voorzitter Driessen-Poortvliet van het hof van Discipline en nu ook zelf-beklaagde deken van Zeeland-W.-Brabant, Van Empel - daarin had/ heeft.


 • Niet zo gemakkelijk om te volgen en nogal 'saai', maar wel zeer belangrijk...!
'Saaie verhalen mannen/ vrouw in grijze pakken' = directe gevolgen 3 meiden!


Niet alleen omdat het 'mijn drie dochters betreft die hun eigen papa al meer dan 3 jaar niet konden zien/ knuffelen 'dankzij' hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S., 'dankzij' de onredelijke, partijdige zelfs misdadige 'hulp'verleners en 'dankzij' > 50 criminele 'recht'ers maar juist ook omdat dit... 

...eenieder van u, beste lezer - en moge dat nooit geschieden! - zou kunnen overkomenEven een momentje stilte... kunt u zich dat (enigszins) voorstellen?

 • Zo lang zonder uw kind(eren) te 'moeten' zijn en andersom?


En 'waarom'? Zeker niet omdat er veel/ iets (wat dan; allemaal onzin... gebakken lucht/ stemming-makerij, bah!) met mij aan de hand zou zijn... dat ik een 'slechte vader of slecht mens' zou zijn! Nee hoor, niets van dat alles. Het is precies het omgekeerde.

Je wordt - geheel ten onrechte! - beschuldigd van de meest smerige zaken, je kind(eren) drie maanden in een eng BlijfHuis gestopt - dochter aldaar: 'dit is de meest stomme verjaardag ooit; ik wil dood...!' - en ons dochters-vaderschap praktisch onmogelijk ge-maakt; stapje voor stapje afgepakt. Dat is niet in hun belang maar schaadt hen juist!


Met als huidige anti-climax;

   1) Derde internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tijdens de in ieder
   geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling van gi: SVMN.

   2) Met schokkende medewerking criminele gemeente Duiven/ Gelderland.


En als je je als ouder - vader of moeder - oprecht en juist 'in het belang van het eigen vlees en bloed' verzet tegen leugens/ bedrog... dan wordt je 'bestraft'!

Dan wordt er gepoogd de volhardende ouder - vaak de vader; voor de moeder wordt partij getrokken alsof dat in het belang van het kind/ de kinderen zou zijn (geweest)? - in diskrediet te brengen... de omgang daarvan afhankelijk gemaakt of je 'braaf ja en amen zegt of niet'...

 • Pure chantage met/ over de ruggetjes van het kind/ de kinderen; schokkend, maar dagelijkse praktijk aldus deze ervaringsdeskundige.


Juist omdat deze Groenendijk vanaf het allereerste moment dat 'de ellende' begon de waarheid sprak en zich op alle mo-gelijke - enkel formele! (dus geen ramen ingooien bij politie-/ 'hulp'verlening, geen stalking of wat voor 'slechts' dan ook!) manieren verweerde tegen het kinderen hun vader af-pakken met leugens en bedrog van de 'moeder'/ 'hulp'ver-leners/ 'recht'ers...


...moe(s)ten zijn drie dochters - en hij - het ontgelden.

'Want', volgens 'de tegenpartijen', inclusief Solvig S.:

 • de waarheid over hun 'moeder' mag de kinderen niet gezegd worden?
 • de waarheid over een corrupt 'systeem van laag tot hoog' verzwijgen?


Groenendijk vindt dat de waarheid gezegd moet worden, in het belang van alle kinderen en Vrouwe Justitia. Want: de waarheid en mijn echte liefde voor onze drie dochters Lina, Joerdis en Imke duren het langst...


Terug naar de Orde van Advocaten:

Wat deze Groenendijk in ieder geval 'goed deed', was niet alleen overal verweer tegen voeren - klachtprocedure bij iedere geconstateerde leugen van de tegenpartij - maar ook alles schriftelijk (en audio/-visueel) vastleggen. 'Klagen mag en zit in de aard van de Nederlander want oh wat zijn we kritisch'... maar 'kloppen die klachtprocedures' eigenlijk wel?

Worden klachten door inderdaad - wettelijk vereiste! - 'onafhankelijke, kundige en betrouwbare' commissies afgehandeld of... wordt dat wel 'hard geroepen en met veel marmer/ decadentie (g-poogd) uit te stralen maar...

 • blijkt dat in de feitelijke praktijk juist... 'bitter tegen te vallen'!


Ook bij de Orde van Advocaten... terwijl je als burger zijnde ver-plicht bent - hoezo? kul - een advocaat te raadplegen/ in de arm te nemen  (= vele duizenden euro's voor niets door gedwongen winkel-nering ), blijken veel van dit soort advocaten-mensen helemaal niet uw belang(en) te dienen maar vooral die van zichzelf - 'de schoor-steen moet roken' - en van 'het (parasitaire?!) systeem'.

Terwijl je zou denken dat het beroepsgilde van advocaten 'niet blij is met disfunc-tionerende advocaten/ leden en zich met een bereidwillig oor zou opstellen bij klachten vanuit de burgerij'... gebeurde precies het tegenovergestelde!

Ergo: na tig-klachtprocedures jegens drie basis-/VO-scholen, jeugd'zorg', de 'politie', de beroepsvereniging van psychologen (NIP), meerdere 'Ministeries' en nu deze 'Wan-Orden van Advocaten' met allemaal dezelfde - 'u mag klagen en we zijn (meestal) ook vriendelijk op zitting maar achteraf wijzen wij toch alle/ de belangrijk-(st)e klachten af en dekken de daders'! - 'werk'-wijze...

 • is Groenendijk daarvan overtuigd dat het in 99 van de 100 gevallen 'een grote nep is'... overal; (bijna) al die klachtprocedures en hun -commissies!


Slecht schijnvertoningen om u 'stoom te laten afbla-zen' maar alleen in kleine gevallen of niet belangrijke klachten 'wint de klager' - enkel bij futiliteiten dus - 

In alle andere gevallen verliest u... zelfs als u 100% gelijk had/ heeft en dat - onomstotelijk - bewees!

 • Dat is de, harde en onacceptabele, waarheid.

En als u toch denkt 'nou, zo erg zal het niet zijn'... dan ver-zoek ik u vriendelijk doch met klem om alle bewijzen op de site (nogmaals) te lezen, horen en zien.

Het is namelijk - echt - heel, heel erg gesteld met Nederland en deze Groenendijk wil graag weer trots kunnen zijn op ons mooie land en haar bevolking. Een voor allen, allen voor een...

 • Juist in het belang van uzelf en uw (klein)kinderen; onze dank!Opsomming van meest recente onthullingen:


d.d. 21-01-2017:
Hof van Discipline/ mr. Van Dijk behoeft zelf tuchtiging na klaarblijkelijke weigering tot behandeling van klacht jegens R'damse deken mr. Meijer?!

d.d. 29-01-2017:
SM-domina gezocht om de voor-zitter mr. Van Dijk van het Hof = Sof enige discipline bij te breng-en na weigering klachtbehande-ling jegens deken!

d.d. 03-02-2017:

Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klacht-oordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'zeer bijzondere' curator Hopmans!


d.d. 08-02-2017:

Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: 'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!


Na wekenlange non-reactie van Van Dijk, wederom een slap, niet gemeend en - aldus niet-geaccepteerd - 'excuusje per mail', zond de blonde!/ criminele? - Sof-secretaris mr. A.K. de - 99,99% zeker! - geantedateerde 'beslissing' van plv. voor-zitter mw. mr. Driessen-Poortvliet om de klacht jegens deze deken Meijer te laten behandelen door de deken van Orde van Advocaten, afdeling Zeeland-West-Brabant; mr. Van Empel.

d.d. 11-02-2017:
Denkt u dat de 'Orde van advocaten best wel deugt'?
Lees dan svp de bewijzen van het tegendeel en help Vrouwe Justitia in ere te herstellen!


d.d. 13-02-2017:

Was stafjurist Orde Zeeland-W-Brabant onder invloed? 'Tjemig-de-pemig-Mozes-kriebel'; temporisatie klachtoordeel van deken en 'contaminatie'!

d.d. 04-03-2017:
Saboteren Wan-Orden van Advocaten een behoorlijke
klachtbehandeling? 1e vrwlijke deken Van Empel
'denkt tot 9 maanden na over klacht-advies'!

d.d. 27-03-2017:
Handjeklap bij de Wan-Orden van Advocaten?
Hun klachtbehandeling blijkt nep-nep-nep… niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Bah.

We zijn weer terug bij hof van Discipline/ Van Dijk en Driessen-Poortvliet:


Wat is het hof van discipline volgens hun website:

'Het hof behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. Klachten worden bij de dekens van de ordes van advocaten op plaatselijk niveau ingediend. Indien aan alle vereisten is voldaan zendt een deken een klacht door naar een (regionale) raad van discipline, die de klacht in eerste aanleg behandelt. Na de uitspraak hebben partijen de mogelijkheid bij het hof hoger beroep in te stellen.

Naast deze (meest voorkomende) procedure behandelt het hof zaken op grond van een specifieke bevoegdheid:

1. beklagzaken tegen de weigering van een plaatselijke deken op voet van artikel 13 Advocatenwet een advocaat aan te wijzen.

2. beklagzaken van juristen die als advocaat wensen te worden ingeschreven en waartegen de raad van de orde verzet heeft gedaan.

3. verwijzingsbeslissingen, gegeven door de (plaatsvervangend) voorzitter.'Zie in 'casus' = ons diep-triest PAS-familiedrama:
Organisatie: 'het hof wordt bestuurd door het presidium bestaande uit een voorzitter en een aantal plaatsvervangend voorzitters. Het presidium bepaalt in voorkomende gevallen het beleid in principiële en/of praktische zaken en zorgt voor éénheid in de rechtspraak van het hof.' - althans; dat is de theorie - 


   Mr. J.C. van Dijk, voorzitter
   Mw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter
   

   Mr. W.H.B. den Hartog Jager, plv. voorzitter
   Mw mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, plv. voorzitter
   mr. T. Zuidema, plv. voorzitter


 • Zoals duidelijk geventileerd en onderbouwd, kan deze Groenendijk het 'niet zo goed vinden met het advocatengilde en (enkele) daarbij aangesloten gildeleden' omdat... de praktijk heel anders is, bijna tegengesteld!


Je stelt - aanvankelijk - vertrouwen in een behoor-lijke klachtbehandeling van de Orde Rotterdam jegens gildelid Hopmans, maar komt bedrogen uit.

Je dient aldus - voorafgaande aan zijn schokkende en negatieve 'ad-vies' - klacht jegens deken Meijer in dat het hof van Discipline in 1e instantie... zelfs niet eens behandelen wilde!

Pas na aandringen, gaf het hof/ mr. Driessen-Poortvliet aan de Orde Zeeland-W.-Brabant/ deken Van Empel om de opdracht deze klacht te behandelen maar bleek - na verhinderde Rotterdamse poging de originele Hopmans-klacht onderwijl voort te zetten - dat ook haar klachtbehandeling, helaas....

 • niet deugde/ -t; niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig was/ is!


Uiteraard gaat deze Groenendijk daar - wederom - niet mee akkoord en er werd dan ook formeel klacht ingediend, ditmaal jegens Bredase klachtbehandelaar/ deken mw. mr. Van Empel.Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar formele klacht-indiening jegens mw. mr. Van Empel d.d. 15-04-2017 en maant mrs. Van Dijk/ Poortvliet-Driessen om ditmaal zelf - binnen 1 week, uiterlijk d.d. 24-04-2017 - 'orde op zaken te stellen'.

Aldus d.d. 17-04-2017 per mail aan het hof van Discipline/ Van Dijk en Driessen-Poortvliet zelf gezonden alsook - per cc. - aan beklaagde dekens van de Orden van Rotterdam/ Meijer en van Zeeland-West-Brabant/ Van Empel en morgen d.d. 18-04-2017 ondertekend, per aangetekende post wordt nagezonden.Het (gratis) advies van deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk:


1) Vernietiging van het partijdige 'ad-vies' van R'damse deken Meijer en 'ontslag op staande voet' of vergelijkbare disciplinaire maatregel.

2) 'Ontslag op staande voet' van Zeeland-W.-Brabantse deken mr. Van Empel of vergelijkbare disciplinaire maatregel.

3) Toewijzen van klacht jegens 'zeer bijzondere moeder-' curator Hopmans met uitsluiting van haar - 'te laat is te laat' ingediende - dupliek en...

 • ...mondelinge behandeling op - een openbare! - hoorzitting bij de Orde van Amsterdam met deken mr. Van Regteren Altena.


Gaarne verneemt Groenendijk uw persoonlijke (dus niet van 'een secretaris...!') - schriftelijke en met 'natte handtekening' - melding van door u genomen beslissing/ getroffen maatregelen.

Mogelijk dat u daarmee 'het nu zwaar geschonden imago van uw Orden nog enigszins kunt te redden'... nu blijven deze Wan-Orden 'aangeschoten wild', nietwaar?!


Gaarne verwijst Groenendijk nogmaals naar de - 'valsheid in geschriften'? - 99,99% zeker gean-tedateerde verwijzingsbeslissing van uw eigen 'sof-secretaris' ... een 'koekje van eigen deeg'!

Wat u c.q. de uwen doen, kan deze vader/ burger Groenendijk ook.

In alle openbaarheid; de feiten staan vast...
de Wan-Orden (gaan) verliezen! Update volgt na d.d. 24-04-2017 (of eerder indien vereist).


Wordt vervolgd... No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia