donderdag 23 februari 2017

SKJ ontzegt journalist - als toehoorder - toegang tot tuchtrechtelijke klachtbehandeling jegens jeugd'zorg' ondanks de instemming klager!


Klachtbehandelaar SKJ moet in 'de schijnwerpers of het schandblok' gezet?!

Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. klaagde al bijna 8 maanden geleden over de (vermeende) onredelijke, partijdige en m.i. zelfs criminele (non-) gedragingen van de 'gezins'voogd mw. M.K. - en haar team'leider' dhr. S.S. die niet eens geregistreerd staat! hoezo? waar kan hij (tucht-rechtelijk) ter verantwoording geroepen worden? - maar werd geconfronteerd met een SKJ die zich zelf op partijdige en onbehoorlijke wijze misdroeg... schokkend.


Ondanks volhardende, per mail en per aangetekende post verzonden correspondentie... geen enkele (in-houdelijke) reactie van drs. Stuifmeel, mrs. Mooy, Van Teeffelen, Jacquemijns en ook niet van:

  • dhr. Hageraatseventuele academische titels zijn mij onbekend - van het SKJ-bestuur.


Om de klachtbehandeling jegens initieel beklaagde 'gezins'voogd M.K. doorgang te kunnen laten vinden, maar zonder instemming met deze 'voorzitter Jacquemijns en secretaris C.A.', meldde Groenendijk - onder protest/ met dien verstande - een aantal toehoorders aan (SKJ-deadline: d.d. 17-02-2017):d.d. 16-02-2017Aanmelding GRN-toehoorders en oproep ingrijpen bestuur

Citaat GRN, punten 5-7:

5. Groenendijk herhaalt dat jegens mr. Jacquemijns formeel klacht werd inge-diend - maar genegeerd werd! - en behandeling/ ingrijpen door het SKJ-bestuur vereist is... 

Ook dhr. Hageraats/ het SKJ-bestuur wordt hierbij persoonlijk/ op directe weg op verantwoordelijkheid aangesproken en uiterlijk d.d. 22-03-2017 verwacht deze Groenendijk ingrijpen door het bestuur/ dhr. Hageraats. Wordt gepubliceerd...

6. Zonder reactie van de SKJ kan het zo maar zijn dat alle partijen 'onverrichter zake' weer naar huis kunnen gaan... gelet op de juridische mogelijkheden bij tucht-rechtelijke behandeling.

Nogmaals: Jacquemijns is te vervangen door Markx... of van een behoorlijke be-handeling van onderliggende klacht jegens 'gezins'voogd van 'Samen Veilig' Midden Nederland kan geen sprake zijn

7. Onder verwijzing naar bovenstaande en zonder instemming met Jacquemijns als behandelend 'voorzitter' worden (vooralsnog) volgende toehoor-ders mijnerzijds voor de - ultra korte? - zitting d.d. 03-03-2017 aangemeld:

     1) dhr. N. van den Ham - journalist
     2) mw. I.W.
     3) dhr. en mw. J.H.
     4) dhr. H.K.d.d. 21-02-2017: Overzicht - ontluisterende - gang van zaken bij SKJ op een rij:


Jegens deze 2e 'voorzitter' van College van Toezicht (CvT), mr. Jacquemijns moest aldus zelfs formeel klacht worden gedaan, maar tot op heden weigert de SKJ daarop te reageren, laat staat inhoudelijk te behandelen.

Neen, de SKJ poogt 'gewoon door te drammen' met deze onacceptabele 'voorzitter' Jacquemijns en dito '2 petten op'-mw. mr. C.A. als 'secretaris' voor de geplande hoorzitting d.d. 03-03-2017 jegens initieel-beklaagde 'gezins'voogd van 'Samen Veilig' Midden Nederland!

  • Op deze wijze is een behoorlijke klachtbehandeling conform de wettelijke vereisten door/ bij de SKJ de facto... onmogelijk!


Groenendijk verzocht aldus om 'ingrijpen door het SKJ-bestuur, voorzitter dhr. Hageraats'. Dit o.a. door vervanging van Jacquemijns door mr. Markx dan wel - tijdelijke - stopzetting van onderliggende SVMN-klachtbehandeling tot uitsluitsel over een 'al dan niet geloofwaardig - neen!' voorzitterschap van Jacquemijns (en C.A.).


Van het SKJ-bestuur,
voorzitter Hageraats werd - nochtans -

echter niets vernomen... standaard?!

d.d. 15/21-02-2017: Journalist Nico van den Ham vraagt toestemming opname:


Met groot interesse voor misstanden bij 'klein tegen groot'-journalist Van den Ham verzocht eerst schriftelijk toestemming voor het maken van audio-video opname van - geplande - hoorzitting maar nadat beoogd = totaal onacceptabele 'voorzitter' mr. Jacquemijns niet reageerde werd telefonisch navraag gedaan bij de SKJ... 

Luistert u 'gezellig' mee naar de werkelijke gang van zaken aldaar? Dank!


Eerste poging d.d. 15-02-2017: 'U moet dat schriftelijk aanvragen'en 1 week later; tweede poging: 'nog geen reactie van de SKJ; nu aan de lunch'Journalist wordt toegang hoorzitting ontzegd... ondanks instemming van klager!


Het wordt 'steeds raarder' bij de SKJ... 'er worden geen toehoorders toegelaten, in dit geval'! Dat was bijna de SKJ-openingszin nadat Nico van den Ham ditmaal... wel werd teruggebeld. Maar niet door betwiste, want al vooraf partijdig gebleken-'voorzitter' Jacquemijns (ook klacht jegens haar gedaan).

Luistert u - geheel op eigen risico, sorry - weer 'gezellig' mee?  • Pardon? Als je denkt dat je alles al gehad hebt... verzint de SKJ weer iets anders en tovert een 'genetisch-gemanipuleerde konijn' uit haar trukendoos!Wat is dit voor 'een aparte behandeling van klager Groenendijk' en de door hem d.d. 16-02-2017 tijdig aangemelde toehoorders?


Waarom wordt toegang tot hoorzitting geweigerd

Terwijl journalist Van den Ham juist door Groenendijk werd uitgenodigd om deel te nemen (als zijn getuige/ toehoorder en nadien: verslaggever) en netjes en tijdig was aangemeld!

Wat heeft de SKJ klaarblijkelijk allemaal te verbergen in haar 'zittingszaaltje te Bilthoven'...?


En als je dit niet pikt en navraagt 'hoe kan dat nou? gemeld werd dat Groenendijk toehoorders kon meebrengen'... dan moet de 'ook maar gestuurde?' SKJ-medewer-ker weer 'proberen door te verbinden met haar opdrachtgever/ baas' en wordt gemeld:Gespreksafsluiting:

SKJ:
'U wordt weer even op een later tijdstip teruggebeld, hierover, goed?'

Nico:
'Als u dat wilt doen, heel graag, dan wacht ik wel.'

SKJ:
'Goed, tot uw dienst... daaaaag'.En neen, journalist Nico van den Ham werd d.d. 22-02-2017 niet meer door de SKJ teruggebeld. Maar dat kon u zelf al voorspellen en zijn we het eens over:

  • Geen pottenkijkers/ getuigen gewenst? Kennelijk zijn 'ze bij de SKJ (en de beklaagde?!) erg bang' voor de waarheid en openbaarmaking van feiten; dat is de enige plausibele conclusie. Zie eerdere en komende publicaties!


We zijn wel goed, maar niet gek...
'beste' medewerkers van de SKJ!

De SKJ schiet zichzelf andermaal in de voet en maakt zich aldus bij heel Nederland alleen nog maar ongeloofwaardiger!

Waarvoor mijn 'dank'.

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia