donderdag 23 februari 2017

SKJ-'kat in het nauw maakt rare sprongen'; ingrijpen bestuur bij trieste alsook onbehoorlijke 'klucht' uiterlijk d.d. 24-02-2017, 14:00 uur vereist!


Als - toehorend - journalist niet welkom is... dan is er bij de SKJ 'veel mis'!


We zijn wel goed, maar niet gek... 'beste' SKJ-medewerkers! De SKJ schoot zichzelf - andermaal - in de voet en maakt zichzelf aldus in heel Nederland alleen maar ongeloofwaardigerWaarvoor de 'oprechte dank' van deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. Ook aan Nico van den Ham voor zijn steun!

 • Luister telefonische voorgeschiedenis: d.d. 23-02-2017...

en/ of lees eerdere publicaties: d.d. 22-02-2017, 21-02-2017, 12-02-2017, 09-02-2017, 05-02-2017, 28-01-2017, 17-01-2017, 27-12-2016 en d.d. 18-12-2016 (1e klachtindiening jegens SVMN).

Dank voor de vele luisteraars en diverse steunbetuigingen; klaarblijkelijk herkennen heel veel mensen/ andere klacht-indieners zich in - onze - negatieve SJK-ervaringen: Stichting Kwaliteit?sregister Jeugd of 'Stelselmatige Kindermishandeling Justificeren'?Groenendijk: partijdige uitsluiting is onacceptabel - alle toehoorders komen!


Dat SKJ tussentijds haar 'beleid' meent te kunnen wijzigingen - toehoorders welkom, mits vooraf aan-gemeld en wordt doorgegeven aan de beklaagde alsmede legitimatie verplicht - en slechts 1 toe-hoorder van zijde klagende partij Groenendijk toe te staan, 'omdat' beklaagde - die verstek laat gaan; hoe 'dapper' - wat zou ditmaal 'haar excuus' zijn? - zelf maar 1 toehoorder - haar niet-geregistreerde 'baas' S.S. van 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland - wist op te trommelen...? Onzin.


Leest u zelf het - ontluisterende - SKJ-mailbericht:

Mijn duidelijke antwoord, zoals de SKJ d.d. 23-02-2017 met reactietermijn van 24 uur - herstel van kul-beslissing en ingrijpen door het bestuur/ dhr. Hageraats waar-onder vervanging van onacceptabele 'voorzitter' mr. Jacquemijns door mr. Markx en dito mr. C.A. als 'secretaris' bij geplande hoorzitting d.d. 03-03-2017 - werd medege-deeld:


Citaat GRN, punten 2 en 3:

2. ten tweede meld ik - beoogd - ‘voorzitter’ Jacquemijns dat zowel zij alsook ‘secre-taris’ C.A. zich reeds zelf als ‘onbetrouwbaar/ partijdig bewezen’ hebben, jegens haar formeel klacht werd ingediend en zij beiden aldus niet-geaccepteerd zullen worden bij de geplande hoorzitting! Dan gaan partijen onverrichter zake weer naar huis… een ultra-korte want te-staken-hoorzitting.

Het is diep-triest om vast te stellen dat de SKJ ‘vrolijk placht door te drammen met haar - onacceptabele - kul’ en het bestuur/ dhr. Hageraats net als voorgaand opgeroe-pen ‘SKJ-bobo’s’ doet alsof zijn neus bloedt… hebben deze personen dan ‘geen enkel geweten’ en zitten ze daar ‘alleen maar voor het geld’? Dat (b)lijkt wel zo te zijn; schokkend, nogmaals.3. Daarnaast: ‘het aantal toehoorders dat klager mag meenemen, is afhankelijk van het aantal toehoorders van de beklaagde partij’… zoals de SKJ/ voorzitter ‘besloot’, is weer een ‘prachtig voorbeeld’ van de onbehoorlijke en partijdige opstelling van de SKJ in casus. Bijna kan er om ‘gelachen’ worden… wat een onzin!Citaat SKJ-mail met 1 dag ‘bedenktijd’… jaja, neen dus. Wat een ‘klucht’:

     ‘De voorzitter staat u toe, nu beklaagde één toehoorder aanmeldt, dat ook u
     in de gelegenheid dient te worden gesteld om één toehoorder aan te melden.


 • Nog nooit heeft Groenendijk een dergelijke kul-redenering gehoord en draaikont-‘voorzitter’ meegemaakt…! En dan 'ken' ik er al velen!Dat slaat echt nergens op; de toehoorders mogen sowieso niets zeggen en of er nu ‘1, 2 of 5 - of 6 met dhr. S.S. ‘meegeteld’ - toeschouwers achter de klager en beklaagde zit-ten, maakt toch helemaal niets uit? Dit - op een later tijdstip en terugkomend op eerdere belofte/ aanbod! - 'afhankelijk maken van het aantal toegestane toehoorders voor klager aan de aange-melde sympathisant? van beklaagde' is een;

‘...diep-triest lachertje’ te noemen; waar
is zij/ Jacquemijns (en C.A.!) mee bezig?!


Bovendien: klager werd eerder namelijk juist de mogelijkheid geboden om zich te laten vergezellen door toehoorders; in meervoud dus! Waar klager Groenendijk ver-geefs informeerde naar het aantal plaatsen in de zittingszaal en pas nadat zijn sympa-thisanten aangemeld waren, keerde de SKJ op de (voorwaarden van) uitnodiging terug en besloot ‘slechts 1 toehoorder toe te staan! Evident een onbehoorlijke beslissing.


 • Conclusie: de SKJ bewijst zich als ‘een draaikont en niet-te-vertrouwen’!Gestelde deadline 'correctie binnen 24 uur'

5. Binnen 24 uur verwacht volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk dan ook correctie van de onbehoorlijke weigering van de SKJ om de - het beperkte aantal van 5 - aangemelde personen als toehoorders te accepteren;


 • aldus uiterlijk d.d. 24-02-2017, 14:00 uur.SVMN weigerde PAS-expert Zander te betalen, maar wel 'advocaten-budget'?!


Opvallend dat beklaagde zelf 'niet kan/ verhinderd is, geen zin heeft haar gezicht te vertonen en persoonlijk verantwoording voor haar 'werk'zaamheden af te leggen en als klager haar naam vermeld dan ligt er in no-time een dagvaarding op de mat omdat zij zich dan 'in haar privacy aangetast voelt' en zich laat 'verdedigen' door mr. Dik - van het speciaal voor deze jeugd'professionals' opgerichte 'zorgteam' van DAS-advocaten - terwijl deze mw. inhoudelijk 'veel te weinig weet om - echte, niet de nochtans in schriftelijke 'verdediging' voorliggende - antwoorden op vragen te geven', zoals:


De rechter gaf aan alle partijen, dus ook aan beklaagde 'gezins'-voogd mw. M.K. de opdracht om 'alles te doen om de - goede - omgang tussen de drie kinderen en hun eigen, enige vader te herstellen'... maar de facto 8 maanden later.... meldde zij; 'er is niets gebeurd = wij 'professionals van SVMN' hebben hele-maal niets gedaan' om dit daadwerkelijk te bewerkstelligen. Niets.

 • Hoe kan dat nou?


Het belang van de kinderen werd door de rechtbank Gelderland/ mw. mr. Van Son vastgelegd en een duidelijke opdracht om 'in actie te komen' gegeven maar door de SVMN/ 'gezins'voogd M.K. en haar teamleider dhr. S.S. - als toehoorder aanwezig - deden feitelijk niets.. en scha(a)m(d)en zich daarvoor geens-zins. Neen, hoe 'prachtig' was de 'oplossing' van SVMN & Co: we laten de - helaas - ziekelijk-egois-tische 'moeder' voor de 3e keer onze drie dochters ontvoeren - waarschijnlijk opnieuw naar Duitsland; ihre Heimat - en 'roepen hard dat we ons werk naar behoren hebben gedaan'...de SKJ 'dekt dat toch wel', nietwaar?


Deze 'gezins'voogd - herhaalde slecht 'hun - hoewel door de vader reeds in 2014 ge-meld; onacceptabele - SVMN-oplossing; 'gezellig samenzijn in een 'eng' kantoorpand/ omgangshuis met professionals met notitieblokje in de hand en camera-bewaking'... neen.

Drie jaar lang werd SVMN/ 'gezins'voogd M.K - alsook de 'zeer bijzondere curator mw. mr. Hopmans - herhaald uitgenodigd om de, altijd, zorgzame/ liefdevolle, prudente en veilige omgang tussen de kinderen en vader te komen observeren in hun 2e thuis bij papa te Bussum maar dat... werd steeds geweigerd.

 • Zelfs de rechters werden geminacht en hun opdracht genegeerd! En nu weigert mw. M.K. aanwezig te zijn... hoe 'dapper' die 'gezins'voogd!Ook: het is schokkend te noemen dat SVMN tijdens behandeling van het PAS-familiedrama 'geen budget hadden'/ weigerden om de door de vader tot onderzoek naar de (voort-schrijdende) vadervervreemding en omgangsbemiddeling bereid gevonden

PAS-expert dhr. J. Zander

te betalen (ondanks zeer moderaat tarief/ beperkte rekening voor de gestarte, 1e diensten) en ook toen de omgang niet tot stand kwam... blijken ze 'nu opeens' wel budget hebben voor juridische verde-diging door top?-advocaten!
  
 • Deze Groenendijk meende ooit dat jeugd'zorg' voor 'de belangen van kinderen in de knel' opkwam... nu ben ik daarvoor overtuigd dat zij alleen maar voor hun eigen hachie - geld en macht - opkomen. Schandalig!Paniek bij SKJ; 3e 'secretaris' N.J. mailt 's avonds en verwijst naar dhr. Nico?!


Dat de SKJ 'zich als een kat in het nauw gedraagt', valt op te maken uit het 'paniek-voetbal' van de - inmiddels 3e! - 'secretaris mw. mr. N.J. - werken er ueberhaupt 'mannen' aldaar of alleen 'vrouwen'? - en het SKJ-mailbericht dat ik - weer mijn dank, Nico - vanavond van bevriend journalist en melder-van-misstanden mocht ontvangen...

In plaats van naar 'het voetbal op tv te kijken' of  'met partner (of alleen) iets anders leukers te doen'...

moest mw. N.J. nog 'aan het werk voor de SKJ' en zond d.d. 23-02-2017 om 20:38 uur dit mail-bericht aan journalist Nico met wederom opmerkelijk 'des-interesse' en vergeefse poging om 'tweespalt met klager te veroorzaken':Citaten SKJ en - reactie Groenendijk:


 • 'Op 15 februari jl. heeft u ons verzocht om van de hoorzitting in bovengenoemde zaak in uw hoedanigheid van journalist een geluidsopname te mogen maken.

- Neen, een video-opname!

 

 • 'Op 17 februari jl. heeft de heer Groenendijk u aangemeld als toehoorder. Ik ga er van uit dat u daarvan op de hoogte bent gesteld. Wij hebben dhr. Groenendijk op zijn bericht van 17 februari jl. een antwoord gestuurd dat een reactie van dhr. Groenendijk vergt.'

- zoals per ommegaande al werd gegeven maar waarop t/m d.d. 22-02-2017 geen (passend) antwoord van de SKJ werd ontvangen!


  

 • 'Het zou niet juist zijn als ik u over de inhoud van onze correspondentie met dhr. Groenendijk zou informeren. De meest praktische oplossing voor de door u gewenste duidelijkheid kan wellicht worden gevonden wanneer u zich in verbinding stelt met dhr. Groenendijk.'
  
- Een - vergeefse - poging tot afschuiven en tweespalt zaaien?! Onzin, mw. N.J.!Bombshelve:

21:00 uur verzondenmaar pas omstreeks 23:00 uur ontvangen... hoe kan dat?


Nieuw mailbericht van SKJ3e secretaris N.J.:


'In reactie op uw email van donderdag 23 februari 2017 13:38: graag ontvang ik van u de naam van de persoon die u wenst mee te brengen als toehoorder op de zitting van 3 maart a.s.

Ik wijs u er op dat de naam van degene die u wenst mee te brengen uiterlijk één week tevoren bij het College bekend dient te zijn omdat het College mevrouw M.K. tijdig op de hoogte dient te stellen van de toehoorder die van uw zijde aanwezig zal zijn.

Graag verneem ik derhalve uiterlijk morgen, dus uiterlijk op 24 februari a.s., de naam van degene die u als toehoorder wenst mee te brengen.

In mijn bericht van 22 februari jl. schreef ik wie van de zijde van beklaagde ter zitting aanwezig zullen zijn. U concludeerde dat beklaagde zelf niet aanwezig zal zijn, dit is echter onjuist. Beklaagde is aanwezig, met de aan u bekend gemaakte toe-hoorder en haar advocaat.' • Hieperdepiephoera... 'gezins'voogd M.K. is toch aanwezig, hoe 'gezellig'. Wij zullen daar ook zijn - in vijfvoud! Maar of het lang zal gaan duren...?


Groenendijk herhaalt:

Uiterlijk om 14:00 uur dient het SKJ-bestuur...  ingegrepen en mrs. 'voorzitter' Jacquemijns en 'secretaris' C.A. vervangen alsmede ingestemd te hebben met de 5 aangemelde toehoorders.

 • Simpel en gegrond.

Daar kan mw. N.J. dan - morgenvroeg -
'gelijk mee aan de slag'... succes!

Mail aan SKJ voor kantoorbegin d.d. 24-02-2017.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia